Centrálne vypínacie zariadenie na hydraulické ovládanie spojky

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EP 2 791 529 Centrálne vypínacie zariadenie na hydraulické ovládanie spojky OBLASŤ TECHNIKYPredložený vynález sa týka centrálneho vypínacíeho zariadenia na hydraulické ovládanie spojky podľa predvýznaku patentového nároku l. Vynález sa najmä týka centrálneho vypínacíeho zariadenia hydraulického ovládania spojky pre treciu spojku motorovéhovozidla, aká sa masovo používa v automobilovom priemysle. STAV TECHNIKYZnáme hydraulické ovládanie spojky pre motorová vozidla má vypínací valec spojky, pripojený k vyrovnávacej nádobe naplnenej hydraulíckou kvapalinou, ktorý môže byt ovládaný napríklad spojkovým pedálom. Tento vypínací valec spojky je prostredníctvom tlakového vedenia hydraulicky spojený s hlavným valcom spojky,takže tlak vytvorený vo vypínacom valci spojky zošliapnutím spojkového pedálu môže byť prostredníctvom stĺpca kvapaliny v tlakovom vedení prenesený do hlavného valca spojky. Vo výsledku je vypínacie ložisko trecej spojky zaťažované hlavným valcom spojky ovládacou silou, aby sa prostredníctvom vypínacíeho mechanizmu prítlačný kotúč spojky oddelil od hnacieho kotúča spojky, a tým abysa motor oddelil od prevodovky motorového vozidla.Aby sa zaručilo rovnomerné ovládanie trecej spojky pri čo najnižších nárokoch hlavného valce na miesto, je už dlho známe vytvoriť hlavný valec ako prstencový valec, ktorý je usporiadaný okolo dookola hriadeľa spojky poprípade prevodovky, a ktorý je svýhodou upevnený na prevodovej skrini. V tomto prstencovom valcije vaxiálnom smere hriadeľa spojky poprípade prevodovky usporiadaný posuvne prstencový piest, ktorý je V činnom spojeni s vypínacím ložiskom trecej spojky. Pri hydraulíckom zaťažovani prstencového piestu prostredníctvom tlakového vedenia pôsobí prstencový piest cez vypínacie ložisko na vypínaciu páku trecej spojky, aby sa spojka vypnula. Tiež hlavný valce spojky sú na základe svého koncentrického usporiadania s hriadeľom spojky popripade prevodovky označované tiež ako centrálne vypínacieModerné centrálne vypínacie zariadenia majú Valcové teleso vyrobené z cenových a hmotnostných dôvodov predovšetkým z plastu s aspoň jednou vonkajšou valcovou stenou, ktorá radiálne smerom von ohraničuje prstencový tlakový priestor, v ktorom je posuvne uložený prstencový piest spojený činným spôsobom so spojkou. Valcové teleso vyrobené z plastu obsahuje popripade aj vnútornú valcovú stenu, ktorá ohraničuje tlakový priestor radiálne smerom do vnútra a vedie prstencový piest inak je vo vnútri valcovej steny koncentricky usporiadaná vodiaca objimka vyrobená predovšetkým hlbokým tiahnutim z oceľového plechu a je upevnená na valcovom telese, aby ohraničovala tlakový priestor radiálne smerom do vnútra a aby viedla prstencový piest. Valcové teleso ďalej obsahuje tlakovúu prípojku vyúsťujúcu do tlakového priestoru, cez ktorú môže byt tlakový priestor napájaný voliteľne tlakovým prostriedkom, aby saMetódou voľby pre lacnú výrobu takového valcového telesa vo veľkom počte kusov je prirozene liatie plastu vstrekom. Pritom sa,ako známe, príslušný plast vo vstrekovacej jednotke vstrekovacieho stroja roztaví a vstrekne do jednodielneho alebo viacdielneho vstrekovacieho nástroje, v ktorom sa opäť plast spevní predtým nežje odliatok z liatia vstrekom vybratý, popripade po otvorení formy naliatie vstrekom. Dutý priestor -, dutina - vstrekovacieho nástroja určuje tvar a povrchovú štruktúru hotového dielu. V konkrétnom prípade valcového telesa centrálneho vypínacíeho zariadenia sa tlaková prípojka vytvorí najmä prostredníctvom jadra formy, ktoré sa vloží do vstrekovacieho nástroja a okolo dookola sa zaleje plastom pri postupe liatia vstrekom. Pritom sa ukázalo, že v smere tečenia roztaveného plastu nevznikne za jadrom formy vždy zaťažiteľná konštrukcia z plastu, takže existuje nebezpečenstvo, že valcové teleso sa pri zaťažovaní tlakového priestoru tlakom voblasti vonkajšej valcovej steny roztrhne a vznikne tam netesné miesto.Tomuto nebezpečenstvu je nutne čeliť.Spis DE 199 51 414 A 1 (Viď najmä obr. 2 a príslušný opis v stĺpci 5, riadky 59 až 67), ktorý tvorí predvýznakovú časť patentového nároku l, obsahuje valcové teleso, vyrobené liatím vstrekom z plastu, centrálneho vypínacíeho zariadenia, pri ktorom je na vystuženie valcového telesa jeho vonkajšia valcová stena opatrená vystužením poprípade armovaním (vzťahová značka 21), ktoré má pri prevádzke centrálneho vypínacíeho zariadenia, to znamená pri zaťažovani tlakového priestoru tlakom, zabrániť radiálnemu roztiahnutiu vonkajšej valcovej steny. Najmä je v tomto stave techniky navrhnuté použit ako armovanie plechovú objímku vyrobenú bez trieskového obrábania, ktorá môže byt upevnená na vonkajšej valcovej stene valcového telesa silovým stykom prostredníctvom nalisovania alebo zmraštenia po nasadení za tepla. Pritom je však práve vyššie uvedená kritická oblasť, v ktorej pri postupe liatia vstrekom môže poprípade dôjsť k vzniku nedostatočne zaťažiteľnej konštrukcie z plastu, ešte prídavne zaťažená mechanicky z vonku,takže také armovanie sa zdá byť nedostatočným na zabráneniezmienenému nebezpečenstvu vzniku netesnosti.Ďalej sú zo stavu techniky známe valcové telesá pre centrálneV tvare objímky (viď spis W 0 90/04116 A 1, obr. 2, 4, 5, a 10 vzťahová značka 56 spis DE 103 23 570 Al, obr. 3 vzťahová značka 19 spis DE 10 2008 006 202 A 1, obr. 1 a 3 vzťahová značka 17). To však po prvé komplikuje vstrekovaci nástroj a vlastný postup vstrekového liatia, pretože armovanie sa vloží do vstrekovacieho nástroja vytvoreného zložito s ohľadom na vedenie vstrekovacieho kanála a odvzdušňovacích kanálov a tam musi být vhodným spôsobom pridržiavané orientované. Po druhé to spôsobuje pri hromadnej výrobe nežiadúce, pomerne dlhé doby zotrvania vystreknutého výrobku vo vstrekovacej forme pretože plast vo vstrekovacej forme sa môže v dôsledku akumulovania tepla kovovou výstužouKonečne sú zo spisov DE 43 31 728 Al (obr. 3) a DE 689 16 250 T 2 (obr. l) známe centrálne vypínacie zariadenia, pri ktorých je valcové teleso pozostávajúce z plastu vystužené oceľovými pásmí vytvorenými v tvare dutého valca, aby sa pôsobilo proti zdeformovaniu valcového telesa. Pri naposledy uvedenom spise je opisané, že tieto pásy sa po montáži pri okolitej teplote s výhodou vždy presne lícovane alebo s ľahkým lisovacím presahom nasadia na príslušnú valcovú obvodovú plochu valcového telesa. Pritom môže byť jeden alebo viac zubov vyhnutých z roviny príslušného pásu, aby sa dosiahlo zverného pôsobenia na povrch telesa, čím sa zabránitomu, že by pásy nezamýšľane skĺzali z valcového telesa.Jedna nevýhoda tohto stavu techniky spočíva V tom, že na základe výrobou spôsobených tolerancií eventuálne neexistuje presnéuloženie alebo lisované uloženie oceľových pásov, takže valcové

MPK / Značky

MPK: F16D 25/08

Značky: centrálně, vypínacie, zariadenie, spojky, hydraulické, ovládanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e20889-centralne-vypinacie-zariadenie-na-hydraulicke-ovladanie-spojky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Centrálne vypínacie zariadenie na hydraulické ovládanie spojky</a>

Podobne patenty