Výrobok generujúci aerosól, ktorý má komponent generujúci biologicky degradovateľnú arómu

Číslo patentu: E 20826

Dátum: 28.12.2012

Autori: Jarriault Marine, Sanna Daniele, Meyer Cédric, Louvet Alexis, Zuber Gérard

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝROBOK GENERUJÚCI AEROSÓL, KTORÝ MÁ KOMPONENT GENERUJÚCI BIOLOGICKY DEGRADOVATEĽNÚ ARÓMUPredkladaný opis sa týka výrobku generujúceho aerosól zahŕňajúceho substrát vytvárajúci aerosól a komponent generujúci biologicky degradovateľnú arómu na dodanie arómy do aerosólu inhalovaného spotrebiteľom.Výrobky, V ktorých sa substrát vytvárajúci aerosól, ako je substrát obsahujúci tabak, skôr zohrieva než spaľuje, sú V tejto oblasti známe. Takéto výrobky sa môžu označiť ako výrobky generujúce aerosól. Jedným cieľom takýchto zohrievaných výrobkov generujúcich aerosól je zníženie známych škodlivých zložiek dymu produkovaného spaľovaním a pyrolitickou degradácíou tabaku v bežných cigaretách. Vtakýchto zohrievaných výrobkoch generujúcich aerosól je inhalovateľný aerosól typicky generovaný prenosom tepla zo zdroja tepla na substrát alebo materiál vytvárajúci aerosól, ktorý môže byť umiestnený V zdroji tepla, okolo neho alebo smerom po prúde od neho. Počas spotrebovávania výrobku generujúceho aerosól sa zo substrátu vytvárajúceho aerosól prenosom tepla zo zdroja tepla uvoľňujú prchavé zlúčeniny a strhávajú sa do vzduchu ťahaného cez tento výrobok. Keď uvoľnené zlúčeniny vychladnú, kondenzujú, aby sa vytvoril aerosól, ktorý je inhalovaný spotrebiteľom.Bežné cigarety zohrievajú tabak na teplotu, ktorá uvoľňuje prchavé zlúčeniny,spaľovaním tabaku samého o sebe. Spotrebiteľ bežnej cigarety inhaluje dym produkovaný spaľovaním tabaku aakýkoľvek aerosól spojený stýmto dymom. Na modifikovanie arómy hlavného prúdu dymu alebo aerosólu je známe poskytnutie cigariet s jednoduchými a viacdielnymi náustkovými ñltrami, ktoré obsahujú aromatické látky, ako je mentol. Mentol môže byť začlenený do filtra, zabalenej tabakovej tyčinky alebo substrátu generujúceho aerosól cigariet v kvapalnej forme použítím vhodného kvapalného nosiča. Kvapalné formy mentolu sú prchavé a preto majú počas skladovania tendenciu migrovať alebo odparovať sa ztabaku vcigarete. Altematívne sa mentol alebo iná aromatická látka môže poskytnúť ako prúžok,guľôčka alebo iný prostriedok.Počas spotrebovávania bežnej cigarety pozdĺž cigarety prechádza línia spalín. Mentol,ktorý migroval do tabaku, sa uvoľňuje, keď prechádza línia spalín. Naopak, zohrievané výrobky generujúce aerosól typicky fungujú destiláciou prchavých zlúčenín zo substrátu vytvárajúceho aerosól Veľká časť substrátu sa zohrieva súčasne aprchavé zlúčeniny sa uvoľňujú. Pretože aromatické prísady, ako je mentol, sú veľmi prchavé, majú tendenciu uvoľňovať sa a spotrebovávať sa skôr než iné prvky v substráte. Pokial je zavedenie mentolu alebo arómy vovýrobku vysoké, aróma rýchlo ubúda, keď sa výrobok spotrebováva.EPl 889550 zverejňuje viaczložkový filter poskytujúci vylepšenie arómy. Filter má výhodne dĺžku medzi 24 mm a 48 mm a zahŕňa kúdeľovú vložku z acetátu celulózy, ktorá má centrálnu bavlnenú niť so zavedenou kvapalnou aromatickou látkou.W 0 2009/143338 zverejňuje prístroj a spôsob vytvorenia ñltračného tyčinkového člena fajčiarskeho výrobku, ako je cigareta, afajčiarske výrobky vyrobené zneho. Táto prihláška zverejňuje viaczložkový filter, ktorého jedna zložka zahŕňa komponent generujúci arómu spojený s vláknitým nosným prvkom. Tento filter sa môže použiť pri výrobe bežnej ci garety.Hoci mentolovanie bežnej cigarety je dobre známe, aplikácia mentolovej arómy, alebo inej arómy, na výrobok generujúci aerosól nemusí byť tak jasná. Filtre, ktoré sa typicky používajú na výrobkoch generujúcich aerosól, sú kratšie než filtre používané na bežných cigaretách. Okrem toho je množstvo tabaku vo výrobkoch generujúcich aerosól menšie než vbežnej cigarete. Toto môže znížiť maximálne zavedenie mentolu, ktoré je možné vo filtri,v porovnaní s bežnou cigaretou.Substrátom vytvárajúcim aerosól vo výrobku generujúcom aerosól je typicky spracovaný substrát, ktorý obsahuje činidlo na vytvorenie aerosólu, ako je glycerín. Napríklad substrát vytvárajúci aerosól zahrnutý vo výrobku generujúcom aerosól aspotrebovávaný vzariadení generujúcom aerosól môže zahŕňať zvlnenú alebo zloženú tabakovú vložku pozostávajúcu z odtrhnutého listu tabaku alebo rekonštituovaného tabaku. Aróma, ako je mentol, sa môže zaviesť do substrátu vytvárajúceho aerosól. V dôsledku toho však štruktúra substrátu vytvárajúceho aerosól môže byt kompromitovaná. Napríklad zavedenie mentolu do odtrhnutého listu tabaku môže znížiť hustotu a pevnosť odtrhnutého listu tabaku, čo ho robí menej vhodným na použitie ako substrát vytvárajúci aerosól vo výrobku generujúcom aerosól.Bolo by žiaduce zlepšiť pridávanie aromatických látok do výrobkov generujúcich aerosól, aby sa zlepšila intenzita akonzistencía aromatickej látky, ktorá sa môže pridávať do takýchto výrobkov.Podľa jedného aspektu sa poskytuje výrobok generujúci aerosól zahŕňajúci veľké množstvo prvkov zostavených vo forme tyčinky. Veľké množstvo prvkov zahŕňa substrát vytvárajúci aerosól, a náustkový filter umiestnený smerom po prúde od substrátu vytvárajúceho aerosól vtyčinke. Výrobok generujúci aerosól zahŕňa prchavý komponent generujúci arómu umiestnený medzi substrátom generujúcim aerosól a náustkovým filtrom V tyčinke.Výraz výrobok generujúci aerosól, ako sa používa v tomto dokumente, sa vzťahuje na akýkoľvek výrobok, ktorý generuje inhalovateľný aerosól, keď sa substrát vytvárajúci aerosól zohreje. Tento výraz zahŕňa výrobky, ktoré zahŕňajú substrát vytvárajúci aerosól, ktorý sazohrieva vonkajším zdrojom tepla, ako je elektrický vyhrievací prvok. Výrobkom generujúcimaerosól môže byť nehorľavý výrobok generujúci aerosól, ktorým je výrobok, ktorý uvoľňuje prchavé zlúčeniny bez spaľovania substrátu vytvárajúceho aerosól. Výrobkom generujúcim aerosól môže byť zohrievaný výrobok generujúci aerosól, ktorým je výrobok generujúci aerosól zahŕňajúci substrát vytvárajúcí aerosól, ktorý je určený skôr na zohríevanie než spaľovanie, aby sa uvoľnili prchavé zlúčeniny, ktoré môžu vytvárať aerosól. Tento výraz zahŕňa výrobky, ktoré zahŕňajú substrát vytvárajúcí aerosól a integrálny zdroj tepla, napríklad horľavý zdroj tepla.Výrobkom generujúcim aerosól môže byť fajčiarsky výrobok, ktorý generuje aerosól,ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc užívateľa cez ústa užívateľa. Výrobok generujúci aerosól sa môže podobať na bežný fajčiarsky výrobok, ako je cigareta, a môže zahŕňať tabak. Výrobok generujúci aerosól môže byť určený na jedno použitie. Výrobok generujúci aerosól môže byť altematívne čiastočne znovu použiteľný a môže zahŕňať znovu naplniteľný alebo nahradíteľný substrát vytvárajúcí aerosól.Výraz substrát vytvárajúcí aerosól, ako sa používa V tomto dokumente, sa vzťahuje na substrát schopný uvoľňovať prchavé zlúčeniny, ktoré môžu vytvárať aerosól. Takéto prchavé zlúčeniny sa môžu uvoľňovať zohrievaním substrátu vytvárajúceho aerosól. Substrát vytvárajúcí aerosól môže byť adsorbovaný, potiahnutý, ímpregnovaný alebo inak zavedený na nosič alebo nosný prvok. Substrát vytvárajúcí aerosól môže byť zvyčajne súčasťou výrobku generujúceho aerosól alebo fajčiarskeho výrobku.Substrát vytvárajúcí aerosól môže zahŕňať nikotín. Substrát vytvárajúcí aerosól môže zahŕňať tabak, napríklad môže zahŕňať materiál obsahujúci tabak obsahujúci prchavé tabakové aromatické zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú zo substrátu vytvárajúceho aerosól pri zohrievaní. V preferovaných uskutočneniach môže substrát vytvárajúcí aerosól zahŕňať homogenizovaný tabakový materiál, napríklad odtrhnutý list tabaku.Výraz zariadenie generujúce aerosól, ako sa používa V tomto dokumente, sa vzťahuje na zariadenie, ktoré interaguje so substrátom vytvárajúcim aerosól, aby sa generoval aerosól. Substrát vytvárajúcí aerosól tvorí súčasť výrobku generujúceho aerosól, napríklad súčasť fajčiarskeho výrobku. Zariadenie generujúce aerosól môže zahŕňať jeden alebo viac komponentov používaných na dodávanie energie zo zdroja energie do substrátu vytvárajúceho aerosól, aby sa generoval aerosól.Zariadenie generujúce aerosól sa môže opísať ako zohrievané zariadenie generujúce aerosól, ktorým je zariadenie generujúce aerosól zahŕňajúce vyhríevač. Vyhrievač sa výhodne používa na zohríevanie substrátu vytvárajúceho aerosól zariadenia generujúceho aerosól,aby sa generoval aerosól.Zariadením generujúcim aerosól môže byť elektricky zohrievané zariadenie generujúceaerosól, ktorým je zariadenie generujúce aerosól zahŕňajúce vyhrievač, ktorý je uvádzaný do činnosti elektrickou energiou, aby zohrieval substrát vytvárajúci aerosól výrobku generujúceho aerosól, aby sa generoval aerosól. Zariadenim generujúcim aerosól môže byť zariadenie generujúce aerosól zohrievané plynom. Zariadením generujúcim aerosól môže byt fajčiarske zariadenie, ktoré interaguje so Substrátom vytvárajúcim aerosól výrobku generujúceho aerosól,aby sa generoval aerosól, ktorý je priamo inhalovateľný do pľúc uživateľa cez ústa uživateľa.V preferovaných uskutočneniach môže byť výrobok generujúci aerosól vpodstate valcovitého tvaru. Výrobok genemjúci aerosól môže byť vpodstate podlhovastý. Výrobok generujúci aerosól môže mat dĺžku a obvod v podstate kolmý na dĺžku.Substrát vytvárajúci aerosól môže byť v podstate valcovitého tvaru. Substrát vytvárajúci aerosól môže byť vpodstate podlhovastý. Aj substrát vytvárajúci aerosól môže mať dĺžku a obvod V podstate kolmý na dĺžku. Substrát vytvárajúci aerosól môže byť prijatý V zariadení generujúcom aerosól, takže dĺžka substrátu vytvárajúceho aerosól je v podstate rovnobežná so smerom prúdu vzduchu V zariadení generujúcom aerosól.Substrátom vytvárajúcim aerosól môže byť tuhý substrát vytvárajúci aerosól. Substrát vytvárajúci aerosól môže alternatívne obsahovať tak tuhé, ako aj kvapalné komponenty. Substrát vytvárajúci aerosól môže zahŕňať materiál obsahujúci tabak obsahujúci prchavé tabakové aromatické zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú zo substrátu pri zohrievaní. Substrát vytvárajúci aerosól môže zahŕňať netabakový materiál. Substrát vytvárajúci aerosól môže ďalej obsahovať činidlo na vytvorenie aerosólu. Príkladmi činidiel na vytvorenie aerosólu sú glycerín a propylénglykol.Ked je Substrátom vytvárajúcim aerosól tuhý Substrát vytvárajúci aerosól, tento tuhý substrát vytvárajúci aerosól môže obsahovať napríklad jeden alebo viac z prášku, granúl, peliet,útržkov, špagiet, prúžkov alebo plátkov obsahujúcich jeden alebo viac z bylinného listu,tabakového listu, fragmentov tabakových rebier, rekonštituovaného tabaku, homogenizovaného tabaku, extrudovaného tabaku a expandovaného tabaku, Tuhý substrát vytvárajúci aerosól môže byť vo voľnej forme, alebo sa môže poskytnúť vo vhodnej nádobe alebo kazete. Napríklad materiál vytvárajúci aerosól tuhého substrátu vytvárajúceho aerosól môže byť obsiahnutý vpapierovom alebo inom obale amôže mať formu vložky. Tam, kde je Substrát vytvárajúci aerosól vo forme vložky, celá táto vložka, vrátane akéhokoľvek obalu, sa považuje za Substrát vytvárajúci aerosól.Prípadne môže tuhý substrát vytvárajúci aerosól obsahovať ďalšie tabakové alebo netabakové prchavé aromatické zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú pri zohrievani tuhého substrátu vytvárajúceho aerosól. Tuhý substrát vytvárajúci aerosól môže obsahovať kapsuly, ktorénapríklad obsahujú ďalšie tabakové alebo netabakové prchavé aromatické zlúčeniny, a takéto

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00, A24D 3/04

Značky: biologicky, výrobok, aerosol, komponent, generujúci, degradovateľnú, ktorý, arómu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e20826-vyrobok-generujuci-aerosol-ktory-ma-komponent-generujuci-biologicky-degradovatelnu-aromu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výrobok generujúci aerosól, ktorý má komponent generujúci biologicky degradovateľnú arómu</a>

Podobne patenty