Zariadenie na podávanie práškového aerosólu

Číslo patentu: E 20526

Dátum: 27.12.2006

Autor: Lipowicz Peter John

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA PODÁVANIE PRÁŠKOVÉHO AEROSÓLU Popis Táto prihláška si nárokuje prioritu podľa 35 Zákonníka Spojených štátov § 1 l 9(e) z Americkej predbežnej prihlášky č. 60/754,192 podanej 28. decembra 2005.Farmaceutické inhalátory suchého prášku (DPI - dry powder inhalers) sa používajú na podávanie farmaceutík V aerosólovej forme pomocou inhalácie. DPI typicky obsahuje suchý farmaceutický prášok. Pri inhalovaní pacientom, DPI mieša a unáša farmaceutický prášok V prúde vzduchu V aerosólizovanej fonne kvôli podávaniu do dýchacích ciest pacienta.DPI môže aerosólizovať suchý prášok, napríklad mletím prášku pomocou kefy (pozri US 5,441,060) alebo narážaním väčších častíc na odrazový plech (pozri US 5,699,789). Avšak,pretože DPI zariadenia si často vyžadujú častice rádu mikrometrov (približne 1 až 5 mikrometrov pre ukladanie V pľúcach) a špecifické dávkovacie množstvá, DPI zariadenia využívajú komplikovaný mechanizmus na regulovanie veľkosti častíc a úrovní dávkovania aerosólu.Príklad zariadenia podľa doterajšieho stavu techniky je uvedený v US 4,841,964 A.Zariadenie na podávanie práškového aerosólu je vybavené aerosólízovateľným práškom,pričom prášok obsahuje látku na inhalovanie a pričom najmenej časť aerosólizovateľného prášku je schopná vnikať do aerosólových častíc na inhalovanie látky. Voliteľné, zariadenie na podávanie práškového aerosólu môže byť vytvarované, aby vyzeralo a vnímalo sa ako fajčiarsky výrobok (napr. cigareta) a látka na inhalovanie môže obsahovať príchute.Taktiež možno umiestniť jeden alebo viac filtrov, pričom filtre možno použit na zadržanie látky V práškovej forme (V ďalšom aerosólizovateľný prášok) v zariadení. Možno umiestniť pár filtrov, jeden protiprúdny a druhý poprúdny, na zadržanie látky V zariadení, pričom poprúdny filter je schopný prepúšťať aerosólové častice látky cez filter na inhalovanie. Taktiež,zariadenie na podávanie práškového aerosólu možno vybaviť sekundárnym práškom, pričom sekundámy prášok možno použiť na trepanie, narážanie a aerosolizovanie látky v práškovej forme na aerosólové častice.Taktiež sa uvádza zariadenie na podávanie práškového aerosólu, obsahujúce duté zariadenie, ktoré má pozdĺžny valcový tvar aerosólizovateľný prášok prispôsobený naprodukovanie aerosólových častíc V dutom zariadení, pričom najmenej časť aerosólových častícobsahuje rovnaký materiál ako aerosólizovateľný prášok a Sekundárny prášok V dutom zariadení, pričom najmenej časť aerosólizovateľného prášku, sekundámeho prášku alebo oba majú od približne 1,0 mm do približne 4,0 mm v najmenej jednom rozmere.Taktiež sa uvádza spôsob produkovania alebo podávania aerosólových častíc, zahŕňajúci mechanické trepanie aerosólizovateľného prášku a sekundámeho prášku v dutom zariadení, ktoré má pozdĺžny valcový tvar, aby sa aerosólizoval aerosólizovateľný prášok na aerosólové častice a prepúšťanie vzduchu cez protiprúdny koniec dutého zariadenia tak, aby sa odstránili aerosólové častice z poprúdneho konca dutého zariadenia.Taktiež sa uvádza spôsob výroby aerosólového podávacieho zariadenia zahŕňajúci naplnenie dutého zariadenia, ktore má pozdĺžny valcový tvar s aerosólízovateľným práškom a sekundárnym práškom a sekundámym práškom, pričom najmenej časť sekundámeho prášku a aerosólizovateľného prášku je väčšia než približne 1,0 mm v najmenej jednom rozmere a utesnenie protiprúdnej časti a poprúdnej časti dutého zariadenia pomocou filtrov, pričom aerosólizovateľný prášok a Sekundárny prášok sú zadržané v dutom zariadení medzi filtrami.Taktiež sa uvádza súprava dielov aerosólového podávacieho zariadenia schopná zmontovať sa, obsahujúca duté zariadenie, ktoré má pozdĺžny valcový tvar prášok zahŕňajúci aerosólizovateľný prášok prispôsobený na produkovanie aerosólových častíc v dutom zariadení,pričom najmenej časť aerosólových častíc obsahuje menšie častice z rovnakého materiálu ako aerosólizovateľný prášok a Sekundárny prášok v dutom zariadení, pričom najmenej časť aerosólizovateľného prášku, sekundámeho prášku alebo oba majú najmenej približne 1,0 mm v najmenej jednom rozmere, pričom prášok je prispôsobený na umiestnenie v dutom zariadení a protiprúdny a poprúdny filter, pričom protiprúdny a poprúdny ñlter možno umiestniť na protiprúdnej resp. poprúdnej koncovej časti dutého zariadenia, aby sa prášok zadržiaval V dutom zariadení.V niektorých výhodných uskutočneniach súpravy podľa vynálezu prášok obsahuje tuhé zapuzdrené alebo potiahnuté prášky zahŕňajúce laktózu, glukózu, alebo iný cukor, príchuť, ryžu,oxid hlinitý, oxid kremičitý alebo ich kombinácie.V niektorých výhodných uskutočneniach súpravy, podľa vynálezu, duté zariadenie je duté pozdĺžne zariadenie s priečnym rozmerom od približne 3,0 mm do približne 8,0 mm a/alebo duté zariadenie obsahuje polymér, papier, kov, zliatinu alebo ich kombináciu.V niektorých výhodných uskutočneniach súpravy podľa vynálezu sekundárny prášok je tvrdší než aerosólizovateľný prášok a najmenej časť aerosólizovateľného prášku má od približne 1,0 mm do približne 4,0 mm v najmenej jednom rozmere, najmenej časť sekundámeho práškumá od približne 2,0 mm do približne 4,0 mm v najmenej jednom rozmere a najmenej časťaerosólových častíc má od približne 10 mikrometrov do približne 30 mikrometrov v najmenej jednom rozmere.V niektorých výhodných uskutočneniach súpravy podľa vynálezu protiprúdny a poprúdny filter zahŕňajú polyméme peny, voštinové filtre, sitká, alebo acetát celulózy a pričom poprúdny filter prepúšťa cez seba aerosólové častice.Niektoré výhodné uskutočnenia súpravy podľa vynálezu ďalej obsahujú jedno alebo viac koncových viečok prispôsobených na umiestnenie na jednom alebo oboch koncoch dutéhoStručný opis obrázkov výkresuObrázok l zobrazuje jednu formu zariadenia na podávanie aerosólizovateľného prášku.Obrázky 2 A až 2 D zobrazujú príklad formy spôsobu aerosólizovania prášku na inhalovanie.Obrázky 3 A až 3 C zobrazujú ďalší príklad formy spôsobu aerosólizovania prášku na inhalovanie.Obrázok 4 zobrazuje ďalší príklad formy spôsobu aerosólizovania prášku na inhalovanie.Detailný popis Uvádza sa zariadenie na podávanie práškového aerosólu, pričom aerosólizovateľnýprášok je zadržiavaný V dutom zariadeni pre aerosólizovanie na aerosolove častice na inhalovanie. Aby sa aerosólizoval aerosólizovateľný prášok, duté zariadenie môže mechanicky trepat spotrebiteľ, aby aerosólizovateľný prášok odaglomeroval alebo rozbil na aerosólové častice. Odaglomerizovanie alebo rozbitie aerosólizovateľného prášku môže nastať narážaním častíc prášku na iné častice prášku alebo na steny dutého zariadenia.Príkladné uskutočnenie zariadenia 100 na podávanie práškového aerosólu je uvedený na obrázku l. Na obrázku 1, zariadenie 100 na podávanie práškového aerosólu je duté zariadenie,duté pozdĺžne nariadenie alebo rúrka, ktorá obsahuje protiprúdny filter 110, aerosólizovateľný prášok 120, sekundámy prášok 130, poprúdny filter 140 a voliteľný sekundámy filter 150, ktorý možno umiestniť V blízkosti voliteľného náustku (zobrazené na obrázku 1 na poprúdnom konci 102 zariadenia 100).Ako je uvedené na obrázku l, zariadenie 100 na podávanie práškového aerosólu možno použiť na aerosólizovanie aerosólizovateľného prášku 120 trepaním aerosólizovateľného prášku 120 spolu so sekundárnym práškom 130 v dutine 103 zariadenia 100. Trepaním zariadenia 100sa aerosólizovateľný prášok 120 pohybuje vzariadení, čo spôsobuje, že aerosólizovateľnýprášok 120 naráža na seba sekundárny prášok 130 a/alebo steny a ñltre 110 a 140 zariadenia 100 tak, že aerosólizovateľný prášok 120 môže vytvoriť aerosólové častice na inhalovanie.V jednom príkladnom uskutočnení zobrazenom na obrázkoch 1 a 2 A až 2 D, kusy aerosólizovateľného prášku 120 môžu mať približne rovnakú počiatočnú veľkosť ako sekundámy prášok 130. V ďalšom príklade formy vynálezu, ako je zobrazená na obrázkoch 3 A a 3 B, aerosólizovateľný prášok 310 môže byť menší než Sekundárny prášok 130 rádovo ako častice aerosólu 320, pričom možno umiestniť sekundámy prášok 130 na rozbitie aglomerácií 330 malého aerosólizovateľného prášku 310, aby sa aerosólizoval aerosólizovateľný prášok 310 na aerosólové častice 230, ktoré možno filtrovať a emitovať ako prefiltrované aerosólové častice 320.Napríklad, ako je zobrazené na obrázku 2 A (a podobne na obrázku 3 A), zariadením 100 môže spotrebiteľ mechanicky trepať. Toto trepanie spôsobuje, že aerosólizovateľný prášok 120 naráža na seba, ako aj na sekundámy prášok 130, steny zariadenia 100, protiprúdny filter 110 a poprúdny filter 140, aby sa vytvorili aerosólové častice ako je zobrazené na obrázku 2 A. Výhodne, ako je zobrazené na obrázku 2 A (a obrázku 3 A), zariadením 100 možno trepať v axiálnom smere 210.V dôsledku nárazu, ako je zobrazené na obrázku 2 B, aerosólizovateľný prášok 120 možno rozbiť, aby sa vytvorili jednak menšie kusy aerosólizovateľného prášku 220, tak aerosólové častice 230. Ako je zobrazené na obrázku 2 B, aerosólizovateľný prášok 120 môže obsahovať väčšie tuhé častice. Alternatívne, ako je zobrazené na obrázku 3 A, aerosólizovateľný prášok 120 môže obsahovať aerosólové častice, alebo menší aerosólizovateľný prášok 310 separátne, alebo v aglomeráciách 330 aerosólizovateľného prášku 310.Poznamenáva sa, že sekundámy prášok 130 možno použiť na rozbitie alebo odaglomerovanie aerosólizovateľného prášku 220 a 130 (t.j., podobne ako guľový mlyn), ako je zobrazené na obrázku 2 B alebo 3 B a/alebo sekundámy prášok 130 možno samotný rozbiť, aby vytvoril voliteľné sekundárne aerosólové častice 235, ako je to zobrazené na obrázku 2 B, Ak sekundámy prášok 130 tvorí sekundáme aerosólové častice 235, ako je to zobrazené na obrázku 2 B, sekundárne aerosólové častice 235 možno použiť na zmenu charakteristiky výsledného aerosólu zabezpečeného na inhalovanie. Altematívne, sekundámy prášok 130 môže byť neaerosólizovateľný, a/alebo môže zostať nerozbitý a udržiavať si svoju pôvodnú veľkosť,ako je to zobrazené na obrázkoch 3 B a 3 C.Ako je to zobrazené na obrázku 2 C, aerosólové častice 230 možno ínhalovat po prejdení cez poprúdny filter 140, pričom aerosólizovateľný prášok 120 a 220 a sekundámy prášok 130môže poprúdny filter 140 zablokovať, pričom dovolí prejsť prefiltrovaným aerosólovým

MPK / Značky

MPK: A61M 15/06, A61M 11/00, A61M 15/00

Značky: podávanie, aerosolů, práškového, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e20526-zariadenie-na-podavanie-praskoveho-aerosolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na podávanie práškového aerosólu</a>

Podobne patenty