Zámok pre sedadlo vozidla a sedadlo vozidla

Číslo patentu: E 16604

Dátum: 17.12.2011

Autori: Labuk Silke, Yasaroglu Kadir, Haber Stefan, Windecker Volker, Müller Peter

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zámky pre sedadlo vozidla podľa úvodnej časti nároku l. Vynález sa ďalejtýka sedadla vozidla, najmä sedadla pre motorové vozidlo podľa nároku 13.Druhovo podobné sedadlo vozidla a druhovo podobná zámka sú známe z dokumentu DE 10 2008 062 091 Al. Druhovo podobné sedadlo vozidla pritom zahŕňa operadlo, ktoré je vzhľadom na štruktúru vozidla sklopné z prevádzkovej polohy do neprevádzkovej polohya prostredníctvom blokovacieho zariadenia je zablokovateľne v prevádzkovej polohe.Blokovacie zariadenie má zámku, spojenú s operadlom kľukou, medzi uvoľnenou polohou a zablokovanou polohou okolo kľukovej osi. V zablokovanej polohe je pritom kľuka V blokovacom zábere suzatváracím čapom alebo uzatváracím strmeňom štruktúry vozidla,v uvoľnenej polohe kľuka s uzatváracím čapom alebo uzatváracím strmeňom V blokovacom zábere nie je. Ak sa nachádza operadlo V prevádzkovej polohe, je kľuka v jej zablokovanejĎalej je tu usporiadaný vyhadzovač, pomocou ktorého je uvoľnené operadlo do určitej miery sklopné z prevádzkovej polohy do vyhadzovacej polohy. Z vyhadzovacej polohy môže bytoperadlo rukou sklopené do jeho neprevádzkovej polohy.Vyhadzovač na tento účel zahŕňa pružinový prvok, usporiadaný na operadle v puzdre zámky. Pružinový prvok je pritom vytvorený ako dodatočné Vyhadzovacía pružina, ktorá je usporiadaná medzi puzdrom zámky a kľukou, a ktorá na kľuku pôsobí otváracím točivým momentom. Vyhadzovacía pružina, vytvorená ako ťažná pružina, vystavuje teda kľuku stáleV prevádzkovej polohe a tiež vo vyhadzovacej polohe je operadlo sklonené pod určitým uhlom proti vertikále, takže sa samo vystavuje svojou vlastnou hmotnosťou točivémumomentu smerom do prevádzkovej polohy.To môže napríklad pri vozidle, stojacom vpredu na dohora stúpajúcej ceste, viesť k tomu, že po odblokovaní blokovacieho zariadenia a sklopení operadlá do vyhadzovacej polohy saoperadlo sklopí svojou vlastnou váhou späť do prevádzkovej polohy a znova zablokuje.Ďalšie zámky pre sedadla vozidla sú známe z dokumentov EP 2020 335 A 2, DE 10 2004 051894 A 1, DE 10 2005 029079 A 1 a DE 10 2009 003671 Al.Úlohou vynálezu je vytvoriť zámku pre sedadlo vozidla a sedadlo vozidla v úvode uvedeného druhu, pričom po odblokovani blokovacieho zariadenia je zabránené samočinnémuzablokovaniu, a pričomje zabránené stálemu pôsobeniu pružinového prvku na kľuku. RiešenieTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená zámkou pre sedadlo vozidla so znakmi uvedenými vnároku 1. Výhodné usporiadania, ktoré môžu byť použité jednotlivo alebo vo vzájomnejkombinácii, sú predmetom závislých nárokov 2 až 12.Podľa vynálezu je stanovené, že vyhadzovač je usporiadaný takým spôsobom, že, ak sa nachádza kľuka v uvoľnenej polohe, je možné ho uviesť predopnutým pružinovým prvkomdo kontaktu s uzatváracím čapom alebo uzatváracím stnneňom.Prostredníctvom tohto usporiadania udržiava vyhadzovač uzatvárací čap alebo uzatvárací strrneň vzdialený od kľuky, takže kľuka sa už nemôže samočinne dostať do blokovacieho záberu s uzatváracím čapom alebo uzatváracím strmeňom. Rovnako tak už neprebieha žiadnestále pôsobenie pružinového prvku na kľuku.Vyhadzovač má podľa vynálezu ďalej vyhadzovaciu posuvnú súčasť, vystavenú pôsobeniu pružinového prvku. Tým je zabránené priamemu kontaktu medzi pružinovým prvkom aštruktúrou vozidla alebo uzatváracím čapom alebo uzatváracím strmeňom.Puzdro zámky môže mať uchytenie tvaru zárezu, ktorého jeden koniec je otvorený smerom von a ktorého druhý koniec je uzatvorený dnom, čím je možne pomerne jednoduche zavede nie uzatváracieho čapu.Na zablokovanie na štruktúre vozidla je uzatvárací čap zavádzateľný do uchytenia priečne k svojmu pozdĺžnemu rozmeru a obomknuteľný kľukou na svojej strane, odvrátenej od dnauchytenia. Tým je uzatvárací čap v uchytení puzdra zámky zabezpečený.Podľa jedného výhodného uskutočnenia vynálezu je pružinový prvok vytvorený ako tlačná pružina a opiera sa o puzdro zámky. Pritom je pružinový prvok uchytený najmä medzipuzdrom a vyhadzovacou posuvnou súčasťou. Tým sa zmenšuje potrebný priestor.Výhodne je pružinový prvok usporiadaný ako skrutkovitá pružina tvaru valca, čím je k tomupotrebný taktiež len malý priestor.Ak má vyhadzovacia posuvná súčasť valcove prehĺbenie, do ktorého je zalícovaný pružinový prvok, tak je pružinový prvok s vyhadzovacou posuvnou súčasťou spojený tvarovým stykomaje zabránené jeho preklopeniu alebo vzpriečeniu.Preklopeniu alebo vzpríečeníu vyhadzovacej posuvnej súčasti je navyše zabránené tým, žetáto súčasť obopína z dvoch strán zarážku.Výhodne je zarážka vytvorená z jedného kusa s puzdrom zámky a tvorí pritom dno uchytenia V tvare zárezu. Tým je redukovaný počet nutných konštrukčných dielov, čím klesajú ajPodľa ďalšieho výhodného vyhotovenia zahŕňa vyhadzovacia posuvná súčasť dve ramená,s ktorými obopína zarážku. Pritom je jedno rameno vytvorené dlhšie ako druhé rameno, a na konci dlhšieho ramena, odvrátenom od pružinového prvku, je usporiadaná kontaktná plocha,s ktorou vyhadzovacia posuvná súčasť kontaktuje uzatváraci čap alebo Uzatvárací strmeň. Tým je vyhadzovacia posuvná súčasť vedená pomocou tvarového styku vpuzdre a jezabezpečená proti preklopeniu alebo vzpriečeniu.Na kontaktovanie uzatváracieho čapu alebo uzatváracieho strmeňa vyčnieva dlhšie rameno vyhadzovacej posuvnej súčasti s kontaktnou plochou cez dno smerom dovnútra do priestoruPritom sa kľuka zámky prostredníctvom odblokovacieho zariadenia môže posunúť do uvoľnenej polohy. Ak je pritom odblokovacie zariadenie diaľkovo ovládateľné, pričom osoba,obsluhujúca diaľkové ovládanie sa nenachádza voblasti sedadla vozidla, ale je vzdialená,napr. v oblasti batožinového priestoru, tak je bezpečné zabránenie samočinného zablokovaniapo odblokovaní obzvlášť dôležité.Táto úloha je podľa vynálezu vyríešená tiež sedadlom vozidla, so znakmi, uvedenýmiv nároku 13. Výhodné usporiadania sú predmetom závislých nárokov 14 a 15.Pritom môže byť zámka vytvorená napriklad ako zámka operadlá a byť usporiadaná na operadle, ktoré je relativne ku štruktúre vozidla sklopné a vprevádzkovej polohe je na štruktúre vozidla zablokovateľné. Uzatvárací čap alebo Uzatvárací strmeň je v takom pripadepripevnený na štruktúre vozidla.Zámka môže byt ale tiež vytvorená ako podlahová zámka a usporiadaná na sedacej časti sedadla vozidla. Pritom je sedadlo vozidla prostredníctvom zámky pripevniteľná na štruktúre vozidla, a napríklad na vybratie sedadla z vozidla alebo na sklopeníe sedacej časti relatívne k štruktúre vozidla, od štruktúry vozidla oddeliteľná. Taký príklad použitia je zverejnený napríklad vdokumente EP 1488 950 A 2. Aj vtomto prípade je uzatvárací čap alebouzatvárací strmeň pripevnený na štruktúre vozidla.Je ale tiež mysliteľné, že zámka je usporiadaná na štruktúre vozidla, a že uzatvárací čap alebo uzatvárací strmeň je pripevnený na operadle alebo na sedacej časti alebo na niektorej inejPri zámke operadla je pritom najmä predpokladané, že vyhadzovač v prevádzkovej polohe operadla prilieha s predopnutým pružinovým prvkom ku štruktúre vozidla alebo k uzatvá raciemu čapu alebo k uzatváraciemu strmeňu.Týmto usporiadaním sa už kľuka po sklopení operadla do vyhadzovacej polohy nemôže samočinne dostať do blokovacieho záberu s uzatváracím čapom alebo uzatváracím strrneňom. Operadlo je potom pripravené byt ručne ďalej sklopené do neprevádzkovej polohy. Tiežneprebieha žiadne stále pôsobenie pružinového prvku na kľuku.Na pridržiavanie operadla pôsobí výhodne proti sklopeniu operadla z vyhadzovacej polohy do prevádzkovej polohy sila vyvodená pružinovým prvkom, ktorá zodpovedá alebo je väčšia,ako sila pôsobiaca na operadlo V smere do prevádzkovej polohy na základe vlastnej váhyoperadla, keď sa operadlo nachádza v prevádzkovej polohe.Sila, vyvodená pružinovým prvkom na pridržiavanie operadla vo vyhadzovacej polohe, je výhodne tak veľká, že je aj pri veľkom sklone sedadla vozidla väčšia, ako sila pôsobiacav opačnom smere na základe vlastnej váhy operadla.Výhodne je kľuka vystavená pôsobeniu smerom kjej uvoľnenej polohe prostredníctvom dodatočnej kľukovej pružiny. Týmto spôsobom je pri odblokovam zablokovanej sedadla vozidla operadlo presúvané vyhadzovačom a navyše ešte na kľuku pôsobiacim točivým momentom do vyhadzovacej polohy ako aj prípadne cez ňu. Tým je ešte ďalej zvýšenézabezpečenie proti samočinnému zablokovaniu.Kľuka má pritom funkčnú plochu, prostredníctvom ktorej sa pri zavádzaní uzatváracieho čapualebo uzatváracieho strmeňa do uchytenia v tvare zárezu zámky kľuka sklopí z jej uvoľnenej

MPK / Značky

MPK: B60N 2/22, B60N 2/36, B60N 2/015

Značky: zámok, sedadlo, vozidla

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e16604-zamok-pre-sedadlo-vozidla-a-sedadlo-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámok pre sedadlo vozidla a sedadlo vozidla</a>

Podobne patenty