Nový spôsob syntézy ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nový spôsob syntézy ivabradínu a jeho adičných solí sfarmaceuticky prijateľnou0001 Predložený vynález sa týka spôsobu syntézy ivabradínu vzorca (I)s farmaceuticky prijateľnou kyselinou a ich hydrátov.0002 Ivabradín, rovnako ako jeho adičné soli s farmaceuticky prijateľnou kyselinou, a najmä jeho hydrochloríd, majú veľmi zaujímavé farmakologické a terapeuticke vlastnosti,predovšetkým vlastnosti bradykardizujúce, vďaka ktorým sú tieto zlúčeniny použiteľné na liečenie alebo prevenciu rôznych klinických situácií íschémie myokardu, ako je angína pectoiis,infarkt myokardu a súvisiace poruchy rytmu, ako aj pri rôznych patológiách zahŕňajúcich0003 Príprava a terapeutické využitie ivabradínu a jeho adičných soli s farmaceutickyprijateľnou kyselinou, a najmä jeho hydrochloridu, boli opísané v európskom patente EP O 534 859.0004 Tento patent opisuje syntézu hydrochloridu ivabradínu zo zlúčeniny vzorca (II)CH,HN ocn, ktorá sa podrobí optickému štiepeniu za vzniku zlúčeniny vzorca (III)(m) CHJHN cen, ktorá sa uvedie do reakcie so zlúčeninou vzorca (IV)vedúcej ku vzniku zlúčeniny vzorca (V)ktorej katalytická hydrogenácia vedie kívabradínu, ktorý je potom prevedený na svoj hydrochloríd.0005 Nevýhodou tejto syntetickej cesty je, že vedie k ivabradínu s výťažkom iba 1 . 10 0006 Alternatívne spôsoby syntézy ivabradínu, taktiež založenej na alkylačných reakciách,boli opísané v medzinárodných prihláškach W 0 2008/146 308 a W 0 2008/065 681.0007 Vzhľadom na farmaceutický význam tejto zlúčeniny bolo dôležité, aby sa k nej mohlo dospieť účinným postupom syntézy vedúcim k ivabradínu s dobrým výťažkom.0008 Predložený vynález sa týka spôsobu syntézy zlúčeniny vzorca (VI) v racemickej alebov ktorom A predstavuje HzC-CH alebo HCCH,vyznačujúceho sa tým, že sa zlúčenina vzorca (VII) v racemickej alebo opticky aktívnejpodrobí reakcii reduktívnej amínácie zlúčeninou vzorca (VIII) CH, CH 3 O NWNX (VIII) v ktorom A má vyššie uvedený význam, v prítomnosti redukčného činidla, v organickom rozpúšťadle alebo zmesi organických rozpúšťadiel, 0009 Pri preferovanom spôsobe uskutočnenia vynálezu je zlúčenina vzorca (VII) V opticky0010 V prípade, keď A predstavuje H 2 C-CH 2, je produktom reduktívnej amínácie zlúčeninyktorý môže byť prípadne prevedený na svoje adičné soli s farmaceuticky prijateľnou kyselinou,zvolenou medzi kyselinami chlorovodíkovou, bromovodíkovou, sírovou, fosforečnou, octovou,trífluóroctovou, mliečnou, pyrohroznovou, malónovou, jantárovou, glutárovou, fumárovou,vínnou, maleínovou, citrónovou, askorbovou, šťavelovou, metánsulfónovou, benzénsulfónovou0011 Vprípade, keď A predstavuje HCCH, produktom reduktívnej aminácie zlúčeniny vzorca (VII) konfigurácie (S) zlúčeninou vzorca (VIII) je zlúčenina vzorca (V)cH,o OC, ŤH CH o N (V) 3 Nsĺĺ/ ocHs O ktorej katalytická hydrogenácía vedie k ivabradínu vzorca (I) 30 ocH,9 » CH o N ĺ 3 N// ocH Oktorý môže byť pripadne prevedený na svoje adičné soli s farmaceuticky prijateľnou kyselinou,zvolenou medzi kyselinami chlorovodíkovou, bromovodíkovou, sírovou, fosforečnou, octovou,trífluóroctovou, mliečnou, pyrohroznovou, malónovou, jantárovou, glutárovou, ñlmárovou,vínnou, maleínovou, citrónovou, askorbovou, šťavelovou, metánsulfónovou, benzénsulfónovou0012 Pri inom preferovanom spôsobe uskutočnenia vynálezu je zlúčenina vzorca (VII) vracemickej forme. Po reakcii reduktívnej aminácie raccmíckej zlúčeniny vzorca (VII)

MPK / Značky

MPK: A61P 9/00, C07D 223/16, A61K 31/55

Značky: farmaceutický, nový, spôsob, solí, syntézy, ivabradínu, kyselinou, adičných, prijateľnou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e13290-novy-sposob-syntezy-ivabradinu-a-jeho-adicnych-soli-s-farmaceuticky-prijatelnou-kyselinou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nový spôsob syntézy ivabradínu a jeho adičných solí s farmaceuticky prijateľnou kyselinou</a>

Podobne patenty