Valcovacia stolica a valcovacia trať na pozdĺžne valcovanie tyčovitých telies

Číslo patentu: E 12072

Dátum: 21.05.2009

Autori: Cernuschi Ettore, Marini Fabrizio, Bertelli Aristide Giacomo

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Valcovacia stolica a valcovacia trať na pozdĺžne valcovanie tyčovitých telies0001 Vynález sa týka valcovacej stolice s tromi nastaviteľnými valcami a valcovacej trate,ktorá obsahuje množstvo týchto valcovacích stolíc, na pozdĺžne valcovanie tyčovitých telies, ako sú rúrky alebo valcovité telesá, ako sú prúty, tyče, atď.0002 Valcovacie trate s viacerými stolicami, ktoré majú poháňané valce, sa na pozdĺžne valcovanie tyčovitých telies, najmä rúrok, používajú už niekoľko rokov. Každá stolica je vybavená tromi valcami, pričom polohu valcov je možné výhodne nastavovať zmenou vzdialenosti medzi vlastným valcom a osou valcovania, aby bolo možné na rovnakom vnútomom nástroji alebo tŕni získavať rôzne hrúbky. V pnlclade tohto typu valcovacích tratí,ktorý je opisaný v US 5331835, sa výmena valcov uskutočňuje pohybom pozdĺž osi valcovacej stolice, čím sa využíva priestor, ktorý je k dispozícii medzi vlastnou valcovacou traťou a ďalšou valcovacou traťou vyťahovacieho typu, ktorá je uspôsobená na vyťahovanie valcovanej rúrky z tŕňa. Toto riešenie, ktoré zahŕňa výmenu valcov V pozdĺžnom smere, je uspokojivé, pokiaľ veľkosť dielov, ktoré sa majú z valcovacej trate vyťahovať, je väčšia než dostupný priestor medzi vlastnou valcovacou traťou a ďalšou valcovacou traťou vyťahovacieho typu k takému obmedzeniu však dôjde v systémoch na výrobu rúrok s priemerom až 14 - 16 s obmedzeným počtom stolíc, napríklad s piatimi, pričom počet stolíc určuje požadovaná defonnácia a vopred určené ročné využitie. Naozaj, keď je valcované teleso, kvôli normálnym systémovým obmedzeniam, kratšie než vzdialenosť medzi poslednou stolicou valcovacej trate a prvou valcovacou stolicou trate vyťahovacieho typu, je vytiahnutie rúrky z tŕňa ťažké a pravdepodobnosť nesprávnej funkcie a prerušenie výroby v dôsledku uviaznutia sa významne zvyšuje. Pre systémy, v ktorých sa vyrábajú rúrky s väčšími priemermi, napr. 16-3/4 až 18,boli navrhnuté alternatívne riešenia, pretože výroba rúrok s takýmito priemermi je inak prakticky ťažko dosiaľmuteľná, navyše tuhosť konštrukcie je ďalej znížená tým, že prstencový rám musí byť ešte širší, aby dovolil prechod unášača valcov, takže vonkajšie priečne rozmery ešte viac narastú, čo pri praktickej výrobe výrobkov spôsobuje stále väčšie ťažkosti, t.j. ťažkostitýkajúce sa mechanického spracovania.0003 Patenty US 6041635 a US 6116071 prinášajú riešenia so systémom radiálnej výmeny valcov, nespĺňajú však potreby rovnomemej tuhosti stolíc v priečnom smere, pretože zahŕňajú hydraulický pohon naklápacieho typu, ktorý je uložený na otočnom ramene a ktorý teda nie je pevne spojený s vonkajším rámom. Toto riešenie ďalej vyžaduje použitie pružného potrubia napripojenie pohyblivého hydraulického pohonu.0004 Ďalej, usporiadanie valcov každej valcovacej stolice zahŕňa transmisie, ktoré sú usporiadané pod uhlom 30 ° voči zvislíci. Toto usporiadanie spôsobuje technické problémy v dôsledku stekania chladiacej vody pozdĺž vlastných transmisií, čo spôsobuje ich koróziu apoškodzovanie. Vode je vystavená taktiež nižšie položená prevodovka.0005 Je teda pociťovaná potreba opatrení valcovacej stolice a súvisiacej valcovacej trate, ktoré budú schopné vyššie spomenuté nedostatky prekonať.0006 Cieľom vynálezu je poskytnúť valcovaciu stolicu na valcovanie tyčovitých telies, aj veľkého priemeru, ktorá bude spĺňať požiadavky na rovnomemú tuhosť valcovacej stolice V priečnom smere, ktorej všetky hydraulické pohony budú pevne upevnené k vonkajšiemu rámuvalcovacich stolíc a ktorá bude umožňovať výmenu valcov každej stolice zo strany.0007 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť valcovaciu stolicu, ktorej všetky hydraulické pohony k nej budú pevne upevnené, ktorá bude mať valcovacie valce a súvisiace transmisie usporiadané tak, aby umožňovali vytiahnutie unášača valcov do strany vo vodorovnej rovine, a ktorá bude predchádzať vyššie spomenutým problémom s koróziou a poškodzovaním vlastných0008 Vynález chce vyššie diskutované ciele dosiahnuť valcovacou stolicou V súlade s nárokom l, ktorá definuje os valeovania a obsahuje pevný vonkajší rám tri pracovné valce usporiadané na unášači valcov, unášač sa môže na výmenu pracovných valcov premiestňovať z pracovnej polohy vo vnútri, na osi valcovania, pevného rámu do postrarmej vytiahnutej polohy mimo pevný rám v ktorej je pre každý pracovný valec daný aspoň jeden príslušný hydraulický pohon pevne upevnený k pevnému rámu v ktorom aspoň prvý hydraulický pohon je typu s dvoma zdvihmi, ktorý vedľa prvého pracovného zdvihu na nastavovanie radiálnej polohypríslušného pracovného valca umožňuje druhý odďaľovací zdvih od osi valcovania, ktorým sauľahčuje vyťahovanie unášača valcov do strany a v ktorej druhý hydraulický pohon jeusporiadaný vodorovne tak, aby dovoľoval vytíalmutie unášača valcov vo vodorovnej rovine.0009 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť valcovaciu trať v súlade s nárokom 10 na valcovanie tyčovitých telies, ktorá definuje os valcovania a množstvo valcovacích stolíc,valcovacie stolice sú usporiadané za sebou, pričom nasledujúca stolica je voči zvislej osi prechádzajúcej osou valcovania natočená o 180 ° vzhľadom na stolicu predchádzajúcu, v ktorej unášače valcov sa z rôznych stolíc valcovacej trate vyťahujú striedavo na obe strany vlastnej0010 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť proces vyťahovania unášača valcov z pracovnej polohy vo vnútri valcovacej stolice do postrarmej polohy mimo stolicu na výmenu pracovnýchvalcov v súlade s nárokom 13, proces obsahuje nasledujúce kroky- rozpojenie spojov pracovný valec - transmisia pre prvú transmisiu a pre druhú transmisiu, ktorá je usporiadané na tej strane, kde je daný vodorovne usporiadaný druhý hydraulický pohon- uvedenie prídržného zariadenia transmisie na podopieranie druhej transmisie, ktorá jeusporiadaná na strane vyťahovanía unášača valcov, do činnosti- uvedenie satia do činnosti tak, aby sa ďalšia druhá transmisia uvoľnila z príslušnéhopracovného valca, a presunutie satia z krajnej prednej polohy do krajnej zadnej polohy- spustenie prídržného zariadenia transmisie tak, aby druhá transmisia zaujala polohu, v ktorejneprekáža vo vodorovnej rovine na vyťahovanie unášača valcov- vytiahnutie unášača valcov z pracovnej polohy do vonkajšej postrannej polohy vo vodorovnejrovine. 001 l Závíslé nároky opisujú výhodné uskutočnenia vynálezu.0012 Valcovacia trať, ktorá je predmetom vynálezu, pre každú valcovaciu stolicu, ktorá má tri valce, výhodne zahŕňa hydraulický jednozdvihový pohon, t.j. iba s pracovným zdvihom, ktorý je usporiadaný vodorovne, a dva hydraulické pohony dvojzdvihové, ktoré majú vedľa pracovného zdvihu ešte odďaľovací zdvih, ktorým sa unášač valcov oddialí od osi valcovania a ktoré tak dovoľujú výmenu valcov, pričom dvojzdvihové pohony sú voči zvislej osi stolice sklonené a majú rozsah pohybu piestu taký, aby dovolili vytiahnutie unášača valcov vo vodorovnom smerena stranu, ktorá je protiľahlá vodorovne usporiadanému hydraulickému pohonu.0013 Bez vzdialenia sa od rozsahu vynálezu sa pre každý valec môžu použiť dva hydraulické pohony, rovnako ako vo valcovacích stoliciach predchádzajúcej generácie, ktoré majú dva valce0014 Tento typ riešenia výhodne dovoľuje vytialmutie unášača valcov do strany bezo zmeny dynamickej ñmkčnosti systému na nastavovanie radíálnej polohy valcovacích valcov, čo je dôležité na zabezpečenie tolerancií hrúbky na hlave valcovanej rúrky. Na rozdiel od riešení podľa doterajšieho stavu techniky majú pohony obmedzený pracovný zdvih a sú uložené tak, aby boli upevnené k vonkajšiemu rámu valcovacej trate.0015 Ďalej, sú dané vhodné zariadenia na vynesenie hnacích transmisíí valcov, hneď ako sú vlastne hnacie transmisie valcov z valcov uvoľnené, mimo polohy zaujímanej unášačom valcovv priebehu jeho vyťahovania z valcovacej stolice.0016 V riešení podľa vynálezu sa valcovacia trať skladá z množstva stolíc usporiadaných za sebou, pričom nasledujúca stolica je voči zvislej osi prechádzajúcej osou valcovania natočená o l 80 ° vzhľadom na stolicu predchádzajúcu, takže unášače valcov sa z valcovacej trate môžu vyťahovať striedavo na obe strany vlastnej trate, opät výhradne s vodorovným pohybom, ktorý uľahčuje operácie na výmenu unášačov, pretože v sklenených rovinách nie sú usporiadané žiadne závažia, ktoré by bolo nutné V priebehu operácií výmeny valcov kompenzovať, ako vniektorých známych riešeniach, ktoré dovoľujú radiálnu výmenu valcov.0017 Ďalšiu výhodu predstavuje to, že radiálna výmena unášača valcov dovoľuje, aby k vonkajšiemu rámu mohli byť upevnené dosky vložené medzi unášače, kde tieto dosky sú významne tuhšie než dosky tých valcovacích tratí, ktoré sa vyznačujú axiálnou výmenou0018 Ďalej, v prípade axiálnej výmeny valcov, má pevný prstencový rám vnútomý priemer niekoľko metrov, napr. 2 až 3 m, pričom na druhej strane, pri radíálnej výmene valcov, slúži centrálny otvor v každej doske iba k prechodu valcovanej rúrky a je teda menší než 1 meter. Tonaznačuje významné vystuženie rámu, ktoré je výhodné pre celé valcovacíe spracovanie.0019 Sú známe praktiky kompenzácie pružnej poddajnosti rámu tým, že sa pracovné valce priblížia k valcovacej osi, kde priblíženie je v podstate nepriamo úmemé tuhosti rámu a priamoúmerné sile, ktorou každý pracovný valec pôsobí na rúrku. Použitím valcovacej trate podľa

MPK / Značky

MPK: B21B 31/10, B21B 13/10, B21B 17/04

Značky: telies, stolica, valcovacia, valcovanie, tyčovitých, trať, pozdĺžne

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-e12072-valcovacia-stolica-a-valcovacia-trat-na-pozdlzne-valcovanie-tycovitych-telies.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valcovacia stolica a valcovacia trať na pozdĺžne valcovanie tyčovitých telies</a>

Podobne patenty