Regeneračné a rekondičné zariadenie

Číslo patentu: 288327

Dátum: 28.12.2015

Autor: Červenko Jozef

Je ešte 11 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Regeneračné a rekondičné zariadenie pozostáva zo šiestich zobrazovacích modulov (1až 6) a horného referenčného modulu (7) a dolného referenčného modulu (8), ktoré sú otočne uložené na spojovacej tyči (10), pričom na každom zobrazovacom module (1 až 6) sú vytvorené zobrazovacie značky zobrazovacieho modulu a na hornom a dolnom referenčnom module sú vytvorené značky horného a dolného modulu. Rotačným pohybom zariadenia a za spolupôsobenia jednotlivých aktívnych prvkov sa vytvárajú magnetické polia pôsobiace na ľudský organizmus.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka regeneračného a rekondičného mechanického trojrozmerného zariadenia, ktoré V štvordimenziálnom priestore, predstavujúcom výšku, šírku, hĺbku a priestor, je vytvorené rotačným pohybom zariadenia vo zvislej rovine a za spolupôsobenia aktívnych prvkov, ktoré vytvárajú magnetické polia rôznej výslednej intenzity, ako i rôzneho smeru pôsobenia magnetického poľa na ľudský organizmus, pričom sa vychádza z podstaty znakových - hexagramových obrazcov ako symboliky vyplývajúcej z dávnovekého mýtického učenia stelesneného v Knihe premien.Doposiaľ sú známe rôzne dvojrozmerné zobrazenia hexagramových obrazcov pozostávajúcich zo šiestich prerušovaných - jinových čiar, alebo plných - jangových čiar, pričom ich vzájomnou kombináciou je možné zobraziť 64 obrazcov, ktoré predstavujú všetky ich možné kombinácie. Uvedené hexagramy sa považovali za určité pôvodiny znázorňujúce modely diania v prírode a v ľudských situáciách. Ide o komplex, ktorého matematická logika pripomína určitý kódový mechanizmus, napr. matematik Leibniz odvodil z tohto poznania binárny kód. Podľa staročínskeho učenia všetky veci a javy okolo nás sú odrazom z modelov hexagramových zmien, ktoré predstavujú rôzne Čiarové usporiadanie hexagramov. Sú tu určité analógie aj v oblasti biochémie, najmä vo vzťahu k DNK molekule a jej závitnice, pričom DNK molekula (tiež DNA molekula) predstavuje prírodný polymér zložený z deoxyribonukleotidov. Patrí spolu s kyselinou ribonoukleovou (RNA) medzi nukleové (jadrové) kyseliny. Nukleové preto, lebo boli objavené v bunkovom jadre (lat. nucleus). DNK(DNA) je nositeľkou genetickej informácie bunky, riadi rast, delenie a regeneráciu bunky. Poradie jednotlivých dusíkových báz je kľúčové v prenose genetickej informácie. Funkčné úseky DNK (DNA), ktoré dokážu určité enzýmy prepísať do RNA, sa nazývajú gény.V tejto oblasti je zatiaľ veľa nezodpovedaných otázok. S cieľom poznania a simulovania rôznych vesmírnych a svetských dianí a vplyvov na civilizáciu a živé bytosti sa používali a používajú plošné dvojrozmerné obrazce zobrazujúce 64 heXagramov, pozostávajúcich zo 6 plných a 6 prerušovaných čiar a ich kombinácií. V podstate sa vyskytovali a vyskytujú dva modelové typy plošných usporiadaní heXagramov, a to do štvorca alebo kruhu. Tieto hexagramové obrazce sa doposiaľ používajú v oblasti ezoteriky ako nástroj veštenia, pričom sa ešte k jednotlivým znakom priraďujú určité váhy kvality alebo významu. Je známe aj riešenie obsiahnuté v patente SK 285907, ktoré obsahuje trojrozmernú mechanickú pomôcku na zobrazovanie hexagramových obrazcov. Táto pomôcka umožňuje rotačným pohybom vytvárať určité hexagramové znaky,z ktorých je možné predpovedať životné situácie podľa individuálneho nastavenia konkrétnou osobou. Táto pomôcka však nepôsobí navonok vplyvom určitých vnútorných polí alebo síl pôsobiacich do okolia na ľudský organizmus vplyvom magnetického poľa. Toto patentové riešenie má iné konštrukčné riešenie, ktorého nevýhodou je aj absencia referenčných zobrazovaní. Ďalšie patentové riešenie uvedené v dokumente US 4953864 A, ktorého podstatou je zobrazovanie určitých symbolov náhodným vkladaním rôznych magnetických prvkov. Toto riešenie má tiež odlišné konštrukčné riešenie, odlišnú funkcionalitu a účel. Ďalšie riešenie obsiahnuté v dizajne D 27352 SK má odlišne riešené zobrazovacie moduly a prvky, pričom nepôsobí navonok vplyvom určitých vnútorných polí alebo síl pôsobiacich do okolia na ľudský organizmus vplyvom magnetického poľa. Nárokované konštrukčné riešenie pridáva štvrtý rozmer a podstatne komfortnejšie ovládacie zariadenie.Nedostatkom prvej skupiny doposiaľ známych riešení je, že zobrazovanie hexagramov je dvojrozmerné,teda plošné 8 x 8 hexagramov do štvorca alebo kruhu. Nedostatkom druhej skupiny doposiaľ znamych riešení je, že aj zobrazovanie hexagramov v trojrozmernej dimenzii je iba znakové, teda výsledkom je súbor určitých obrazcov bez priameho pôsobenia na okolie. Predmetom vynálezu je konštrukčné riešenie a usporiadanie regeneračného a rekondičného zariadenia na priestorové programované využitie hexagramových obrazcov pôsobením magnetických polí na vonkaj šie okolie, teda nie na vytváranie obrazcov, ale na vytváranie charakteristického magnetického poľa zariadenia podľa naprogramovania symbolov jednotlivých zobrazovacích prvkov, ktoré odstraňuje uvedené nedostatky. Podstatou vynálezu je, že regeneračné a rekondičné zariadenie pozostáva zo súboru šiestich zobrazovacích modulov umiestnených nad sebou na nosnej tyčí a nad prvým zobrazovacím modulom je umiestnený horný referenčný modul a pod šiestym zobrazovacím modulom je umiestnený dolný referenčný modul, pričom po obvode zobrazovacích modulov sú vytvorené referenčné značky zobrazovacieho modulu znázorňujúce hexagramy, pričom v zobrazovacích moduloch sú umiestnené moduly aktívnych prvkov v ktorých sú umiestnené aktívne prvky tak, že v každom module sú umiestnené tri rady ak 1 Dtívnych prvkov, pričom každý rad aktívnych prvkov je vytvorený z troch aktívnych prvkov. Aktívne prvky sú vytvorené z magnetov určitej intenzity a usporiadané tak, že vzájomne pôsobia magnetickými silami medzi sebou a výsledne magnetické pole sa vytvorí podľa rotačného nastavenia zobrazovacích modulov a ich nastavenia k referenčným modulom. Na hornom referenčnom module na pravej bočnej ploche je vytvorená hlavná referenčná značka horného referenčného modulu a prvá spojovacia drážka horného referenčného modulu a na prednej ploche horného referenčného modulu je vytvorená vedľaj šia referenčná značka horného referenčného modulu a druhá spojovacia drážka horného referenčného modulu, pričom na dolnom referenčnom module na pravej bočnej ploche je vytvorená hlavná referenčná značka dolného referenčného modulu a prvá spojovacia drážka dolného referenčného modulu a na prednej ploche dolného referenčného modulu je vytvorená vedľaj šia referenčná značka dolného referenčného modulu a druhá spojovacia drážka dolného referenčného modulu. Medzi horným referenčným modulom, ktorý má na hornej ploche vytvorené zahlbenie horného referenčného modulu, V ktorom je vytvorená prvá a druhá valcová šachta horného referenčného modulu, a stredový otvor horného referenčného modulu a na dolnej ploche horného referenčného modulu sú V rohoch dolnej plochy Vytvorené štyri valcové otvory a zahlbenie dolnej plochy homého referenčného modulu, V ktorom je vytvorená prvá a druhá plocha zahĺbenia dolnej plochy horného referenčného modulu a štyri kužeľové otvory dolnej plochy horného referenčného modulu a dolným referenčným modulom, ktorý má na dolnej ploche Vytvorené zahlbenie dolného referenčného modulu, V ktorom je vytvorená prvá a druhá valcová šachta dolného referenčného modulu, a stredový otvor dolného referenčného modulu, a na hornej ploche dolného referenčného modulu sú V rohoch hornej plochy vytvorené štyri valcové otvory a štyri ihlanové výstupky hornej plochy dolného referenčného modulu, pričom je umiestnených nad sebou šesť zobrazovacích modulov na nosnej tyči, pričom ich spojenie a vzájomná rotácia je zabezpečená vzájomným pôsobením magnetických prvkov tak, že V hornom referenčnom module je umiestnený horný spojovací prvok magnetickej povahy, na ktorom je umiestnený koncový prvok horného referenčného modulu, a V rohoch horného referenčného modulu sú vytvorené valcové otvory V dolnej ploche horného referenčného modulu, V ktorých sú umiestnené spojovacie prvky horného referenčného modulu, ktoré sú magnetickej povahy, a V dolnom referenčnom module je umiestnený dolný spojovací prvok magnetickej povahy, na ktorom je umiestnený koncový prvok dolného referenčného modulu, a V rohoch dolného referenčného modulu sú vytvorené valcové otvory V dolnej ploche dolného referenčného modulu, V ktorých sú umiestnené spojovacie prvky dolného referenčného modulu, ktoré sú magnetickej povahy, pričom V rohoch zobrazovacích moduloch sú Vytvorené V hornej ploche zobrazovacieho modulu valcové otvory hornej plochy zobrazovacieho modulu a V rohoch dolnej plochy zobrazovacieho modulu sú vytvorené valcové otvory dolnej plochy zobrazovacieho modulu a kontaktné otvory dolnej plochy zobrazovacieho modulu, pričom na hornej ploche zobrazovacieho modulu sú vytvorené štyri ihlanové výstupky hornej plochy zobrazovacieho modulu a na dolnej ploche zobrazovacieho modulu je vytvorená prvá a druhá plocha zahlbenia dolnej plochy zobrazovacieho modulu a na dne zahĺbenia dolnej plochy zobrazovacieho modulu sú vytvorené štyri kužeľové otvory dolnej plochy zobrazovacieho modulu. Ďalej V telese zobrazovacieho modulu je V bočných stranách vytvorená prvá a druhá obdĺžniková drážka zobrazovacieho modulu, V ktorých je umiestnený prvý a druhý modul aktívnych prvkov, pričom V každom module aktívnych prvkov je vytvorená kvadratická šachta aktívnych prvkov so štyrmi zarážkami valcovej šachty modulu aktívnych prvkov, V ktorej sú vytvorené V rohoch, V ktorej sú umiestnené tri rady aktívnych prvkov, pričom každý rad aktívnych prvkov je vytvorený z troch aktívnych prvkov magnetickej povahy, pričom V moduloch aktívnych prvkov sú na koncoch lcratších strán Vytvorené valcové šachty modulov aktívnych prvkov. Ďalej V zloženom zobrazovacom module pozostávajúcom z telesa zobrazovacieho modulu a z prvého a druhého modulu aktívnych prvkov sú umiestnené vo valcových otvoroch hornej plochy zobrazovacieho modulu a cez prvú a druhú valcovú šachtu prvého a druhého modulu aktívnych prvkov do valcových otvorov dolnej plochy zobrazovacieho modulu umiestnený prvý až štvrtý spojovací prvok zobrazovacieho modulu, ktorý je magnetickej povahy. Na každom zloženom zobrazovacom module vo východiskovom stave je na prednej ploche zobrazovacieho modulu zobrazená prvá referenčná značka zobrazovacieho modulu a prvá čiara prvej referenčnej značky zobrazovacieho modulu a druhá čiara prvej referenčnej značky zobrazovacieho modulu, pričom na ľavej ploche zobrazovacieho modulu je zobrazená druhá referenčná značka zobrazovacieho modulu a prvá čiara druhej referenčnej značky zobrazovacieho modulu a druhá čiara druhej referenčnej značky zobrazovacieho modulu, pričom na zadnej ploche zobrazovacieho modulu je zobrazená tretia referenčná značka zobrazovacieho modulu a na pravej ploche zobrazovacieho modulu je zobrazená štvrtá referenčná značka zobrazovacieho modulu.Rotačným pohybom zobrazovacích modulov a referenčných modulov je možné celkovo zobraziť 4096 obrazcov. Obrazce sa zobrazujú V šiestich rovinách a zároveň šesť čiar hexagramu zobrazených na štyroch stranách šiestich zobrazovacích modulov, umiestnených medzi horným a dolným referenčným modulom. Obrazce je možné nastaviť náhodným rotačným pohybom alebo je možné obrazce nastaviť podľa vopred určenej alebo zvolenej kombinácie hexagramových obrazcov. Obrazce zodpovedajú kombináciám Vzniknutých magnetických polí, pričom každé z nich je charakteristické osobitnými vlastnosťami, ktoré pôsobia v interakcii s ľudským magnetickým biopoľom a spôsobujú charakteristické prieniky vlnení V oblasti veľmi nízkychfrekvencií, čím dochádza k významnému pozitívnemu pôsobeniu na regeneráciu a rekondíciu ľudského organizmu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie ozrejmený pomocou obrázkov na výkresoch, na obrázku l je znázornený predný priestorový pohľad z nadhľadu na regeneračné a rekondičné zariadenie, obrázok la znázorňuje priestorový pohľad na regeneračné a rekondičné zariadenie z dolného pohľadu, obrázok lb znázorňuje predný priestorový pohľad z nadhľadu na regeneračné a rekondičné zariadenie s horným a dolným referenčným modulom v rozloženom stave, na obrázku 2 je znázornený zadný priestorový pohľad z nadhľadu na regeneračné a rekondičné zariadenie, obrázok 3 zobrazuje horný pohľad na horný referenčný modul a obrázok 3 a zobrazuje dolný pohľad na horný referenčný modul, na obrázku 4 je zobrazený horný pohľad na teleso zobrazovacieho modulu a obrázok 4 a je zobrazený dolný pohľad na teleso zobrazovacieho modulu. Obrázok 5 znázorňuje horný pohľad na modul aktívnych prvkov a obrázok Sa znázorňuje horný pohľad na modul aktívnych prvkov, obrázok 6 znázorňuje horný pohľad na modul aktívnych prvkov s vloženými aktívnymi prvkami a obrázok 6 a znázorňuje dolný pohľad na modul aktívnych prvkov s vloženými aktívnymi prvkami. Na obrázku 7 je zobrazený horný pohľad na zobrazovací modul a na obrázku 7 a je zobrazený dolný pohľad na zobrazovací modul, na obrázku 8 je zobrazený horný pohľad na dolný referenčný modul a na obrázku Sa je zobrazený dolný pohľad na dolný referenčný modul. Obrázok 9 znázorňuje regeneračné a rekondičné zariadenie v rozloženom staveRegeneračné a rekondičné zariadenie podľa vynálezu v konkrétnom príklade znázornené na priložených obrázkoch l až 9 pozostáva zo šiestich zobrazovacích modulov l až Q a horného referenčného modulu Z a dolného referenčného modulu §, pričom na každom zobrazovacom module l až Q sú vytvorené referenčné zobrazovacie značky zobrazovacieho modulu a na hornom a dolnom referenčnom module sú vytvorené referenčné značky horného a dolného modulu, pričom horný referenčný modul Z pozostáva z telesa Ľ horného referenčného modulu, ktorý má na hornej ploche í horného referenčného modulu vytvorené zahĺbenie í horného referenčného modulu, v ktorom je vytvorená prvá valcová šachta w horného referenčného modulu, v ktorej je umiestnený horný spojovací prvok L 2 a druhá valcová šachta TTlZ horného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený koncový prvok u horného referenčného modulu a stredový otvor w horného referenčného modulu, V ktorom je umiestnená spojovacia tyč m zobrazovacích modulov, a na dolnej ploche í horného referenčného modulu sú v rohoch dolnej plochy í horného referenčného modulu vytvorené štyri valcové otvory, prvý valcový otvor i dolnej plochy horného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený prvý spojovací prvok í horného referenčného modulu, druhý valcový otvor í dolnej plochy horného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený druhý spojovací prvok í horného referenčného modulu, tretí valcový otvor 7.ĺ 2 l dolnej plochy horného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený tretí spojovací prvok í horného referenčného modulu, a štvrtý valcový otvor í dolnej plochy horného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený štvrtý spojovací prvok í horného referenčného modulu,pričom v dolnej ploche 7.l 0 c horného referenčného modulu je vytvorené zahĺbenie í dolnej plochy horného referenčného modulu, v ktorom je vytvorená prvá plocha 7.l 8 a a druhá plocha 7. 18 b zahĺbenia dolnej plochy horného referenčného modulu a štyri kužeľové otvory, prvý kužeľový otvor í dolnej plochy horného referenčného modulu, druhý kužeľový otvor 127 dolnej plochy horného referenčného modulu, tretí kužeľový otvor í dolnej plochy horného referenčného modulu a štvrtý kužeľový otvor í dolnej plochy horného referenčného modulu, pričom pod horným referenčným modulom Z je na spojovacej tyči Q modulov umiestnených šesť zobrazovacích modulov l až Q, prvý zobrazovací modul l, druhý zobrazovací modul z, tretí zobrazovací modul â, štvrtý zobrazovací modul í, piaty zobrazovací modul Q a šiesty zobrazovací modul Q, pričom každý zobrazovací modul l až Q pozostáva z telesa Q až Q a z modulov aktívnych prvkov 2, prvého modulu Ľ aktívnych prvkov a z druhého modulu Ľ aktívnych prvkov, pričom v rohoch zobrazovacích modulov l až Q sú vytvorené v hornej ploche i zobrazovacieho modulu valcové otvory hornej plochy zobrazovacieho modulu, prvý valcový otvor í hornej plochy zobrazovacieho modulu, druhý valcový otvor í hornej plochy zobrazovacieho modulu, tretí valcový otvor í hornej plochy zobrazovacieho modulu a štvrtý valcový otvor í hornej plochy zobrazovacieho modulu, pričom v rohoch dolnej plochy 10 a zobrazovacieho modulu je vytvorený prvý valcový otvor m dolnej plochy zobrazovacieho modulu a prvý kontaktný otvor m dolnej plochy zobrazovacieho modulu, druhý valcový otvor m dolnej plochy zobrazovacieho modulu a druhý kontaktný otvor m dolnej plochy zobrazovacieho modulu, tretí valcový ot 1 Dvor m dolnej plochy zobrazovacieho modulu a tretí kontaktný otvor í dolnej plochy zobrazovacieho modulu a štvrtý valcový otvor í dolnej plochy zobrazovacieho modulu a štvrtý kontaktný otvor m dolnej plochy zobrazovacieho modulu, pričom na hornej ploche i zobrazovacieho modulu sú vytvorené štyri ihlanové výstupky i až i hornej plochy zobrazovacieho modulu a na dolnej ploche i zobrazovacieho modulu je vytvorená prvá plocha zahĺbenia m dolnej plochy zobrazovacieho modulu a druhá plocha zahlbenia m dolnej plochy zobrazovacieho modulu a na dne zahlbenia m dolnej plochy zobrazovacieho modulu sú vytvorené štyri kužeľové otvory ĺ až í dolnej plochy zobrazovacieho modulu,pričom v telese Q až Q zobrazovacieho modulu je v ľavej ploche m vytvorená prvá obdĺžniková drážka í telesa zobrazovacieho modulu, v ktorej je umiestnený prvý modul L aktívnych prvkov a druhá obdĺžniková drážka l telesa zobrazovacieho modulu, v ktorej je umiestnený druhý modul Ľ aktívnych prvkov,pričom vo valcových otvoroch í až Q hornej plochy zobrazovacieho modulu sú umiestnené spojovacie prvky í až í zobrazovacieho modulu, ktoré prechádzajú cez prvú valcovú šachtu í modulu aktívnych prvkov a druhú valcovú šachtu í prvého modulu 91 a druhého modulu Ľ aktívnych prvkov do valcových otvorov m až m dolnej plochy zobrazovacieho modulu, pričom pod šiestym zobrazovacím modulom Q je na spojovacej tyči m modulov umiestnený dolný referenčný modul Q, ktorý pozostáva z telesa g dolného referenčného modulu, ktorý má na dolnej ploche m dolného referenčného modulu vytvorené zahĺbenie í dolného referenčného modulu, v ktorom je vytvorená prvá valcová šachta í dolného referenčného modulu, v ktorej je umiestnený dolný spojovací prvok Q, a druhá valcová šachta Sl dolného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený koncový prvok Q dolného referenčného modulu, a stredový otvor ĺ dolného referenčného modulu, v ktorom je umiestnená spojovacia tyč m modulov, a na hornej ploche 8.10 dolného referenčného modulu sú v rohoch hornej plochy í dolného referenčného modulu vytvorené štyri valcové otvory, prvý valcový otvor í hornej plochy dolného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený prvý spojovací prvok í dolného referenčného modulu, druhý valcový otvor í hornej plochy dolného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený druhý spojovací prvok L 2 dolného referenčného modulu, tretí valcový otvor í hornej plochy dolného referenčného modulu, V ktorom je umiestnený tretí spojovací prvok í dolného referenčného modulu a štvrtý valcový otvor í hornej plochy dolného referenčného modulu, v ktorom je umiestnený štvrtý spojovací prvok í dolného referenčného modulu, ďalej v hornej ploche í dolného referenčného modulu sú vytvorené štyri ihlánové výstupky í až í hornej plochy dolného referenčného modulu.Regeneračné a rekondičné zariadenie podľa vynálezu v konkrétnom príklade znázornené na priložených obrázkoch 1 až 9 pozostáva zo šiestich zobrazovacích modulov 1 až Q a horného referenčného modulu Z a dolného referenčného modulu Q, pričom moduly sú otočne uložené na spojovacej tyči m modulov, pričom na každom zobrazovacom module l až Q sú vytvorené zobrazovacie značky m, m, h, í, m,9.153, 1.10 c, í, a m zobrazovacieho modulu a na hornom referenčnom module 1 a dolnom referenčnom module § sú vytvorené značky í, 1 horného modulu a značky í, í dolného modulu, pričom horný referenčný modul Z pozostáva z telesa Ľ horného referenčného modulu, V ktorom je umiestnený horný spojovací prvok Ľ magnetickej povahy a koncový prvok u horného referenčného modulu, a na dolnej ploche í horného referenčného modulu sú v rohoch umiestnené spojovacie prvky í až í horného referenčného modulu magnetickej povahy, pričom pod horným referenčným modulom 1 je na spojovacej tyči m modulov umiestnených šesť zobrazovacích modulov l až Q, pričom každý zobrazovací modul 1 až Q pozostáva z telesa Q až 1.6 zobrazovacích modulov a z modulov aktívnych prvkov 2, a a E, v ktorých sú umiestnené tri rady až Q aktívnych prvkov magnetickej povahy, pričom v rohoch zobrazovacích modulov l až Q sú umiestnené v hornej ploche i spojovacie prvky í až í zobrazovacieho modulu magnetickej povahy, pričom pod šiestym zobrazovacím modulom Q je na spojovacej tyči m modulov umiestnený dolný spojovací prvok Q dolného referenčného modulu magnetickej povahy. Ďalej na každom zobrazovacom module l až Q vo východiskovom stave je na prednej ploche m zobrazovacieho modulu zobrazená prvá premenná značka hexagramu a na pravej ploche i zobrazovacieho modulu je zobrazená druhá premenná značka hexagramu, pričom na zadnej ploche m zobrazovacieho modulu je zobrazená druhá pevná značka hexagramu a na ľavej ploche m zobrazovacieho modulu je zobrazená prvá pevná značka hexagramu.Regeneračné a rekondičné zariadenie podľa vynálezu v konkrétnom príklade znázornené na priložených obrázkoch 1 až 9 vytvorené ako v príklade 1 s tým, že modul 2 aktívnych prvkov, prvý E modul aktívnych prvkov a druhý Ľ modul aktívnych prvkov pozostáva z telesa k modulu aktívnych prvkov, v ktorom je vytvorená prvá valcová šachta í modulu aktívnych prvkov a druhá valcová šachta í modulu aktívnych prvkov a kvadratická šachta í aktívnych prvkov a prvá zarážka í valcovej šachty modulu aktívnych prvkov, druhá zarážka í valcovej šachty modulu aktívnych prvkov, tretia zarážka í valcovej šachty modulu aktívnych prvkov a štvrtá zarážka í valcovej šachty modulu aktívnych prvkov, pričom v kvadra

MPK / Značky

MPK: A63F 9/34, G09B 19/22, G09B 1/18

Značky: regeneračné, rekondičné, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/19-288327-regeneracne-a-rekondicne-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regeneračné a rekondičné zariadenie</a>

Podobne patenty