Metóda overovania funkčnosti požiarneho vetrania a zariadenie na uskutočnenie metódy

Číslo patentu: U 6988

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bebčák Petr

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka oblasti požiamej bezpečnosti a požiamej techniky. Je navrhnutá nová metóda overovania funkčnosti požiameho vetrania a zariadenie špecificky usporiadané na uskutočnenie tejto metódy overovania funkčnosti požiameho vetrania.Požiama bezpečnosť veľkých komplexov, ako sú výrobné objekty, priemyslové i nepriemyslovć haly, tunely diaľničných a cestných korídorov, metro a iné stavebné objekty, sa stanovuje predovšetkým teoreticky,výpočtom pri projektovom riešení ich stavby, vykonaným na základe odborných poznatkov vedy a techniky. V projekte požiamej bezpečnosti stavieb sú stanovené požiadavky na konštrukčné riešenie objektov, použité materiály, prostriedky na ochranu proti vzniku a šíreniu požiaru. Sú tiež určené prostriedky na zistenie prípadného požiaru, prostriedky požiarneho vetrania objektu, vzduchotechniky, únikových ciest a iné. I( základným požiamo-bezpečnostným zariadeniam patrí zariadenie na odvod tepla a dymu, teda požiameho vetrania. Nie vždy však bohužiaľ projekt zohľadní všetky reálne nebezpečenstva, niekedy pri realizácii objektu nedôjde k presnému dodržaniu projektu, niekedy nie je dodržaný predpis na kvalitu alebo údržbu požiameho vetrania a v iných prípadoch môžu nastať neočakávané situácie, ktoré sa riešia až pri stavbe. Z týchto dôvo dov je treba pred sprevádzkovanim v priebehu prevádzky vykonávať skúšky na overenie funkčnosti požiarneho vetrania.V súčasnej dobe sa skúšky na overenie funkčnosti požiameho vetrania v objektoch i liniových stavbách uskutočňujú tzv. výkonovými skúškami. Pri nich sa projektované parametre zariadenia požiameho vetrania preverujú fyzikálnym meraním anemometrami, a to najmä rýchlosť a smer prúdenia vzduchu v testovanom priestore v čase. Táto metóda okrem meracích prístroj ov nepoužíva špeciálne testovacie zariadenie.Ako iná metóda overovania funkčnosti požiameho systému vetrania sa používa metóda, pri ktorej sa do testovaného priestoru umiestni generátor reálneho dymu, obdobného skutočnćmu dymu pri požiari, na čo sa za prevádzky prostriedkov požiameho vetrania sleduje pohyb a koncentrácia vzníkajúceho dymu. Reálny dym sa získava obvykle spaľovaním benzínu a/alebo nafty, tuhých horľavých materiálov a prípadne iných horľavých materiálov, ktoré sú známe ako obvyklé materiály horiace pri požiaroch.Výhodou tejto metódy je, že umožňuje vizualizáciu, teda viditeľný záznam s možnosťou sledovania a prehliadania prúdenia vzdušnín s dymovými splodinamí a dáva i možnosť merania optickej hustoty dymu, a tým sledovaniu rozvrstveniu dymu. Vykonávanie týchto vizualizačných skúšok je veľmi dôležité, pretože vcelku spoľahlivo umožňujú vyhodnotenie možného ohrozenia životov osôb a dávajú presné hodnoty pre softvérové a hardvérové úpravy požiameho vetrania. Táto metóda sa používa najmä V tunelových stavbách,kde sú osoby najviac ohrozené produktmi horenia, nech už ide 0 priečne alebo pozdĺžne vetranie. Značnou nevýhodou tejto metódy je vznik vysokej teploty a toxických splodín horenia, ktoré obmedzujú možnosť vykonávania meraní a potrebných záznamov a ohrozujú prítomné osoby. Najhoršie sú pri vyšších koncentráciách smniace splodiny horenia ako všeobecne známy oxid uhličitý (C 02), oxid uhoľnatý (CO) a kyanovodík(HCN) a všetky tieto látky vznikajú aj pri uvedenej metóde. Osoby vykonávajú tieto testy a prípadne iné osoby majú limitovaný prístup do týchto priestorov i pohyb v nich počas skúšok a musia byť vybavené zodpovedajúcimi prostriedkami osobnej ochrany, ako sú požiame obleky, masky a pod., ktoré testy predražujú. Obrovskou nevýhodou tejto metódy je, že vysoké teploty sprevádzajúce horenie a/alebo agresívne splodiny horenia môžu spôsobiť deštrukciu stavebných konštrukcií a/alebo znehodnotiť povrchové úpravy a technologické vybavenie objektov, obsiałmuté značky, klimatizačné jednotky, elektronické systémy, prvky merania a regulácie, a iné, čo môžu byť škody rádovo aj státisíce EUR. Táto metóda využíva ako zariadenie na vývoj dymových splodín jednoduché tanky alebo vane, naplnené úplne alebo sčasti horľavinou, Variantom metódy opísanej v predchádzajúcom odseku je metóda, ktorú predpisuje smernica RVS 09.02.31 plamá v Rakúsku na overovanie funkčnosti vetrania v tunelových stavbách. Pomocou horúceho dymu, získavaného spaľovaním 5 l benzínu alebo 20 l nañy na ploche lmz v oceľovej nádobe, sa produkuje horúci dym, ktorého priechod testovaným priestorom sa nahráva na videozáznam a pritom sa meria optická hustota dymu v rôznych výškach. Za prevádzky obsiahnutých vzduchotechnických zariadení sa sleduje i meria a nakoniec vyhodnocuje čas výmeny plynov a znečisteného vzduchu v závislosti na objernovej výmene vzdušnín a optickej hustote dymu. Podľa výsledkov takto vykonaného testu sa potom nastavia parametre požiameho vetrania na obsiahnutých vzduchotechnických zariadeniach a uskutoční sa zoznámenie dispečerov s predpokladaným priebehom reálneho požiaru. Táto metodika z hľadiska tepelného výkonu ani z hľadiska produkcie dymu nevystihuje prípadný požiar, a to najmä z dôvodu nedodržania požadovaného množstva vznikajúceho dymu v m 3/s. Pri požiari osobného automobilu vzniká totiž 20 m 3/s dymu, pri požiari stredne veľkého vozidla 50 m 3/s dymu a pri požiari nákladného vozidla 80 až 100 m 3/s dymu. Okrem toho, že nie je simulované množstvo dymu ako pri skutočnom požiari, tak i pri tejto skúške vznikajú toxické a agresívneplyrmé splodiny horenia, ktoré znehodnocujú technologické vybavenie tunela a predstavujú nutnosť opráv a výmeny a tiež znamenajú nutnosť vyčistenia priestoru tunela, čo má okrem vysokých nákladov za následok i nutnosť dlhodobého odstavenia tunelov a komplikujúcu sa dopravu a prepravu.Iná metóda používa tzv. studený dym. Ako zdroj pre sledovaný oblak sa používa bežná dymovnica alebo sa používa len vodná para. Produktom dymovnice je zmes plynov. Tiež vodná para je len plynná fáza. V obidvoch prípadoch je vznikajúci oblak na báze len neškodných plynných látok a je viditeľný. Výhodou tejto metódy je absencia toxických splodín a možnosť nahrávania a pozorovania pohybu vyvíjaného oblaku. Nedá sa však dosialmuť dynamika správania sa skutočného dymu pri požiari z hľadiska rozvrstvenía, ani sa k nej priblížiť, najmä z dôvodu absencie tepelnej dynamiky tuhých častíc, ktorých prítomnosť by umožňovala merať optickú hustou porovnateľne s dymom pri skutočnom požiari. Následkom tejto skutočnosti je nemožnosť vyhodnotiť správnu funkciu požiameho vetrania v plnom rozsahu.Uvedené nevýhody odstraňuje v značnej miere technické riešenie. Je navrhnutá nová metóda overovania funkčnosti požiameho vetrania, podľa ktorej sa do testovaného priestoru umiestni generátor netoxickćho aerosólu simulujúceho dymové splodiny horenia, vybavený vopred stanoveným počtom zloží, tieto zlože sa aktivujú, a potom sa sleduje šírenie vyvíjaného netoxického aerosólu, pričom sa urobí videozáznam a vykoná meranie hodnôt potrebných na vyhodnotenie funkčnosti požiameho vetrania v danom priestore, a nakoniec sa zistené merania porovnajú s hodnotami skutočného dymu, napríklad vznikajúceho pri horení benzínu a nañy,nameraného v skúšobnom priestore. Na základe zistených výsledkov sa vyhodnotí funkčnosť požiameho vetrania testovaného priestoru a tieto poznatky sa využijú na nastavenie hlásičov elektrickej požiamej signalizácie, riadiacich jednotiek testovaných vzduchotechníckých zariadení a zariadení na odvod dymu a tepla, na prípadné dovybavenie, stavebné úpravy, a iné. Čo sa týka meraných hodnôt meria sa aspoň rýchlosť prúdenia vzduchu, teplota v oblasti generátora aerosólu, teplota v oblasti mimo generátora a čas.V generátore sa výhodne vyvíja netoxický aerosól vznikajúci pri teplote 600 až l 300 ° C, tvorený zmesou tuhej a plynnej fázy, z čoho tuhá fáza je tvorená časticami s veľkosťou laž 5 m na báze uhličitanu draselného, hydrogénuhličitanu draselného a uhlíka, a plynná fáza je médium na báze oxidu uhličitého, vodných pár,nitróznych plynov, dusíka a amoniaku. Tento aerosól má hasiace účinky. Je netoxický vzhľadom na obsah prípadných toxických prímesi pod hodnotami stanovenými normami a rozvrstvením, hustotou, pohyblivosťou i vzhľadom je pohľadovo i merateľnými hodnotami porovnateľný so skutočnými vlastnosťami dymu,vznikajúceho horením benzínu, nafty a tuhých látok typu obvyklých materiálov zapríčiňujúcich požiare, ako sú drevo papier, plasty a iné. Vysoká teplota vzniku aerosólu umožňuje vykonávať meranie teploty v mieste simulovaného požiaru. Vysoká teplota vzniká len v mieste generátora a tu simuluje priebeh skutočného požiaru, načo v priebehu pohybu aerosólu cez Vetracie systémy už nemá níčivú hodnotu a nedevastuje technologické ani stavebné vybavenie objektu. Rozvrstvenie oblaku aerosólu, spôsob jeho unášania cez testovaný priestor i hodnoty optickej hustoty zodpovedajú hodnotám dymu reálnych požiarov.Netoxický aerosól je výhodne vyvíjaný v mnoätve plne zodpovedajúcom produkcii skutočného dymu pri požiari, teda 3 až 100 m 3 /s, pričom konkrétne vyvíjané množstvo pre jednotlivú overovaciu skúšku sa v rámci uvedeného rozsahu stanoví vopred. To sa uskutoční najmä v závislosti na projektovaných parametroch požiameho vetrania pre testovaný priestor, napríklad na úrovni najvyšších hodnôt povolených projektom alebo na úrovni hodnôt blízkym týmto hodnotám.V priebehu skúšky sú výhodne sledované všetky uvedené hodnoty. Je to rýchlosť pohybu oblaku aerosólu meraná sledovaním prúdenia vzduchu vrátane obsiahnutého aerosólu, ďalej teplota v oblasti generátora aerosólu a v priestore a rozvrstvení a rozptyľovaní oblaku aerosólu pomocou meraní optickej hustoty aerosólu. Výhodne sa súčasne zhotoví tiež videozáznam svedčiaci o smere a prúdení aerosólových častíc v závislosti na funkcii požiameho vetrania a meria sa i čas výmeny plynov a znečisteného vzduchu v závislosti na objemovej výmene vzdušnín a optickej hustote aerosólu.V testovanom priestore sa výhodne v priebehu skúšky pomocou videozáznamu a/alebo meraním v rôznej vzdialenosti od aktivácie zloží a v rôznych výškach zisťuje optická hustota aerosólu. Tieto merania v rôznej vzdialenosti a v rôznych výškových úrovniach umožňujú sledovať pohyb a rozptyľovanie oblaku vyvíjaného aerosólu.Pokiaľ je testovaný priestor vybavený vzduchotechnickým zariadením, je účelne, aby v priebehu vyvíjania aerosólu a sledovania šírenia aerosólu boli uvedené do prevádzky všetky alebo podľa cieľa testu niektoré vzduchotechnické zariadenia testovaného priestoru. Metóda je určená najmä na overovanie, či je testovaný priestor vybavený dostatočne vzduchotechnickým zariadením na odvod dymu a tepla a na testovanie kvality funkčnosti týchto zariadení v daných priestoroch. Altematívne však nie je vylúčené s jej pomocou testovať i priestory, ktoré sú zatiaľ bez vzduchotechníckých zariadení, čo prichádza do úvahy napríklad pri starších stavebných objektoch a pri objektoch s prirodzeným vetraním.Výhodne sa generátor netoxického aerosólu ešte pred aktiváciou obsiahnutej zlože umiestní na aspoň jeden nosič, pripevnený na alebo za vozidlo, a to V takej polohe a tak prístupne k okolitému priestoru, aby sa vyvíjaný aerosól mohol voľne šíriť do okolitého priestoru. Spravidla má toto šírenie podobu oblaku, ktorý sa pohybuje v testovanom priestore a tu sa rozptyľuje alebo je odstraňovaný pomocou testovaných vzduchotechnických zariadení a/alebo prirodzeného vetrania. Potom, ked je dávka zloží dopravená na miesto aktivácie, vykoná sa jednorázovo alebo postupne aktivácia odpálením zloží. Aktivácia môže prebehnúť statický,teda pri nechaní zdroja aerosólu nepohyblivo na mieste aktivácie zlože až do rozptýlenia alebo odstránenia oblaku aerosólu. Výhodne najmä pre testy V tuneloch a iných dlhých korídomch sa počas aktivácie a/alebo po aktivácii zlože môže vozidlo pohybovať vnútri testovaného priestoru, napríklad prevezením sa cez testovaný priestor, pričom sa v oblasti okraja oblaku vyvíjaného aerosólu pohybuje pohyblivé videozariadenie,napríklad iné vozidlo s vídeokamerou, a to zaobstará videozáznam umožňujúci vizualizáciu priebehu skúšky. Tento variant uskutočnenia metódy je ideálny na testovanie železničných alebo cestných tunelov.Technické riešenie rieši tiež konštrukciu zariadenia, vhodného na uskutočňovanie navrhnutej metódy overovania funkčnosti požiameho vetrania podľa technického riešenia. Zariadenie zahrňuje generátor obsahujúci nádoby z nehorľavého tuhého materiálu, napríklad ocele, s vnútomou dutinou, ktoré sú aspoň sčasti naplnené horľavou zložou. Podstatou nového riešenia je, že zlože nádob tvoria zdroj netoxického aerosólu imitujúceho vzhľadom na vzhľad, optické hustoty, rozvrstvenie a spôsob pohybu vierohodne produkty horenia, a to aerosólu tvoreného tuhými časticami s veľkosťou l až 5 mm a netoxickými plynnými látkami. Nie je obsiahnutý žiadny chladič, okrem zlože je v nádobe obsiahnuté len odpaľovacie zariadenie a nad zložou s odpaľovacím zariadením je V nádobách už len voľný priestor. Aby vzniklo dostatočné množstvo imitácie dymu na účely metódy, tieto nádoby sú s počtom 4 až 10 ks uložené v aspoň jednom úložisku z nehorľavého tuhého materiálu, napríldad ocele, a tu vybavené spoločným perforovanýrn vekom.Úložisko pre nádoby má výhodne podobu stojanu, ktorého horná časť je vytvorená ako lôžko pre nádoby a pod týmto lôžkom sa nachádza podstavec s aspoň jednou vnútomou dutinou pre nutné elektrické prvky odpaľovacieho zariadenia.Výhodne je lôžko vybavené aspoň jedným otvorom a vnútomá dutina podstavca je priechodná, nadväzujúca na tento otvor, pričom je podstavec vybavený aspoň jedným prvkom stabilizujúcim jeho polohu proti podložke. Ako prvok na stabilizáciu polohy stojanu proti podložke sa môže použiť napríklad dole vytvorenánosná doska s otvormi a nitmi alebo upevňovacími skrutkami alebo privarené pásky materiálu, predĺžená a ohnutá stena nohy podstavca, privarený profil, a pod.Výhodne je stojan s počtom jeden alebo viac uložený vo vani z nehorľavého tuhého materiálu, napríklad ocele, kde táto vaňa obsahuje aspoň dno a celoobvodový lem, pričom stojan je pevne, nepohyblivo ñxovaný na dno tejto vane. Vaňa tvori nosnú základňu pre stojany, obsadené alebo len niektoré z nich obsadené nádobamí, umožňuje dopravu zloží na miesto použitia a prípadne počas použitia a môže slúžiť pre prípadnú prídavnú, horľavú náplň V prípade požiadavky zákazníka na zvýšenie požiameho efektu, ako napríklad pre etanol. Časť lemu na jednej strane môže byť predĺžená a využitá na upevnenie vane so stojanmi a zložami na miesto použitia, napríklad na nosič, ako ďalej ukazuje príklad uskutočnenia.Vaňa výhodne obsahuje jeden stojan až dvadsať stojanov, pričom aspoň niektoré z obsiahnutých stojanov majú lôžko celé naplnené nádobami. Perforované veko uvedené V prvom odseku opisu zariadenia môže byť v uskutočnení rozmerov na prikrytie všetkých obsiahnutých stojanov naraz alebo na prikrytie každého z obsiałmutých stojanov zvlášť, prípadne na prikrytie skupín stojanov. Výhodne sú stojany prikryté perforovaným vekom po jednom, šetrí sa tým materiál v prípade neúplného obsadenia vane stojanmi a uľahčuje manipulácia, spojená s montážou jednotlivých prvkov zariadenia do celku.Výhodné je najmä uskutočňovanie metódy v tuneloch, keď je vaňa uložená na nosnej konštrukcii pohyblivého prostriedku, napriklad vozidla, a to prinajmenšom v oblasti veka voľne vo vzťahu k okolitému priestoru. Vaňa so stojanmi a zložami môže sa teda výhodne upevniť napríklad na vozík za automobilom alebo na špeciálny nosič priamo na automobile. Na rozdiel od súčasných metód, takto vytvorené a usporiadané zariadenie môže sa bez nebezpečenstva obsluhovať vodičom, prítomným v testovanom priestore.Zlož výhodne tvorí materiál, z ktorého V prípade jeho odpálenia vzniká netoxický aerosól, ktorého tuhé častice obsahujú zmes uhličitanu draselného, hydrogénuhličitanu draselného, uhlíka a ktorého plynná fáza obsahuje zmes oxidu uhličitého, vodných pár, nitróznych plynov, dusíka a amoniaku. Tento materiál je už známy a na trhu dostupný, je však vyrábaný a používaný doteraz na úplne iné účely, a to ako hasiaca zmes.Navrhnuté technické riešenie podľa technického riešenia má výhody v tom, že simuluje skutočný dym,aký vzniká pri požiari, avšak je netoxický a nespôsobuje deštrukciu či poškodenie prístrojového a iného vybavenia v objekte vysokým žiarom. Símulácia skutočného dymu z horenia látok, ktoré bývajú obvyklou príčinou požiaru, teda nafty, benzínu, papieru, dreva, tuhých palív, plastov a iných, je dokonalá najmä po optickej stránke. Vzniká oblak aerosólu, ktorý má pre ľudské oko, a dokonca i pre detekčné zariadenie vzhľad ako dym pri požiari, a ktorý má i rovnaké rozvrstvenie vzhľadom na hustotu častíc, tvar oblaku, spôsobu pohybu oblaku i spôsobu a rýchlosti rozptýlenia. Uvedené hodnoty je možno vizualizovať pomocou videozáznamu, s možnosťou následného a opakovaného prezerania a s možnosťou merať hodnoty, ako je optická hustota Vrôznych miestach a výškach a iné. Hodnoty prítomných toxických prímesi sú pod hladinou normami stanovenej toxicity, a teda sa dá považovať tento aerosól za netoxický. Vzhľadom k tomu, že oblak aerosólu nie je toxický a V priebehu skúšky je ešte v testovanom priestore rozptyľovaný a z neho odstraňovaný vzduchotechnickým systémom, je možné vykonávať bez rizika ohrozenia zdravia osôb odpálenie zlože na stojacom alebo idúcom vozidle s vodičom a je možné ideálnym spôsobom uskutočňovať počas skúšky nahrávania videozáznamu, napríklad z vozidla idúceho za vozidlom so zložou. Pomocou navrhnutej metódy a zariadenia je možné vykonávať kvalitné a bezpečné testovanie funkčnosti požiameho vetrania, bez nutnosti nasledovnej výmeny týchto zariadení alebo iného vybavenia testovaného priestoru, a tiež bez nutnosti náročného čistenia týchto zariadení a testovaného priestoru, teda bez nutnosti vysokých nákladov a dlhodobého odstavenie testovaného priestoru z prevádzky. Metoda a zariadenie podľa technického riešenia umožňujú optimálnym spôsobom zistiť hodnoty, na aké sa má nastaviť konkrétne požiame vetranie. Ďalej umožňuje zoznámenie dispečerov s reálnym požiarom, teda s pravdepodobným smerom šírenia požiaru podľa miesta vzniku a priebehom, Z hľadiska toxicity látok sa koncentrácia toxických primesi pohybuje na hodnotách rádovo 100- až 600-krát nižších, než sú stanovené prípustné expozične limity. Je možné vyvíjať imitáciu dymu podľa požadovaného výkonu, v presne vopred stanovenej hodnote v rámci rozmedzia 3 až 100 m 3/s. Aktiváciu tvorby aerosólu je možno vykonávať manuálne alebo diaľkovo pomocou elektrického impulzu. Metóda a zariadenie sú vhodné na využitie pre akékoľvek testované priestory, ale najmä pre cestné a železničné tunely, veľké stavebné komplexy, priemyslové a iné haly, technologické prevádzky a iné.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené pomocou výkresov, kde obrázok l znázorňuje priestorový pohľad na prikladné zariadenie na overovanie funkčnosti požiameho vetrania podľa technického riešenia, obrázok 2 znázorňuje pohľad zhora do samotnej nádoby so zložou, obrázok 3 čelný pohľad na nádobu v priečnom reze vedenom v línii A-A naznačenej na predchádzajúcom obrázku, obrázok 4 priestorový pohľad na samotný stojan, obrázok 5 znázorňuje čelný pohľad na zvislý pozdĺžny rez vedený stojanom naplneným nádobami cez stred nádob, obrázok 6 priestorový pohľad na vaňu naplnenú prázdnymi stojanmi, obrázok 7 priestorový pohľad na samotnú vaňu, obrázok 8 ukážku funkcie navrhnutého zariadenia a uskutočňovanie metódy pri overovaní funkčnosti požiameho vetrania v miestnosti vybavenej vzduchotechnickým zariadením s ventilátorom,obrázok 9 ukážku funkcie navrhnutého zariadenia a uskutočňovanie metódy pri overovaní ftmkčnosti požiarneho vetrania v miestnosti s prirodzeným vetraním pomocou svetlíkov, obrázok 10 A, B, C znázorňuje ukážku funkcie navrhnutého zariadenia a tn demonštrativne varianty uskutočňovania metódy pri overovaní funkčnosti požiameho vetrania v tuneli pomocou statických zloží a obrázok l lA, B, C ukážku funkcie navrhnutého zariadenia a tri demonštratívne varianty uskutočnenia metódy pri overovaní funkčnosti požiameho vetrania v tuneli pomocou pohyblivých zloží.Príkladom najlepšieho uskutočnenia technického riešenia je zariadenie na uskutočnenie metódy overovania ñąnkčnosti požiameho vetrania s ukážkami jeho používania a postupu pri uskutočnení metódy podľa obrázka l až 11.Základom zariadenia na uskutočnenie metódy overovania funkčnosti požiameho vetrania je generátor,zobrazený na obrázku l. Generátor obsahuje zdroj netoxíckého aerosólu, simulujúceho dymové splodiny vznikajúce pri požiari, ktorý tvorí náplň v nádobách l z nehorľavého tuhého materiálu. V tomto prikladnom uskutočnení sa zvolili nádoby 1 praktického valcového tvaru, zhotovené z ocele a majúce teda dostatočnú pevnosť a mechanickú odolnosť. Vnútomá dutina nádob 1 je náplňou vyplnená len sčasti, touto náplňou je ako zdroj aerosólu horľavá zlož g. Okrem zlože z je v každej nádobe l umiestené v generátore obsiałmutć len odpaľovacie zariadenie ą s nutným elektrickým príslušenstvom umožňujúcim odpálenie, V prípade odpálenia drôtového vrátane elektrických vodičov i. Nad zložou g s odpaľovacím zariadením s je vnútri nádoby g už len voľný priestor, nie je obsialmutý žiadny chladič, ktorého prítomnosť je v doterajších zariadeniach považovaná za nevyhnutný. Usporiadanie nádob 1 je dobre zrejmé z obrázkov 2 a 3. Ako ukazuje obrázok l, nádoby 1 sú s počtom 4 až 10 ks uložené v úložiskách, majúcich podobu stojanov z nehorľavého tuhého materiálu. V tomto prikladnom uskutočnení je zvolený výhodný počet nádob l po šiestich kusoch na každý stojan,čo je v rámci uvedeného rozsahu. Stojany sa pre toto príkladné uskutočnenie zhotovili z ocele, avšak môže sa použiť i iný vhodný materiál, zaisťujúci pre stojany dostatočnú pevnosť a mechanickú odolnosť.Usporiadanie stojanov a ich obsadenie je dobre zrejmé na obrázkoch 4 a 5. Homá časť tvori lôžko j na uloženie nádob l, majúca tvar škatule s výrezom uprostred. Pod týmto lôžkom g sa nachádza podstavec Q, v tomto pripade usporiadaný ako noha, ale v inom prípade môže mať i iný vhodný tvar. Podstavec g je dutý,

MPK / Značky

MPK: A62C 99/00, A62C 37/50

Značky: overovania, funkčnosti, požiarneho, metody, metoda, vetrania, zariadenie, uskutočnenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-u6988-metoda-overovania-funkcnosti-poziarneho-vetrania-a-zariadenie-na-uskutocnenie-metody.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Metóda overovania funkčnosti požiarneho vetrania a zariadenie na uskutočnenie metódy</a>

Podobne patenty