Zámok s otočnou valcovou vložkou vybavenou dvojicami priečnych zaisťovacích segmentov

Číslo patentu: U 1307

Dátum: 04.12.1996

Autor: Žuchová Jana

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zámok s otočnou valcovou vložkou vybavenou dvojicami priečnychiu~ Zámok s otočnou valcovou vložkou vybavenou dvojicami priečnych zaisťovacích segmentov je určený na vonkajšie zabezpečenie mechanizmu zámku, umiestneného najmä V rôznych konštrukčnýchDoposiaľ sa na vonkajšie zabezpečenie mechanizmu zámku, najmä v dielcoch motorových vozidiel používajú rôzne typy zámkov s otočnou valcovou vložkou, ktorá býva osadená v telese zámku upevnenom na príslušnom konštrukčnom díelci tak, aby ho nemohla nežiaduca osoba z vonkajšej strany dielca uvoľniť. V telese zámku je pritom vytvorený otvor, V ktorom je umiestnený radiálny doraz otočnej valcovej vložky i dve proti sebe orientované pozdľžne zaisťovacie drážky. V otvore telesa zámku je tiež osadená otočná valcová vložka s vonkajším vodiacim prstencom a jednostranným osovým tvarovýmzahľbením pre ovládací kľúč. Na povrchu otočnej valcovej vložky sú-vytvorené priečne priechodáe drážky ukončené u jedného rohu kruho vým zahľbením, V ktorých sú osadené plošné zaisťovacie segmenty s vnútornýmotvorom. V kruhovom zahľbení je umiestnená tlačná pružina z vonkajšej strany spojená s vonkajším-tvarovým výstupkom plošného zaisťovacieho segmentu, ktorého vonkajší povrch je V polohe bez vloženého ovládacieho kľúča v jednostrannom osovom tvarovom zahľbení otočnej valcovej vložky osadený v príslušnej jednej pozdľžnej zaisťovacej drážke telesa zámku, pričom otočná valcová vložka je za poslednou priečnou priechodzou drážkou opatrená pozdľžnym tvarovým výstupkom a za nim ukončená cez .krátky valcový výstupok štvorhranom, V ktorom je zahľbený otvor s vnútorným závitom, Na krátkom ~valcovom výstupku-otočnejvalcovej vložky je osadená otočná vratná-pružina, ktorej jeden koniec je spojený s telesom zámku a druhý koniec s náliatkom vidlicového ovládaciehočlena zámku, ktorý je umiestnený -na štvorhrane otočnej valcovejtvaru vodiaceho otvoru a vzdialenosti vnútorného otvoru od povrchukaždého plošného zaisťovacieho segmentul osadeného V príslušnejpriečnej priechodzej drážke otočnej valcovej vložky, do jedno stranného osového zahľbenia otočnej valcovej vložky, upevnenej osadením vonkajších povrchov plošných zaisťovacích segmentov v jednej z dvoch pozdľžnych zaisťovacích drážok telesa zámku, sa čelo ovládacieho kľúča nasúva do vnútorných otvorov plošných zaisťovacích segmentov, ktoré sú jeho priečnymi tvarovými výstupkami postupne vysúvané z pozdľžnych zaisťovacích drážok telesa zámku za napruženia príslušnej tlačnej pružiny ich vonkajším tvarovým výstupkom.Po úplnom nasunutí správneho ovládacieho kľúča do jednostranného osového zahľbenia otočnej valcovej vložky sú pritom všetky plošné zaisťovacie segmenty jeho vonkajším priečnym tvarom povrchu stlačené do priečnych drážok otočnej valcovej vložky na úroveň jej vonkajšieho povrchu. Toto umožní, aby sa pootočením ovládacieho kľúča pootočila otočná valcová vložka v telese zámku až po dotyk jej pozdľžneho tvarového výstupku na radiálny doraz otočnej valcovej vložky umiestnený v otvore telesa zámku. Pootáčaním otočnej valcovej vložky v telese zámku sa súčasne pootáča i vidlicový ov ládací člen zámku za napružovania otočnej vratnej pružiny náliat kom vidlicového ovládacieho člena voči telesu zámku, čím sa zámok otvorí. Pritom je napruženie otočnej vratnej pružiny nepretržite prekonávané silou otáčania ovládacieho kľúča umiestneného v jednostrannom osovom zahľbení otočnej valcovej vložky zámku. Po uvoľnení ovládacieho kľúča napružená otočná vratná pružina vráti otočnú valcovú vložku s ovládacím kľúčom späť do východzej polohy, kde je možné vysunúť ovládací kľúč z jednostranného osového zahľbenia otočnej valcovej vložky zámku. Pri vysúvaní ovládacieho kľúča zjednostrannéhoosovéhozahľbenia otočnej valcovej vložky zámku sajehopriečnymi tvarovými výstupkami uvoľñujú jednotlivé vnútornéotvory-plošných zaisťovacích segmentov, ktoré súnásledne cez von.kajší- tvarový výstupok É napruženou tlačnou pružinou postupnejosadzované svojim vonkajším povrchom do príslušnej zaisťovacej drážky telesa.zámku a po osadení všetkých vonkajších povrchov. plošných vzaisťovacích -segmentov do jednej z dvoch.pozdľžnych zaisťovacíchdrážok telesa je otočná valcová vložka pevne-osadená V telese zámku vo východzej-uzamknutej polohe.Pri nasúvaní nesprávneho ovládacieho kľúča, -ktoréhovšetky pozdľžne tvarové výstupky síce presne zodpovedajú pozdľžnemu vodiacemu otvoru, ale jeho priečne tvarovévýstupky presne nezodpovedajú vzdialenosti vnútorného otvoru od povrchu každého plošnéhozaisťovacieho segmentu osadeného v príslušnej priečnej priechodzejl drážke otočnej valcovej vložky, do jednostranného osového zahľbe nia otočnej valcovej vložky, upevnenej osadením vonkajších povrchov plošných zaisťovacích segmentov v jednej z dvoch pozdľžnych zaisťovacích drážok telesa zámku, sa čelo-ovládacieho kľúča nasúva do vnútorných otvorov plošných zaisťovacích segmentov,.ktoré sú jeho príslušnými priečnymi tvarovými výstupkamipostupne rôzne priečne presúvané v pozdľžnych zaisťovacích drážkach telesa zámku za napruženia príslušnej tlačnej pružiny ich vonkajším tvarovým výstupkom. Pritom i po úplnom nasunutí takéhoto nesprávneho ovládacieho kľúča do jednostranného osového zahľbenia otočnej valcovej vložky nie-sú všetky plošné zaisťovacie segmenty jeho vonkajším priečnym tvarom povrchu úplne stlačené do priečnych drážok otočnej valcovej vložky na úroveň jej vonkajšieho povrchu. Časť plošných zaisťovacích segmentov posúvaných menšou priečnou výškou zuba ovládacieho kľúča je pritom nedostatočne vysunutá z príslušnejpozdľžnej zaisťovacej drážky telesa zámku a časť plošných zaisťo vacích segmentov posúvaných väčšou priečnou výškou zuba ovládacie ho kľúča je potom presunutá z príslušnej do náprotivnej pozdľžnej zaisťovacej drážky telesa zámku, čím je otočná valcová vložka zámku zaistená proti pootočeniu v telese zámku a vidlicový ovládací člen zámku sa takýmto ovládacím kľúčom nedá pootočiť, pričom sa zámok neodomkne. u Nevýhodou súčasných vonkajších Zámkov, s otočnou valcovou vložkou je, že v otočnej valcovej vložke majú umiestnený ma 1 ýf-Wpočet plošných zaisťovacích segmentov, čím je funkčnenedostatočneją 2využitá celá dľžka ichotočnej valcovej vložky i celé dľžky obochproti sebe iorientovanýchpozdľžnych zaisťovacích .drážok v.telesezámku. Z tohto dôvodu je umožnené nežiaducejrzručnej osobe ~tenkouplanžetou .alebo iným tenkým predmetom, z jednostranného osového zahľbenia pre ovládací kľúč v otočnej valcovej vložke, citlivo stlačiť všetky plošné zaisťovacie segmenty naúroveñ jej povfchu ako .správnym ovládacím kľúčom a následným.pootočením otočnou valcovou vložkou pootočiť vidlicový ovládací člen zámku, čím sa zámok odomkne. Vzhľadom k nízkemu počtu používaných plošných zaisťovacích segmentov v súčasných zámkoch s otočnou valcovou vložkou je pritom potrebná len malá kombinácia posuvov plošných zaisťovacích segmentov V priečnych. drážkach otočnej valcovej vložky a tiež tento malý počet plošných zaisťovacích segmentov v priečnych drážkach otočnej valcovej vložky .tvorí pomerne. slabú mechanickú prekážku nežiaducej osobe pri možnom .násilnom mechanickom pokuse pootočiť otočnú valcovú vložku v telese zámku za fyzického znehodnotenia plošných zaisťovacích segmentov a tým i celého zámku.Uvedené nedostatky odstraňuje zámok s otočnou valcovou vložkou vybavenou dvojicami priečnych-zaisťovacích segmentovpodľa technického riešenia, zložený z telesa, v otvore ktorého je umiestnený. radiálny doraz otočnej valcovej vložky i dve.proti sebe orientované pozdľžne zaisťovacie drážky a osadená otočná valcová vložka s vonkajším vodiacim prstencom i jednostranným osovým tvarovým zahľbením pre ovládací kľúč. Na povrchu otočnej valcovej vložky sú vytvorené priečne priechodze drážky ukončené u jedného rohu kruhovým zahľbením, v ktorých sú osadené plošné zaisťovaciesegmenty s vnútorným otvorom, pričom je v kruhovom zahľbení umie stnená tlačná pružina z vonkajšej strany spojená s vonkajším tvarovým výstupkom plošného zaisťovacieho segmentu. Vonkajší povrchplošného ĺzaisťovacieho segmentu je v polohe bez vloženého.ovláda cieho kľúča v jednostrannom osovom tvarovom zahľbení otočnej-Val jcovej vložky osadený V jednom z dvojice pozdľžnych zaisťovacích

MPK / Značky

MPK: E05B 27/06

Značky: vybavenou, vložkou, segmentov, otočnou, zaisťovacích, priečnych, dvojicami, válcovou, zámok

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-u1307-zamok-s-otocnou-valcovou-vlozkou-vybavenou-dvojicami-priecnych-zaistovacich-segmentov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámok s otočnou valcovou vložkou vybavenou dvojicami priečnych zaisťovacích segmentov</a>

Podobne patenty