Ovládacie zariadenie na odpojenie siete

Číslo patentu: E 710

Dátum: 24.12.2003

Autor: Van Der Laan Markus

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ovládacieho zariadenia pre vlečné zariadenie na remorkéri, ktoré je otočné o 360 ° vo vodorovnej rovine. Zariadenie obsahuje kruhové, pružné vodiace teleso, ktoré je podopreté jednou alebo viacerými vodiacimi oporami okolo osi otáčania vlečného zariadenia a jedným alebo viacerými dotykovými telesami. Zmena polohy týchto súčastí vedie k prenosu(dotykových) síl na ovládanie vlečného zariadenia. Vzhľadom na kruhový tvar vodiaceho telesa môže byť ovládacie zariadenie ovládané jednoducho a spoľahlivo, bez ohľadu na polohu jehoV prístavoch a nakladacich priestoroch, ktoré sú vystavené obmedzeniam, pomáha lodiam jeden alebo viac remorkérov. V tomto prípade je vytvorené lanové spojenie medzi loďou a remorkérom. Vlečné lano je V tomto prípade spojené s remorkérom pomocou vlečného háku alebo pomocou vlečného navijaku. Vlečné spojeniemusí být ľahko a spoľahlivo zrušené V prípade núdzového stavu.S týmto cieľom je všeobecne inštalovaný mechanický ovládací systém, pomocou ktorého môže byť vlečné zariadenie uvoľnené mechanickým ovládaním z mostíka a ďalších miest. Konštrukcia,ktorej použitie je veľmi rozšírené, obsahuje dlhé, pružné drôtené lano (uvoľňovacie lano), ktoré je vedené množinou pevných vodiacich ôk a je upevnené na jednej strane na ovládacíprostriedok vlečného zariadenia a na druhej strane na loď.Uchopenie tohto uvoľňovacieho lana medzi dvomi po sebe nasledujúcimi vodiacimi okami a zatiahnutie za ne do strany/boku spôsobí ťahovú silu prenášanú na obidva konce. Ťahová sila na strane ovládacieho prostriedku vlečného zariadenia má zanásledok uvoľnenie vlečného zariadenia.Pri bežných remorkéroch má vlečné zariadenie pevnú polohu vzhľadom na mostík a lano môže byť upevnené pomocou vodiacich ôkpozdĺž dráhy od mostíka k vlečnému zariadeniu. To znamená, ževlečné zariadenie môže byť ľahko ovládané V ktoromkoľvekV tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že systém funguje najlepšie, keď je lano ťahané do strany/boku v polovici vzdialenosti medzi vodiacimi okami, ale v prípade snahy ťahať lano v mieste vodiaceho oka vodiace oko zabraňuje pohybu laná doPri nových remorkéroch s vlečným zariadením, ktoré sa môže otáčať o 360 vo vodorovnej rovine okolo palubného prístrešku nie je naďalej možné, aby toto lano bolo upevnené od Jnostíka na vlečné zariadenie, pretože sa mostík a vlečné zariadenie môžu pohybovať navzájom nezávisle. Vtýchto konštrukciách je vlečné zariadenie montované na kruhový vonkajší prstenec, ktorý sa môže voľne otáčať okolo pevného vnútorného prstenca. Na tento cieľ je nevyhnutné vyvinúť nový spoľahlivý ovládací prostriedok, ktorý umožňuje, aby toto ovládanie bolo uskutočnené v akomkoľvekpožadovanom uhle natočenia jednoduchým prostriedkom.Na toto ovládanie je potrebný jednoduchý system bez prídavných poháňacích/pomocných systémov z hľadiska predpisov a revíziiCieľonl uvedeného vynálezu je poskytnúť zariadenie, ktoré vyhovuje uvedeným požiadavkám, t.j. uskutočniť spoľahlivé ovládanie v akomkoľvek požadovanom uhle natočenia s použitímTento cieľ je uskutočnený kruhovým. pružným vodiacim. telesom,ktoré je podopreté jednou alebo viacerými vodiacimi oporami okolo osi otáčania vlečného zariadenia a jedným alebo viacerými dotykovými telesami, kde výsledok polohy týchto vzájomne nastavených súčastí vedie k zvýšeniu dotykových síl na ovládanie vlečného zariadenia. Vzhľadom na kruhový tvar vodiaceho telesamôže byť vlečné zariadenie ovládané jednoducho a spoľahlivo bezohľadu na polohu natočenia. Kruhové vodiace teleso môže obsahovať všetky konštrukcie, ktoré sú známe z predchádzajúceho stavu techniky. Tvar sa môže tiež bližiť tvaru prstenca prostredníctvonl použitia množiny priamych kusov medzi po sebe nasledujúcimi vodiacimi oporami. Dotykové teleso (telesá) môže obsahovať všetky konštrukcie, ktoré sú známe z predchádzajúceho stavu techniky, ktoré majú rôzne tvary a rozmery. V tomto prípade vodiace teleso môže byť upevnené na otočné vlečné zariadenie a vlečné teleso (telesá) na pevnú konštrukciu remorkéra alebo naopak, t.j. vodiace teleso môže byť upevnené na pevnej konštrukcii remorkéra a dotykové teleso (telesá) na otočné vlečné zariadenie. Vodiace teleso a dotykové teleso(telesá) sa môžu navzájom voľne pohybovať a posunutie týchto súčastí navzájom v smere inom ako je smer otáčania vytváradotykovú silu, ktorá ovláda vlečné zariadenie.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu. kruhové vodiace teleso je vybavené množinou pevných vodítok. V tomto prípade sa dotykové teleso pohybuje vzhľadom na pružné vodiace teleso V smere inom, ako je smer otáčania, s tým výsledkon že pružné vodiace teleso je vystavené posunu medzi dvoma oddelenými vodítkami s tým výsledkom, že nastane zmena dĺžky na obidvoch koncoch vodiaceho telesa, ktorá môže byť využitá na ovládanieNa zabránenie zaseknutia dotykového telesa V mieste pevnej vodiacej podpory je potrebné, aby množina dotykových telies bola namontovaná s rozstupmi, odlišujúcimi sa od rozstupov medzi vodiacimi podporami, pričom jedna z dvoch môže vždy uskutočňovaťJe tiež možné, aby rozloženie síl bolo prenášané z dotykového telesa na vodiace teleso, ktorého výsledkom. je zmena dĺžky,alebo aby rozloženie síl bolo prenášané z vodiaceho telesa nadotykové teleso zmenou ťahovej sily vo vodiacom telese.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je kruhové vodiace teleso vybavené množinou pevných vodítok, kde dotykové teleso má miernu prídavnú voľnosť pohybu V smere otáčania. Ak dotykové teleso príde do styku s protiľahlou vodiacou oporou,môže sa dotykové teleso pohnúť do strany na úkor tejto prídavnej voľnosti pohybu, skĺznuť pozdĺž jednej z dvoch strán vodiacej opory a ešte zabrať za vodiace teleso. Táto mierna voľnosť pohybu musí byť postačujúca na Vyhnutie sa šírke dotykovejV tomto prípade je možné napriklad využiť výstredný záves, ktorý sa v ton prípade otáča s definovanou silou odporu a dotykové teleso sa otáča pozdĺž vodiacej opory a ešte vyvíja silu naPodľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu je kruhové vodiace teleso vybavené jedným alebo viacerými vodítkami, ktoré poskytujú oporu v radiálnom. smere dovnútra, ale nepredstavujúTo môže byť uskutočnené poskytnutími úplnej/celkovej obvodovej opory na vnútornej strane prostrednictvom kruhovej drážky alebo poskytnutím čiastočnej opory V (rovnakých) vzdialenostiach pomocou oddelených hákov otvorených smerom radiálne von. Je tiež možné, aby táto opora bola uskutočnená lanami, ktoré sú napnuté radiálne von. Podstatnou vlastnosťou lán je, že absorbujú napätie V smere radiálne dovnútra, ale neabsorbujú tlak aumožňujú voľný pohyb V smere radiálne von.V tomto uskutočnení sa môže dotykové teleso pohybovať smerom radiálne von spoločne s vodiacim telesom. bez vystavenia akémukoľvek odporu od vodiacich opôr v susedstve. Dotyková sila na ovládanie vlečného zariadenia môže byť teda uskutočnená V akomkoľvek požadovanom uhle natočenia vlečného zariadenia bez toho, aby vodiace opory prekážali alebo dokonca bránili prenosusíl medzi dotykovým telesom a kruhovým vodiacim telesom.

MPK / Značky

MPK: B63B 21/56

Značky: zariadenie, siete, odpojenie, ovládacie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e710-ovladacie-zariadenie-na-odpojenie-siete.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládacie zariadenie na odpojenie siete</a>

Podobne patenty