Vejárový brúsiaci kotúč

Číslo patentu: E 4696

Dátum: 28.12.2006

Autor: Schweitzer Olaf

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka vejárového brúsiaceho kotúča, ktorý je poháňamľný v jednom smere otáčania,- s nosným tanierom, ktorý obsahujesú upevnené na okrajovej oblasti pri vytvorení prstencovéhoTaký vejárový brúsiaci kotúč je známy zo spisu EP 1 142 673 B 1. U tohto známeho vejárového brúsiaceho kotúča sú brúsiace lamely vytvorené ako štvoruholníkové. Majú dve navzájom paralelné priame hrany a jednu konkávnu a jednu konvexnú hranu. Táto konvexná a táto konkávna hrana sú vždy vytvorené v tvare kruhového oblúka, ktorých polomery sú rovnaké, pričom však stredy týchto polomerov sú presadené voči sebe na priamke paralelnej s priamymi hranami. Výhoda tohto uskutočnenia brúsiacich lamiel spočíva v tom,že môžu byt vyreznute bez príerezu, teda bez odpadu, z brúsiaceho pásu s navzájom paralelnými hranami. Brúsiace lamely sa upevnia na okrajová oblasti nosného taniera tak, že sa navzájom prekrývajú,pričom konvexinou hranou každej brúsiacej lamely je vytvorená jednačasť vonkajšieho okraja zväzku brúsiacich lamiel.Úkolom vynálezu je vytvoriť vejárový brúsiaci kotúč v úvodezmieneného popísaného druhu tak, aby sa predĺžila jeho životnosť.Tento úkol je podľa vynálezu vyriešený znakmi nároku l. Uskutočnením podľa vynálezu sa dosiahne to, že v radiálne vonkajšej oblasti zväzku brúsiacich lamiel je koncentrované zvlášť mnoho materiálu brúsiacich lamiel, čím sa dosiahne zvlášť dlhá životnosť pri vysokej agresivite, tzn. vysokej intenzite brúsenia. Odpad vznikajúci pri vyrezávaní brúsiacich lamiel sa berie v úvahu, pretože celkove - uvažované po dobu životnosti vejárového brúsiaceho kotúča- sa spotrebuje málo materiálu brúsiaceho pásu, teda málo brúsiacich lamiel, pre jedno brúsenie. Najmä sa uskutočnením podľa vynálezu môžu skoro úplne spotrebovat všetky brúsiace lamely nachádzajúcesa na nosnom tanieri, takže je nutné zlikvidovať iba málo odpadu.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa nároku 2 a najmä nároku 3 vedie k tomu, že vonkajší okraj zväzku brúsiacich lamiel je brúsiacimi lamelami ohraničený do tvaru čistého kruhu. Vonkajší polomer zväzku brúsiacich lamiel a polomer zakrivenej vonkajšej hrany nemusia byť samozrejme absolútne identické, ale iba V podstate rovnaké. Vytvorenie zadnej hrany podľa nároku 4 je v zásade možné a poskytuje výhody pri prirezávani brúsiacich lamiel, pretože priamočiary rez sa v zásade uskutočňuje jednoduššie než zakrivený rez, v každom prípade vtedy, keď sa reže raziacimi alebo rezacíminožmi. Uskutočnenie podľa nároku 5 je však výhodné pre procesNajmä ďalšie uskutočnenie podľa nároku 6 vedie k tomu, že z hľadiska brúsenia aktívna oblast nachádzajúca sa v oblasti zadnej hrany každej brúsiacej lamely má od začiatku optimálny tvar, čo je prípad najmä vkombinácii suskutočnením podľa nároku 5. Pod uhlom otvoreným voči polomeru sa pritom rozumie to, že tento uholsa voči polomeru predbieha v smere otáčania.Nároky 7 a 8 popisujú výhodné uskutočnenia vnútornej hrany,pričom uskutočnenie podľa nároku 7 má tú výhodu, že brúsíace lamely môžu byt priestorove úsporne vyreznuté z brúsiaceho pásu. Uskutočnenie podľa nároku 8 je výhodne najmä vtedy, ked sa brúsiace lamely vyrezávajú nie však zpásov zjednej roly, alez archov, teda tam môžu byt do seba vkladané.Nároky 9 až 11 popisují ďalšie výhodné uskutočnenia.Nároky 12 a 13 sa týkajú toho, že brúsiace lamely majú tvar pravouhlého trojuholníka, teda vždy dve hlavné hrany, je jedno či priamočiaré alebo zakrivené, sa pretínajú vjednom priesečníku. Naproti tomu nároky 14 a 15 sa týkajú zvlášť výhodnej formy uskutočnenia, podľa ktorej sú vrcholy príslušného trojuholníka zaoblené, a sice konvexne zakrivenými vedľajšími hranami, ktorých polomery zakrivenia sú podstatne menšie než polomery zakrivenia hlavných hrán. Výhoda tohto uskutočnenia spočíva vtom, že ako výroba razíacich nástrojov, tak i vynímanie brúsiacich lamiel po razení zpásového materiálu sa zjednoduší. Výroba presných špicatých vrcholov u raziacich nástrojov je nákladná. Tiež vynímanie trojuholníkovej brúsiacej lamely zpásového materiálu je vpravom zmysle obtiažnejšie než vynímanie brúsiacej lamely so zaoblenými vrcholmi. Uskutočnenia podľa nárokov 12 na jednej strane a 14 na druhej strane obsahujú tiež zmiešané tvary medzi týmito obidvomiĎalšie výhody, znaky a podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho popisu príkladných uskutočnení podľa výkresov. Naobr. l brúsiacu lamelu V pôdoryse, obr. 2 vejárový brúsiaci kotúč podľa vynálezu v pôdoryse, obr. 3 priečny rez vejárovým brúsiacim kotúčom podľa obr. 2, obr. 4 brúsiaci pás, zktorćho vyrezávajú po sebe brúsiace lamely, obr. 5 obmenenú formu uskutočnenia brúsiacej lamely, obr. 6 ďalšiu obmenenú formu uskutočnenia brúsiacej lamely, obr. 7 ďalšiu obmenenú forrnu uskutočnenia brúsiacej lamely, obr. 8 brúsiacu lamelu podobnú vyobrazeniu na obr. l so zaoblenými vrcholmi, obr. 9 brúsiacu lamelu podobnú vyobrazeniu na obr. S so zaoblenými vrcholmi, obr. 10 brúsiacu lamelu podobnú vyobrazeniu na obr. 6 so zaoblenými vrcholmi aobr. ll brúsiacu lamelu podobnú vyobrazeniu na obr. 7 soBrúsiaca lamela l znázornená na obr. l je vytvorená V tvare trojuholníka. Jej tri hrany sú označené podľa svojej neskoršej polohy na nosnom tanieri vejárového brúsiaceho kotúča ako vonkajšia hrana 2, vnútorná hrana 3 a zadná hrana 4. Hrany 2 až 4 sú vytvorené ako časti kruhového oblúka s odpovedajúcim polomerom R 2, R 3, popr. R 4 zaoblenia. Vonkajšia hrana 2 a zadná hrana 4 sú - vztiahnuté k brúsiacej lamele 1 - vytvorené konvexné, kým vnútorná hrana 3 je vytvorená konkávne. I u takých geometrických tvarov sa jedná o trojuholníky, pretože podľa pravidiel sférickej geometrie nemusia byť ohraničujúce čiary trojuholníka priamočaré, ale môžu byť i zakrivené rozhodujúce je, že vždy dve bočné hrany sa pretínajúv jednom priesečníku, takže tvoria jeden vrchol.Ako vyplýva z obr. 2 a 3, obsahuje vejárový brúsiaci kotúč nosný tanier 5 s nábojom 6, ktorý má stredový kruhový otvor 7. Nosný tanier 5 má vonkajšiu prstencovú okrajovú oblasť 8 preuloženie brúsiacich lamiel l. Táto okrajová oblast 8 je s nábojom 6

MPK / Značky

MPK: B24D 11/00, B24D 13/00

Značky: brúsiaci, vejárový, kotúč

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e4696-vejarovy-brusiaci-kotuc.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vejárový brúsiaci kotúč</a>

Podobne patenty