Podlahový panel

Číslo patentu: E 2037

Dátum: 28.12.2003

Autor: Konstanczak Marek

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynálezu je podlahový panel.Panely na pokrývanie podlahy tohto druhu sú opísané v dokumente US-B 6490 836. Tieto panely pozostávajú ztvrdých podlahových dosiek (panelov) v tvare obdĺžnika, pričom najmenej jedna hrana protiľahlých strán je vybavená spojovacími prvkami, ktoré spolu navzájom spolupracujú. Tieto prvky majú vpodstate tvar jazýčka a drážky a sú vybavené integrovanými mechanickými zaskakovacími prostriedkami, ktoré zabraňujú vzájomnému rozostupovaniu dvoch spojených podlahových panelov v smere kolmom k styčným hranám a rovnobežne so spodnou stranou spojených podlahových panelov.Zaskakovacie prostriedky sú predstavované v niekoľkých podobách, ktorých spoločný znak spočíva vtom, že jazýček je vo svojej spodnej časti vybavený vybraním, správne odpovedajúcim svojim tvarom vybraniu v spodnom ramene drážky, zatial čo styčná plocha, ktorá tvorí úložnú plochu, je sklonená smerom do stredu a dole. Podla prvého vyhotovenia, spodná plocha jazýčka je konvexná s polomerom, ktorého stred je umiestený na homej hrane podlahového panelu. S rovnakým polomerom vytvorené vybranie je vytvorené v spodnom ramene drážky. Horná plocha jazýčka a horná stena drážky sú ploché a vodorovné. Jazýček je uložený v drážke takým spôsobom, že je priestor medzi jeho prednou plochou a spodkom drážky, kam môže byť jazýčkom zatlačený prípadný prach. Zhodne zaoblené plochy zaskakovacích prvkov uľahčujú zostavenie a súčasne vylučujú vôľu v smere rovnobežnom so spodnou stranou.Spodné, dlhšie rameno drážky je elasticky ohybným prvkom, ktorý je v pracovnom stave sčasti ohnutý, aby ťahová sila vyvodzovala tlak na spojené panely. Spodné rameno je pri svojej vonkajšej hrane vybavené vybraním, ktoréhoprierez má tvar trojuholníka postaveného na jeho zaoblený vrchol, takže jeho povrch nachádzajúci sa bližšie k hrane je styčnou plochou s výstupkom jazýčka a je sklonený do stredu a smerom dole pod uhlom 30 až 7 D stupňov. Horná plocha drážky je rovná a vodorovná. Jazýček má vo svojej prednej časti tvar lichobežníkového klinu a bližšie kjadru má vo svojej spodnej časti výstupok tvaru podobnému trojuholníku so zaobleným vrcholom, odpovedajúci tvaru vybrania v spodnom ramene drážky. Po spojení podlahových panelov zabraňujú zaskakovacie prvky rozostupovaniu panelov a zaisťujú presné pokrytie podlahy bez štrbín.Inými slovami Dokument US-B-6 490 836 opisuje s odkazom na jeho obr. 2 podlahový panel v tvare obdĺžnikovej dosky, ktorá je najmenej na dvoch protiľahlých stranách vybavená spojovacimi prvkami v tvare jazýčka na jednej strane a drážky na protiľahlej strane, pričom tieto časti sú vybavené integrovanými mechanickými zasakovacimi prostriedkami v tvare výstupku vytvarovaného na jazýčku, a previsu vymedzujúceho drážku, kde je tento previs tvorený predĺžením materiálu pozdĺž okraja drážky a má prvú úložnú plochu, ktorá je sklonená smerom dole voči rovine panelu, pričom prvá úložná plocha previsu na okraji drážky je konkávna a zaoblená s prvým polomerom, kde stred zaoblenia sa nachádza na hornej hrane najvyššie sa nachádzajúcej časti drážkou vybavenej hrany panelu a výstupok na jazýčku má v priereze tvar kruhového výseku stretím polomerom,ktorýje menší než prvý polomer.Pri akejkoľvek zmene vlhkosti okolitého vzduchu, najmä v pripade panelov vyrobených z hygroskopického materiálu, ako napriklad z dreva alebo derivátov dreva, sú riešenia tohto typu menej účinné, pretože je tu pomerne velké zmršťovanie a rozťahovanie materiálu vyvolávané zmenami vlhkosti okolia, čo môže vyvolať zbortenie podlahy. Stupeň roztiahnutia alebo zmrštenia zavisi od základných anatomických smerov štruktúry dreva a jeho druhu. čo má zásadný význam na vlastnosti podlahových panelov vyrobených z vrstiev z rôznych druhovdreva a s rôznymi orientáciami vlákien. Súčinitle zmršťovania alebo zväčšovaniarozmerov sú pri rovnakej zmene vlhkosti rôzne v závislosti na druhu dreva, napr.Podlahový panel podľa vynálezu je vybavený spojovacími prvkami v tvare jazýčka na jednej strane a drážky na protilahlej strane, pričom tieto prvky sú vybavené integrovanými mechanickými zaskakovacími prostriedkami v tvare výstupku na jazýčku a previsu na dlhšom ramene drážky. Úložná plocha previsu na okraji drážky je konkávna s prvým polomerom, ktorého stred sa nachádza na homej hrane najvyššie sa nachádzajúce časti hrany panelu. Výstupok jazýčku má vpriereze tvar kmhového výseku stretím polomerom, ktorý je menší ako prvýpolomer. Panel podla vynálezu sa vyznačuje tým, že- spodná časť previsu má druhú úložnú plochu sklonenú voči zvislej rovine pod prvým ostrým uhlom,- spodná časť panelu na strane panelu sjazýčkom má tretiu úložnú plochu sklonenú voči zvislej rovine pod zmieneným prvým ostrým uhlom,- a druhá a tretia úložná plocha sú voči zvislej rovine sklonené v rovnakom smere.Je výhodné. ak vnútomý povrch vybrania vytvoreného vdlhšom ramene drážky, ktoré je umiestnené bližšie k previsu, je konkávne voblúku sdruhým polomerom, ktorý je väčší než prvý polomer. Je výhodné, ak pomer prvého polomeru k druhému polomeru je približne 1 21,5.Panel je s výhodou vybavený najmenej jednou pozdĺžnou dràžkou, ktorá je umiestená na spodku a prebieha zo spodku panelu. Zmienená drážka kompenzujenamáhanie vznikajúce popri spoju a tvorí vetrací priestor pod spodnou stranou.Vjednom z vyhotovení panelu prechádza úložná plocha previsu popri homejhrane previsu do rovnej plochy, ktorá je voči zvislej rovine sklonená pod druhým ostrým uhlom a wtvára výstupok, ktorý zabraňuje vyklznutiu polkruhového výstupku jazýčka z vybrania v dlhšom ramene drážky. Druhý ostrý uhol je rovnýV inom z vyhotovení panelu je druhá vnútorná plocha vybrania v spodnom ramene drážky rovná a sklonená voči vodorovnej rovine pod tretím ostrým uhlom, ktorý je rovný približne 20 °.Druhá vnútomá plocha v blízkosti drážky prechádza do vyrovnávacej plochy,ktorá je rovná a je voči zvislej rovine sklonená pod štvrtým ostrým uhlom, ktorý jeVďalšom vyhotovení panelu je tento na jeho úložnej ploche vybavený pozdĺžnym vybraním vyhotoveným v priereze ako žliabok, jeho povrch je konkàvny a zaoblený s tretím polomerom, ktorý je rovný polomeru polkruhového výstupku. Je výhodné, ak druhá vnútomá plocha je rovná a je voči vodorovnej rovine sklonená pod tretím ostrým uhlom, rovným svýhodou približne 20 °. a že táto plocha popri drážke prechádza do vyrovnávacej plochy, ktorá je rovná a je voči zvislej rovine sklonená pod štvrtým ostrým uhlom, rovným s výhodou približne 38 °.Podlahový panel je s výhodou vyrobený z vrstveného Iepeného materiálu nabáze dreva alebo derivátu dreva.Je výhodné, ak podlahový panel vo všetkých vyššie uvedených vyhotoveniach je na svojich krátkych stranách na jednej hrane vybavený drážkou s prierezom takmer obdĺžnikového tvaru, ktorej spodné rameno je vybavené trojuholníkovým vybraním, zatial čo na protilahlej strane je podlahový panel vybavený druhým jazýčkom približne obdĺžnikového tvaru, ktorý je vybavený druhým výstupkom tvarovaným podobne ako trojuholník vjeho spodnej časti.

MPK / Značky

MPK: E04F 15/02, E04F 15/04

Značky: panel, podlahový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e2037-podlahovy-panel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podlahový panel</a>

Podobne patenty