Priepustok s deformačnou zónou

Číslo patentu: E 18101

Dátum: 30.12.2010

Autor: Novotný Petr

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka oblasti stavebníctva, konkrétne priepustku stavaného ako prejazd či vjazd najmä v cestných priekopách odvodňujúcich dopravné komunikácie. Predmetom vynálezu je priepustok so zvýšenou bezpečnosťou, opatrený deforrnačnou zónou, ktorý.g-bmedzuie riziko fatálnych následkov nehody pri zídení vozidla z komunikácie a náraze doNajčastejšie sú budované priepustky ako pevné stavby s kolmými čelami. Rúrka, ktorá vedie vodu cez priepustok, je uložená vbetónovom lôžku a na mieste zabetónovaná a zasypaná medzi pevnými, spravidla betónovými alebo vymurovanými čelami. Hlavnou nevýhodou tohto riešenia z hľadiska bezpečnosti je kolmé čelo príepustku, pretože následky colného nárazu vozidla, ktoré zíde z vozovky do kolmého čela priepustku, sú obvykle veľmi wižne a vedú k dopravným nehodám so smrteľnýmí násleclkami. Ďalšia nevýhoda spočíva x mokmm procese výstavby čiel. ktorý predlžuje dobu výstavby a neumožňujeuskutočňovanie stavby pri nízkych teplotách.iným variantom riešenia je priepustok so šikmým čelom. Eliminuje sa tak nebezpečenstvo čelného priameho nárazu pre vozidlo, ktoré zíde z vozovky. Na druhú stranu sa ale stáva, že vozidlo vo veľkej rýchlosti na priepustok nabehne a je katapultované späť do vozovky, čo má skoro rovnako vážne, ak nie vážnejšie následky, ako čelná zrážka s kolmým čelom priepustku. Okrem toho konštrukcia šíkmého čela je technologicky omnoho náročnejšia, vyžaduje naviac zrezaníe rúrky. takže stavba takého typu priepustku je nákladnejšia a časovo ešte lláľüčnćjšlíl. než stavba priepustku skolmým čelom, vrátanenevýhod mokrého stavebného procesu.Úžitkový vzor CZ 19993 opisuje riešenie, ktoré má znížiť fatálne následky čelného nárazu vozidla do čela priepustktt. Riešenie priepustku obsahuje łeformačnú zónu, ktorá jetvorená základnou tvarovkou v tvzuc IJ, ktorá je vyplne.i 1 zi dvomi protiľahlými betónovýmideformačnými čelami stuhými nedeformovateľnými nárazníkmi a medziľahlými blokmi. K obom čelám priliehajú predstavce, ktoré sú posuvne uložené v základnej tvarovke. Základnú tvarovku s čelami prekrýva záklop tvorený posuvnými teleskopickými segmentmi. Záklop je prekrytý zásypom zo štrku pre pojazd vozidiel. Pri náraze sa predstavce zasunú a spustia ochranné funkcie deformačného čela a bloku. Po nehode je predstavec vybratý a po odstránení zásypu a záklopu sú vysunuté alebo Vybraté poškodené deforrnačné čelá s blokmi. Vážne dopady čelného nárazu sú tak skutočne znížené, na druhú stranu ale konštrukcia,stavba a údržba takého priepustku je veľmi náročná. Základná tvarovka V tvare U nekopíruje prierez priekopy, ktorý je spravidla v tvare V, a pre jej osadenie do priekopy je nutné vždy vykonávať zemné práce. Riešenie je rozmemé a ťažké, čo pri prefabrikovanýchdieloch zvyšuje náklady nielen na výrobu, ale aj na dopravu.Úžitkový vzor CZ 19993 opisuje tiež variant priepustku, ktorý je použiteľný ako prejazd pre cyklistov či prechod pre peších cez cestnú priekopu. Tento variant priepustku je postavený bez základnej tvarovky. Pozostáva iba z deformačných čiel, medzi ktorými môže byt umiestnený deformačný blok. Čelá sú prekryté záklopom, na ktorom spočíva zásyp. Totoriešenie nie je vhodne na využitie pre zjazdy vozidiel, pretože nevykazuje potrebnú únosnosť.Úlohou vynálezu je vytvorenie priepustku so zvýšenou bezpečnosťou, ktorý by predstavoval čo najmenšie nebezpečenstvo pre vozidlá, ktoré zídu z vozovky, ktorého stavba by bola lacná, jednoduchá a časovo nenáročná, a ktorý by vyžadoval len minimálnu údržbu aminimálne nároky na opravu pri poškodení.Vytýčený cieľ sa dosiahne vytvorením priepustku podľa predloženého vynálezu. Priepustok sdefonnačnou zónou pozostáva zprefabrikovaných dielov uložených vcestnej priekope,pričom zahŕňa aspoň jeden pevný základný diel a aspoň jeden defonnačný diel posuvný v základnom diele vo smere pozdlžnej osi priekopy. Sústava dielov priepustku je prekrytádeformovateľným záklopom, prípadne zásypom alebo iným krytom.Podstata priepustku podľa vynálezu spočíva vtom, že základný diel je tvorený íšústavou prefabrikovaných betónových alebo železobetónových lôžok, vytvorených v tvarepísmena V, a uložených za sebou na betónovom základe v cestnej priekope tak, že ramenálôžok priliehajú ku stenám priekopy. Obe ramená každého lôžka sú v homej časti opatrené protiľahlým vodiacim osadením na uloženie deformačných dielov, tvorených sústavou aspoň dvoch priečnych tuhých nosníkov, uložených s možnosťou ich posuvného pohybu vo smere pozdĺžnej osi priekopy. Medzi jednotlivými priečnymi nosníkmí sú vytvorené deformačné medzery a na aspoň jednom čele priepustku je v osadeniach uložený s možnosťou posuvného pohybu najmenej jeden ďalší deformačný diel, ktorý tvorí čelný diel, opatrený aspoň na svojejčelnej časti mäkkou vrstvou z mäkkého húževnatého deformovateľného materiálu.Výhoda priepustku v tomto usporiadaní spočíva najmä v tom, že neobsahuje žiadnu rozmemú základnú tvarovku U, ktorá by zvyšovala náklady na výstavbu a lôžka v tvare V priamo kopírujú tvar priekopy, takže zemné práce sú obmedzené na nevyhnutné minimum terénnych úprav na uloženie betónového základu a lôžok. Deformačná zóna je tvorená priamo priečnymi tuhými nosníkmi, ktoré sú súčasťou záklopu, a ich posuv je zaistený jednoducho suchým uložením v lôžkach a posunom do deformačných medzier, čo zaisťuje spolu s čelným dielom resp. dielmi deformovateľnosť priepustku v pozdĺžnom smere. Čelný diel z mäkkého lniževnatého deformovateľného materiálu pohlcuje svojou deformáciou časť kinetickej energie vozidla pri náraze, takže pri nižších rýchlostiach nemusí dôjsť ani k posuvu priečnychtuhých nosníkov. Čelný diel tiež zaisťuje rovnomemý posuv priečnych tuhých nosníkov prij nárazoch s vyššou kinetickou energiou. Na čelný diel je tiež možne nainštalovať výstražnécestné bezpečnostné zariadenie v deformovateľnom vyhotovení, napr. smerové stĺpiky alebo zábradlie. V prípade vyšších nárazových rýchlostí, napr. v extraviláne, je možné priepustokvybaviť ľubovoľným počtom za sebou usporiadaných deformovateľných čelných dielov.Vo výhodnom uskutočnení priepustku podľa vynálezu lôžko tvorí dve samostatné ramená,uložené na pätke opatrené opornými úkosmi a spojené dnom. Vtomtot uskutočnení sú prefabrikovane diely určené kzostaveniu ľahké a skladné, takže sú vhodné aj pre ručnúmanipuláciu pri transporte a montáži.v o výhodnom uskutočnení priepustku sú vodiace osadenia v ramenách lôžok vytvorené ako otvorené polodrážky v tvare L a priečne tuhé nosníky sú na oboch svojich koncochupravené do tvaru plochého profilu zapadaj úceho do vodiacich osadení.Priečne tuhe nosníky môžu byť vytvorené z betónu, železobetónu, dreva alebo kompozitnéhoplastu. Lôžka sú betónové alebo železobetónové. Na zaistenie posuvu nosníkov v osadeniachramíen lôžok celkom postačuje ich prostě uloženie nasucho prípadne tu môže byť osadenáVďalšom výhodnom uskutočnení priepustku je spodná časť priečnych tuhých nosníkovopatrená vodiacimí a nosnými vzperami dosadajúcimi na ramená lôžok.Tvar nosníkov je volený tak, aby nosníky vykazovali dostatočnú zvislú tuhosť a pevnosť pri nízkej hmotnosti a zároveň, aby v okamžiku nárazu vozidla nedošlo ku zniteniu nosníka dovnútra lôžka alebo naopak k jeho vyzdvihnutiu nad horný okraj priepustku. Tomu zodpovedá výhodné uskutočnenie nosníka, v ktorom homú časť nosníka tvoria dve plochéramená a vodiace a nosné vzpery sú orientované vo smere normál k plochám ramíen lôžka.V ďalšom výhodnom uskutočnení priepustku je vyriešený deformovateľný záklop tak, že deformačné medzery medzi jednotlivými priečnymi tuhými nosníkmi sú prekryté pružnýmii pásmi, ktoré spolu s homýmí stranami nosníkov tvoria záklop priepustku.wužné ás musia b dostatočne únosné. ab ich bolo možné re zás om alebo in m 3 Ywčelných dielov zaistili dobrú deformovateľnosť priepustku v pozdĺžnom smere. Výhodas pružných pásov spočíva v ich ľahkej výmene pri oprave deformovaného priepustku, ktorýbude vo väčšine prípadov poškodený len čiastočne. Výhoda gumových pásov spočíva vzlepšení odvodnenia vozovky v mieste zjazdu.S výhodou sú pružné pásy vyrobené z gumy, a sú na spodnej strane opatrene spevňujúcimi adištančnými rebrami, zapadajúcimi do deformačných medzier.Rebrované pásy gumy zároveň zaistia pri montáži technologický rozstup priečnych tuhých nosníkov pre vytvorenie deformačných medzier. Na záklope priepustku je uložený zásyp,s výhodou z ľahčeného kameniva, ktoré umožní ľahký posuv nosníkov v pozdĺžnom smere. Zlásyp môže byť spravený napr. aj zeminou, štrkom alebo ako kryt živičnej vozovky, prípadne iný kryt. Úmerne k rastúcemu zaťaženiu záklopu a. zhoršeníu podmienok pre posuv nosníkovje možne priepustok osadiť väčším počtom deformovateľných čelných dielov.

MPK / Značky

MPK: E01F 5/00

Značky: priepustok, zonou, deformačnou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e18101-priepustok-s-deformacnou-zonou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priepustok s deformačnou zónou</a>

Podobne patenty