Vylepšená puška s automatickým nabíjaním nábojov

Číslo patentu: E 17320

Dátum: 14.12.2012

Autori: Boland Marc, Botty Alain

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka pušky s automatickým nabíjaním nábojov.0002 Náboje sú náboje rúrkového typu nabité kovovými guľkami, a sú umiestnené v rúrkovom zásobníku. ktorý slúži ako nabíjač umiestnený na puške.0003 vynález je určený pre pušky všeobecne s automatickým nabíjaním, tiež obsahujúce nabíjacie systémy pracujúce s použitím plynu, a nabíjacie systémy, ktoré pracujú s využitím energie vytvorenej spätným nárazom.0004 Pre tento typ pušky je známe, že pri výstrele, je energia dodaná čiastočne plynmi alebo spätným nárazom zbrane využitá na to, aby umožnila pohybujúcim sa častiam v puzdre uzáveru odstrániť a vyhodiť použitú nábojnicu a tiež nabiť nový náboj z rúrkového zásobníka do komory hlavne. Zbraň je potom pripravená na ďalší výstrel.0005 Rúrkový zásobník je spojený s puzdrom uzáveru a je uložený v radiálnom smere v podstate rovnobežnom s osou hlavne.0006 Zostava celku hlavne s puzdrom uzáveru je vytvorená známym spôsobom použitím spojovacej matice, ktorá je naskrutkovaná na prednom konci rúrkového zásobníka.0007 Rúrkový zásobník obsahuje dno zásobníka na prednom konci a výstup na druhom konci na strane puzdra uzáveru, na ktorého strane je vytvorená zádržka náboja, ktorá je umiestená v puzdre uzáveru, a ktorá je po výstrele posunutá vzad pohybom pohyblivých častí alebo stavom zostavy lúčika (systémom na uvoľňovanie podávačov a zarážok ovládaným naťahovaním úderníka počas streľby) za účelom uvoľnenia výstupu rúrkového zásobníka takže ďalší náboj môže opustiť rúrkový zásobník.0008 Náboje v zásobníku sú zatláčané smerom k výstupu na puzdre uzáveru prostredníctvom zostavy unášača, ktorá je vytvorená takým spôsobom, že sa môže kĺzať v axiálnom smere v rúrkovom zásobníku a prostredníctvom pružiny usporiadanej v rúrkovom zásobníku medzi dnom zásobníka a zostavou unášača, a ktorá je stlačená v axiálnom smere tak, aby bola schopná vyvodiť silu na zostavu unášača v smere puzdra uzaveru.0009 V určitých prípadoch môže byť rúrkový zásobník opatrený redukciou, ktorá obmedzuje kapacitu zásobníka. V skutočnosti povolená kapacita zásobníka závisí na príslušných zákonoch, disciplíny a dĺžke zásobníka.0010 Za tým účelom aby bolo možné používať zbraň s redukciou alebo bez redukcie, v závislostí od prípadu, redukcia na zásobníku môže byt pevná alebo odnímateľná.0011 Problém, ktorý predstavujú konvenčné pušky tohto typu je ten, že v určitých prípadoch môže jej streľba viesť k trvalej nežiadúcej deformácii nábojov v rúrkovom zásobníku.0012 Zložité skúšky ukázali, že tento jav, na ktorom sa zakladajú tieto neželané deformácie, spočíva v tom, že počas fázy spätného rázu zbrane po vystrelení náboja,náboje, ktoré sú stále v rúrkovom zásobníku podstupujú výrazné pohyby v rúrkovom zásobníku vedúce k silným nárazom zostavy unášača náboja buď s redukciou zásobníka alebo s dnom zásobníka.0013 Deformácia nábojov z dôvodu úderu spätného rázu môže byť taká, že vloženie nábojov do komory hlavne sa stane nemožným.0014 V tomto prípade už nabíjanie nie je viac automatické a vedie k problémom s funkčnosťou zbrane.0015 V prípade US patentu č. 3,650,060 je riziko zničenia nábojov ešte viac dôležité v prípade klasickej pušky, pretože uvedený patent uvádza dodatočnú zotrvačnú hmotu v rúrke zásobníka s cielom znížiť efekt úderu spätného rázu pušky do ramena strelca po vypálení rany, a ktorého unášač náboja obsahuje tlmič nárazu za účelom zmenšenia úderu kvôli návratu zotrvačnej hmoty.0016 Cieľom tohto vynálezu je odstránenie vyššie uvedených problémov.EP 2 607 834 B 1 0017 Tento cieľ sa podľa vynálezu dosiahne klasickou puškou uvedeného typu, v ktorejo rúrkový zásobník (4) je opatrený tlmičom nárazu na dne zásobníka (26), ktorý je spojený spojovacou maticou (11), kde matica je naviac k jej spojovacej funkcii v kontakte s dnom zásobníka (18) prostredníctvom tlmiča nárazu na dne zásobníkao dno zásobníka (18) je prispôsobené na to, aby mohlo kĺzať po dráhe (D). pričom zostane spojené s rúrkcvým zásobníkom (4), uvedená dráha umožňuje tlmíču nárazu na dne zásobníka (26) stlmiť náraz zostavy unášača náboja (19) s buď redukciou zásobníka (33). alebo s dnom záboníka (18), alebo s oboma ao zostava unášača náboja (19) je opatrená tlmičom nárazu (29) medzi unášačom náboja (19) a pružinou zásobníka (20).0018 Pri výstrele náboja v komore hlavne sa nábojnica otvorí a uvoľní svoj náboj. Energia vyvinutá nábojom poháňa náboj smerom k ústiu hlavne, ale tiež spôsobuje jav spätného rázu zbrane. Kvôli ich vlastnej hmotnosti, náboje v rúrkovom zásobníku majú snahu z dôvodu zotrvačnosti zostať na mieste, zatial čo celá zbraň sa pohybuje vzad. 0019 Tento jav sa prejaví v relatívnom pohybe nábojov v rúrkovom zásobníku smerom ku dnu zásobníka na prednom konci rúrkového zásobníka, proti sile vyvinutej pružinou zásobníka na zostavu unášača náboja, pričom sa táto pružina silno stlači a vedie to k nárazu so silným kontaktným úderom, zostavy unášača náboja, s buď redukciou zásobníka alebo dnom zásobníka.0020 Vďaka vynálezu, kontaktný úder medzi zostavou unášača náboja a redukciou zásobníka alalebo dnom zásobníka môže byť stlmený alebo aj absorbovaný tlmičmi nárazu vytvorenými na úrovni dna zásobníka alalebo na úrovni unášača náboja, čím sa predíde silným úderom na náboje v rúrkovom zásobníku spôsobeným nárazom proti zostave unášača náboja, čím sa zníži riziko nežiaducich deformácií nábojov a tým riziko zlyhania zbrane.0021 Dôsledkom použitia tohto vynálezu je tiež to, že sa zlepší spoľahlivosť automatického nabíjacieho systému zbrane.0022 Taktiež. použitie tlmičov nárazu má sekundárny dôsledok taký, že spomaľuje výstup nábojov z rúrkového zásobníka s dodatočným oneskorenlm, čím umožňuje aby automatický nabíjací systém (zostava pohyblivého uzáveru - zostava Iúčika) stabilizoval svoju polohu nazývanú zastavenie uzáveru pred tým ako prijme ďalší náboj z rúrkového zásobníka.0023 Táto stabilizácia umožňuje ukončiť nabíjací cyklus, zahŕňajúci zdvihnutie podávača, uzatvorenie uzáveru, nabitie ďalšieho náboja do komory a uzamknutie komory,s maximálnou spoľahlivosťou.0024 Pre lepšie objasnenie je ďalej opísaných niekolko príkladných uskutočnení zlepšenej pušky s automatickým nabíjaním nábojov podla tohto vynálezu, ktoré sú ilustratívne avšak nie obmedzujúce, s odvolaním sa na pripojené výkresy na ktorýchObrázok 1 je schematický pohlad zboku na samonabíjaciu pušku podla tohto vynálezuobrázok 2 znázorňuje rozložený pohlad na pušku z obrázka 1obrázok 3 znázorňuje rez rovinou podľa obrázka 1 časti označenej F 3 na tomto obrázku 1obrázok 4 je zväčšený pohlad na časť označenú F 4 na obrázku 3obrázok 5 je pohlad ako na obrázku 4, ale v rozobratom stave ako je to v prípade obrázka 2obrázok 8 je pohľad v perspektíve na časť označenú F 8 na obrázku 5obrázok 9 je pohľad v perspektíve na zostavu označenú F 9 na obrázku 3obrázky 10 až 13 znázorňujú podobné pohľady ako na obrázku 3, ale každý pre po sebe nasledujúci stav pri streľbe .obrázky 14 až .18 korešpondujú postupne s obrázkom 3 a 10 až 13, ale pre inú variantu pušky podľa vynáľezu.0025 Ako je všeobecne známe, puška 1 s automatickým nabíjaním nábojov obsahujeo podávač nábojov 3 vo forme rúrkového zásobníka 4, ktorý je spojený s puzdrom uzáveru 2, a ktorý vyúsťuje cez výstup 5 na úrovni tohto puzdra uzáveru 2o zostavu hlavne 6, ktorá prechádza v axiálnom smere v podstate rovnobežnom s osou rúrkového zásobníka 4, a ktorá má komoru 7 pre vystreľovaný náboj 3, a hlavňový krúžok 8, ktorý umožňuje jej polohovanie k rúrkovému zásobníku 4, a obsahujúcu predĺženie hlavne 9 obsahujúce časť zámkového systému pre náboj 3 v komore 7 .o nosný systém hlavne 6, ktorý spája zostavu hlavne 6 a puzdro uzáveru 2 a rúrkový zásobník 4, ako je napriklad znázornené na obrázkoch 1 a 2, prostredníctvom krúžku 8 vyššie uvedenej hlavne, ktorý je nasunutý na predný koniec 10 rúrkového zásobníka 4, a ktorý je spojený spojovacou maticou 11 naskrutkovanou na predný koniec 10 rúrkového zásobníka 4o zostavu pažby 12, ktorá je spojená s puzdrom uzáveru 2 ľubovoľným upevňovaclm systémomo zostavu predpažbia 13, ktorá je nasunutá na rúrkový zásobník 4 a ktorá ja spojená so zostavou hlavne 6 a puzdrom záveru 2 nosným systémom hlavneo zostavu Iúčika 14, ktorá je tiež pripevnená k puzdru uzáveru 2, a ktorá obsahuje ako sú známe, spúšťacie funkcie (spúšť, záchyt, prerušovač. uderník, atď.) a nabíjacie funkcie (podávače)o zostavu závorníka 15, ktorá je uložená v puzdre uzáveru 2, a ktorá sa v ňom môže kĺzať, s touto zostavou závorníka 15 spojenú zostavu skrutky 16, ktorá je schopná spojenia s časťou zámkového systému predĺženia hlavne 9 za účelom uzamknutia náboja 3 v ,komore 7 a napínacou pákou a tŕňom uzáveru, ktorý je v kontakte s unášačom v puzdre uzáveru 2, a ktorý sám je v kontakte s vratnou pružínou, ktoráudržiava zostavu závorníka 15 zavretú ku koncu zostavy hlavne 6 na strane komory7 o zádržku náboja 17 na výstupe 5 rúrkového zásobníka 4 v puzdre uzáveru 2, s touto zádržkou 17 ovládanou pohybom pohyblivých častí alebo polohou zostavy Iúčika(systém na uvoľňovanie podávačov a záchytov ovládaný natiahnutím údernika) počas streľby za účelom zablokovania tohto výstupu 5 pre udržanie nábojov 3 v rúrkovom zásobníku 4 a uvoľnenia tohto výstupu 5 rúrkového zásobníka 4 za účelom znovunabitia pušky 1 po výstrele novým nábojom 3.0026 Detaily vyhotovenia pohyblivých častí v puzdre uzáveru 2, zostave Iúčika 14 a zostave závorníka 15 sú odborníkovi v oblasti techniky dobre známe a sú mimo rozsahu tohto opisu vynáľezu.0027 Rúrkový zásobník 4 funguje ako nabíjač a obsahuje ďalšie náboje 3 k tým, ktoré sú už prítomné v komore 7 zostavy hlavne 6.0028 Na prednom konci 10 na opačnej strane oproti puzdru uzáveru 2, rúrkový zásobník 4 obsahuje dno zásobníka 18. Toto dno zásobníka 18 je spojené s rúrkovým zásobníkom 4.0029 Rúrkový zásobník 4 je opatrený zostavou unášača 19, ktorý sa klže v rúrkovomzásobníku 4 v axiálnom smere X-X, a pružinou 20 zásobníka, ktorá je stlačená medzi dnom 18 zásobníka a zostavou unášača 19 na vyvodenie permanentnej sily na zostavu unášača 19 a na náboj 3 v rúrkovom zásobníku 4 v smere výstupu 5 z rúrkového zásobníka 4 v puzdre uzáveru 2.0030 Pružina 20 zásobníka má teda tendenciu permanentne tlačiť zostavu unášača 19 smerom k puzdru uzáveru 2. Zostava unášača 19 náboja je držaná v rúrkovom zásobníku neznázornenou 4 koncovou zarážkou v puzdre uzáveru 2.0031 Pružina 20 zásobníka a zostava unášača 19 náboja sú vsunuté vo vnútri rúrkového zásobníka 4.0032 Podľa jedného aspektu vynálezu je dno 18 zásobníka umiestnené takým spôsobom, že sa môže vzhľadom na rúrkový zásobník 4 klzať v axiálnom smere X-X,pričom zostáva pripojené k rúrkovému zásobníku 4.0033 Podľa výhodného uskutočnenia, je dno 18 zásobníka tvorené puzdrom 21, ktoré je teleskopicky umiestnené na prednom konci 10 rúrkového zásobníka 4, a ktoré obsahuje uloženie 22 pre pružinu 20 zásobníka, s tým, že toto uloženie 22 je vytvorené v príklade znázornenom na výkresoch podložkou, ktorá spočíva na osadení 23 vo vnútri dna 1 á zásobníka.0034 Dráha puzdra môže byť vzhľadom na rúrkový zásobník obmedzená prostriedkami na obmedzenie tejto dráhy D, napríklad vytvorením zárezu 24 v rúrkovom zásobníku 4,ktorý sa ťahá v axiálnom smere X-X rúrky 4 v odstupe od predného konca 10 rúrkového zásobníka 4 a vytvorením zubu 25 umiestneného na vonkajšej strane puzdra 21 dna 18 zásobníka, a ktorý je vedený v axiálnom smere X-X v záreze 24.0035 Spojovacia matica 11 je opatrená tlmičom 26 nárazu schopným pohltiť nárazy vyvolané na dno 18 zásobníka v axiálnom smere X-X rúrkového zásobníka 4, tento tlmič nárazu 26 je pritom vytvorený napríklad pružinou umiestnenou v spojovacej matici 11,ktorá za týmto účelom obsahuje dutinu 27.0036 Spojovacia matica 11 je naskrutkovaná na predný koniec 10 rúrkového zásobníka 4, ktorýje za týmto účelom opatrený vonkajším závitom 28.0037 Naskrutkovaním spojovacej skrutky 11 a tlmiča 26 nárazu na predný koniec 10 rúrkového zásobníka, je dno 18 zásobníka zatláčané smerom dovnútra rúrkového zásobníka 4 proti sile pružiny 20 zásobníka vyvolanej na dno 18 zásobníka.0038 Pri skladani zbrane, je spojovacia matice 11 utiahnutá tak, že dno 18 zásobníka sa presunie smerom dovnútra po jeho maximálnej dráhe D, bez toho aby táto pružina, ktorá pracuje ako tlmič 26 nárazu bola úplne stlačená, čím sa vytvára rovnováha síl pružin. 0039 Pretože tlmič 26 nárazu dna 18 zásobníka nie je pri skrutkovaní spojovacej matice 11 nie je stlačený, pružina tlmiča 26 nárazu je zvolená tak, aby to bola pružina, ktorá je V uvoľnenom stave tuhšia ako je pružina 20 zásobníka v stlačenom stave.0040 Podľa ďalšieho aspektu vynálezu, zostava unášača 19 náboja obsahuje tlmič 29 nárazu, ktorý tlačí na pružinu 20 zásobníka, a ktorý je napríklad vyrobený z nárazy tlmiaceho viskoelastického technického materiálu. v dutine 30 unášača 31 náboja a tlačí na pružinu 20 zásobníka prostrednictvom uloženia 32, napríklad vo forme podložky, ktorá je schopná kĺzať v axiálnom smere X-X v dutine unášača 31, aby sa predišlo poškodeniu materiálu tlmiča 29 nárazu.0041 V prípade pušky podľa obrázkov 1 až 13, je puška opatrená redukciou 33 zásobníka, ktorá obmedzuje obsah počtu nábojov v podľa príslušných platných zákonov,typu streleckej disciplíny a dĺžky nábojov.0042 V uvedenom prípade je redukcia 33 prítomná vo forme tyčky spojenej s dnom 1 á zásobníka, a ktorá prechádza axiálne v rúrkovom zásobníku 4 od dna 18 zásobníka v smere zostavy unášača 19 náboja.0043 Tyčka redukcie 33 má hlavu, ktorá jej umožňuje aby bola držaná v uložení vytvorenom na tento účel v dne 18 zásobníka. Je spojená s dnom 18 zásobníka napríklad prostredníctvom podložky 22 dna 18 zásobníka, ktorá sama je držaná na mieste tlakom

MPK / Značky

MPK: F41A 21/48, F41A 9/71, F41A 9/72

Značky: nábojov, automatickým, nabíjaním, puška, vylepšená

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e17320-vylepsena-puska-s-automatickym-nabijanim-nabojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vylepšená puška s automatickým nabíjaním nábojov</a>

Podobne patenty