Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(0001) Tento vynález všeobecne pojednáva o distribučnom zariadení na rozdeľovanie objemového materiálu. Konkrétnejšíe sa tento vynález týka zariadenia takého typu, ktoré otáča distribučný sklz okolo prvej v podstate zvislej osi a natáča tento distribučný sklz okolo druhej v podstate vodorovnej osi. Tento typ distribučného zariadenia sa typicky používa V zavážacich zostavách hutných reaktorov, najmä vysokých pecí, napr. V zavážacích zosta vách dobre známeho typu Bell-Less Top® .(0002) Tento vynález sa tiež týka zodpovedajúceho distribučného sklzu.(0003) Ranný príklad vyššie uvedeného typu distribučného zariadenia s rotačným a natáčacímdistribučným sklzom V tvare koryta je známy z patentu US 3 8 l 4 403.(0004) Pokiaľ je vystavené typickým vysokým vnútorným teplotám hutného reaktora, napr. V prípade vysokej pece, musí byť takéto distribučné zariadenie vybavené účinnou chladiacou sústavou tak, aby sa zabránilo poškodeniu a najmä, aj keď nie výhradne, na ochranuprevodových súčastí požadovaných pre naklápanie sklzu.(0005) Európsky patent EP 0 116 142 navrhol vhodný chladiaci systém, ktorý našiel široké využitie v distribučných zariadeniach pre vysoké pece. Vdôsledku typickej konfigurácie rotora, to znamená, rotačnej konštrukcie, ktorá podopiera distribučný sklz, obsahuje tento typ zásobovacieho zariadenia zahŕňajúci určitý počet vodorovných povrchov, ktoré majú byt chladené. V skutočnosti má rotor distribučného zariadenia podľa EP 0 l l 6 142, okrem iného,spodný vodorovný štít soválnym otvorom, a oválny vodorovný kryt tvoriaci homý okraj oválnej dutiny, V ktorej sa môže homá časť sklzu natáčať. Vodorovné povrchy sú zjavne čiastočne vystavené teplu vychádzajúcemu z vnútrajška reaktora, medzi iným V dôsledku ichpriameho vystavenia sálajúcemu teplu. Vsúlade stým je vchladiacom usporiadaní skôruvedeného typu vyžadovaná značná chladiaca kapacita rotora. V protiklade k stacionárnym častiam je avšak chladiaca kapacita rotora svojou podstatou obmedzená nízkou priechodnosťou, servisnou životnosťou a/alebo nákladmi na vhodné kyvnć spoje potrebné na prenášanie chladiaceho média na otáčajúci sa rotor (a späť). V dôsledku toho je potrebné znižovaťcelkovú plochu exponovaných vodorovných plôch rotora.(0006) ZPCT prihlášky WO 00/20646 je známe distribučné zariadenie, ktoré má znížený počet exponovaných rotujúcich vodorovných povrchov. Táto patentová prihláška navrhuje distribučné zariadenie zvlášť navrhnuté pre malé reaktory. Avšak WO 00/20646 mimochodomtiež predkladá koncept, V ktorom má rotor malé, pokiaľ vôbec, vodou chladené vodorovné(0007) V skutočnosti WO 00/20646 navrhuje distribučné zariadenie so stacionárnym puzdrom,ktoré je na spodku vybavené stacionámym spodným štítom so stredovým otvorom súosovo usporiadaným s osou otáčania sklzu. Stacionárny štít zakrýva určitú rozlohu otvoru hrdla pece a príslušne vyčnieva z otvoru smerom von. Je vybavený chladiacim hadom na ochranu vnútrajška puzdra proti teplu. Ako bude pochopené, štít je Stacionárny a môže byť okamžite chladený dokonca aj s veľkou kapacitou. Rotor, ktorý je otočne upravený vo vnútri puzdra a ku ktorému je pripojený rozdeľovací sklz, má však na druhej strane spodný koniec s malým vodorovným diskovito tvarovaným ochranným golierom, vybaveným izoláciou v jeho spodnom čele. Vo vnútri goliera rotora je dutina, ktorá je prístupná z vonkajšieho okraja goliera,takže je možné zo stacionámeho štítu vstrekovať chladiaci plyn. V dôsledku toho vyžadujekoncepcia podľa WO 00/20646 malú, pokiaľ vôbec nejakú, chladiacu kapacitu rotora.(0008) V porovnaní s EP 0 ll 6 142, pri ktorom rotor musí mať určité vodorovné povrchy,takže sa môže sklz natáčať takmer do zvislej polohy, aká je typicky vyžadovaná (pre centrálnu vsádzku), návrh podľa WO 00/20646 zabraňuje natočeniu sklzu do rotačnej obálky defmovanej podporným rotorom. Toto je dosiahnuté pomocou pomeme dlhých zakrivených závesných ramicn, vyčnievajúcich zhomej časti tela sklzu v tvare koryta až k natáčacím hriadeľom, u ktorých je sklz natáčateľne pripevnený krotoru. Avšak, hlavný nedostatok konštrukcie podľa WO 00/20646 spočíva v pomeme vysokom točivom momente kladenom naprevody pre natáčanie sklzu a opačne. Preto táto koncepcia nie je ľahko použiteľné premoderné reaktory so širokým priemerom, zvlášť pre vysoké pece, ktoré typicky vyžadujú dlhé sklzy s dĺžkou 3 až 5 m.(0009) Japonská patentová prihláška 59 031807 pojednáva o vsádzkovom zariadení prevysoké pece, vybavené distribučným sklzom, ktorý má zahnutý tvar.(0010) Francúzsky patent 2230246 opisuje vsádzkovć zariadenie vysokej pece zahŕňajúce stacionámy kryt, rotor nesený puzdrom tak, aby bol otáčavý okolo osi otáčania, a distribučný sklz pripevnený k rotoru. Stacionámy kryt zahŕňa spodný stacionárny štít vybavený vnútorným ohraničením určujúcim stredový otvor, ktorý je vystredený voči osi otáčania, štít vyčnieva von zo stredového otvoru na ochranu vnútrajška puzdra proti teplu zvnútrajška reaktora. Rotor zahŕňa valcovú podperu, ktorá je usporiadaná súosovo sosou otáčania. Naklápací mechanizmus umožňuje naklápanie distribučného sklzu okolo osi naklápania, ktorá je kolmá na os otáčania. Distribučný sklz, ktorý má zahnutý tvar, je vybavený homou vstupnou časťou, ktorá je upravená vo valcovej podpere. Na umožnenie naklápania sklzu mávalcová podpera relatívne veľký priemer.(001 l) Cieľom súčasného vynálezu je preto poskytnúť altematívnu koncepciu distribučného zariadenia v úvode opísaného typu, ktoré umožňuje spoľahlivú prevádzku so zníženou chladiacou kapacitou na rotorovej strane, napr. pre otáčajúce sa časti zariadenia, nie všakvýnimočne, avšak najmä pri použití vo vysokej peci s veľkým priemerom.(0012) Tento cieľje dosiahnutý s pomocou zariadenia nárokovaného v nároku 1.(0013) Na prekonanie skôr uvedeného problému navrhuje tento súčasný vynález distribučné zariadenie pre vsádzkové inštalácie, ktoré majú otáčajúci sa a natočiteľne upravený distribučný sklz. Toto zariadenie má kryt, ktorý otočne nesie rotačnú konštrukciu (ďalej užlen rotor), ku ktorej je sklz pripevnený. Kryt je na svojom spodnom okraji vybavený tepelno 4ochranným stacionárnym štítom pri spodnom konci. Tento štít má stredový otvor vymedzený vnútorným ohraničením. Štít vyčnieva radiálne smerom von a chráni vnútrajšok krytu proti teplu. Rotor má na druhej strane všeobecne valcovito tvarovanú podperu súosovú sosouotáčania, snaklápacími hriadeľmi na natáčanie sklzu. Naklápacie hriadele definujú osnaklápania kolmú na os otáčania.(0014) Podľa tohto vynálezu zasahuje valcová podpera svojou spodnou hranou k ohraničeniu otvoru v štíte, to znamená, kvnútomej hranici stacionárneho tepelného ochranného štítu. Ďalej, sklz je pripevnený svojou hornou časťou vo vnútri valcovej podpery so svojim vstupom nad spodnou hranou podpery. Tak aby sa umožnilo také pripevnenie vstupu sklzu priamo vo vnútri rotora, bez toho aby sa znížil radiálny rozsah vsádzky, je sklz vybavený zahnutým tvarom. V súlade stým má telo sklzu homú časť, v ktorej materiál prechádza pozdĺž prvého smeru, a spodnú časť, v ktorej materiál prechádza pozdĺž odkloneného druhého smeru, ktorý má menej strmý sklon. Horná časť tela sklzu zahŕňa kruhovú uzatvorenú pripevňovaciu hlavu, ktorá vytvára vstup a má dva diametrálne protiľahlé upevňovacie členy. Naklápacie hriadele majú každý príslušné uloženie spolupracujúce s jedným z pripevňovacích členov. Kruhová uzatvorená pripevňovacia hlava má prvú pozdĺžnu os a tvorí vstup. Spodná časť zahŕňa obvodovo uzatvorený plášť s druhou pozdĺžnou osou a ukončením vo výstupe,pozdĺžne osi sú usporiadané v uhle ktorý zodpovedá približne uhlu medzi prvým a druhým smerom. V tele sklzu je vytvorené zahlbenie, ktoré umožňuje naklápanie sklzu do zdvihnutejpolohy, v ktorej spodný okraj valcovej podpery vstupuje do zahĺbenia.(0015) Ako bude ocenené, navrhnutá kombinácia vyhotovenia puzdra, vyhotovenie rotora a tvaru sklzu umožňujú značnú redukciu chladiaceho výkonu potrebného pre rotor, pričom je použiteľný pri veľkých reaktoroch, to znamená, dosiahnutie dostatočného distribučného polomeru. Môže byt taktiež zaznamenané, že vzhľadom na to, že horná časť sklzu zasahuje do chladenej časti zavážacieho zariadenia, je znížené tepelne zaťaženie sklzu. Stojí za povšimnutie, že zahĺbenie umožňuje, aby sa rozdeľovací sklz natáčal vo veľkom uhle k zvislici, bez toho aby sklz priliehal k spodnej hrane valcovej podpery a najmä k vnútornému ohraničeniu stacionárneho štítu. V súlade s tým môže byť priemer otvoru stacionámeho štítu

MPK / Značky

MPK: C21B 7/20, F27D 3/10, F27D 3/00, F27B 1/20

Značky: zariadenie, hutného, zostave, zavážacej, distribučné, použitie, reaktora

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e17319-distribucne-zariadenie-na-pouzitie-v-zavazacej-zostave-hutneho-reaktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Distribučné zariadenie na použitie v zavážacej zostave hutného reaktora</a>

Podobne patenty