Spôsob záznamu fotografií vozidiel

Číslo patentu: E 13472

Dátum: 27.12.2010

Autori: Tijink Jasja, Abl Alexander, Nagy Olivér

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB ZÁZNAMU FOTOGRAFIÍ VOZIDIEL0001 Tento vynález sa týka spôsobu záznamu fotograñí vozidiel, ktoré prejdú úsekom cesty medzi vjazdom a výjazdom príliš vysokou rýchlosťou.0002 Určité úlohy dohľadu nad cestnou premávkou si vyžadujú zaznamenal fotografiu vozidla kvôli zabezpečeniu dôkazu pre potreby postihovania dopravných priestupkov. Príkladom takejto situácie je tzv. kontrola úsekov (Section Controľ), pri ktorej sa merajú časy vjazdu a výjazdu vozidla na úseku cesty, ktorým vozidlo prešlo a využívajú sa na určenie jeho rýchlosti. Systémy dohľadu nad cestnou premávkou, ktoré sú inštalované na tento účel, musia spĺňať prísne požiadavky na ochranu údajov, aby bolo možné v čo najväčšej miere vylúčiť nespoľahlivé vytváranie profilov pohybu účastníkov cestnej premávky. Zákonné predpisy pre vykonávanie kontroly úsekov platné v Rakúsku a Nemecku napríklad stanovujú, že trvalá identifikácia vozidla aúdajov ojeho prejazde smie byť vyhotovená len vprípade prekročenia rýchlosti.0003 Doteraz známe systémy sa snažia plniť tieto požiadavky na ochranu údajov takým spôsobom, že ak po identifikácii vozidla pri vjazde a výjazde a po zmeraní rýchlosti, ktoré je na tom založené, nebol spáchaný priestupok proti rýchlosti, v garantovane časovej lehote, napr. do 8 minút, bez stopy vymažú všetky zaznamenané údaje (pozri F. Albrecht, Kontrola úsekov v Nemecku(stralšenverkehrsrecht), Časopis pre prax dopravných právnikov (Zeitschrift für die Praxis des Verkehrsjuristen), 2009).). Tento spôsob konania je naďalej spojený s neistotami, pretože v staniciach inštalovaných pri vjazde a pri výjazdev určitom časovom okamihu existujú v nezakódovanej forme všetky údaje o prejazde nezávisle od toho, či ide o prípad priestupku alebo nie.0004 Ďalšie riešenia sú popísané v spisoch č. DE 10 2007 059 346 A 1, DE 10 2005 03 65 562 A 1, EP 0 978 811 A 2, US 6 081 206 a AT 8939 U 1. Všetky tieto známe systémy sú bud nákladné, alebo nemôžu s istotou odstrániť nebezpečenstvo zneužitia týchto údajov a pochybnosti o ochrane týchto údajov.0005 Tento vynález si kladie za cieľ vytvoriť spôsob záznamu fotograñí vozidiel jazdiacich po ceste príliš vysokou rýchlosťou, ktorý poskytuje najvyššiu možnú ochranu citlivých údajov o prejazdoch.0006 Tento ciel sa dosiahne pomocou spôsobu uvedeného vúvode,ktorého súčasťou sú nasledujúce krokyVytvorenie náhodného prístupového kódu (Zugriffskennung) vozidla pri vjazde, Záznam fotografie vozidla pri vjazde a uloženie tejto fotografie zaznamenanej pri vjazde a prístupového kódu do prvej pamäti, z ktorej je možné ich vyvolať len prostredníctvom tohto prístupového kódu, Zaznamenanie času vjazdu a aspoň identifikačného označenia vozidla pri vjazde, vytvorenie zakódovanej hodnoty alebo hodnoty typu hash ztohto identifikačného označenia vozidla pri vjazde a uloženie času vjazdu,uvedenej hodnoty typu hash a prístupového kódu vo forme súboru údajov do druhej pamäti, Zaznamenanie času výjazdu a aspoň identifikačného označenia vozidla pri výjazde, vytvorenie zakódovanej hodnoty alebo hodnoty typu hash z tohto identitikačného označenia vozidla pri výjazde a nájdenie súboru údajov s rovnakou zakódovanou hodnotou, prípadne hodnotou typu hash, v druhej pamäti, aAk sa čas výjazdu nachádza vnútri vopred zadaného časového intervalu začínajúceho časom vjazdu uloženým v tomto súbore údajov, využitie prístupového kódu ztohto súboru údajov na prístup do prvej pamäti kvôlivyvolaniu fotograñe vozidla zaznamenanej pri vjazde, ktorá je na takýto účel uložená v tejto pamäti.0007 Tento vynález umožňuje oddelené uchovávanie zaznamenaných fotograñl vozidiel vbezpečnej pamäti, ato len presne na taký čas, aký je bezpodmienečne potrebný na to, aby boli záznamy kdispozícii pre pripad priestupku proti rýchlosti. Počas tejto doby je možné nájsť tieto zaznamenané fotografie len na základe náhodného prístupového kódu, ktorý je zasa možné zistit len na základe anonymizovaného porovnania zakódovaných údajov o vjazde a výjazde, prípadne údajov o vjazde a výjazde upravených do formy hodnôt typu hash. Prvá pamäť môže byt zapečatená a certiñkovaná z hľadiska ochrany údajov napríklad ako čierna skrinka (Blackboť) a kľúč (prístupový kód) k zapečateným uloženým fotografiám môže byť poskytnutý len v prípade priestupku.0008 Pod pojmom zakódovaná hodnota (Wersch/üsse/ter Wen) identifikačného označenia vozidla pri vjazde, pripadne identifikačného označenia vozidla pri výjazde, sa vtomto popise rozumie zakódovanie tohto identifikačného označenia vozidla s pomocou šifrovacieho kľúča tak, aby bola na dekódovanie potrebná znalosť tohto kIúča. Pod pojmom hodnota typu hash(gehashter Wert, Hashwer 1) identiñkačného označenia vozidla pri vjazde,prípadne identitikačného označenia vozidla pri výjazde, sa vtomto popise rozumie uplatnenie prakticky nevratnej transformačnej funkcie n 1 na tieto identifikačné označenia vozidla, to znamená funkcie, ktorá je len (extrémne) mnohoznačne vratná, takže na základe poznania hodnoty typu hash už prakticky nie je možné usudzovať na výstupnú hodnotu (identiñkačné označenie vozidla). Príkladmi takýchto funkcií typu hash sú funkcia krížových súčtov,modulová funkcia atď.0009 V dôsledku toho sa pri uvedenom porovnaní porovnávajú časy vjazdu a výjazdu spojené s kvázi anonymnými zakódovanými hodnotami,prípadne hodnotami typu hash a len ak sa tieto časy nachádzajú vnútri vopred zadaného časového intervalu, využije sa príslušný prístupový kód na vyvolanie zaznamenanej fotografie. Takýmto spôsobom tento vynález zaručuje, že trvaláobrazová identifikácia vozidla je možná len vprípade priestupku uvedený časový interval sa volí tak, aby zodpovedal minimálnej dovolenej dobe prejazdu po danom úseku cesty, to znamená, ked vozidlo prejde po tomto úseku cesty maximálnou dovolenou rýchlosťou.0010 V inom vyhotovení tohto vynálezu sa pri výjazde výhodne zaznamená aj výjazdová fotografia vozidla, zktorej sa zistí trieda vozidla a v závislosti od tejto triedy vozidla sa zadá časový interval. Na základe toho je možné kontrolovať rýchlosti pre rôzne triedy (druhy) vozidiel vzhľadom na rôzne limity, napr. 130 km/h pre osobné vozidlá, 100 km/h pre nákladné vozidlá, 80 km/h pre vozidlá s prívesmi atd.0011 Vďalšej výhodnej forme vyhotovenia tohto vynálezu sa fotografie zaznamenané pri vjazde a uložené vprvej pamäti vždy doplnia o čas ich záznamu a každá fotografia zaznamenaná pri vjazde, ktorá nie je vyvolaná z pamäti do uplynutia vopred zadaného časového intervalu, sa z prvej pamäti vymaže. Doba uchovania obrazových údajov v prvej pamäti je v dôsledku toho ohraničená minimálnym nutným časovým intervalom, čím sa ďalej znižuje nebezpečenstvo manipulácií a neoprávnených prístupov k údajom.0012 Na taký istý účel je v alternatívnej výhodnej forme vyhotovenia tohto vynálezu možné stanoviť, že ak sa čas výjazdu nenachádza vnútri uvedeného časového intervalu začínajúceho časom vjazdu uloženým v uvedenom súbore údajov, využije sa prístupový kód z tohto súboru údajov na vymazanie fotograñe zaznamenanej pri vjazde, ktorá je na tento účel uložená v prvej pamäti.0013 Prvá pamäť je výhodne fyzicky oddelená od druhej pamäti, aby bolozariadenie prvej pamäti zjednodušene ako čierna skrinka.0014 Ďalšia výhodná forma vyhotovenia tohto vynálezu sa vyznačuje tým,že pri výjazde sa zaznamená aj výjazdová fotografia vozidla a každá úspešne vyvolaná fotografia zaznamenaná pri vjazde sa na účely dokazovania archivuje spolu s fotografiou zaznamenanou pri výjazde a identiñkačným označením vozidla. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť dvojité zabezpečenie dôkazu pre prípady priestupkov proti rýchlosti.

MPK / Značky

MPK: G08G 1/017, G08G 1/054

Značky: záznamu, spôsob, vozidiel, fotografií

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e13472-sposob-zaznamu-fotografii-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob záznamu fotografií vozidiel</a>

Podobne patenty