Prvok vnútorného obloženia so zvýšeným obsahom obnoviteľných materiálov

Číslo patentu: E 13313

Dátum: 31.12.2008

Autori: Gregory Kevin, Johnson Jack, Boom Laura

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prvok vnútorného obloženia so zvýšeným obsahom obnoviteľných materiálov0001 Predložený vynález sa týka pn/ku vnútorného obloženia pre vozidlo(ako príklad je možné uviesť obloženie strechy, dverový panel, panel bočnej steny,obkladový prvok kokpitu a tak ďalej). Presnejšie povedané, predložený vynález sa týka prvku vnútomého obloženia, ktorý je aspoň čiastočne vyrobený z obnoviteľných materiálov (ako priklad je možné uviesť prírodné materiály, ekologicky šetrné materiály, materiály poľnohospodárskeho pôvodu a tak ďalej). Predložený vynález sa rovnako tak týka spôsobu výroby takého prvku vnútorného obloženia.0002 Prvky vnútorného obloženia vozidla, akými sú napríklad panely čalúnenia strechy vnútorných priestorov motorových vozidiel, sú často vyrábané na báze penovej vrstvy, ktorá je spojená so štrukturálnou vrstvou. Pre účely výroby takého prvku vnútorného obloženia vozidla môže byť penová vrstva vytvorená z uhlovodíkového materiálu ropného pôvodu na báze polyuretánu, pričom štrukturálna vrstva môže byť vytvorená na báze spevňovacích sklenených vlákien. Penová vrstva je často spojená so štrukturálnou vrstvou za použitia uhlovodíkového lepidla ropného pôvodu.0003 V poslednom čase bolo možné pozorovať zvýšený záujem o ochranu životného prostredia a v tejto súvislosti potom aj uprednostňovanie použitia takých prírodných materiálov vo výrobných procesoch, ktoré sa vyznačujú väčšou mierou dlhodobej ekologickej udržateľnosti. Avšak, v súvislosti s výrobou prvku vnútorného obloženia vozidla na báze prírodných materiálov vyvstávajú obzvlášť komplikované problémy, pretože v automobilovom a/alebo leteckom priemysle sú na konštrukčné materiály kladené vysoké nároky z hladiska ich fyzikálnych vlastností. S ohladom na konštrukčné komplikácie, ktoré okrem iného zahŕňajú zvýšené výrobné náklady,zhoršenú výrobnú efektivitu, zhoršené vlastnosti výsledného produktu a tak ďalej,potom nie je všeobecne možné zvoliť jednoznačne optimálne konštrukčné riešenie vsituácii, kedy je požadované navrhnutie prvku vnútorného obloženia vozidla pri použití prírodných materiálov. Dokument W 0 01/10637 A 1 podrobnejšie opisuje dosku vnútorného obloženia, ktorá je v súlade s predvýznakovou časťou nároku 1.0004 Jeden príklad uskutočnenia vynálezu sa týka dosky vnútorného obloženia pre vozidlo. Doska vnútomého obloženia obsahuje stlačiteľnú vrstvu, ktorá je aspoň čiastočne vyrobená z polyolu na báze oleja poľnohospodárskeho pôvodu. a ďalej obsahuje prvú štrukturálnu vrstvu, ktorá je spojená so stlačiteľnou vrstvou. Štrukturálna vrstva obsahuje spevňovacie vlákna, ktoré sú vyrobené z materiálu poľnohospodárskeho pôvodu. Doska vnútorného obloženia tiež obsahuje Iepivú vrstvu, ktorá sa nachádza medzi stlačiteľnou vrstvou a prvou štrukturálnou vrstvou. Lepivá vrstva je aspoň čiastočne vyrobená z materiálu poľnohospodárskeho pôvodu.0005 Iný príklad uskutočnenia vynálezu sa týka spôsobu výroby dosky vnútorného obloženia pre vozidlo. Spôsob obsahuje vytvorenie stlačiteľnej vrstvy a štrukturálnej vrstvy. Stlačiteľná vrstva je vyrobená z polyolu na báze oleja poľnohospodárskeho pôvodu. Štrukturálna vrstva obsahuje spevňovacie vlákna,ktoré sú vyrobené z materiálu poľnohospodárskeho pôvodu. Uvedený spôsob tiež obsahuje spojenie stlačiteľnej vrstvy so štrukturálnou vrstvou za použitia Iepivej vrstvy. Lepivá vrstva obsahuje riedidľo poľnohospodárskeho pôvodu.Prehľad obrázkov na výkresoch0006 Obr. 1 zobrazuje pohľad v perspektíve na vnútorné priestory vozidla vrátane panelu čalúnenia strechy v súlade s príkladom uskutočnenia predloženého vynálezu.0007 Obr. 2 zobrazuje rez panelom čalúnenia strechy, ktoré obsahuje0008 Obr. 3 zobrazuje vývojový diagram spôsobu výroby penového materiálu v súlade s príkladom uskutočnenia vynálezu.0009 Obr. 4 zobrazuje vývojový diagram spôsobu výroby prírodných olejových polyolov.0010 Obr. 5 zobrazuje vývojový diagram spôsobu výroby penových materiálov ako z materiálov rastlinného pôvodu, tak aj z uhľovodikových materiálov ropného pôvodu v súlade s príkladom uskutočnenia vynálezu.0011 Ako je možné všeobecne pozorovať na priložených obrázkoch, prvok vnútorného obloženia a jeho súčasti sú zobrazené v súlade s niekoľkými príkladmi uskutočnenia vynálezu. Prvok vnútorného obloženia bud čiastočne alebo celkovo nahradzuje materiály, ktoré sú pri tradičných výrobných procesoch odvodené z petrochemických materiálov, pomocou materiálov, ktoré sú vyrobené z prírodných a/alebo obnoviteľných zdrojov, akými sú napríklad materiály poľnohospodárskeho pôvodutako príklad je možné uviesť bio-materiály, ktoré sú vyrobené z rastlín a tak ďalej), pričom tieto náhradné materiály v nezmenenej forme spĺňajú tak súčasné, ako aj zvýšené výkonnostné parametre a požiadavky v aplikáciách, akými je výroba vozidiel.0012 Prvok vnútorného obloženia zvyčajne obsahuje prvú vrstvu (ako priklad je možné uviesť stlačiteínú vrstvu a tak ďalej), druhú vrstvu (ako príklad je možné uviesť štrukturálnu vrstvu a tak ďalej) a tretiu vrstvu (ako príklad je možné uviesť lepivú vrstvu a tak ďalej), ktorá spojuje prvú vrstvu s druhou vrstvou. Na účely opisu predloženého vynálezu je termínom spojuje chápané priame zlúčenie dvoch prvkov alebo neprlame spojenie dvoch prvkov za použitia iného pomocného prvku. Uvedené zlúčenie môže byť vo svojej povahe statické alebo môže byť svojím konštrukčným usporiadaním povahy rozoberateľné a/alebo uvedené zlúčenie môže byt takej povahy, aby umožnilo vedenie tekutín, elektriny, elektrických signálov alebo iných druhov signálov alebo aby umožňovalo komunikáciu medzi dvomi prvkami. Uvedeného zlúčenia je možné dosiahnuť pomocou samotných dvoch zlučovaných prvkov alebo pomocou dvoch prvkov a iných pomocných medzilahlých prvkov, ktoré sú vyrobené tak, aby bud navzájom tvorili jednotný konštrukčný celok alebo aby tvorili jednotný konštrukčný celok s obidvomi zlučovanými prvkami alebo aby tvorilijednotný konštrukčný celok s obidvomi zlučovanými prvkami a s akýmikoľvek inými dodatočnými medziľahlými prvkami, ktoré sú s nimi v konštrukčnom kontakte. Uvedené zlúčenie môže byť vo svojej povahe nerozdeliteľné, alebo tiež môže byť vo svojej povahe oddeliteľné alebo rozoberateľné.0013 Každá prvá vrstva, druhá vrstva a tretia vrstva je aspoň čiastočne vyrobená z materiálov, ktoré sú za použitia poľnohospodárskych, prírodných a/alebo obnoviteľných zdrojov. Ako priklad je možné v tejto súvislosti uviesť aspoň čiastočné vyrobenie prvej vrstvy z polyolu na báze oleja poľnohospodárskeho pôvodu, použitie spevňovacích vlákien, ktoré sú vyrobené z materiálu poľnohospodárskeho pôvodu,pri výrobe druhej vrstvy, a použitie riedidla poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe tretej vrstvy. V túto chvíľu je potrebné uviesť, že aj ked je prvok vnútorného obloženia zobrazený na sprievodných ilustratívnych obrázkoch a opisaný v nasledujúcom texte ako panel čalúnenia strechy pre automobil, môže prvok vnútorného obloženia tiež rovnako nadobúdať podobu akéhokoľvek iného prvku vnútorného obloženia, ktorý je použitý pri výrobe vozidla a ktorým okrem iného môžu byť tiež panely dverové,panely bočných stien, podlahové panely, priehľady, sústava zásobníkov, a tak ďalej.0014 Obr. 1 zobrazuje vnútorné priestory vozidla 10, ktoré sú v súlade s príkladom uskutočnenia predloženého vynálezu. Vozidlo 10 obsahuje panel 12 čalúnenia strechy, ktorá je spojená so strechou vozidla. Ako je možné vidieť na obr. 1, panel 12 čalúnenia strechy môže obsahovať jeden alebo väčší počet otvorov na umiestnenie konštrukčných prvkov, akými sú strechové posuvné okná, ručné madlá,strešné priehrady a tak ďalej. Panel 12 čalúnenia strechy čiastočne alebo celkovo nahrádza materiály, ktoré sú pri tradičných výrobných procesoch vytvorené z petrochemických materiálov, pomocou materiálov, ktoré sú vyrobené za použitia prírodných a/alebo obnoviteľných zdrojov, akými sú materiály poľnohospodárskeho pôvodu (ako príklad je možné uviesť materiály, ktoré sú vytvorené z rastlín a tak dalej), pričom tieto náhradné materiály v nezmenenej forme spĺňajú tak súčasné, ako aj zvýšené výkonnostné parametre a požiadavky, kladené na panely čalúnenia strechy.0015 Obr. 2 zobrazuje rez panelom 12 čalúnenia strechy, ktorý je v súlade s príkladom uskutočnenia predloženého vynálezu. V súlade s uvedeným príkladom

MPK / Značky

MPK: B60R 13/02, C08G 18/36, B29L 31/30

Značky: obsahom, prvok, obloženia, obnoviteľných, zvýšeným, vnútorného, materiálov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e13313-prvok-vnutorneho-oblozenia-so-zvysenym-obsahom-obnovitelnych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prvok vnútorného obloženia so zvýšeným obsahom obnoviteľných materiálov</a>

Podobne patenty