Nástroj na pozdĺžne sústredenie

Číslo patentu: E 11625

Dátum: 25.11.2008

Autori: Oettle Matthias, Ruoff Uli

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Predložený vynález sa týka nástroja na trieskové obrábanie obrobka, s telesom nástroja, rezným nástrojoma s upínacími prostriedkami na upnutie rezného nástroja v upínacom. prehĺbení telesa. nástroja, pričom rezný nástroj má reznú hranu a priebežný otvor rezného nástroja a pričom teleso nástroja má priebežný, do upínacieho prehĺbenia ústiaci otvor telesa nástroja. Preložený vynález sa najmä týka nástroja na0002 Pri známych nástrojoch sa rezný nástroj, napríklad rezná doštička, tak upevní do upínacieho vybrania telesa nástroja, že je v otvore telesa nástroja uvažovaný vnútorný závit. Do tohto vnútorného závitu zaberá upínacia skrutka s korešpondujúcim vonkajším závitom, ktorá zaberá zvonka najprv cez otvor rezného nástroja a potom do otvoru telesa nástroja a potom. sa silno zaskrutkuje. V prípade automatov na pozdĺžne sústruženie, pri ktorých sú používané takéto nástroje, takzvané nástroje na pozdĺžne sústruženie, je často k dispozícii málo miesta, aby sa vymenil rezný nástroj, ktorý je súčiastkou podliehajúcou rýchlemu opotrebeniu a musí sa častejšie vymieňať,zatiaľ čo teleso nástroja ostáva V obrábacom stroji upnuté. Nakoľko skrutka, ktorou je rezný nástroj upevnený na telese nástroja, je však pri známych nástrojoch prístupná len z jednej strany, musí sa často kvôli výmene rezného nástroja následne celý nástroj vymontovať z obrábacieho stroja a po výmene rezného nástroja znova namontovať. Toto je náročné na čas a má sa tomu0003 Takéto nástroje sú známe napríklad z DE 38 10 259 Al a GB 1 254 578 A. DE 38 10 259 Al tvorí podstatný znak nároku 1 a predkladá systém pre nastavovanie výmenných rezných doštičiek,pri ktorom dosadacia plocha výmennej doštičky dosadne na pružný prvok, ktorý umožňuje výškové nastavovanie výmennej reznejdostičky. Upevnenie výmennej reznej doštičky sa dosiahneprostredníctvom upínacej skrutky a upínacieho puzdra. GB 1 254 578 A naproti tomu predkladá frézovací nástroj, pri ktorom je výmenná rezná doštička vložená do na to uvažovaného vybrania telesa nástroja a pomocou spojenia skrutka - matica je v ňom upevnená. Fri oboch nástrojoch je skrutka na upnutie rezného nástroja prístupná len z jednej strany, čo môže spôsobovať vyššie uvedené problémy.0004 Z W 0 2003/074217 je známy nástroj, pri ktorom sú upínacie prostriedky na upnutie rezného nástroja na teleso nástroja prístupné z dvoch oproti sebe ležiacich strán a pri ktorom je vyššie opísaný problém V zásade už vyriešený. Tam je na upnutie rezného nástroja na teleso nástroja používaný zvláštny upínací prvok, ktorý má na svojom prednom konci zvláštne skrutkovité upínacie krídlo, ktoré ako druh nejakého závitu spolupôsobí so zodpovedajúcim opornýn krídlom vo vnútri otvoru rezného nástroja. Zaskrutkovaním tohto upínacieho prvku do otvoru rezného nástroja sa pritom rezný nástroj upevní na teleso nástroja, pričom možno otáčať upínacim prvkom na pevné priskrutkovanie, resp. uvoľnenie z oboch strán pomocou rozličných kľúčov.0005 Predložený vynález si kladie za úlohu predložiť nástroj s vymeniteľným rezným nástrojom, ktorý umožňuje utiahnutie,resp. uvoľnenie upínacích prostriedkov z rozličných strán, pri ktorom sú však upínacie prostriedky jednoduchšie riešené a v prípade ktorého, nezávisle od toho, z ktorej strany sa upínacie prostriedky uťahujú, resp. uvoľňujú, možno používaťvždy to isté pomocné náradie.0006 Táto úloha je vyriešená nástrojom podľa nároku 1. 0007 Tým je úplne vyriešená vyššie uvedená úloha. 0008 Vynález sa pritom zakladá na myšlienke tak riešiťnástroj a predovšetkým upínacie prostriedky, aby sa ako upínacie puzdro, tak aj upínacia skrutka mohli zasúvať z obidvoch strán do otvoru- rezného nástroja, resp. do otvoru telesa nástroja.Podľa toho, ako sú upínacie prostriedky pri V obrábacom strojiupnutom nástroji lepšie prístupné, aby sa tieto upínacie prostriedky kvôli výmene rezného nástroja uvoľnili a nadväzne zase utiahli, sa upínacia skrutka, ktorou sa upínacie puzdro uťahuje, zasúva alebo cez otvor rezného nástroja do otvoru telesa nástroja alebo alternatívne z druhej strany priamo do0009 Nezávisle od toho, na ktorej strane dosadá upínacia skrutka, je takto potrebné len jedno a to isté náradie, aby sa táto upínacia skrutka utiahla, resp. uvoľnila. Ďalej je používanie upínacích prostriedkov podľa vynálezu veľmi jednoduché a tak sa aj dajú vyrábať s nízkymi nákladmi. V samotnom telese nástroja vo vnútri otvoru telesa nástroja nie je, ako pri konvenčne používanom riešení, uvažovaný vnútorný závit, ale je jednoducho len otvor. V reznom nástroji je podľa vynálezu taktiež uvažovaný len jednoduchý otvor a nie, ako pri z WO 2003/074217 známom riešení, komplikované a tým drahšie vyrobiteľné oporné krídlo, takže podľa vynálezu používaný,častému opotrebovaniu podliehajúci rezný nástroj, možno vočitomuto reznému nástroju vyrábať s podstatne nižšími nákladmi.0010 V uprednostnenom stvárnení sa uvažuje s tým, že prostriedky proti pootočeniu majú poistný čap na zasunutie do V reznom nástroji uvažovaného, otvoru telesa nástroja sa tangenciálne dotýkajúceho alebo pretínajúceho poistného otvoru,že poistný čap má sploštený, V stave vloženia do poistného otvoru - otvoru telesa nástroja sa tangenciálne dotýkajúci alebo ho pretínajúci vonkajší úsek a že upínacie puzdro má korešpondujúci sploštený vonkajší úsek, ktorý V stave vloženia do telesa nástroja leží oproti sploštenému vonkajšiemu úseku poistného čapu a bráni pootáčaniu upínacieho puzdra okolo jeho pozdĺžnej osi. Pri 1 tomto stvárnení sa najjednoduchšími prostriedkami realizuje spoľahlivé zabezpečenie upínacieho puzdra voči otáčaniu. Tento poistný otvor prechádza prednostnekolmo na otvor telesa nástroja, avšak v zásade môže prechádzaťaj šikmo voči nemu. Vo vloženom stave prednostné existuje medzisplošteným vonkajším úsekom poistného čapu a oproti ležiacim splošteným vonkajším úsekom upinacieho puzdra malá vôľa, takže sa môže toto puzdro len nepatrne pootáčať, zabránené je však pootáčaniu vo väčšej miere. Ľahšie sa však dá upínacie puzdro vložiť alebo vybrať. Aj to je však možné, že sa sploštenévonkajšie úseky bezprostredne dotýkajú.0011 V zásade stačí, ak je príslušné sploštená časť upinacieho puzdra a/alebo poistného čapu, pričom tieto časti sú tak usporiadané na upínacom puzdre, resp. na poistnom čape, aby pri vloženom stave ležali oproti sebe. Prednostne sa však najmä vzhľadom na jednoduchšiu výrobu uvažuje s tým, aby poistný čap a/alebo upínacie puzdro mali sploštený vonkajší úsek pozdĺž celej pozdĺžnej strany alebo pozdĺž veľkej časti pozdĺžnej strany. Ďalej sa prednostne uvažuje s tým, aby bol upínací čapvopred namontovaný a aby aj pri výmene rezného nástroja ostalnamontovaný. 0012 V zásade existuje rad možností, ako zabrániť pootočeniu upinacieho puzdra pri uťahovaní, resp. povoľovaní upínacejskrutky. V ďalšom. stvárnení sa uvažuje s tým, aby prostriedky brániace pootáčaniu a aspoň časť otvoru telesa nástroja mali prierez, ktorý zabráni pootáčaniu upinacieho puzdra po jeho vložení do telesa nástroja. Aj toto predstavuje technicky jednoduchú a tým z hľadiska realizácie úspornú možnosť, ktorá môže nájsť uplatnenie ako doplnenie alebo alternatíva vyššie opísaného poistného čapu. Predovšetkým sa uvažuje s tým, aby prostriedky proti pootočeniu a aspoň časť telesa nástroja nemali kruhový prierez, ale najmä oválny, hranatý alebo aspoň na jednej strane sploštený prierez. Pritom možno V podstate použiť každý tvar alebo prierez, ktorý spoľahlivým spôsobom zabránipootáčaniu upinacieho puzdra pri uťahovaní, resp. uvoľňovaní.0013 Aby sa mohla utiahnuť, resp. uvoľniť upínacia skrutka,uvažuje sa ďalej s tým, že upínacia skrutka má na čelnej straneuchytenie pre náradie, napríklad nástavec na zachytenie

MPK / Značky

MPK: B23C 5/22, B23B 27/16

Značky: pozdĺžne, sústredenie, nástroj

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-e11625-nastroj-na-pozdlzne-sustredenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástroj na pozdĺžne sústredenie</a>

Podobne patenty