Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok

Číslo patentu: 288242

Dátum: 18.12.2014

Autor: Klein Štefan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch zahŕňa tieto transformačné a recipročné kroky. Odklopenie kompenzačného krytu. Vyklopenie oboch celých krídiel (1) z pozdĺžnej polohy dopravného prostriedku okolo dvoch vertikálnych osí do letovej polohy. Vyklopenie zadných častí krídiel (1) z horných predných častí krídiel (1) do rozprestretej letovej polohy. Vzletové a pristávacie naklopenie krídiel (1) o uhol alfa = 0 až 40° nábehu krídiel. Redukciu rozchodu predných kolies (5). Hybridný dopravný prostriedok pre súš obsahuje najmä recipročné transformačné mechanizmy na transformácie do plnohodnotného dvoj- alebo štvorstopového automobilu alebo do plnohodnotného lietadla na vzlet a pristátie na súši alebo vode. Obsiahnutý jeden prvý recipročný transformačný mechanizmus až dva prvé recipročné transformačné mechanizmy sklopenia - roztvorenia krídiel (1) sú umiestnené v stredovej časti trupu (4) a každý obsahuje vertikálnu os (2) sklopenia - roztvorenia krídla (1) z letovej polohy do polohy pozdĺžnej osi hybridného dopravného prostriedku a prvý aktuátor. Obsiahnuté dva druhé recipročné transformačné mechanizmy zmeny pôdorysných plôch krídiel sú umiestnené po jednom v telese krídla (1) a každý obsahuje horizontálnu os (3) zmeny pôdorysnej plochy krídla a druhý aktuátor, pričom zadná časť každého krídla (1) je sklopná na svoju hornú prednú časť krídla (1). Obsiahnutý tretí recipročný transformačný mechanizmus zmeny rozchodu predných kolies (5) je umiestnený v prednej časti trupu (4) a obsahuje tretí aktuátor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka novej kategórie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch aj s možnosťou vzletu a pristátia na vode, ktorý je recipročné transformovateľný už v priebehu jazdy na súši. Originálnym spôsobom je riešený spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš do plnohodnotného automobilu a vzduch do plnohodnotného lietadla. Originálnym spôsobom je riešená aj samotná konštrukcia hybridného dopravného prostriedku, naj má jeho transformačných uzlov. Vynález spadá do oblasti automobilového a leteckého priemyslu.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti existujú štandardné dopravné prostriedky pre súš - automobily, a pre vzduch - lietadlá. Ich konštrukcie sú všeobecne známe. Existujú aj špeciálne dopravné prostriedky - vznášadlá, ale tieto nespadajú ani do kategórie automobilov, ani do kategórie lietadiel.Existuje ďalšia kategória dopravných prostriedkov, v ktorých sú obsialmute vlastnosti automobilov a súčasne aj lietadiel. Kalifomská spoločnosť Moller International, ktorá vyvíjala VTOL, Vertical take off and landíng - vertikálne štartujúce a pristávajúce lietadlo, ktoré je dizajnovo riešené ako auto na trojkolesovom podvozku. Jeho dĺžka je 5,9 m a jeho letová rýchlosť je kalkulovaná na 600 km/hod. Má osadené štyri prúdové motory, ktoré sa vertikálne naklápajú. Pohyb tohto nevšedného dopravného prostriedku aj po súši zabezpečujú štyri prúdové motory, ktoré sú sklopené do horizontálnej polohy. Z tohto dôvodu je to veľmi hendikepovaný automobil, pretože je to trojkolka ajeho pohyb po súši nie je možný v bežnej cestnej premávke vzhľadom na účinky prúdových motorov. Spotreba pohonných látok, ako aj hlučnosť je veľmi vysoká.Ďalším reprezentantom nevšedného dopravného prostriedku je Terrafugia Transition, opísaná V zverejnenej patentovej prihláške W 0 2007/114877, čo je v podstate dvojmiestne lietadlo dlhé 5,7 m, široké 8,4 m a vysoké 2,1 m, ktoré je vybavené štvorkolesovým podvozkom a skladacími krídlami, ktoré za približne 20 sekúnd z neho urobia automobil so šírkou dva metre. Sila motora Rotax 912 s maximálnym výkonom 74 kW,ktorý je poháňaný bezolovnatým benzínom, sa prenáša na súši na prednú nápravu alebo vo vzduchu roztáča vrtuľu uloženú v zadnej časti. Terraliigia Transition dokáže na plnú nádrž preletieť 740 km, na zemi dosahuje maximálnu rýchlosť okolo 120 km/h, vo vzduchu cca 190 km/h, na vzlet alebo pristátie potrebuje cca 500 m pristávaciu dráhu. Spolu s batožinou môžete vážiť 250 kg, stroj bez posádky má hmomosť 600 kg. Nevýhodou tohto nevšedného dopravného prostriedku je jeho spôsob transformácie z lietadla na automobil. Každé krídlo sa sklápa okolo dvoch horizontálnych osí do tvaru harmoniky a zostáva vyklopené vo vertikálnej polohe. Automobil tak nadobúda bizamý tvar, jeho výška je veľká v dôsledku poskladaných krídiel do vertikálnej polohy. V cestnej premávke automobil je nestabilný vzhľadom na bočný vietor. Predná náprava má nemenný rozchod kolies a v letovej polohe sú predné kolesá vysunuté, čo spôsobuje veľký odpor obtekaného vzduchu.Ďalej bol na Slovensku vyvinutý hybridný dopravný prostriedok Aeromobil pre pohyb na súši aj vo vzduchu, ktorý má tvar športového automobilu, ktorý je schopný prevádzky po cestných komunikáciách na svojom vlastnom podvozku. V pôdoryse má aj rozmery auta. Vzadu má dve horizontálne krídlové plochy s vrtuľou umiestnenou medzi nimi. Vpredu má tiež dve krídlové plochy. Stále však pôsobí len dojmom futuristického lietadla. Je to netransformovateľný dopravný prostriedok. Jeho nevýhodou je skutočnosť, že obsahuje vzadu umiestnené dve bočné vertikálne plochy, ktoré stabilizujú homé nesklopné krídlo, čo však znižuje stabilitu automobilu vzhľadom na účinky bočného vetra.Uvedené skutočnosti viedli k snahe o vytvorenie koncepcie takého hybridného dopravného prostriedku pre pohyb po súši a vo vzduchu, ktorý by zabezpečoval rýchle recipročné transformácie z automobilu na lietadlo. Pričom tieto recipročné transformácie by vytvárali plnohodnotný automobil a plnohodnotné lietadlo. Výsledkom tohto úsilia je opisovaný vynález, ktorý rieši spôsob transfomiácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok ako taký.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob transfomiácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že transformácia plnohodnotného dvoj- alebo štvorstopového automobilu do plnohodnotného lietadla pre vzlet na súši v sebe zahrňuje postupnosť transformačných krokov, ktoré je možné vykonávať počas státia automobilu alebo aj počas jazdy automobilu. Ide o nevyhnutné transformačné krokyVyklopenie ľavého a pravého predného celého krídla z pozdĺžnej polohy dopravného prostriedku každé okolo svojej vertikálnej osi recipročným transformačným mechanizmom sklopenia - vyklopenia krídla do letovej polohy. Hybridný dopravný prostriedok v konfigurácii automobilu má ľavé a pravé predné krídlo ulo 10žené po ľavom a pravom boku trupu automobilu tak, že osi oboch sklopených krídiel sú približne rovnobežne s pozdĺžnou osou automobilu. Po tomto transformačnom kroku sú už osi krídiel stabilizované V letovej polohe, t. j. osi rozprestretých krídiel sú približne kolmé na pozdĺžnu os automobilu.Vyklopenie zadnej časti každého krídla - Vztlakových klapiek z homej prednej časti krídla recipročným transformačným mechanizmom zmeny pôdorysnej plochy krídla do rozprestretej štandardnej letovej polohy. Tento transfonnačný krok sa vykonáva vtedy, keď sú osi krídiel už stabilizované V letovej polohe, t. j. keď sú osi rozprestretých krídiel približne kolmé na pozdĺžnu os automobilu. Pred týmto transformačným krokom sa každé krídlo nachádza ešte V nerozvinutom stave, t. j. zadná časť krídla - vztlakové klapky, sú preklopené smerom hore na hornú stranu prednej časti krídla.Tým je automobil transforrnovaný do lietadla pripravený na vzletový režim. Po prepnutí pohonnej jednotky, V prípade spoločnej hnacej jednotky, kde sa odpojí dodávanie krútiaceho momentu predným kolesám sa krútiaci moment dodáva do vrtule umiestnenej v zadnej časti trupu. V prípade hybridnej hnacej jednotky sa odpojí dodávame krútiaceho momentu predným kolesám z jednej hnacej jednotky a krútiaci moment sa dodáva z druhej hnacej jednotky do vrtule umiestnenej V zadnej časti trupu. Táto transformácia hybridného dopravného prostriedku pretvorila automobil na funkčné lietadlo.Po vzlete lietadla je výhodné s cieľom zníženia odporu vzduchu vykonať ďalší krok transformácie na to,aby sa stalo lietadlo plnohodnotným. Ide o transfonnačný krok redukcie rozchodu predných kolies, kde sa kolesá axiálne prisunú k trupu lietadla z ľavej a pravej strany. Kolesá sú vybavené krytovaním - blatníkom,ktorý sa aerodynamicky zakomponuje do čistej dizajnovej línie a vytvorí kvázi jednoliatu prednú časť lietadla.Ďalším podstatným znakom vynálezu je možnosť takého spôsobu transformácie hybridného dopravného prostriedku pri pretvorení plnohodnotného automobilu na plnohodnotné lietadlo, kde sa za druhý transformačný krok vyklopenia zadnej časti každého krídla - vztlakových klapĺek z homej prednej časti krídla recipročným transformačným mechanizmom zmeny pôdorysnej plochy krídla do rozprestretej štandardnej letovej polohy zaradí ďalší transfonnačný krok, ktorý výrazne skráti vzletovú dráhu. Ide o transfonnačný krok vzletového naklopenia krídla o uhol alfa 0 až 40 ° nábehu krídla. Po vzlete lietadla sa uhol alfa O až 40 ° nábehu krídla upraví na pôvodnú hodnotu.Ďalším podstatným znakom vynálezu je možnosť takého spôsobu transfonnácie hybridného dopravného prostriedku pri pretvorení plnohodnotného automobilu na plnohodnotné lietadlo - amñbiu, t. j. pre vzlet z vody a pristátie na vode. Podmienkou je, aby predné kolesá boli vkomponované do plaváka.Podstatou spôsobu transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch podľa tohto vynálezu je aj recipročná transformácia plnohodnotného lietadla na pristátie na súši do plnohodnotného dvoj- alebo štvorstopového automobilu, ktorá v sebe zahrňuje postupnosť transformačných krokov, ktoré je možné vykonávať až po pristáti lietadla. Ide o nevyhnutné transfonnačné kroky, ako je expanzia rozchodu predných kolies vykonaná ešte vo vzduchu, sklopenie zadnej časti každého krídla z rozprestretej letovej polohy do hornej prednej časti krídla recipročným transformačným mechanizmom zmeny pôdorysnej plochy krídla, sklopenie krídla z letovej polohy do pozdĺžnej polohy dopravného prostriedku okolo vertikálnej osi recipročným transformačným mechanizmom sklopenia - vyklopenia krídla.Ďalším podstatným znakom vynálezu je možnosť takého spôsobu transfonnácie hybridného dopravného prostriedku pri pretvorení plnohodnotného lietadla do plnohodnotného automobilu, kde sa za prvý transformačný krok expanzie rozchodu predných kolies vykonanej ešte vo vzduchu sa zaradí ďalší transfonnačný krok, ktorý výrazne skráti pristávaciu dráhu. Ide o transfonnačný krok pristávacieho naklopenia krídla o uhol alfa 0 až 40 ° nábehu krídla. Po pristáti lietadla sa uhol alfa 0 až 40 ° nábehu krídla upraví na pôvodnú hodnotu.Do spôsobu transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch možno zaradiť aj doplnkové transformácie, z ktorých najpodstatnejšia spočíva V čiastočnom odklopeni a zaklopeni kompenzačného krytu, pred vyklopením krídiel do letovej polohy a pred sklopenim krídiel po recipročnej transformácii do plnohodnotného automobilu. K menej podstatným doplnkovým transformačným krokom možno zaradiť zasúvanie a vysúvanie napríklad spätných zrkadiel do čistej dizajnovej polohy.Hybridný dopravný prostriedok pre súš a vzduch je založený na uvedenom spôsobe podľa vynálezu a nevyhnutne pozostáva z trupu, kabíny, sklopných krídiel, podvozka a pohonnej jednotky s prepínaním alebo pripájaním prenosu krútiaceho momentu na vrtuľu umiestnenú vzadu alebo na predné hnané kolesá, a ktorého podstata spočíva V tom, že V základnej modifikácii obsahuje recipročne transformačné mechanizmy na transformácie do plnohodnotného dvoj- alebo štvorstopového automobilu alebo do plnohodnotného lietadla na vzlet a pristátie na súši alebo vode. Pritom každý prvý recipročný transformačný mechanizmus sklopenia- roztvorenia pravého a ľavého predného krídla je umiestnený v stredovej časti trupu a obsahuje vertikálnu os sklopenia - roztvorenia krídla z letovej polohy do polohy pozdĺžnej osi hybridného dopravného prostriedku a naopak a ďalej obsahuje prvý aktuátor. Ďalej, druhý recipročný transfonnačný mechanizmus zmeny pôdorysnej plochy každého krídla okolo horizontálnej osi krídla je umiestnený v telese krídla a obsahuje druhý aktuátor. Ďalší treti recipročný transfonnačný mechanizmus zmeny rozchodu predných kolies je umiestnenýv prednej časti trupu a obsahuje treti aktuátor.V rozšírených modiñkáciách trup hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch obsahuje jeden až dva štvrté aktuátory na vzletové a pristávacie naklápanie krídla o uhol nábehu alfa 0 až 40 °. Tiež za kabínou je trup vybavený výklopným kompenzačným krytom. A aj výklopný kompenzačný kryt je vybavený piatym aktuátorom.V konkrétnych realízáciách je prvý až piaty aktuátor ovládaný elektricky a/alebo pneumatický, a/alebo hydraulický.Hybridný dopravný prostriedok pre súš a vzduch v modiñkácii amñbie má osadenie predných kolies uspôsobené tak, že sú vybavené aerodynamíckým dutým plavákom.Výhody spôsobu transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a samotného hybridného dopravného prostriedku podľa tohto vynálezu spočívajú v tom, že nastáva plnohodnotná transfonnácia z jednej kategórie dopravného prostriedku do druhej kategórie dopravného prostriedku, výsledkom čoho je plnohodnotný automobil alebo plnohodnotné lietadlo. Transformácia prebehne za cca 20 až 30 sekúnd. Tento transformovateľný hybridný dopravný prostriedok má dizajn športového automobilu alebo športového lietadla. Je však cca 5 x ľahší, lebo váži len 400 kg. Vyrobený je najmä z karbónu. Od zeme sa odlepí pri rýchlosti cca 130 km/hod. Dosahuje letovú rýchlosť cca 250 km/hod. Výhodou tohto transformovateľného hybridného dopravného prostriedku je jednoduchosť prípravy na samotný let, pretože vodič nasadne vo svojej garáži do auta a počas jazdy si vybaví formality potrebné pre let. Po prichode na letisko alebo trávnatú plochu vodič aktivuje transformáciu plnohodnotného automobilu na plnohodnotné lietadlo. Udeje sa to bez toho, aby vodič bol nútený vystúpiť z hybridného dopravného prostriedku.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej vysvetlený na výkresoch, kde na obrázku l je znázomený hybridný dopravný prostriedok v modifikácii plnohodnotného automobilu. Na obrázku 2 je znázomená odklopenie kompenzačného krytu. Na obrázku 3 je znázomené vyklopenie oboch krídiel z pozdĺžnej polohy hybridného dopravného prostriedku okolo veitikálnych osí so sklopenými zadnými časťami krídiel. Na obrázku 4 je znázomená vyklápanie zadných časti krídiel z homých predných častí krídiel. Na obrázku 5 je znázornená úplné vyklopenie zadných časti krídiel do rozprestretej letovej polohy. Na obrázku 6 je znázomená sklopenie kompenzačného krytu. Na obrázku 7 je znázomená vzletové naklopenie krídla o uhol nábehu krídla. Na obrázku 8 je znázornená redukcia rozchodu predných kolies. Na obrázku 9 je znázornená letove naldopenie krídla bez uhla nábehu krídla a vytvorenie hybridného dopravného prostriedku v modifrkácii plnohodnotného lietadla. Na obrázku 10 je znázornená prútová nosná konštrukcia hybridného dopravného prostriedku so spoločnou pohonnou jednotkou pre vrtuľu a kolesá. Na obrázku 11 je znázomená prútová nosná konštrukcia hybridného dopravného prostriedku s hybridnou pohonnou jednotkou pre vrtuľu a kolesá.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia vynálezu sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam vynálezu. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich patentových nárokov.Pre odbomikov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia systému, preto tieto znaky neboli detailne riešené, Príklad lV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaný hybridný dopravný prostriedok v najjednoduchšej základnej modiñkácii. Pred transformáciou má charakter plnohodnotného športového automobilu, čo je znázomené na obrázku l. Pozostáva z trupu 3, kabíny g, sklopných krídiel l, podvozka a spoločnej pohonnej jednotky g s prepínanim alebo pripájaním prenosu krútiaceho momentu na vrtuľu g umiestnenú vzadu alebo na predné hnané kolesá 5, ako je to znázornené na obrázku 10. V základnej modifikácii obsahuje recipročné transforrnačné mechanizmy pre transformácie do plnohodnotného dvojstopového automobilu alebo do plnohodnotného lietadla pre vzlet a pristátie na súši. Dva prvé recipročné transformačné mechanizmy sklopenia - roztvorenia pre pravé a ľavé krídlo l sú umiestnené V stredovej časti trupu i a každý obsahuje vertikálnu os g sklopenia - roztvorenia krídla letovej polohy do polohy pozdĺžnej osi hybridného dopravného prostriedku a naopak. Dva prvé recipročné transforrnačné mechanizmy sklopenia - roztvorenia pre pravé a ľavé krídlo l ďalej obsahujú dva prvé aktuátory s elektrickým pohonom. Druhý recipročný transformačný mechanizmus zmeny pôdorysnej plochy každého krídla l je umiestnený V telese krídla l a obsahu 10je druhý aktuátor s elektrickým pohonom, ktorý zabezpečí vyklopenie zadnej časti krídla 1 z homej prednej časti krídla 1 do rozprestretej letovej polohy okolo horizontálnej osi j krídla. Tretí recipročný transforrnačný mechanizmus zmeny rozchodu predných kolies j je Luniesmený v prednej časti trupu 3 a obsahuje tretí aktuátor s elektrickým pohonom a posuvnú polo os. Po transformácii má charakter plnohodnotného športového lietadla, čo je znázornené na obrázku 9. Trup 3 plnohodnomého športového lietadla má čistý aerodynamický tvar s krytom kabíny j, pričom zo strednej časti trupu 3 vystupuje rozprestreté ľavé a pravé krídlo l. Zužujúca sa zadná časť trupu 3 prechádza do priečnych krátkych stabilizačných klonených plôch, na svojich koncoch vybavených zadnými kolesami. Zo zadnej časti trupu 3 horizontálne vystupuje tlačná vrtuľa 9. Hnané kolesá j sú umiestnené v prednej časti trupu 3 a ich rozchod je v minimálnej miere, takže blatníky kolies j doliehajú tesne k bočným predným častiam trupu 3. Po recipročnej transformácii opäť nadobudne charakter plnohodnotného športového automobilu, čo je znázomené na obrázku l. Trup 3 plnohodnotného športového automobilu máčistý aerodynamický tvar s krytom kabíny j, pričom od strednej časti trupu 3 dozadu po jeho bokoch v pozdlžnej osi plnohodnotného športového automobilu je sklopené ľavé a pravé krídlo l. Hnané kolesá j sú umiestnené V prednej časti trupu 3 a ich rozchod je teraz v maximálnej miere, takže blatniky kolies j odstupujú od bočných predných častí trupu 3.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaný tiež hybridný dopravný prostriedok v zdokonalenej modiñkácii. Pred transfonnáciou má opäť charakter plnohodnotného športového automobilu, ktorého konštrukcia je dostatočne opísaná V príklade l. Navyše v tejto rozšírenej modiñkácii trup 3 hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch obsahuje jeden štvrtý aktuátor až dva štvrté aktuátory s elektrickým pohonom pre vzletové a pristávacie naklápanie krídiel 1 o uhol nábehu alfa 30 ° ako je to znázomené na obrázku 7 a 8. Po transfonnácii má opäť charakter plnohodnotného športového lietadla. Týmto usporiadaním sa podstatne skráti vzletová a pristávacia dráha.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaný tiež hybridný dopravný prostriedok V ďalšej zdokonalenej modifrkácii. Má opäť charakter plnohodnotného športového automobilu, ktorého konštrukcia je dostatočne opísaná v príklade l. Navyše v tejto rozšírenej modifikácii je trup 3 hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch za kabínou Q vybavený výklopným kompenzačným krytom 1. Vyklápanie a sklápanie výklopného kompenzačného krytu Z je zabezpečené piatym aktuátorom s elektrickým pohonom, ako je to znázomené na obrázkoch 2 až 6.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaný tiež hybridný dopravný prostriedok v ďalšej modifikácii. Pred transformáciou má opäť charakter plnohodnotného športového automobilu, ktorého konštrukcia je dostatočne opísaná aspoň v jednom z príkladov l až 3. Po transfonnácii má charakter plnohodnotnej športovej amfíbie. Konštrukcia je uspôsobená tak, že osadenie predných kolies j je vybavené aerodynamickými dutými plavákmi. Tým je zabezpečený vzlet a pristátie amfíbie na vodnej hladine.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaný tiež hybridný dopravný prostriedok v ďalšej modiñkácii. Pred transformáciou má opäť charakter plnohodnotného športového automobilu, ktorého konštrukcia je dostatočne opísaná aspoň v jednom z príkladov l až 4. Po transformácii má charakter plnohodnotnej športového lietadla alebo amňbie. Konštrukcia je uspôsobená tak, že aktuátory môžu byť s pneumatickým alebo hydraulickým pohonom. Ďalšia modiñkácia môže spočívať v tom, že hybridný dopravný prostriedok bude štvorstopovým. Ďalšia modifikácia môže spočívať v tom, že hybridný dopravný prostriedok bude mať osadený hybridný pohon, ako je to zobrazené na obrázku 11. To znamená, že napríklad predné kolesá j sú hnané samostatnými elektromotormi napájanými z batérie alebo elektrického generátora. Vrtuľa 2 je hnaná spaľovacím motorom cez spojku a prevodovku.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu vynálezu je opísaný tiež hybridný dopravný prostriedok V najdokonalej šej modiñkácii. Má opäť charakter plnohodnotného športového automobilu a po transformácii lietadla alebo amfibie, ktorého konštrukcia je v súhrne opísaná aspoň v jednom z príkladov l až 5 a znázornená na obrázkoch l až ll.Následne je opísaný príklad funkčnosti spôsobu transformácie plnohodnotného dvojstopového automobilu do plnohodnotného lietadla pre vzlet na súši podľa tohto vynálezu, kde na obrázku 1 je znázomený plnohodnotný automobil. Je to postupnosť transformačných krokov, ktoré sa vykonávajú už aj počas jazdy automobilu. Ide o odklopenie kompenzačného krytu, aby sa uvoľnil priestor pre plné rozvinutie krídiel, čo je zná

MPK / Značky

MPK: B60F 5/02

Značky: transformácie, dopravný, prostriedku, spôsob, prostriedok, hybridný, súš, vzduch, dopravného, hybridného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-288242-sposob-transformacie-hybridneho-dopravneho-prostriedku-pre-sus-a-vzduch-a-hybridny-dopravny-prostriedok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob transformácie hybridného dopravného prostriedku pre súš a vzduch a hybridný dopravný prostriedok</a>

Podobne patenty