Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizotiazolov, spôsob jeho prípravy, agrochemické prípravky a jeho použitie

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizoxazolu sa vyznačuje dobrým fungicídnym účinkom. Jeho príprava spočíva v reakcii vápenatej zlúčeniny, napr. hydroxidu vápenatého s 3-hydroxy-5-metylizoxazolom. Uvedený dihydrát v kombinácii s antimikrobiálnym činidlom, vybraným zo skupiny obsahujúcej 1,5-pentándial, 1,2-benzizotiazolín-3-ón, 2,5-dimetoxytetrahydrofurán, benzalkóniumchlorid, 1,2-benzizoltiazolín-3-ón, hydroxid meďnatý, 4-chlór-2-xylenol, 4-chlór-2-krezol, estery kyseliny p-hydroxybenzoovej a tetrahydro-3,5-dimetyl-2-H-1,3,5-tiadiazín-2-tión, vo vzájomnom pomere soli k činidlu 15 : 1 až 1 : 2, poskytuje agrochemické prostriedky.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka určitých nových prípravkov a spôsobov použitia známeho pôdneho fungicídu a regulátora rastlín 3-hydroxy-5-metylizoxazolu, obsahujúceho ínter alia, špecifický hydrát vápenatej soli tejto zlúčeniny.3-Hydroxy-5-metylizoxazol, ktorý je tiež známy pod obchodným názvom hymexazol aje dostupný od Sankyo Co. Ltd. pod obchodným názvom Tachigaren, je opísaný inter alía, v britskej patentovej prihláške č. 1113618. Nasledujúce britské patentové prihlášky č. 1199737 a 1256835 opisujú iné spôsoby jeho prípravy a opisujú jeho soli s alkalickými kovml. Japonské patentové prihlášky č. Sho 45-38953, Sho 45-72625, Sho 39-73350, Sho 45-29263 a Sho 45-108798 opisujú rôzne špecifické použitia tejto zlúčeniny na liečbu alebo prevenciu rôznych chorôb rastlín alebo ako regulátora rastu rastlín tieto prihlášky tiež opisujú vápenatú soľ 3-hydroxy-5-metylizoxazolu ako zvlášť výhodnú, aj ked nie je opísaný žiadny hydrát týchto zlúčenín. Úplný prehľad použitia a aktivít 3-hydroxy-5-metylizoxazolu je uvedený v Ann. Sankyo Res. Lab., 25, l až 51 (1973).Choroby pôdneho pôvodu ovplyvňujú rôzne druhy plodín, sú vyvolané vpôde žijúcimi patogénmi, spôsobujú značne problémy, a to dlhý čas vkultúmych rastlinách a v poľnohospodárstve, pretože spôsobujú nežiaduce poškodenie a pretože nie je ľahké ich zodpovedajúcim spôsobom riadiť a kontrolovať. Tieto problémy boli spôsobené tendenciou posledných rokov prevzatia intenzívnej schémy alebo monokultúry, ktorá vedie kjedinému typu plodín pri kultivácii veľa rokov na rovnakej pôde alebo v skleníkoch alebo na otvorených poliach. Ako následok sa objavujú choroby pôdy vo veľkom množstve a tieto spôsobujú značné nebezpečenstvo a finančné straty alebo môžu spôsobiť pokles alebo žiadnu úrodu. Typickými v pôde žijúcimi patogénmí, ktoré spôsobujú tieto choroby sú mikroorganizmy, ktoré patria do rodu F usarium, Pythium, Aphanamyces a Rhízactanía.3-Hydroxy-5-metylizoxazol je v súčasnosti vširokom rozsahu používaný na prevenciu veľkého množstva pôdnych chorôb, spôsobených týmito vpôde žijúcimi patogénmi, pretože je účinný ako aj vysoko bezpečný. Používa sa napríklad inter alia, na ochranu pred padanim semenáčikov ryže a iných plodín, ktoré sú vyvolané Pythium a Fusarium sp., pred fusariovým vysychaním rôznych plodín, ktoré je spôsobené Fusarium sp., a pred padaním semenàčikov cukrovej repy. ktoré je spôsobené Aphanomyces sp. 3-Hydroxy-S-metylizoxazol môže chrániť pred týmito pôdnymi chorobami nielen priarnou aplikáciou na ošetrenie pôdy, ale tiež ošetrením semien potenciálne ovplyvnených rastlín. Napríklad ošetrenie semien 3-hydroxy-5-metylizoxazolom bude veľmi účinne potláčať padanie semenáčikov cukrovej repy, ktore je vyvolané Aphanomyces a Pythium sp. Vsúlade stým, je morenie semien 3-hydroxy-5-metylízoxazolom v širokom rozsahu používané v Japonsku a vmnohých európskych krajinách. Okrem toho je 3-hydroxy-5-metylizoxazol známy ako látka, ktorá má určité fyziologícké účinky na rôzne kultúme rastliny. Napríklad bude promótovať rast koreňov a bude zvyšovať fyziologické aktivity koreňov. V súlade s tým, je v Japonsku veľmi časté ošetrovanie semenáčikov ryže 3-hydroxy-5-metylizoxazolom pred ich vysadením na zavodnené ryžové pole a jeznáme, že toto ošetrenie je účinné na stabilizáciu usadenia ryžových sadeníc.V prípade, že sa Zł-hydroxy-S-metylizoxazol a/alebo jeho soli použijú vhydropónii, vykazujú algicídny účinok napríklad proti bahennej pene.Vápenatá soľ 3-hydroxy-S-metylizoxazolu je známa, ako je uvedené vjaponskej patentovej prihláške Kokai č. Sho 48-38148, že má podobné aktivity ako samotný 3-hydroxy-S-metylizoxazol proti rastlinným chorobám pôsobiacim na rôzne typy plodín. Okrem toho, vápenatá soľ 3-hydroxy-S-metylizoxazolu má menšiu prchavosť ako 3-hydroxy-S-metylizoxazol, a preto má praktické výhody, ak je použitá na ošetrenie semien.Navyše 3-hydroxy-5-metylizoxazol je v pôde veľmi rýchlo rozkladaný pôdnymi míkroorganizmami. Toto je faktor, ktorý limituje jeho reziduálnu účinnosť, ako je uvedené v Ann. Sankyo Res. Lab., 25, 42 až 45.Ak je dávka 3-hydroxy-S-metylízoxazolu zvýšená s cieľom predĺžiť jeho reziduálnu účinnosť, môže sa pri ošetrovaných rastlinách prejavovať fytotoxicita, najmä pri ošetrení semien, ako je inhibícia rastu alebo oneskorená germínácia. Vápenatá soľ 3-hydroxy-5-metylízoxazolu je z toho hľadiska výhodnejšia, pretože fytotoxicita spôsobená vápenatou soľou pri ošetrení semien je nižšia ako pri použití 3-hydroxy-S-metylizoxazolu. Avšak ak je vápenatá soľ použitá vo veľkom množstve, spôsobuje tiež občas fytotoxicitu. Preto je veľmi ťažké predĺžiť reziduáhiu účinnosť zvýšením množstva 3-hydroxy-5-mctylizoxazolu alebo jeho vápenatej soli. Napriek použiteľnosti 3-hydroxy-5-metylizoxazolu a jeho derivátov, existuje potreba zlepšiť reziduálnu účinnosť týchto zlúčenín.Až doteraz bolo výhodou 3-hydroxy-5-metylizoxazolu a jeho derivátov, že sa tieto zlúčeniny ľahko rozkladajú vpôde na konečný oxid uhličitý, čím zanechávajú málo zvyškov a znižujú vstup do rastlín, čim tieto zlúčeniny nie sú zabudované do potravinového reťazca. Takémuto zabudovaniu je lepšie predchádzať, aj ked sú tieto zlúčeniny označované ako netoxické pre živočíchy, vrátane ľudí.Teraz bolo s prekvapením zistené, že podanie antimikrobiálneho činidla spolu s 3-hydroxy-5-metylízoxazolom alebo jeho soľou bude inhibovať rozklad 3-hydroxy-5-metylízoxazolu a predlžovať čas jeho účinnosti, bez nevyhnutnej ochrany tohto prostriedku pri zachovaní výhod bezpečnosti týchto zlúčenín. Okrem toho bolo zistené, že zlepšenie zvyškovej aktivity v pôde je väčšie, ako by mohlo byť jednoducho predpokladané z inhibicie rozkladu tejto zlúčeniny.Bolo tiež zistené, že doteraz neznámy dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-S-metylizoxazolu má zvláštne výhody oproti samotnému 3-hydroxy-5-metylizoxazo 1 u a jeho známym soliam, ako bude podrobne vysvetlené.Podstatou vynálezu je dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-S-metyl-izoxazolu, v zmesi s alebo v spojení s antimíkrobiálnym činídlom.3-Hydroxy-5-metylizoxazol môže byť reprezentovaný vzorcom (1)Zhľadiska predloženého vynálezu je možné použitie samotného 3-hydroxy-5-metylizoxazolu alebo jeho soli. Aksa použije soľ, nie je pre predložený vynález podstatný charakter soli a môže byť použitá akákoľvek agrikultúme prijateľné soľ, ktorá je v danej oblasti techniky známa. Príklady výhodných solí obsahujú soli opísané vjaponskej patentovej prihláške Kokai č. Sho 48-38148, najma soli kovov alebo amónne soli, napriklad soli alkalických kovov,ako sú známe draselné soli, soli kovov alkalických zemín,ako je vápenatá soľ, soli iných kovov, ako je horečnatá a amónna soľ. Z uvedených solí je výhodná najmä vápenatá sol a predovšetkým dihydrát vápenatej soli ĺl-hydroxy-S-metylizoxazolu Vtýchto soliach je atóm kovu alebo amónny ión nahradený atómom vodíka hydroxyskupiny v polohe 3, izoxazolového kruhu S-hydroxy-S-metylizoxazolu.Napriklad dihydrát vápenatej soli J-hydroxy-S-metylizoxazolu môže byť znazomený vzorcom (II)Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizoxazolu môže byť pripravený reakciou zlúčeniny vápnika s 3-hydroxy-S-metylizoxazolom a potom získaním požadovanej vápenatej soli B-hydroxy-S-metylizoxazolu za podmienok,ktoré uprednostňujú tvorbu dihydrátu. Napríklad môže byť získaný nasledujúcim spôsobom jeden diel (molárny) hydroxidu vápenatého a dva diely (moláme) 3-hydroxy-5-metylizoxazolu sa pridajú do vody a rozpustia sa pri relatívne vysokej teplote, výhodne pri teplote 70 až 90 °C, najmä pri teplote 80 °C, výsledný roztok sa ešte teplý preíiltruje, potom sa ñltrát ochladí na vhodnú teplotu na uľahčenie tvorby kryštàlov dihydrátu, výhodne na asi 0 °C. Usadenć kryštály sa potom odstránia ñltráciou a sušia, napríklad pri teplote 0 °C.Je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú uvedené iba ako príklad a že reakčne podmienky a podmienky delenia sa môžu v širokom rozsahu meniť. Spôsob podľa predloženého vynálezu zahmuje všetky podmienky, pri ktorých je možné vyrobiť požadovaný dihydrát.Podľa prvého uskutočnenia predloženého vynálezu sa dihydrát vápenatej soli S-hydroxy-S-metylizoxazolu používa v zmesi alebo v spojení santimikrobiálnym činidlom. Charakter antimikrobiálneho činidla bude samozrejme ovplyvňovať životnosť prípravku podľa predloženého vynàlezu. Môže však byť Vybraté zveľkého rozsahu týchto zlúčenín použivajúc kritéria dobre známe vtejto oblasti techniky. Výhodne je použitie antibalcteriálnej alebo antifungálnej zlúčeniny, ktorá je znama ako bezpečná pri priemyselnom použití, tiež baktericídnej alebo fungicldnej zlúčeniny známej pri agrikultúmom použití. Príklady vhodných antimikrobiálnych činidiel zahmujú aldehydy a zlúčeniny schopné uvoľňovať aldehydy počas použitia (napríklad pri aplikácii na pôdu, do vody, na rastliny, rastlinný materiál alebo iný materiál, ktorý má byť ošetrený), alkoholy, zahrnujúce halogénom substituované nitroalkoholové deriváty a alkoholy, majúce arylový substituent, kvartćme amóniové soli, lipoíilné slabé kyseliny (zahmujúce benzoovú kyseliny, substituované benzoovć kyseliny, estery týchto kyselín a difenoly), tiazolové deriváty (vrátane izotiazolov), epoxidy, substituované benzénové a pyridinové deriváty (najmä halogénované deriváty), zlúčeniny schopné uvoľňovať sírouhlik počas použitia, zahmujúce tetrahydrotiadiazintióny, guanidíny a biguanidíny, antimikrobialne halogén-substituovanć amidy, organické a anorganické zlú čeniny medi, zlúčeniny arzénu vrátane arzínu a rôzne ďalšie antimikrobiálne činidlá, zahmujúce fungicídy a antelmintiká. Špecifické príklady takýchto zlúčenln zahmujúAldehydy Sem patria najmä dialdehydy, ako je glyoxal, dialdehyd kyseliny jantárovej a LS-pentándial.Nitroalkoholové deriváty substituované halogénom Sú to napríklad zlúčeniny vzorca R-c(No,)x-cH(oH)-R, kde X mamená atóm halogénu, výhodne atóm chlúru alebo brómu, R a R sú rovnaké alebo rozdielne a každý znamená alkylovú skupinu, ktorá má l až 6 atómov uhlíka, výhodne l až 3 atómy uhlíka, hydroxyskupinu, atóm vodíka alebo atóm halogénu ako je Z-bróm-Z-nitro-l , l-propándiol.Kvartćme amóniové soli Sú to najmä zlúčeniny všeobecného vzorca R°-NMą-CH-PhX, kde X znamená atóm halogénu, výhodne chlóru, Ph zna mená fenylovú skupinu a R znamená alkylovú skupinu, ktorá obsahuje l až 20, výhodne 8 až l 8 a ešte výhodnejšie l 2 až l 4 atómov uhlíka a výhodne benzalkóniumhalogenid,v ktorom R znamená zmes alkylových skupín, ktoré obsahujú 12 až 14 atómov uhlíka.Sú to najmä alkoholy, obsahujúce l až 6, výhodne l až 4 atómy uhlíka, ktoré sú substituované aspoň jednou aryloxy alebo benzyloxyskupinou, akoje benzyloxymetanol.Je to napriklad kyselina benzoovú a substituované benzoové kyseliny (výhodne hydroxy-snbstituovanć benzoovč kyseliny) a estery týchto kyselín, príklady esterov zahmujú alkylestery, ktoré obsahujú l až 10 atómov uhlíka, ako je metyl, etyl, propyl, butyl, heptyl, oktyl a Z-etylhexylestcr a aralkylestery, V ktorých alkylová skupina obsahujúca l až 4 atómy uhlíka je substituovaná aspoň (výhodne l až 3) atylovými skupinami, výhodne fenylovými skupinami ako sú benzylestery a fenoly, najmä tie, v ktorých je fenol substituovaný aspoň ďalšou arylovou, výhodne fenylovou skupinou, ako je o-fenylfenyl.Je to napríklad izotiazol-3(2 H)-ón, LZ-benzizotiazol-3(2 H)-ón, 5-halogén-Z-metylizotiazol-Ił(2 l-l)-óny (ako je S-chlór-Z-metylizotiazol-3(2 H)-ón) a 2-alkylizotiazol-3(2 H)-óny, v ktorých alkylová skupina má l až 10 atómov uhlíka (ako je Z-metylizotiazo 1-3(2 H)-ón).Je to napríklad 2,4,5,ó-tetrahalogénizoñalonitrily (ako je 2,4,5,ó-tetrachlórizo-ñalonitril), halogenxylenoly, najmä p-halogén-m-xylénoly (ako je napríklad p-chlór-m-xylenol) a halogćnkrezoly, najmä p-halogćn-o-krezoly a p-halogén-m-krezoly (ako je p-chlór-o-krezol a p-chlór-m-krezol).Sú to zlúčeniny, ktoré uvoľňujú sírouhlík počas použítía, ako je tetrahydro-3,5-dimetyl-2 H- l ,3,5-tiadiazín-2-tión,bis(dimetyltiokarbamoyDdisulíid a soli, najmä soli alkalických kovov N-metylditíokarbamovej kyseliny, ako je napríklad N-metylditiokarbamát sodný.Sú to napríklad alkylguanidíny, v ktorých alkylová časť má l až 20, výhodne 10 až 20 atómov uhlíka, ako je dodecylguanidín a bis 5-(halogénfenyl)biguanidino-hexán-dihydrohalogenid (ako je 5-(p-chlórfenyl)biguanidinohexán-dihydrochlorid).Sú to najmä amídy mastných kyselín, napríklad halogénacetamidy (ako je ehlóracetamid alebo brómacetamid) a 2,2-dihalogćn-3-nítropropiónamidy (ako je 2,2-dibróm-3-nítropropiónamidlZlúčeniny medi Je to napríklad hydroxid meďnatý, síran meďnatý a meď-S-chinolát.Arzínove zlúčeniny Ako je napríklad l 0,O-oxybis-IOH-fenoxyarzín.Iné antimikrobiálne činidlá, zahrnujúce iné fungicidy a antelmintikáJe to napríklad 2-(4-tiazolyl)-lH-benzimidazol, N-(dichlóríluórmetyltiomalimid a NN-dimetyl-N-(dichlórmetyltio)sulfamid.Z uvedených látok sú výhodnéLS-pentadíal (ďalej označovaný ako zlúčenina B-l),2,5-dimetoxytetrahydrofurán (ďalej označovaný ako zlúčenina B-2), glyoxal (ďalej označovaný ako zlúčenina B-3),benzalkóniumchloríd (ďalej označovaný ako zlúčenina B-4), 1,2-benzizotiazolín-3-ón (ďalej omačovaný ako zlúčenina B-5), hydroxid meďnatý (ďalej označovaný ako zlúčenina B-6),4-chlór-2-xylenol (ďalej označovaný ako zlúčenina B-7),4-chlór-2-krezol (ďalej označovaný ako zlúčenina B-8),estery kyseliny p-hydroxybenzoovej, napríklad alkylestery,v ktorých alkylová časť má 1 až 6 atómov uhlíka (napríklad metyl, etyl, propyl, izopropyl, butyl, izobutyl, sek-butyl,pentyl, ízopentyl, neopentyl, 2-metylbutyl, l-etylpropyl, 4-metylpentyl, J-metylpentyl, 2-metylpentyl, l-metylpentyl,3,3-dimetylbutyl, 2,2-dimetylbutyl, Ll-dímetylbutyl, 1,2-dimetylbutyl, 1,3-dimetylbutyl, 2,3-dimetylbuty 1, 2-etylbutyl, hexyl a izohexylskupiny, zktorých sú výhodné alkylovć skupiny, majúce l až 4 atómy uhlíka, výhodne metyl, etyl, propyl a butylskupiny a najvýhodnejšie propylová skupina), benzylestery a arylestery, najmä fenylester. p-hydroxybenzoová kyselina je tu označovaná ako zlúčenina B-9 a tetrahydro-3,5-dimetyl-2 H-l,3,5-tiadiazín-2-tión(ďalej označovaný ako zlúčenina B-l 0).Najvýhodnejšími mikrobiálnymi činidlaíni sú zlúčeniny B-l a B-2. V súlade s predloženým vynálezom je možné použitie kombinácie dvoch alebo viacerých týchto činidiel.Neexistujú žiadne zvláštne obmedzenia relatívnych množstiev 3-hydroxy-S-metylizoxazolu alebo jeho solí a antimikrobiálneho činidla. Relatívne množstvá môžu byť v rozmedzí napríklad 99 l až l 99 hmomostne. Výhodný je však hmotnostný pomer B-hydroxy-S-metylizoxazolu alebo jeho solí kantimikrobiálnemu činidlu od 15 l do 12, výhodnejšie 13 l až 1 l.Samozrejme sa predpokladá, že dve hlavné aktívne zlúčeniny prípravku, podľa predloženého vynálezu, môžu a výhodne sú dodávané na konečné použitie v zmesi. Nie je to však podstatné, pretože účinky vynálezu je možné tiež dosiahnuť aj v tom prípade, ak sú zlúčeniny dodávané oddelene a aplikované spoločne. V súlade s tým predložený vynález zahmuje súbežne použitie 3-hydroxy-5-metylizoxazolu a antimikrobiálneho činidla na ošetrenie pôdy, rastlín alebo častí, najmä rozmnožovacieho materiálu rastlín ako aj súčasné alebo vpodstate súčasné dodávanie 3-hydroxy-5-metylizoxazolu alebo jeho solí a antimikrobiálneho činidla na ošetrenie pôdy, vody pre rastliny alebo častí,najmä rozmnožovacieho materiálu rastlín.Ohľadom aktivity prípravku podľa predloženého vynálezu, vynález ďalej poskytuje prípravky, ktoré obsahujú kompozície podľa vynálezu spolu snosičom a prípadne ďalšími pomocnými činidlami, ak je to potrebné. Tieto kompozície môžu byť formulovane ako prípravky, ktoré sa bežne používajú v poľnohospodárstve alebo v záhradníctve,napríklad ako prášky, hrubé prášky, mikrogranuly, jemné mikrogranuly, zmáčateľné práčky a rôzne kvapalnć prípravky, ako sú emulgovateľné koncentráty a vodné alebo olejové suspenzie.Nosič používaný vtýchto prípravkoch môže byť prírodný alebo syntetický, organický alebo anorganický. Nosič sa všeobecne používa na podporenie aktívnej zložky pri ošetrovanl substrátu, na uľahčenie skladovania, transportu alebo manipulácie s aktívnou zlúčeninou. Môže byť tuhý alebo kvapalný.Vhodné tuhé nosiče zahmujú anorganickć substancia ako sú hlinky (ako napríklad bentonit, kaolinit, montmorilonit a attapulgit), mastenec, Sľuda, agalmatolit, pyrofylit,pemza, vermikulit, sádra, uhličitan vápenatý, dolomit, diatomickć hlinky, uhličitan horečnatý, apatit, zeolit, anhydrid kyseliny kremičitej a syntetický kremíčitan vápenatý rastlinné organické substancie ako sú orechové škrupiny (napríklad vlašských orechov alebo iných orechov), múčka zo sójových bôbov, tabakový prášok, prášok z vlašských orechov, pšeničná múka., drevná múčka, škrob a kryštalická celulóza, syntetické alebo prírodné polyméry s vysokou molekulovou hmotnosťou, najmä živice ako sú kumarónové živice, ropné živice, alkydové živice, polyvinylchlorid,polyalkylénglykoly, ketónové živice, esterovć gumy, xantánová guma, kopálová guma a damarová guma, vosky ako je kamaubský vosk a včelí vosk alebo močovina.Príklady vhodných kvapalných nosičov zahmujú paraíinickć alebo naftenické uhľovodíky, ako je kerozěn, minerálny olej, vretenový olej a biely olej aromatické uhľovodíky, ako je benzćn, toluén, xylén, rozpúšťadlová naña,etylbenzén, kumén a metylnañalén halogénované uhľovodíky, najmä chlórované uhľovodíky, akoje chlorid uhličitý,chlorofonn, trichlóretylćn, monochlórbenzćn a o-chlórtoluen étery ako je dioxán a tetrahydroíürán ketóny ako je acetón, metyletylketón, diizobutylketón, cyklohexanón, acetofenón a izoforón estery ako je etylacetát, etylćnglykolacetát, dietylénglykolacetát, dibutylmaleát a dietylsukcínát alkoholy ako je metanol, etanol, izopropanol, hexanol, ety SK 280972 B 6lénglykol, dietylénglykol, cyklohexanol a benzylalkohol éteralkoholy, ako je etylćnglykolmonoetyléter, etylénglykolmonofenyléter, dietylénglykolmonoetyléter a dietylénglykolmonobutyléter iné poláme rozpúšťadlá ako je dimetylformamid a dimetylsulfoxid a voda.Kompozície podľa vynálezu môžu obsahovať jedno alebo viac povrchovoaktívnych činidiel a/alebo polymérov na zlepšenie vlastností prípravkov a na uľahčenie ich dispergácie, emulgácie, postreku, penetrácie a naviamnie alebo na riadenie dezintegrácie, zlepšenie toku alebo odolnosti proti korózii pri použití prípravku alebo na stabilizáciu aktívnej zlúčeniny. Môže byť použitá ktorékoľvek z bežných skupín povrchovoaktívnych činidiel (neiónová, aniónová,katiónová alebo amfotema), výhodnejšie je použitie neiónových a/alebo aniónových povrcbovoaktívnych činidiel,ktorými je možné zlepšiť zmáčavosť, adhéziu a absorpciu ako aj požadované účinky.Príklady výhodných neiónových povrchovoalçtivnych činidiel zahrnujú polyoxyetylénalkylétery, polyoxyetylénalkylalylćtery, blokové polyméry oxyetylén/-oxypropylén,polymeračné adukty etylénoxidu s vyššími alkoholmi ako je laurylalkohol, stearylakohol a oleylalkohol polymeračné adukty etylénoxidu salkylfenolmi, ako je izooktylfenol alebo nonylfenol polymeračnć adukty etylénoxidu s alkylnaíłolmi, ako je butylnattol alebo oktylnaítol polymeračnć adukty etylénoxidu s vyššími mastnýmí kyselinami, ako je kyselina palmitová, kyselina stearová alebo kyselina olejová polymeračné adukty etylćnoxidu s mono- alebo dialkylfosforečnými kyselinami, ako je kyselina stearylfosforečná alebo kyselina dilauiylfosforečnà polymeračnć adukty etylénoxidu s amínmi, ako je dodecylamín amidy alebo etoxylované amidy vyšších mastných kyselín, ako je stearamíd vyšších mastných kyselín s viacsýtnymi alkoholmi, ako je sorbitan a polymeračné adukty týchto látok s etylénoxidom estery vyšších mastných kyselín s glycerolborátmi alebo etoxylovanými glycerolborátmi glyceridy a cukrová estery mastných kyselín.Príklady výhodných aniónových povrchovoaktivnych činidiel zahmujú soli arylsulfonátov, najmä alkylbenzénsulfonáty a alkylnalłalénsulfonáty, ako je izopropylnaftalénsulfonát sodný, metylćnbisnaíłalénsulfonát sodný a dodecylbenzćnsulfonát sodný fosfáty alebo sulfáty polyoxyetylénalkyl alebo alkylalyléterov B-nañalénsulfonát-formalín-kondenzovanć soli lignínsulfonáty, ako je lignínsulfonát sodný polymćme povrchovoaktívne látky polykarboxylátovćho a/alebo polysulfonátového typu kondenzované fosfáty, ako je hexametafosfát sodný alebo tripolyfosfat sodný soli vyšších mastných kyselín, ako sú mydla, napríklad oleát sodný soli, napríklad sodné a vápenaté soli sulfónových kyselín a kyseliny samotné, napríklad lignínsulfónová kyselina a alkylsulfonátové soli, najmä dialkylsulfojantarany sodnć, ako je dioktylsulfojantaran sodný alebo Z-etylhexénsulfonát sodný a ekvivalentné soli s kovmi inými ako je sodík, solí, napríklad sodné, arnónne a aminové soli polyoxyetylćnalkylaiylétersulfátov alebo polyoxyetylćnalkylétersulfátov alebo voľné kyseliny alebo soli polyoxyetylénalkylaryléterfosfátov alebo polyoxy-etylénalkylfosfátov a soli alkylsulfátov ako je laurylsulfát sodný alebo amínová soľ oleylsulfátov.Príklady výhodných katiónowch povrchovoaktívnych činidiel zalunujú kondenzáty vyšších alifatických amínov a etylénoxidu, kvaitćrne amóníové soli napríklad chloridy,N-alkylaminoacetáty a N-alkylaminooxidy.Príklady amfotémych povrehovoaktíwiych látok zahrnujú betaíny a povrchovoaktívne látky typu aminokyselín.Kompozícía podľa predloženého vynálezu môže byť použitá tiež v kombinácii so zlúčeninatni s vysokou molekulovou hmotnosťou alebo s inými formulačnými činidlami, napríklad ochrannými koloidmi ako je kazeín, želatína,arabská guma, albumín, glej, alginát sodný, karboxymetylcelulóza, metylcelulóza alebo polyvinylalkohol dispergačnými činidlarni ako je polyfosfát sodný anorganickými dispergačnými činidlami, ako je bentonit alebo veegum stabilizátormi spojivami a s činidlami proti zamŕzaniu. Na širokú aplikáciu a laboratóme úspory môžu byť kompozícic podľa vynálezu, ak je to potrebné, kombinované s jednou alebo viacerými agrochemikáliami, napríklad fungicídmi,insekticídmi, herbícídmi, regulátormi rastu rastlín a hnojivami.Uvedené nosiče a pomocné látky môžu byť použité samotné alebo v akejkoľvek žiaducej kombinácii vzávislosti od typu prípravku, aplikácií a iných faktoroch. Podobné faktúry budú tiež dôležité pri stanovovaní koncentrácie aktívnej zlúčeniny v prípravku. Všeobecne sú výhodné kompozície podľa predloženého vynàlezu, ktoré by mali obsahovať jeden hmotnostný diel 3-hydroxy-5-metylizoxazolu a od 0,1 do 10 hmotnostných dielov, výhodnejšie od 0,1 do l hmotnostného dielu antimikrobiálneho činidla alebo činidiel. Celkový obsah účinných zložiek sa môže meniť v širokom rozsahu a nie je pre predložený vynález podstatný, Všeobecne sa bude meniť vzávislosti od charakteru prípravku. Napríklad kvapalný prípravok, ako je emulgovateľný koncentrát, môže zvyčajne obsahovať napríklad l až 50 , výhodne 5 až 50 hmotnostných účinnej zlúčeniny a 5 až 20 hmotnostných emulgačného činidla, zvyšok tvorí kvapalný nosič a ak je to žiaduce aj inhibítor korózie. Olejové prostriedky môžu zvyčajne obsahovať od 0,5 do 5 hmotnostných účinných látok, zvyšok tvorí kvapalný nosič akoje kerozín.Prášky môžu zvyčajne obsahovať 0,1 až 25 hmotnostných, výhodne 0,3 až 25 hmotnostných účinných zlúčenín, zvyšok tvorí tuhý nosič.Zmáčateľné prášky zvyčajne obsahujú napríklad 1 až 90 , výhodne 25 až 80 hmotnostných účinných látok,zvyšok tvorí tuhý nosič, dispergačnć a zmáčacie čínidlo spolu s chrániacim koloidným činidlom, tixotrópnym činidlom a protipenivým činidlom.Granuly zvyčajne môžu obsahovať 0,3 až 35 °/o, výhodne 0,3 až 25 hmotnostných aktívnej zlúčeniny, hlavný podiel zvyšku tvorí tuhý nosič. Aktívna zlúčenina sa homogénne zmieša s tuhým nosičom alebo je adherovaná k nosiču alebo je adsorbovanà na povrch nosiča. Priemer každej granulyje výhodne 0,2 až 1,5 mm.Fungicídne pôdne prostriedky, podľa vynálezu, môžu byť pripravené na použitie kombinácie 3-hydroxy-5-metylizoxazolu alebo jeho solí s jedným alebo viacerými uvedenými antimikrobiálnymi činidlami zvyčajnými spôsobmi, napríklad jednoduchým zmiešaním, ak je to potrebné aj sďalšímí bežnými zložkami, ktoré sú opísané za vzniku bežných agrochemických prostriedkov. Tieto prípravky môžu byť zmiešané s jedným alebo viacerými ďalšími aktívnymi komponentmi, ako sú ďalšie fungicídy,baktericídy, insekticídy, akaricídy, hnojivá a pôdne kondicionéry ako aj, ak je to potrebné, s nosičmi a/alebo riedidlami alebo pomocnými prostriedkami na formuláciu.Tieto prípravky môžu byť aplikované priamo, a to na semená alebo pôdu alebo po zriedení na vhodnú koncentráciu v závislosti od účelu použitia. Ak sú použité na hydroponickú kultúru, je možný priamy prídavok do živného roztoku. Čas použitia nie je zvlášť dôležitý a prípravky môžu byť aplikované pri siatiíalebo pri presadzovaní. Na plo

MPK / Značky

MPK: A01N 43/80, C07D 261/12

Značky: vápenatej, přípravky, dihydrát, přípravy, použitie, 3-hydroxy-5-metylizotiazolov, agrochemické, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-280972-dihydrat-vapenatej-soli-3-hydroxy-5-metylizotiazolov-sposob-jeho-pripravy-agrochemicke-pripravky-a-jeho-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dihydrát vápenatej soli 3-hydroxy-5-metylizotiazolov, spôsob jeho prípravy, agrochemické prípravky a jeho použitie</a>

Podobne patenty