Způsob nanášení pracovní kapaliny na pásový materiál, zejména textilní a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 215171

Dátum: 15.10.1982

Autori: Hrbotický Jiří, Červený Jan, Fišer Jan

Je ešte 10 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález řeší způsob nanášení kapalin na textilní pásový materiál. Nanášení se provádí stykem textilního pásu s filmem kapaliny. Film je vytvářen stékáním kapaliny po nehybné nakloněné ploše, z této plochy je film kapaliny stírán pohybujícím se textilním pásem. Způsob nanášení je zejména vhodný pro nánosy lázní o nízké viskozitě pro finální úpravy textilií.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká způsobu nanáäeni pracovní kapaliny na pásový materiál, zejména textilní, stykem s filmem pracovní kapaliny, ktorý JeJ smáčí, vytvářeným stékáním pracovní kapaliny po nehybné rovinnć naklonänó ploäe, Jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu,zahrnující nehybnou rovinnou naklonänou desku a ústroJí pro dávkování pracovní kapaliny nallepřeträitým rovnomärným- a ízeným nanáiením pracovní kapaliny na pohybuJící. se pán sové materiály. zeJména textilní se dosahuje povrstvení a nebo napouštění pásových materriá-ą lů, čímž lze ovlivňovat JeJioh mechanicko fyzikální, ryzikálně chemické, chemické, fyziologickě a Jiné vlastnosti.Podle účelu použití lze provádět natáčení při mokrám přívažku několika desítek až několika set procent. S výhodou se provádí nanášení na tak zvaný velmi nízký mokrý přívaäek.Je známa řada způsobů aplikace a odpovídsJících zařízení, kterými se nanáäení dosahuJe přímým stykem pásu s kapalinou Jako spoJitým prostředím nebo nástřikem kapaliny na pás.Mezi způsoby nanáěení přímýn stykem spoJitě pracovní kapaliny s pásovými materiály patří »tak zvaná licí postupy. Nanášení se provádí litím pracovní kapaliny, která odtéká ze spodní, odtokovć hrany nehybná nakloněně plochy a polővá pásový materiál, který se pod toutoa v kolměm směru na ni pohybuje.známá licí postupy se odliiuJí Jednak způsobem zásohování neklončné plochy pracovní kepalinou, Jednak způsobem polěvaní pásověho mteriálu.Je znám způsob zásobování naklouěnć plochy pracovní kapslinou z pretekové hrany lázňového korýtka, z děrované nebo střikovő trubice, nebo ze štěrbiny procházeJíoí napříč naklonänou plochou, kolmo na spádnici. iJinő řešení poušívá přetokové hrany korýtka, v JeJíž blízkosti a rovnoběžně s ní se otáčí brodicí válec dúvknJící určitě množství kapaliny, která přetěka přes přetokovouDalší způsob zásobování naklončná plochy pracovní kapalinou používá skleněné stěrky, orientovaná proti smeru otáčení brodicího válce, která Je současně nekloněnou plochou.Podle zpdsobu polóvání pásových materiálů můžeme rozčlenit známá způeoby na ty,u. nichž-se pásový materiál odtoková hrany dotýka, dále na způsoby, u nichž prochází pásový matriál ve vzdálenosti několika mm pod odtokovou hranou, v kterěžto vzdálenosti vytváří nanášené kapslins tak zvaný msniskus a konečně na způsoby, při kterých kapaline st-ěká na pohybuJící se pás z větší výšky ve formě tak zvaná záclony. uLicím postupům Je vlastní vhodnost pro vyšší mokré přívažky, od 100 95 z hmotnosti pásověho mteriálu výše a závislost plošné rovnomärnosti nánosu na. viskozitě pracovní kapaliny. V případě nanáäení prostřednictvím kapalinoveho menisku, nebo záclonovým tokom Je většinou nutno pracovat s vyššími viskozitami. řádově 10 až 50.104 Pa. s. V posledním případě Je nutná použít zvláät tvarovaná odtokove hrany.Ve srovnání s plnými pásy se na porázních pásech dosahuje lioími postupy rovnomänxých nízkoprooentních mokrých přívaškü obtížně, zvláštä při viekozitách nad 10 Pane.Plošná rovnoměmoat litáho nánosu je dále značná závislá na velikost-ia rovnomärnostiV stykováho napätí mezi kspalinou a pásom. Rovnomärnost preparaoe v celá hmot porázního pásuanslogioky závisí na rovnoměmosti stylsováho napätí. nebo rovnomörnosti jeho savosti. Výše uvedená faktory aplikaci licích postupu omezují.Jinou nevýhodou lioich postupu v oblasti velmi níkých mokrých přívešků je závislost ~rovnoměrnosti nánosu na rovinnosti povrchu pásu. Porázní pásy, zvláštš textilní, se často vyznačují strukturním, nerovný-m nebo vláknitým povrchem. Taká z tohoto důvodu na nich lze docílit rovnoměrnáho nízkého přívašku jen obtíinä.Vyšší rovnoměrnosti nánosu na střední až velmi nízký mokrý přívašek lze dooílit. tak zvanou flaöovací technikou. Při táto technice vzniká film pracovní kapaliny na povrchu rotujíoího brodicího válce s přenáší se dotykom na pásový materiál, ktorý klouže polhorní části válce. Střední, konvenční mokrý přívaäek leží u bavluüná tkaniny nejdastäji v rozmezí 55 až B 0 , zatímco velmi nízký mokrý přívašek u táäe tkaniny nnbývá hodnot. která leží v oblasti hodnot nádrže vody a níže, nejřastäji v rozmezí 35 až 40 mokráho přívašku.Jsdním z nedostatku uvedené flsčovací techniky je závislost velikosti nánosu na fyzikálně chemických vlastnostech pracovní kapaliny s textilníhc pásu. Tuto nevýhodu z velká části odstraňuje flačovací zařízení vybavená regulátorem nánosu, pracujícím na základě pcrcvnánání nastavené a skutočná hodnoty mokrého přívaiku. Tento se vyhodnoouje z rozdílu absorpce beta záření textilním pásom před e po nánosu pracovní kapaliny. Nevýhodou uvedeného regulačního zařízení je to, že je komplikovaná a drahá. mokrý přívažek je řízen nepřímo a zařízení vyžaduje častäji kalibrsci. Jak ukázaly praktická zkoušky, pohybují se hodnoty skutečně dosešeněhc přívašku v intervalu t 5 95 nastavená hodnoty.Základní nedostatky klesickáhopflaäovacího principu ovšem odstranäny nejsou. Je to předeviím sklon ke tvorbě nerovnomärnáho nánosu, který má několik příčin. Z nich je možno jmencvat x- víření lázně v blízkosti ponořenáho povrchu flačovacího válce, která vyvolává kolísání tlouätky nanášerúho filmu poděl jeho osy, N- nízká měl-ná normálová sila přitahující upravovaný pás k povrchu flačovaoího válce. která u málo ohebných pásu anebo se strukturním povrchem nemůže .zajistit dokonalý kontakt s povrchem válce,- časová-a místní kolísání nánosu na pás vyvolaná poměrně dlouhým úseksn, na něm se přiblíží na. dotyk s kapalinovým filmem nejvýše s nejhloubšji položené části povrchu textilního pásu. nÚkolem vynálezu je navrhnout způsob nanáiení pracovní kapaliny na pásovýmateriál. zejména textilní, ktorý by umožnil vytvářet přesné a vysoce rovnomerné nánosy pracovní ke.paliny na povrch pásových materiálů, zsjmánapři velmi nízkých mokrých přívašcích e. nízkýoh viekozitáoh pracovní kapaliny, a to i na pásových materiáloch s členitým strukturálnímDalším úkolem vynálezu Je navrhnout v podstatě Jednoduchąmrovoznš spolehlivá a prostorcvš nenáročná zařízení k pi-ovádšní tohoto způsobu.Uvedené podmínky v podstatě splňuje způsob a nenášení pracovní kapalínyna pásový materiál, zejména textilní, stykem a filmem pracovní kapaliny, který Jej smáší, vytvářeným stćkáním pracovní kapaliny po nehybně rovinnó naklonönó ploäe, ktorý se podle vynálezu vyznačuje tím, že se film pracovní kapaliny stírá pásovým materiálem ze zakřiveně plochy,navazuaící na řeěencu naklouänou plochu, a s touto zakřivenou plochou ,je pásový materiálPodle vlastností filmu pracovní kapaliny a péaovšhc materiálu lze volit velikost styku páeovšho materiálu se zakřivenou plochou tak, še ke styku dochšzí na mídně vymezenšm úseku zakřivená plochy nebo na celé zekřiveně ploše.Pro zajištění rovnomärrtoati nánosu pracovní kapaliny na pásový materiál, zejména a členitým povrchem, ,je výhodné, když pásový materiál stírš film pracovní lázně ze zakři venő plochy, vymezeně přechcdem mezi nehybnou rovinnou naklonšnou plochou a zakřivenouNa rovnomčrnost nánosu na plochu páaového materiálu má prvořadý vliv velikost mšrné normálově síly, která přitshuje pásový materiál k povrchu zakřivené části nakloněné plochy bezprostřednš po jeho styku a filmem pracovní kapaliny a atrmoat vzrůstu řeöeně normélové síly s časom. Měrná normálovâ. síla, vztašená na jednotku pleohy pásovćho materiálu, je nepřímo úmšmá polomšru zakřivení. Pro danou tečnou sílu, udávající podálnš napätí v pásu,Je například při polomšru zakřivení 10) m stokrát vyšší jak při poloměru zakřivení 101 m. Účinkěm vyšší nomálově síly se dosáhne dokonalejšího přitaäení pásu kpovrchu zakřiveně části nakloněná plochy, vyrovnání jeho povrchu, zlepšení kontaktu hloubšji uložených částí povrchu pásu s pracovní kapalínou a zlepšenáho kapilárního pronikání nízkoviskózní pracovníkapaliny hmotou pásu jeho stlačením na výšku a zhutnšním. Strmý vzostup normálově síly vstupom pásu na zakřivenou část naklonšná plochy vyvoláva rychlé vtlaöení pracovní kapaliny do přilehléhc pásu, a tím potlačení vlivu místních nerovnomšmoatí savosti na celkovourovnoměrnost napuštšní. Tím je splnän Jeden z hlavních předpokladů pro vytváření rovnomšpných nánosu.Ještě strmějiího vzestupu normálovő síly s časem přitahuJ-ící pásový materiál k zakřivené ploše, a tím dalšího zlepšení podmínek pro rovnomärný nšnos se dosáhne tehdy, jestliže počítal styku pásovőho materiálu a pracovní kapalinou se uskutoční na přechodu mezi nehybnnu rovinnou naklcnšnou plochou a zakřivenou plochou. Zakřivení tohoto přeohodu je přibližně o řád vyšší jako zakřivoní vlastní zakřívené plochy, nl Kluzným stykem pásovćho materiálu s nehybnou zakřivencu plochou při vyšší mšrnć normálově síle se narušuje fázovő rozhraní mezi pracovní kapalinou a povrchem pásověho materiálu, což příznivä cvlivňuje průběh nanášení, zvláště na pásových materiáloch se zníženouDalší výhodou vynšlezu Je to, še podólný úsek, na němž dochází k přibliäování textilního pásu, ktorý není ideálnš mvinnąý na dotyk s filmem pracovní kapaliny, je vzhledem kegeometrii nsnášení podstatnä kratší, našli je tomu u klasická flačovaoí techniky. Tím dochází ke styku vyvýäených částí povrchu pásu a ostatních, níže leäícíoh částí povrchu pásu s pracovní kapalinou v podetatněkratäím časověm intervalu. následkem toho je kapilární obohacování vyvýšených částí povrchu pásu pracovní kapslinou na úkor ostatních čistí potlačeno a rovnoměrnost nánosu dále zvýšena. Tento příznivý účinek se uplatňuje hlavně při nanášení pracovních kapalin o nízká viskozitš v oblasti l 03 Pas a u pásových materiálů s vyšší ssvostí, například 0,1 m. 301.min 1 dle osm so 0323 a výše a s nerovným povrchem.Na rozdíl od klasického flačovacího principu je tlouštka nanášenőho filmu pracovní kapaliny po ěíři upraveného pásu rovnomerné. vynález umožňuje doahovat plošné rovnoměrnosti nánosu a tím podle okolností takí rovnoměrnosti preparaee v celá hmotä pásu s použitím pracovní kapaliny poöínajevískozitou l 04 Pa.s s při středních, ale zvláätä velmi nízkýoh mokrýoh příveioích.K provádění zpdsobu podle vynález bylo vyrobeno zařízení. zshz-nující nehybnou rovin nou nekloněnou desku a ústrojí pro dávkování pracovní kapaliny na tuto desku, které se podlevynálezu vyznačuje tím, že nehybné rovinnánakloněně desce, procházející do zakřivené části. je přiřszeno ústrojí pro pohon s ústrojí pro vedení pásovőho materiálu v kluznám styku sezakřivenou částí. Nehybná rovinná nnkloněná deska svíré s horizontálou úhel maximálně 20 °. Š výhodou je nehybná rovinnä mklončná deska polohovä stavitelné.Přsohod nehybně rovinně nakloněné desky do zakřivené části má polomčr křivoti maximálně 10 mm.Výhodne je provedení, podle kterého má zekřivená část poloměr křivosti maximálně 100 mm.Ústrojí pro vedení pásováho materiálu je výhodne vytvořena dvojieí vodicíoh váloů polohovä stavitelnýoh vzhledem kpřeohodu rovinnä nehybnâ nakloněne desky do zakřivená části.Pro zajištění automatickőho řízení zařízení. včetně řízení hmotnosti nánosu filmu pracovní kapaliny, je výhodná provedení zařízení jehož ústrojí pro pohon pásověho materiálu, ústrojí pro vedení pásového materiálne ústrojí pro dávkovaní pracovní kapaliny jsou nspojeny na řídící ústrojí pro řízení hmotnosti filmu pracovní kapaliny.Řídioí ústrojí zahrnuje prvý obvod pro vkládaní údaje zvoleného mokreho přívažku,druhá obvod pro vkládání údaje plošné hmotnosti pásověho materialu., třetí obvod pro příjem údaje obvodové rychlosti odtahových váloů pro odtah pásového materialu ze zařízení a vyhodnooovaoí a řídioí čtvrtý obvod dávkovacího čerpadla ústrojí pre dávkování pracovní kapaliny.Řídioí, ústrojí je s výhodou opatřeno pátým obvodom pro nastevování pracovní a nepraoovní polohy vodioích válců v závislosti ne pohybu. páeováho materiálu.Zařízení podle vynálezu přináší tyto výhodyZmenou sklonu rovinně neklončně desky je možno zařízení přispůsobovat viskozitě e. filmotvorným vlastnoetem pracovní kapaliny. zhruba platí, že nízkoviskózní pracovní ka

MPK / Značky

Značky: provádění, materiál, kapaliny, nanášení, textilní, způsob, tohoto, pásový, zejména, zařízení, pracovní, způsobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/18-215171-zpusob-nanaseni-pracovni-kapaliny-na-pasovy-material-zejmena-textilni-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob nanášení pracovní kapaliny na pásový materiál, zejména textilní a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty