Štočková kazeta, elektrofotografické zariadenie na vytváranie obrazu a elektrofotografický fotosenzitívny bubon

Číslo patentu: E 14881

Dátum: 25.12.2007

Autori: Ueno Takahito, Hisano Masato, Miyabe Shigeo, Morioka Masanari

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka štočkovej kazety, elektrofotografickeho zariadenia na vytváranie obrazu, do ktorého sa dá štočková kazeta odnlmatelne vložiť, a elektrofotogratickej fotosenzitlvnej bubnovej jednotky.0002 Príklady elektrofotogratického zariadenia na vytváranie obrazu zahmujú elektrofotogratický koplrovacl stroj, elektrofotogratíckú tlačiareň (laserová tlačiareň, LED tlačiareň, atd.), a podobne. 0003 Štočková kazeta sa vyrába pomocou integrálne zostaveného elektrofotograñckého fotocitlivého prvku a štočkového prostriedku pôsobiaceho na elektrofotogratický fotocitlivý prvok do jednotky (kazety), a vkladá sa a vykladá sa do hlavnej zostavy elektrofotogratického zariadenia na vytváranie obrazu. Napríklad štočková kazeta sa vyrába pomocou integrálne vkladaného elektrofotografického fotocitlivého prvku a aspoň jedného vývojkového prostriedku, nabíjacieho prostriedku a čistiaceho prostriedku, ako štočkových prostriedkov do kazety. Z tohto dôvodu príklady štočkovej kazety zahmujú štočkovú kazetu vyrobenú pomocou integrálne vldadaného elektrofotografického fotocitlivého prvku a troch štočkových prostriedkov, ktoré pozostávajú z vývojkového prostriedku, nabíjacieho prostriedku a čistiaceho prostriedku do kazety štočková kazeta zostavená pomocou integrálne vkladaného elektrofotografickeho fotocitlivého prvku a nabíjacieho prostriedku ako štočkoveho prostriedku do kazety a štočková kazeta zostavená pomocou integrálne vkladaného elektrofotografickeho fotocitlivého prvku a dvoch štočkových prostriedkov, pozostávajúcich z nabíjacieho prostriedku a čistiaceho prostriedku.0004 Táto štočková kazeta sa dá samotným užívateľom odnímateľne vložiť do hlavnej zostavy zariadenia. V súlade s tým sa može údržba zariadenia vykonávať samotným uživateľovi bez spoliehania sa na servisného technika. V dôsledku toho sa zvyšuje použiteľnosť údržby elektrofotograñckého zariadenia na vytváranie obrazu.0005 V konvenčnej štočkovej kazete je zo zariadenia hlavnej zostavy známe nasledovné zloženie na prijímanie rotačnej hnacej sily na otáčanie elektrofotografického fotocitlivého prvku v tvare bubna0006 Na strane hlavnej zostavy sú k dispozícii rotačný prvok na prenos hnacej sily motora a nekruhový skrútený otvor, ktorý sa poskytuje v strednej časti otočného prvku a má integrálne otočný prierez s otočným prvkom, a ktorý sa poskytuje s väčším počtom rohov.0007 Na strane štočkovej kazety sa na jednom z pozdĺžnych koncov fotosenzitívneho bubna poskytuje nekruhový skrútený výstupok, ktorý má prierez opatrený väčším počtom rohov.0008 Keď sa rotačný prvok otáča v pracovnom stave medzi vytváraným výstupkom a otvorom v puzdre, kde je štočková kazeta upevnená do hlavnej zostavy zariadenia, rotačná sila rotačného prvku sa prenáša na fotocitlivý bubon v stave, v ktorom na výstupok pôsobí prlťažlivá sila smerom k otvoru. Výsledkom je prenos rotačnej sily spósobujúcej otáčanie fotocitlivého bubna z hlavnej zostavy zariadenia na fotocitlivý bubon (US patent č. 5903803).0009 Ďalšlm známym spôsobom je spôsob, v ktorom sa fotocitlivý bubon otáča pomocou zapojenia ozubeného prevodu, pevného voči fotocitlivému bubnu, ktorý tvori štočkovú kazetu (US Patent č. 4829335).0010 Avšak v konvenčnej zostave, opísanej v US patente č. 5903803, sa otočný prvok musí pohybovať v horizontálnom smere, ked sa štočková kazeta vkladá alebo vykladá z hlavnej zostavy pomocou jej pohybu v smere v podstate kolmom na os rotačného prvku. To znamená, že rotačný prvok sa musi pri otváraní a zatváranl krytu hlavnej zostavy, ktorý sa poskytuje do hlavnej zostavy zariadenia, pohybovať horizontálne. Otváraním krytu hlavnej zostavy sa otvor vzdiali od vytváraného obrazu. Na druhej strane zatváranlm krytu hlavnej zostavy sa otvor priblíži k výstupku tak, aby sa mohol spojiť s výstupkom.0011 V súlade s tým sa v konvenčnej štočkovej kazete musí do hlavnej zostavy poskytnúť zostava na pohyb rotačneho prvku v smere osi otáčania pomocou otvárania a zatvárania krytu hlavnej zostavy.0012 V zostave opísanej v US patente č. 4829335 bez toho, aby sa pohyboval hnacl ozubený prevod, poskytnutý v hlavnej zostave pozdĺž smeru jej osi, sa kazeta môže vkladať a vykladať z hlavnej zostavy tým, že sa pohybuje v smere v podstate kolmom na túto os. Avšak v tejto zostave je hnací prepojovací mechanizmus medzi hlavnou zostavou a kazetou zároveň aj pracovným-2 mechanizmom medzi ozubenými prevodmi, takže je ťažké zabrániť nejednotnosti otáčania fotocitlivého bubna.0013 Doterajšl stav techniky je možné nájst v dokumente EP 1 178 370 A, zverejňujúci zariadenie na vytváranie obrazu. Zariadenie na vytváranie obrazu podľa dokumentu EP 1 178 370 A obsahuje štočkovú jednotku, ktorá sa dá odnímateľne vložiť do zariadenia hlavnej zostavy, pričom táto štočková jednotka zahmuje obrazonosný prvok na nesenie elektrostatického obrazu, a štočkový prostriedok, ktorý je schopný činnosti na obrazonosnom prvku, ďalej štočkový prostriedok obsahuje rotačný hriadeľ, hnaci hriadeľ, v podstate súosový s rotačným hriadeľom, ktorého úlohou je otáčanie rotačného hriadeľa, a pohon prenášajúci prvok, spojený s hnaclm hriadelom a s rotačným hriadeľom, na prenos hnacej sily z hnacieho hriadeľa na rotačný hriadeí, pričom pohon prenášajúci prvok sa spojí pomocou súčinnosti hnacieho hriadeľa a rotačnáho hriadeľa.0014 Ďalší doterajší stav techniky je možné nájsť v dokumente US 6 473 580 B 1, zverejňujúci prijlmacl prvok hnacej sily, hriadeľovú spojku, toner obrazonosnáho prvku, štočkovú kazetu a elektrofotogratické zariadenie na vytváranie obrazu. Ďalší doterajší stav techniky je možné nájsť v dokumente JP 5 341589 A, zverejňujúci zariadenie na vytváranie obrazu. Ďalší doterajší stav techniky je možné nájsť v dokumente US 2006/240896 A 1, zverejňujúci homokinetický kĺb a zariadenie na vytváranie obrazu. Ďalší doterajší stav techni je možná nájsť v dokumente JP 2004 045603 A, zverejňujúci zariadenie na vytváranie obrazu. alšl doterajší stav techniky je možné nájsť v dokumente JP 1 154 818 A, zverejňujúci medzihriadeľová spájajúce zariadenie. Ďalší doterajší stav techniky je možné nájsť v dokumente JP 2002 031153 A, zverejňujúci spojovacie zariadenie a nlm vybavené zariadenie na vytváranie obrazu. Ďalší doterajší stav techniky je možné nájsť v dokumente US 2005/191092 A 1, zverejňujúci zariadenie na vytváranie obrazu.0015 Hlavným predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, fotosenzitivnu bubnovú jednotku, používanú v štočkovej kazete, a elektrofotogratické zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorého sa odnímatelne vkladá štočková kazeta, schopná riešiť vyššie uvedené problémy konvenčných štočkových kaziet.0016 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, schopnú plynulo otáčať fotosenzitlvnym bubnom tak, že sa vloží do hlavnej zostavy poskytovanej bez pohybového mechanizmu na pohyb spojovacieho prvku strany hlavnej zostavy v smere jeho osi, na prenos rotaćnej sily do fotosenzitlvneho bubna pomocou otvárania a zatvárania krytu hlavnej zostavy. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitlvnu bubnovú jednotku, používanú v štočkovej kazete, a elektrofotograñcké zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa vkladá štočková kazeta a z ktorých sa štočková kazeta môže odňať.0017 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá je odnímateľná z hlavnej zostavy elektrofotografického zariadenia na vytváranie obrazu, vybaveného hnaclm hriadelom v smere kolmom na os hnacieho hriadeľa. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitlvnu bubnovú jednotku, používanú v štočkovej kazete, a elektrofotogratické zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnímateľne vkladá štoćková kazeta.0018 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá sa dá vložiť do hlavnej zostavy elektrofotografického zariadenia na vytváranie obrazu, vybaveného hnaclm hriadelom v smere kolmom na os hnacieho hriadeľa. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitlvnu bubnovú jednotku používanú v štočkovej kazete a elektrofotogratické zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnlmateľne vkladá štočková kazeta.0019 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá sa dá vložiť a vybrať dolz hlavnej zostavy elektrofotografického zariadenia na vytváranie obrazu, vybaveného hnaclm hriadelom v smere V podstate kolmom na os hnacieho hriadeľa. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitlvnu bubnovú jednotku používanú v štočkovej kazete a elektrofotograñcké zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnímateľné vkladá štočková kazeta.0020 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá sa kompatibilne vyrobí tak, že štočková kazeta je odnímateľná od hlavnej zostavy vybavenej hnaclm hriadelom v smere v podstate kolmom na os hnacieho hriadeľa a je schopná plynulého otáčania fotosenzitívnym bubnom. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitlvnu bubnovú jednotku používanú v štočkovej kazete a elektrofotogratické zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnlmatelne vkladá štočková kazeta.0021 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá sa kompatibilné vyrobí tak, že štočková kazeta sa dá vložiť do hlavnej zostavy vybavenej hnaclm hriadelom v smerev podstate kolmom na os hnacieho hriadeľa, pričom je schopná plynulého otáčania fotosenzitívnym bubnom. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitívnu bubnovú jednotku používanú v štočkovej kazeta a elektrofotografické zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnímateľne vkladá štočková kazeta.0022 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť štočkovú kazetu, ktorá sa kompatibilne zostaví tak, že štočková kazeta sa dá vložiť avybrať do/z hlavnej zostavy vybavenej hnaclm hriadeľom v smere v podstate kolmom na os hnacieho hriadeľa, pričom je schopná plynulého otáčania fotosenzitívnym bubnom. Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť fotosenzitívnu bubnovú jednotku, používanú v štočkovej kazete, a elektrofotografrcké zariadenie na vytváranie obrazu, do ktorých sa odnímateľne vkladá štočková kazeta.0023 Vyššie uvedené predmety sa dosiahnu tak, ako je definované v pripojených nezávislých nárokoch. Ich výhodná modifikácie sú uvedené v priložených závislých nárokoch.0024 Tieto a ďalšie predmety, vlastnosti a výhody tohto vynálezu sa stanú zrejmejšie po zvážení nasledujúceho opisu výhodných uskutočnení tohto vynálezu v súvislosti s priloženými výkresmi.Obrázok 1 je bokorys kazety podľa jedného uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 2 je perspektívny pohľad na kazetu podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 3 je perspektívny pohlad na kazetu podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 4 je bokorys kazety na zariadenie hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu. Obrázok 5 je perspektívny pohľad a pohľad v pozdĺžnom reze na obrubu bubna (hriadeľ bubna) podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 6 je perspektívny pohlad na fotosenzitívny bubon podľa uskutočnenia tohto vynálezu. Obrázok 7 je pohľad v pozdĺžnom reze na fotosenzitlvny bubon podľa uskutočnenia tohto vynálezu. Obrázok 8 je perspektívny pohľad a pohľad v pozdĺžnom reze na spojky podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 9 je perspektívny pohľad na Iožiskový prvok bubna podľa uskutočnenia tohto vynálezu. Obrázok 10 je detailný pohľad na bočný povrch kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu. Obrázok 11 je rozložený perspektívny pohľad a pohlad v pozdĺžnom reze na spojku a Iožiskový prvok podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 12 je pohlad v pozdĺžnom reze po namontovaní kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 13 je pohľad v pozdĺžnom reze po namontovaní kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 14 je pohľad v pozdĺžnom reze na kazetu podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 15 je perspektívny pohľad, ktorý predstavuje kombinovaný stav hriadeľa bubna a spojky. Obrázok 16 je perspektívny pohľad, ktorý predstavuje naklonený stav spojky.Obrázok 17 je perspektívny pohľad a pohľad v pozdĺžnom reze na hnací mechanizmus zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 18 je perspektívny pohlad na určenú časť kazety zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 19 je perspektívny pohľad na určenú časť kazety zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 20 je pohľad v reze, ktorý zobrazuje proces vloženia kazety do zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 21 je perspektívny pohľad, ktorý zobrazuje proces zapojenia medzi hnacím hriadeľom a spojkou podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 22 je perspektívny pohľad, ktorý zobrazuje proces zapojenia medzi hnacím hriadeľom a spojkou podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 23 je perspektívny pohľad, ktorý zobrazuje spojku zariadenia hlavnej zostavy a spojku kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 24 je rozložený perspektívny pohlad, ktorý zobrazuje hnací hriadeľ, hnací ozubený prevod,spojku a hriadeľ bubna podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 25 je perspektívny pohľad, ktorý zobrazuje proces odpojenia spojky od hnacieho hriadeľa podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 26 je perspektívny pohľad, ktorý zobrazuje spojku a hriadeľ bubna podľa uskutočnenia tohto vynálezu.-4 Obrázok 27 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje hriadeľ bubna podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 28 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje hnací hriadeľ a hnaci ozubený prevod podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 29 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje spojku podľa uskutočnenia tohto vynálezu,a bočný pohľad.Obrázok 30 je rozložený perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje hriadeľ bubna, hnací hriadeľ a spojku podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 31 znázorňuje bočný pohľad a pozdĺžny rez bočnej plochy kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 32 je perspektivny pohľad a pohľad zo zariadenia danej časti kazety zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 33 je pohľad v pozdĺžnom reze, ktorý zobrazuje proces vyloženia kazety zo zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 34 je pohľad v pozdĺžnom reze, ktorý zobrazuje proces vloženia kazety do zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 35 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje fázu riadiacich prostriedkov pre hnací hriadeľ podľa druhého uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 36 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje činnost vloženia kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 37 je perspektivny pohľad na spojku podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 38 je pôdorys kazety vo vloženom stave z pohľadu smeru vloženia podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 39 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje stav zastavenia pohonu štočkovej kazety(fotosenzitlvny bubon) podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 40 je pohľad v pozdĺžnom reze a perspektivny pohľad, ktoré zobrazujú činnosť vyloženia štočkovej kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 41 je pohľad v reze, ktorý zobrazuje stav, ked dvierka poskytnuté v hlavnej zostave zariadenia sú otvorené, podľa tretieho uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 42 je perspektivny pohľad. ktorý zobrazuje vkladaciu vodiacu lištu hnacej strany zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 43 je bočný pohľad na hnaciu stranu kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrazok 44 je perspektivny pohľad z hnacej strany kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu. Obrázok 45 je bočný pohľad, ktorý zobrazuje stav kazety vloženej do zariadenia hlavnej zostavy podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 46 je perspektivny pohľad, ktorý znázorňuje upevňovaci stav zatváracieho prvku na Iožiskový prvok bubna podľa štvrtého uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 47 je rozložený perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje Iožiskový prvok bubna, spojku a hriadeľ bubna podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 48 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje hnaciu stranu kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 49 je perspektivny pohľad a pohľad v pozdĺžnom reze, ktoré zobrazujú stav zapojenia medzi hnaclm hriadeľom a spojkou podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 50 je rozložený perspektivny pohľad, ktorý znázorňuje stav, ked sa na Iožiskový prvok bubna nasadil tlačiaci prvok podľa piateho uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 51 je rozložený perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje Iožiskový prvok bubna, spojku a hriadeľ bubna podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 52 je perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje hnaciu stranu kazety podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 53 je perspektivny pohľad a pohľad v pozdĺžnom reze, ktoré zobrazujú stav zapojenia medzi hnaclm hriadeľom a spojkou podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 54 je rozložený perspektivny pohľad, ktorý zobrazuje kazetu pred montážou hlavných prvkov podľa šiesteho uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 55 je bočný pohľad, ktorý zobrazuje hnaciu stranu podľa uskutočnenia tohto vynálezu,Obrázok 56 je schematický pohľad v pozdĺžnom reze na hriadeľ bubna a spojku podľa uskutočnenia tohto vynálezu.Obrázok 57 je pohľad v pozdĺžnom reze, ktorý zobrazuje zapojenie medzi hriadeľom bubna a spojkou podľa uskutočnenia tohto vynálezu.

MPK / Značky

MPK: G03G 21/16, G03G 21/18

Značky: štočková, obrazů, vytváranie, elektrofotografické, fotosenzitívny, kazeta, zariadenie, bubon, elektrofotografický

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/171-e14881-stockova-kazeta-elektrofotograficke-zariadenie-na-vytvaranie-obrazu-a-elektrofotograficky-fotosenzitivny-bubon.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štočková kazeta, elektrofotografické zariadenie na vytváranie obrazu a elektrofotografický fotosenzitívny bubon</a>

Podobne patenty