Izoxazolíny na regulovanie bezstavovcových škodcov

Číslo patentu: E 9205

Dátum: 28.12.2006

Autori: Shoop Wesley Lawrence, Lahm George Philip, Xu Ming

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka určitých izoxazolinov, ich N-oxidov, ich solí a kompozícii vhodných pre poľnohospodárske a nepoľnohospodárske použitie, zahŕňajúce použitia uvedené ďalej a spôsobov ich použitia pri ničeni bezstavovcových škodcov, ako sú článkonožce0002 Ničenie bezstavovcových škodcov je veľmi dôležité kvôli dosiahnutiu vysokej účinnosti pestovania plodín. Škody spôsobené bezstavovcovými škodcami pri pestovaní a skladovaní plodín môžu spôsobiť podstatné zníženie produktivity a výsledkom sú pre spotrebiteľa zvýšené náklady. Tiež je dôležité ničenie bezstavovcových škodcov v lesnom hospodárstve, vpripade plodín pestovaných v skleníkoch, pri pestovaní okrasných kvetín vpestovateľských škôlkach, pri skladovaní potravín a textílií, vchove hospodárskych,domácich zvierat, trávnikov, produktov z dreva, a voblasti verejného zdravotníctva a veterinámej starostlivosti. Na tieto účely je rad produktov bežne dostupný, ale stále existuje potreba nových zlúčenin, ktoré budú účinnejšie, lacnejšie, menej toxické, ekologickybezpečnejšie alebo budú mat iné spôsoby pôsobenia.0003 Patentová publikácia PCT WO 05/085216 opisuje izoxazolinové deriváty vzorca l ako insekticidykde, inter alia. každá A 1, A 2 a A 3 je nezávisle C alebo N G je benzćnový kruh Wje O alebo S a Xje halogćn alebo C.-Cg, haloalkyl.0004 Tento vynález sa týka zlúčenín vzorca l vrátane všetkých geometrických a stereoizomérov, N-oxidov, a ich solí, kompozícii ktoré ich obsahujú a ich použitie na ničenieAl, A 2, A 3, A 4, A 5 a A 6 sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvoria CR 3 a N, pod podmienkou, že nanajvýš 3 z A, A 2, A 3, A 4, A 5 a A 6 sú NB, B 2 a B 3 sú nezávisle vybrané zo skupiny, ktorú tvorí CRZ a NR je Cl-Cg, alkyl, Cz-Cg alkenyl, CZC 6 alkynyl, C 3-C 5 cykloalkyl, C 4-C 7 alkylcykloalkyl alebo C 4-C 7 cykloalkylalkyl, pričom každý z nich je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmí nezávisle vybranými z R 6 každá R 2 je nezávisle H, halogén, Ci-Có alkyl, Cl-Cg, haloalkyl, Cg-Có alkoxy, C|C 6 haloalkoxy, Ci-Có alkyltio, Ci-Cg haloalkyltio, Cl-Có alkylsulñnyl, Cl-Có haloalkylsulfinyl,Ci-Có alkylsulfonyl, Cľcó haloalkylsulfonyl, Cľcó alkylamino, C 2 C 6 dialkylamino, C 2-C 4 alkoxykarbonyl, -CN alebo -NO 2R 5 je H, ORm, NRR 12 alebo Q alebo q-C, alkyl, Cg-Có alkenyl, Cg-Có alkynyl, Cg-Có cykloalkyl, C 4-C 7 alkylcykloalkyl alebo C 4-C 7 cykloalkylalkyl, pričom každý z nich je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmí nezávisle vybranými z R 7 aleboR 4 a R 5 tvoria spolu s atómom dusíka ku ktorému sú viazané, kruh obsahujúci 2 až 6 atómovuhlíka a pripadne jeden ďalší hetcroatóm vybraný zo skupiny ktorú tvoria N, S a O, pričomuvedený kruh je prípadne substituovaný l až 4 substituentmí nezávisle vybranými zo skupiny,ktorú tvoria Cj-Cz alkyl, halogén, -CN, -NOg a Ci-Cz alkoxyR je H alebo ci-Q, alkyl, C 2 C 6 alkenyl, Cz-Cg, alkynyl, c 3-c 5 cykloalkyl, c 4-c 7 alkylcykloalkyl alebo C 4-C 7 cykloalkylalkyl, každý prípadne substituovaný jedným alebo viacerými halogénmíR je H Q 3 alebo CC 6 alkyl, CQ-Có alkenyl, C 2 C(, alkynyl, C 3 C 5 cykloalkyl, c-c 7 alkylcykloalkyl alebo C 4-C 7 cykloalkylalkyl, pričom každý z nich je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmí nezávisle vybranými z R 7 aleboR a R tvoria spolu s atómom dusíka ku ktorému sú viazané, kruh obsahujúci 2 až 6 atómov uhlíka a prípadne jeden ďalší heteroatóm vybraný zo skupiny, ktorú tvoria N, S a O, kde uvedený kruh je prípadne substituovaný l až 4 substituentmi nezávisle vybranými zo súboru,ktorý tvorí Cj-Cz alkyl, halogén, -CN, ~NO 2 a Ci-Cg alkoxyQ je fenylový kruh, 5- alebo ó-členný heterocyklický kruh alebo 8-, 9- alebo IO-členný kondenzovaný bicyklický kruhový systém prípadne obsahujúci jeden až tri heteroatómy vybrané až z l O, až l S až 3 N, pričom kruh alebo kruhový systém je prípadne substituovanýjedným alebo viacerými substitucntmi nezávisle vybranými z R 8každá Qz je nezávisle fenylový kruh alebo 5- alebo 6-členný heterocyklický kruh, pričom každý kruh je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmi nezávisle vybranými z R 9Q 3 je fenylový kruh alebo 5- alebo 6-členný heterocyklický kruh, pričom každý kruh je prípadne substituovaný jedným alebo viacerými substituentmi nezávisle vybranými z R 9 a n0005 Tento vynález tiež poskytuje kompozíciu obsahujúcu zlúčeninu vzorca l, jej N-oxid alebo jej famiaceuticky prijateľnú sol a aspoň jednu ďalšiu zložku vybranú zo skupiny, ktorú tvorí povrchovo aktívna zložka, pevné riedidlo alebo kvapalné riedidlo. V jednom uskutočnení predkladaný vynález tiež poskytuje kompozíciu na ničenie bezstavovcových škodeov, obsahujúcu biologicky účinné množstvo zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu alebo jej soli a aspoň jednu d°alšiu zložku vybranú zo skupiny, ktorú tvorí povrchovo aktívne činídlo,pevné a kvapalné riedidlo, kde uvedená kompozícia prípadne ďalej obsahuje biologickyúčinné množstvo aspoň jednej ďalšej biologicky aktívnej zlúčeniny alebo činidla.0006 Tento vynález ďalej poskytuje sprejovú kompozíciu na ničenie bezstavovcových škodeov, obsahujúcu biologicky účinné množstvo zlúčeniny vzorca 1, jej N-oxidu alebo jej soli alebo kompozície opísanej vyššie a hnacie činidlo. Tento vynález tiež poskytuje návnadovú kompozíciu na ničenie bezstavovcových škodeov, obsahujúcu biologicky účinné množstvo zlúčeniny vzorca l, jej N-oxídu alebo jej solí, alebo kompozície opísané V uvedených uskutočneniach, jednu alebo viac potravín, prípadne atraktant a prípadne0007 Tento vynález tiež poskytuje lapacie zariadenie na ničenie bezstavovcových škodcov obsahujúcich nástrahovú kompozíciu a schránku upravenú na aplikáciu nástrahovej kompozícíe, pričom schránka má aspoň jeden otvor, ktorého veľkost je volená tak, aby bezstavovcový škodca preliezol otvorom a mohol sa dostat k nástrahovcj kompozícii z miesta mimo schránky. Schránka je ďalej upravená tak, aby mohla byt umiestnená do miesta aleboblízko miesta potenciálnej alebo známej aktivity bezstavovcového škodca.0008 ľento vynález tiež poskytuje zlúčeninu vzorca l na použitie v ničení bezstavovcových škodeov, zahŕňajúci kontakt bezstavovcového škodca alebo prostredie, v ktorom žije sbiologicky účinným množstvom zlúčeniny vzorca l, jej N-oxídu alebo jej solí (napríklad ako

MPK / Značky

MPK: C07D 413/12, C07D 417/12, C07D 401/04, A01P 17/00, C07D 261/04, A01N 43/80

Značky: škodcov, bezstavovcových, regulovanie, izoxazolíny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/170-e9205-izoxazoliny-na-regulovanie-bezstavovcovych-skodcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Izoxazolíny na regulovanie bezstavovcových škodcov</a>

Podobne patenty