Spôsob výroby skleného výrobku s tvarovaným štýlkom, zariadenie na jeho vykonávanie a sklený výrobok

Číslo patentu: U 7294

Dátum: 03.11.2015

Autor: Hlaváč Miloš

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka spôsobu výroby skleného výrobku, predovšetkým skleného pohára so stopkou(stonkou, štýlkom), kde štýlok sa priestorovo tvaruje pri pohybe výrobku na výrobnej linke, napríklad na výrobnej linke zvárania a ťahania nohy. Technické riešenie tiež opisuje zariadenie na tvarovanie štýlku a samotný sklený výrobok, najmä pohár so stopkou, ktorý je S vysokou opakovanou presnosťou vyrobený novým spôsobom.Pri ručnej výrobe sklárskych predmetov sa poháre mohli vyrábať ako veľmi individuálne produkty s rôznymi tvarmi a umeleckými znakmi. S nástupom strojovej výroby sa tvar výrobkov unifikoval a je V podstate pevne definovaný použitými formami. Pritom existuje snaha dosiahnuť individuálne tvary výrobku pri strojovej výrobe, pričom sa má zachovať vysoká produktivita výroby, opakovaná jednotnosť tvaru a rozmerov a pritom sa umožní individualizovať tvar podľa požiadaviek zákazníkov. Zverejnený patent podľa CZ 296399 B opisuje spôsob, pri ktorom sa už hotový a vychladený výrobok pripevní do upínacích hláv, na štýlok sa pôsobí teplom, štýlok sa zohreje na 50 až 100 K nad Littletonovým bodom mäknutia skla a následne sa prehriata Časť štýlku tvaruje, napríklad ťahaním, stáčaním, skrúcaním, stlačovaním. Týmto riešením je možné získať individuálne tvarovaný štýlok, avšak produktivita tvarovania je veľmi nízka. Na dosiahnutie produktivity tvarovania na úrovni kapacity výrobného zariadenia by sa musela postaviť linka s podobnou veľkosťou, ako má stroj na zváranie štýlku s kalichom. Nevýhodou je aj opakovaná manipulácia, pripevňovanie výrobku do upínacích hláv jednoúčelového zariadenia a vysoká energetická náročnosť.Malú produktivitu má aj spôsob výroby podľa CZ 9601377 A 3, kde sa presnejšie ani neopisuje, ako dosiahnuť požadované tvarovanie štýlku, ktorý je neskôr privarený alebo prilepený ku kalichu.Zverejnenia W 0 2012059288 A 1, CN 102727044 A opisujú pohár s tvarovaným štýlkom, tieto zverejnenia sa však nezaoberajú spôsobom, ako predpísaný tvar štýlku dosiahnuť.Riešenie podľa JPS 61 l 68546 A je navrhnuté na vyrovnávanie výrobných odchýlok sklených pohárov, teda na opačný proces, než je požadované tvarovanie štýlku mimo osi výrobku. Pri opačnom pôsobení by sa štýlok mohol vytvarovať, avšak došlo by aj k nakloneniu podstavca štýlku, čo je neprípustné, pretože pohár by nemohol stáť rovno.Existuje tiež možnosť tvarovať štýlok už vo forme, kde sa lisuje. To je však nepoužiteľné pri technológii ťahaného štýlku, kedy sa lisuje predtvarok. Následné ťahanie by viedlo k vyrovnaniu pôvodne vylisovaného tvaru. Pri lisovaní nerovných tvarov tiež vznikajú technologické problémy s otváraním dvojdielnej formy,štýlok by mohol byť tvarovaný len s ohybom v jednej rovine, nie priestorovo.Je žiadané, a nie je známe také riešenie, ktoré bude vysoko produktívne, bude umožňovať opakovane presné tvarovanie štýlku a nebude technologicky ani priestorovo náročné.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsob výroby skleného výrobku s tvarovaným štýlkom, kedy sa výrobok v procese svojej výroby pohybuje po linke pripevnený cez kalich a podstavec štýlku,kde na linke je štýlok nahrievaný, napríklad je nahrievaný pri zváraní s kalichom alebo napríklad pri ťahaní predtvarku štýlku do výslednej podoby, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že za tepla na štýlok pohybujúceho sa výrobku z jednej strany kontaktné pôsobí formovací element, ktorý sa vratným pohybom dostane do dráhy pohybu štýlku. Pojem štýlok v zmysle zaužívanej terminológie (anglicky Stem, nemecky der Stiel) označuje stopku, stonku pohára.Podstatnou črtou tohto spôsobu je, že štýlok tvarujeme už na linke prvotnej výroby, nie teda po skončení existujúceho procesu výroby, ako je známe zo stavu techniky. To prináša dve hlavné výhody. Prvou je vysoká produktivita tvarovania, ktorá zodpovedá kapacite výrobného zariadenia, výrobok nie je potrebné nanovo pripevňovať do špeciálneho tvarovacieho stroja, priamo sa využije pripevnenie, ktoré slúžilo pri prvotnej výrobe. Pripevnenie je pritom dôležité na to, aby sa defonnácia zúžila len na štýlok, nie je žiaduce naklonenie kalicha. Pojem pripevnenie kalicha, pripevnenie cez kalich zahŕňa aj pripevnenie pomocou nadtvarku kalicha, ktorý sa bežne používa vo výrobe a v závere sa odstráni.Druhou výhodou je nízka energetická náročnosť. Spôsoby zo stavu techniky si vyžadovali nové nahrievanie tvarovaného výrobku, čo zvyšuje spotrebu plynu. Predložené technické riešenie je energeticky úsporné, a tým aj maximálne ekologické, pretože využíva už existujúce nahriatie štýlku v rámci existujúcej technológie výroby skleného výrobku. Prirodzene, aj v našom technickom riešení môže byt obsiahnuté krátke nahrievanie na linke, avšak vždy sa využije existujúce teplo štýlku z prvotného procesu. Zvyčajne pôjde o teplo, ktorésme vyvíjali pri procese zvárania štýlku s kalichom alebo pri procese zvárania a ťahania predtvarku štýlku. Tento spôsob tvarovania štýlku je preto výhodný najmä pri výrobe tzv. ťahanej kalíškoviny, nie je však obmedzený len na takúto technológiu.Ak sa V tomto opise uvádza pojem za tepla n 1 á sa na mysli, že sklovina má teplotu požadovanú pre príslušný úkon. Napríklad teplota zvárania predtvarku štýlku ku kalichu môže byť V rozsahu 820 /-20 °C. Teplota skloviny ochladenej na dosiahnutie rozmerovej a tvarovej stability môže byť pod 380 °C.Na štýlok sa pôsobí formovacím elementom, ktorý kontaktné pôsobí (najmä tlačí) na štýlok z jednej strany. Vďaka tomu nie je nevyhnutné mať k dispozícií prístup z viacerých strán výrobku. To je tiež podstatná výhoda, tento spôsob sa dá použiť na existujúcom karuselovom zváracom alebo ťahacom stroji, kde je polotovar prístupný z vonkajšej strany obvodu. Spôsob sa teda dá realizovať na existujúcom stroji bez zásahu do vnútorného usporiadania, postačuje, ak sa na strane vonkajšieho obvodu pripojí zariadenie, ktoré bude formovací element pohybovať do dráhy štýlku.Formovací element sa bude do dráhy pohybovať Vratným pohybom, konkrétna kinematika vratného pohybu vo vzťahu k dráhe výrobku môže byť rôzna. Pre jednoduché nastavovanie zariadenia bude výhodné, ak sa Vratný pohyb formovacieho elemenm realizuje V rovine, ktorá je kolmá na smer pohybu výrobku, napríklad V prípade karuselovej linky to bude kolmo k dotyčnici kruhového pohybu výrobku. V takom prípade sa formovací element najkratším pohybom dostane do dráhy a následne z dráhy pohybu výrobku. Hlbka zatlačenia štýlku, a tým aj výsledný tvar štýlku sa dá nastaviť dĺžkou pohybu formovacieho elementu, napríklad nastavením dorazu pohybového ústrojenstva formovacieho elementu. Vratný pohyb formovacieho elementu môže byť lineárny a/alebo rotačný.Bude výhodné, ak sa formovací element bude pohybovať nielen vratne do dráhy štýlku a z dráhy štýlku,ale bude sa aspoň V čase kontaktu formovacieho elementu so štýlkom otáčať okolo osi. Pohybujúci sa formovací element V kontakte s nahriatym štýlkom deformuje sklovinu štýlku V dvoch rovinách, vďaka čomu dosiahneme priestorovo tvarovaný štýlok. Stonka štýlku je prehnutá a zároveň je stočená. Prehnutie spôsobil posuvný pohyb formovacieho elementu, stočenie je spôsobené rotáciou formovacieho elementu.Formovací element bude mať zaoblené hrany kontaktnej zóny, aby sa nevytvárali vmby v sklovine. Tvar formovacieho elementu bude závislý aj od kinematiky formovacieho elementu V relatívnom vzťahu k dráhe výrobku. Výrobok na karuselových linkách sa okrem pohybu po obvode zároveň aj otáča v rotačných hlavách, aby sa dosiahlo rovnomerné pôsobenie tepla z horákov umiestnených jednostranné na linke.Z hľadiska jednoduchosti zariadenia bude výhodné, ak sa formovací element pohybuje do dráhy výrobku lineárnym pohybom, ktorý sa dá jednoducho zabezpečiť hydraulickým valcom, elektrickým priamočiarym motorom alebo, čo je obzvlášť výhodné - pomocou pneumatického valca. Zdroj stlačeného vzduchu býva pôvodnou súčasťou výrobnej linky. Druhá, rotačná zložka pohybu formovacieho elementu môže byť tiež zabezpečená pneumatickým valcom. Keďže V princípe nie je potrebné rotovať s formovacím elementom viac ako o l 80 ° - nechceme stonku štýlku obracať až do opačnej polohy, a V skutočnosti nie je potrebné otáčať formovací element ani o viac ako 90 °, bude výhodné, ak aj rotačnú zložku pohybu formovacieho elementu zabezpečí pneumatický valec. Použitie pneumátických valcov poskytuje zariadeniu robustnosť a trvanlivosť,zároveň sa môže mechanickým nastavením koncovej polohy dvoch pneumátických valcov jednoducho nastaviť presná poloha a rotácia formovacieho elementu, a tým aj výsledný tvar štýlku. Umiestnenie ohybu v rámci výšky štýlku sa jednoducho nastavuje výškovým nastavením držiaka pohybového ústrojenstva formovacieho elementu.Po vytvarovaní štýlku sa formovací element vracia do základnej polohy, aby ďalej neinterferoval s pohybujúcim sa štýlkom, prípade s pohybujúcim sa rotujúcim štýlkom. Následne dochádza k zachladeniu štýlku pod teplotu tvarovateľnosti, čím sa zabezpečí opakovateľná rozmerová a tvarová stabilita. Výrobok sa odtemperuje, čo patrí medzi štandardné postupy pri výrobe úžitkového skla. Podobne, známym spôsobom sa opracuje ústny okraj, aby bol kalich použiteľný.Ak je štýlok dostatočne vysoký, môže sa postupne na ňom vytvoriť aj viacero priehybov tak, že po dotyku s prvým formovacím elementom prechádza výrobok na linke na miesto, kde do dráhy svojím Vratným pohybom zasahuje druhý formovací element V odlišnej výške ako prvý formovací element V predchádzajúcej fáze. Postupným zaradením viacerých zariadení V rôznych výškach môžeme získať viacnásobne prehnutý a/alebo skrútený štýlok.Nedostatky uvedené V stave techniky v podstatnej miere odstraňuje aj zariadenie na tvarovanie štýlku pri výrobe skleného výrobku na linke, kde sa výrobky pripevnené cez kalich a podstavec štýlku pohybujú za tepla po linke podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že má formovací element, ktorý je pohyblivo uložený V držiaku, má pohybové ústrojenstvo na Vratný pohyb formovacieho elementu do dráhy a z dráhy pohybu výrobku na linke a držiak je prispôsobený na umiestnenie k linke po jednej strane dráhy výrobku tak, aby pohybujúci formovací element zasahoval do dráhy výrobku na linke. Formovací element má kontaktnú zónu so zaoblenými hranami.Držiak môže byť vyhotovený ako stojan, ktorý sa pevne pripevní k podlahe V príslušnej časti linky, alebo to môže byť konzola, ktorá sa primontuje priamo k rámu stroja na linke. Podstatné je, aby držiak bol schopnýpreniesť silovú reakciu z formovacieho elementu a predovšetkým zachytiť zotrvačné sily pohybového ústrojenstva, aby sa tak mohla opakovane dosiahnuť presne požadovaná poloha formovacieho elementu V dráhe výrobku. Formovací element môže byť Vo výhodnom usporiadaní pripevnený na pohyblivom konci lineárneho motora, vtedy bude vykonávať lineárny vratný pohyb. V inom prípade môže byť formovací element pripevnený na páke, kedy bude vykonávať pohyb po kružnici. Bude výhodné, ak pohybové ústrojenstvo zahrňuje priamočiary elektrický, hydraulický alebo obzvlášť výhodne pneumatický priamočiary motor. Formovací element bude V takom prípade pripevnený na konci piestnice, a to priamo alebo pomocou unášacej platne. Valec môže byť k držiaku pripevnený pomocou nastaviteľného posuvného vedenia, ktoré umožňuje rôznu polohu valca V smere osi piestnice. Poloha sa môže nastavovať napríklad pohybovou skmtkou, ktorá posúva valec do potrebnej polohy, čím sa nastavuje aj koncová poloha piestnice a formovacieho elementu. Toto mechanické nastavenie je výhodné pre svoju jednoduchosť a pre spoľahlivosť V horúcom a agresívnom prostredí linky. V inom usporiadaní môže byť použité aj elektronicky riadené nastavenie koncovej polohy formovacieho elementu.Pohybové ústrojenstvo bude zvyčajne vykonávať pohyb kolmo na dotyčnicu dráhy výrobku na linke. Držiak bude preto orientovaný tak, aby vodorovný pneumatický valec mal os pohybu kolmo na dráhu linky.S cieľom dosiahnuť priestorovo tvarovaný štýlok bude vhodné, ak pohybové ústrojenstvo zahrňuje nielen prostriedky na Vratný pohyb formovacieho elementu z dráhy a do dráhy výrobku, ale ak zahrňuje aj prostriedky na rotáciu formovacieho elementu, najmä na rotáciu okolo osi, ktorá je rovnobežná s osou vratného pohybu formovacieho elementu. Rotačný pohyb sa môže zabezpečiť krokovým elektromotorom, motorom so závitovou prevodovkou alebo pomocou lineárne pohyblivého motora, ktorý pôsobí na Výkyvné uloženie formovacieho elementu. Z hľadiska jednoduchosti a vysokej spoľahlivosti bude výhodné, ak sa na rotáciu formovacieho elementu použije druhý pneumatický valec, ktorý cez páku, kľuku pôsobí na Výkyvné uloženie prvého pneumatického valca, ktorý vykonáva tlačný, vratný pohyb do dráhy výrobku.Formovací element, tlačný palec V prípade jednoduchého vratného pohybu (bez rotačnej zložky) bude mať podobu krátkej lišty so zaoblenou kontaktnou hranou, priemer zaoblenia bude zodpovedať hrúbke lišty. V prípade, že formovací element sa pohybuje nielen posuvne, ale aspoň pri kontakte so štýlkom aj rotuje, bude vhodné, aby lišta mala tvar vidlice s ramenami. Stred vidlice bude určený na tlačenie štýlku, čím sa vytvára jeho priehyb. Stred vidlice prepája línie ramien a je vytvorený ako zaoblený prechod medzi ramenami. Naďalej platí ako pri jednoduchom tlačnom palci, že hrana na jeho kontaktnej strane je zaoblená. Boky ramien Vidlice sa vďaka rotačnej zložke otáčania formovacieho elementu dotknú štýlku na dvoch protiľahlých miestach, a to V mieste nad priehybom štýlku a V mieste pod priehybom štýlku. Tým sa vytvorí akoby zovretie medzi ramenami vidlice a stáčajúca sa vidlica svojimi ramenami skníti štýlok. Uhol skrútenia je nastaviteľný voľbou rotačnej zložky pohybu formovacieho elementu. Keďže štýlok okrem pohybu V smere pohybu výrobku na linke bude zvyčajne vykonávať aj rotačný pohyb V osi štýlku, je výhodné, aby vidlica formovacieho elementu mala dve odlišne vysoké ramená, dlhšie nábežné rameno a kratšie úbežné rameno. Týmto sa zníži nežiaduci sklzový pohyb skloviny na povrchu formovacieho elementu, ktorý môže viesť k ťahaniu štýlku s prípadnými poruchami. Tento cieľ môže podporiť aj rozdielna hrúbka lišty formovacieho elementu na dlhšej nábežnej strane vidlice. Aj pri tenšej časti lišty budú všetky Vonkajšie okraje zaoblené.Riadenie pohybového ústrojenstva môže byť prepojené s riadiacou jednotkou stroja linky, z riadiacej jednotky bude zariadenie dostávať impulzy, kedy má vtlačiť formovací element do dráhy štýlku. Je možné aj úplne samostatné riadenie, kde pomocou snímača sa identifikuje poloha štýlku V primeranom predstihu a pohybové ústrojenstvo dostane impulz na vysunutie formovacieho elementu. V bežnom vyhotovení bude elektrické, resp. elektronické riadenie ovládať elektromagnetické ventily Vzduchového rozvádzača, ktorý je vedením prepojený s pneumatickými valcami na jednej strane a so zdrojom stlačeného vzduchu na druhej strane. Možné sú aj iné spôsoby spriahnutia základného stroja a zariadenia podľa tohto technického riešenia, V princípe však vždy bude pohyb formovacieho elementu koordinovaný podľa pohybu základného stroj a.Nedostatky uvedené V stave techniky V podstatnej miere odstraňuje aj samotný sklený výrobok s tvarovaným štýlkom, ktorý je vytvorený ťahaním za tepla, kde povrch skla štýlku je hladký, bez napojovacích hrán podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že štýlok V časti medzi kalichom a podstavcom má aspoň jeden priehyb od osi výrobku. Vo výhodnom stave bude štýlok V zóne s priehybom aj skrútený a to tak, že dotyčnica k osi štýlku aspoňv časti skrúterlia bude prebiehať mimo osovej roviny výrobku.Výhodou predloženého technického riešenia je Vysoká produktivita tvarovania, jednoduché nasadenie V existujúcej technológii výroby a nízka energetická a manipulačná náročnosť. Výhodou je aj vysoká opakovaná tvarová a rozmerová presnosť, pričom je možné jednoduchým nastavením zariadenia získať požadovaný tvar štýlku. Každý výrobok má presne definovanú výšku a hĺbku ohybu.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie Vysvetlené pomocou obrázkov l až 21. Použitá mierka a pomer medzi veľ 1 Dkosťou nadtvarku kalicha, kalichom, štýlkom a podstavcom štýlka, forrnovacím elementom je nezáväzný, informatívny alebo bol priamo upravený na zvýšenie prehľadnosti. Zvolené pomery, veľkosti a zvolené tvary nemajú byť vysvetľované ako zužujúce rozsah ochrany. Vo všetkých vyobrazeniach je polotovar pohára alebo pohár znázornený bez upevnenia v príslušných rotačných hlavách, v skutočnosti sa polotovar pohára, resp. pohár pohybuje po linke tak, že je upevnený na oboch stranách - je upevnený cez podstavec štýlku a cez kalich, resp. cez nadtvarok kalicha. Upevnenie na oboch stranách pri tvámení podľa tohto technického riešenia je pritom nevyhnutné. Na obrázkoch nie je pre prehľadnosť zachytený rozvod stlačeného vzduchu ani hadice k pneumatickým valcom a ďalšie detaily, ktoré sú bežné pre reguláciu a ovládanie.Obrázky 1 až 4 vyobrazujú etapy pôvodnej výroby pohára so stonkou. Na obrázku 1 je kalich s nadtvarkom pred zvarením s predtvarkom štýlku. Na obrázku Z je predtvarok štýlku privarený ku kalichu, na obrázku 3 je štýlok natiahnutý do výslednej podoby. Následne na obrázku 4 je znázornené odstránenie nadtvarku kalicha.Obrázky 5 až 9 zachytávajú výrobné etapy ekvivalentné k obrázkom 1 až 4. Na obrázku 8 a 9 je vyobrazený pohár po etape tvarovania štýlku. Na obrázku 10 je hotový pohár.Obrázok 11 znázorňuje pohľad na pohár s vytvarovaným štýlkom v jednom pohľade, obrázok 12 v druhom, kolmom pohľade, ktorý je označený písmenom A.Obrázky 13 a 14 sú detailné pohľady na priebeh tvarovaného štýlku s vyznačením osi a bez kalicha, kde v spodnej časti obrázkov je pôdorys, na ktorom je viditeľný priestorový ohyb štýlka.Obrázoky 15 a 16 vyobrazujú interakciu formovacieho elementu a štýlku, kedy sa formovací element posúva do dráhy pohybu štýlku. Na obrázku 15 je formovací element pohybujúci sa do záberu, na obrázku 16 je v zábere so štýlkom. Formovací element na obrázkoch 15 a 16 má tvar jednoduchej, zaoblenej lišty. Šípky predstavujú pohyby štýlku a formovacieho elementu.Obrázok 17 znázorňuje formovací element v tvare vidlice s dvoma ramenami a so zaoblením kontaktnej strany. Na obrázku 18 je formovací element s tvarom vidlice pohybujúci sa do záberu, kedy je na počiatku rotačného pohybu. Na obrázkoch 15 až 18 je pre prehľadnosť znázornený štýlok bez kalicha a podstavca. Šípky predstavujú pohyby štýlku a formovacieho elementu.Na obrázku 19 je pohľad na zariadenie v smere pohybu výrobku na linke pri vysúvajúcom sa formovacom elemente. Pre prehľadnosť nie je na obrázkoch 19 až 21 znázomený základný stroj výrobnej linky, čiarkovane je vyobrazená poloha polotovaru pohára s nadtvarkom kalicha.Na obrázku 20 je vyobrazené zariadenie pri pohľade kolmo na pohyb výrobku na linke, kedy je pneumatický valec zasunutý, formovací element nezasahuje do dráhy výrobkov. Následne na obrázku 21 je zariadenie v polohe s pootočeným formovacím elementom v zábere, kedy druhý pneumatický valec vyklopil základňu s prvým pneumatickým valcom.V tomto príklade podľa obrázkov 5 až 14, 17 až 21 sa tvárnia štýlky â skleného pohára so stonkou, napríklad pohára na víno. Doteraz (podľa obrázkov 1 až 4) bol takýto sklený pohár vyrábaný s rovným štýlkom ž. Naj skôr fúkaním na fúkacom stroji sa zvlášť vyrobí kalich 1 s nadtvarkom. Nadtvarok slúži na upevnenie výrobku v strojnom zariadení linky, najmä v karuselovom stroji, kde sa kalich 1 zvára so štýlkom à. Štýlok à je vytvorený vylisovaním skloviny v dvojdielnej forme a po otvorení formy sa vyberie a dopraví ku karuselovému stroju na zváranie. V tomto príklade sa štýlok à zvára s kalichom 1 v obrátenej polohe, kalichom 1 nadol. Obe časti sú upevnené v rotačných hlavách, ktoré sa pri výrobe nielen priebežne posúvajú do jednotlivých pracovných pozícií po obvode karusela, ale zároveň aj rotujú v osi štýlku i a kalicha 1. Osová rotácia zabezpečuje rovnomerné nahrievanie skla z horákov, ktoré sú umiestnené zvonka po obvode karusela. Karusel má rotačné hlavy vždy umiestnené v pároch nad sebou, horná rotačná hlava drží štýlok ž, spodná drží kalich 1. Pevné upevnenie oboch častí, kalicha 1 aj štýlku i, ktoré je potrebné na proces zvárania a ťahania štýlku â, sa využije aj pri tvaIovaní, toto upevnenie zabezpečí, že pri tvarovaní sa nemení uhlová poloha kalicha 1 oproti podstavcu, tvarovanie štýlku i teda nespôsobuje nežiaduce deformácie a nalcrivenie vzájomnej polohy kalicha 1 a podstavca. V inom príklade môže byť využitá iná poloha alebo iný spôsob upevnenia a polohovania pri zváraní a ťahaní.V rotačných hlavách vstupujú obe časti do plameňov plynových horákov, ktoré zabezpečujú nahriatie výstupku kalicha 1 a konca štýlku â na zváraciu teplotu 820 /- 20 °C. Priblížením rotačných hláv k sebe sa štýlok â pritlačí ku kalichu 1 a sklovina sa zvarí. Po zvarení sa rotujúce hlavy s pripevneným štýlkom 3 a s kalichom 1 začnú vzďaľovať. Toto vzdialenie spôsobuje, že sa deformuje, naťahuje polotovar, pritom sa naťahuje len tá časť polotovaru, ktorá má dostatočnú teplotu. Kalich 1 a podstavec štýlku â majú nižšiu teplotu, tieto časti sa v podstate už neformujú. Nastavením smerovania pridávaného tepla, teda napr. smerovaním plynových horákov a ich reguláciou sa vytvorí žiadané teplotné pole, ktoré definuje zónu naťahovania štýlku ž.

MPK / Značky

MPK: C03B 23/04

Značky: vykonávanie, výrobků, tvarovaným, skleného, výroby, výrobok, štýlkom, zariadenie, spôsob, sklený

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-u7294-sposob-vyroby-skleneho-vyrobku-s-tvarovanym-stylkom-zariadenie-na-jeho-vykonavanie-a-skleny-vyrobok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby skleného výrobku s tvarovaným štýlkom, zariadenie na jeho vykonávanie a sklený výrobok</a>

Podobne patenty