Postup na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou

Číslo patentu: E 9898

Dátum: 30.09.2006

Autori: Wons Werner, Friedrich Anja, Schmidt Peter, Hater Wolfgang

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Postup na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou0001 Vynález sa týka postupu na úpravu systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou, obzvlášť znízko legovanej alebo nelegovanej ocele, medi alebo olova. Tieto môžuz predstavovať napríklad vedenia pitnej vody alebo vedenia procesnej alebo chladiacej vody.0002 EP 860 517 popisuje úvodom Je známe, že sa V kovových systémov vedúcich vodu na zabránenie korózii a tým spojeným ovplyvneniam kvality vody pridávajú do vody určité chemické látky. Pri prietokových systémoch, obzvlášť pre zásobovanie pitnou vodou,pritom do úvahy prichádza len málo látok, nakoľko sa musí v čo najväčšej miere bezpodmienečne zabrániť ohrozeniu zdravia užívateľov a zaťaženiu odpadovej vody.0003 Obzvlášť efektívne na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou sú kombinácie kremičitanov s doplňujúcimi účinnými látkami. Pri týchto doplňujúcich účinných látkach môže ísť napríklad o fosforečnany a/alebo uhličitany. Vprípade použitia fosforečnanov vspojení skremičitanmi je obzvlášť efektívne použiť kombináciu ortofosforečnanov s vyššie kondenzovanýmí fosforečnanmi. EP 102587 popisuje postup na úpravu systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou pridaním fosforečnanov a/alebo kremičitanov, pričom sa do vody pridávajú uhličitany alebo hydrogén uhličitany sodné alebo draselné v kombinácii s týmito fosforečnanmi a/alebo kremičitanmi. Za týmto účelom sa do Vodného prúdu dávkuje prostriedok, ktorý obsahuje fosforečnan trisodný, kremičitan sodný a hydrogenuhličitan sodný.0004 Roztok, ktorý obsahuje kremičitany ako aj doplňujúce účinné látky, je dostatočne skladovateľný len za obmedzených koncentračných podmienok. Doteraz sme sa snažili na jednej strane o poskytnutie jednozložkových koncentrátov, ktoré sú vďaka šikovnej voľbe jednotlivých komponentov ešte stabilné pri skladovaní aj pri porovnateľne vysokých koncentráciách. Alternatíva ktomu spočíva vo výrobe vysoko koncentrovaných roztokov kremičitanov na jednej strane a doplňujúcich účinných látok na strane druhej, ktoré sa za sebou alebo súčasne dávkujú do vodného prúdu kovového systému vedúceho vodu. Účinné látky týchto dvojzložkových koncentrátov prichádzajú teda vzájomne do kontaktu až potom,keď sú vprúde pitnej vody už zriedené na svoju konečnú koncentráciu. Tieto konečnékoncentrácie sa nachádzajú v rozsahu niekoľkých mg/l.0005 Optimálne využitie synergetického efektu hmotnostných množstiev, ktoré majú byť dodávkované, fosforečnanu a kremíčitanu nie sú konštantné, ale závisia napriklad od druhu vody ako aj prevádzkových podmienok a druhu požadovanej antikoróznej ochrany. Tak vysoký obsah neutrálnych solí ako chloridy asírany pri malej kyslej kapacite podporuje koróziu. Krycia vrstva z hydroxidov železa vytvárané V pevnej prietokovej prevádzke, ktorá sama o sebe spomaľuje proces korózie, môže pri neustálenej prevádzke, napr. pri nedostatku kyslíka, zmiznúť. Na druhej strane sa podľa zákonných predpisov musí každá prísada do pitnej vody obmedziť na nutne minimum. Ohľadom všetkých prietokových systémov plati toto obzvlášť pre fosforečnan, nakoľko prostredníctvom odpadovej vody môže viesť k neželaným a škodlivým prehnojeniam povrchovej vody.0006 Úlohou EP 860 517 Bl bolo uviest postup na úpravu kovových systemov vedúcich vodu antikoróznou ochranou dávkovanim kombinácie fosforečnanov a kremičitanov do vodného prúdu, ktorou je možné kedykoľvek zachovať optimálny pomer kremičitanu kfosforečnanu pri súčasnom minimalizovaní množstva fosforečnanu. Táto úloha bola vyriešená postupom na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranu dávkovaním kombinácie fosforečnanov a kremičitanov do vodného prúdu, vyznačujúcej sa tým, že sa fosforečnany a kremičitany dávkujú od seba oddelene.0007 V prípade jednozložkových koncentrátov sa musíme snažiť o taký výber koncentrátov, aby v koncentráte nereagovali navzájom nekontrolovane, napriklad aby kremíčitan nepolymerizoval a pritom aby bud nevypadával alebo aby sa z neho nestal už neovládateľný gél. Ktejto obmedzujúcej podmienke nedochádza, keď vyrobíme a použijeme dva oddelené koncentráty. V tomto prípade však účinné látky môžu V jednotlivých koncentrátoch navzájom pôsobiť až vtedy, keď sú zríedené na aplikačnú koncentráciu. Podľa doterajšieho stavu techniky teda nie je možné kremičitanovú zložku pod vplyvom doplňujúcich účinných látok najskôr podrobiť predbežnej úprave alebo dozríevaniu, predtým, ako bude zriedená na aplikačnú koncentráciu. Pri takejto predbežnej úprave kondenzujú kremičitany na Viacmolekulové druhy. Zvonka sa to ukazuje na tom, že sa kremičitanový roztok zakalí a/alebo na tom, že jeho viskozita narastá. Takéto viacmolekulové kremičitanove druhy vznikajúce predbežnou úpravou alebo dozrievaním sú ale V kovovom systéme vedúcom pitnú vodu V princípe žiadané, nakoľko mimoriadne efektívne vzájomne pôsobia s korozívnymi centrami kovového povrchu a tietokorozívne centrá blokujú. Antikorózne pôsobenie tohto viacmolekulového kremičitanovéhodruhu vznikajúceho V procese dozrievania je teda Väčšie ako pôsobenie takých kremičitanových druhov, ktoré vznikajú po zriedení koncentrátov bez predbežného dozrievania V kovovom systéme Vedúcom pitnú Vodu.0008 Roztoky, V ktorých tento proces predbežnej úpravy alebo dozrievania prebieha, však nie sú stále pri skladovaní, alebo Vpriebehu niekoľkých hodín vytvárajú usadeniny resp. gély. Preto doteraz nebolo možné takéto predbežne upravené kremičitanové druhy zaviesť do kovového systému vedúceho pimú vodu. Predložený vynález tento problém rieši.0009 DE 197 55 622 A 1 popisuje stabilný vodný koncentrát, obsahujúci kremičitany a fosforečnany V pomere 12 až 14 s celkovým obsahom fosforečnanu ł 6 a 2 1,5 SiO 2 k použitiu V postupe na antikoróznu ochranu vedení vedúcich pitnú Vodu.0010 DE 43 21 883 A 1 ozrejmuje stabilný Vodný koncentrát pre to isté použitie s minimálne 8 hmot. kremičitanu (teda SiO 2) a s minimálne 3 hmot. ortofosforečnanu0011 Predmetom predloženého Vynálezu je postup na úpravu kovových systémov vedúcich Vodu antikoróznou ochranou podľa nároku 1. Kovové systémy vedúce Vodu môžu napríklad predstavovať vedenia pitnej Vody alebo vedenia procesnej alebo chladiacej Vody. 0012 V tomto postupe sa teda používajú dva oddelené koncentráty, z ktorých prvý obsahuje fosforečnany a druhý kremičitany. Na to môžu byť použité roztoky, ako sú známe podľa stavu techniky a napríklad sú popísané V EP 860 517. Avšak tieto roztoky sa teraz bezprostredne nedávkujú do systému vedúceho Vodu oddelene a tým nezrieďujú priamo na aplikačnú koncentráciu, ako je to popísané V menovanom dokumente. Oveľa viac sa tieto oddelené roztoky teraz - prednostne za zriedenia na koncentráciu, ktoré je Vyššia ako konečná koncentrácia V kovovom systéme Vedúcom Vodu - najskôr uvádzajú do vzájomného kontaktu. Pritom dochádza k procesu dozrievania kremičitanových druhov, čo sa zobrazuje V zakalení a/alebo náraste Viskozity V treťom roztoku. Tento proces dozrievania však musí byť prerušený predtým, ako sa V treťom roztoku vyskytnú kremičitanové kryštály resp. sa vytvorí už nečerpateľný gél.0013 Ako kritérium pre účelnú dobu dozrievania je možné použiť na jednej strane relatívny nárast zakalenia roztoku alebo relatívny nárast Viskozity, zakaždým porovnaný so zakalením resp. Viskozitou bezprostredne po zmiešaní prvého a druhého roztoku. Po tomto čase sa proces dozrievania resp. predbežnej úpravy preruší tým, že sa do hlavného Vodnéhoprúdu kovového systému vedúceho vody privedie tretí roztok a týmto sa zriedi na konečnúkoncentráciu. Vznikajúce zriedenie zastaví ďalší proces dozrievania vznikajúcich kremičitanových druhov.0014 Ak vezmeme relatívny nárast zakalenia vtreťom roztoku ako kritérium pre dobu dozrievania, tak sa dozrievanie vykonáva počas takej doby trvania, že zakalenie tretieho roztoku vporovnaní so zakalením bezprostredne po zlúčení prvého adruhého roztoku narastie o faktor v rozsahu od asi 1,5 až asi 50, prednostne od asi 2 do asi 50. Zakalenie sa jednoducho stanoví meraním absorpcie svetla. Nakoľko sa nárast zakalenia nemeria v absolútnych hodnotách, ale relatívne kvýstupnému zakaleniu, je jedno, ktorý presný postup sa na meranie zakalenia použije apri akej dĺžke svetelných vĺn sa toto meranie uskutoční. Je len potrebné, aby sa všetky merania zakalenia uskutočnili za rovnakých podmienok.0015 Alternatívne je možné nárast viskozity tretieho roztoku použiť ako kritérium pre dobu dozrievania. V tomto prípade zvolíme čas dozrievania tak, že viskozita roztoku narastá relatívne k viskozite bezprostredne po zlúčení prvého a druhého roztoku o faktor v rozsahu od asi 1,5 do asi 10, prednostne od asi 2 do asi 10. Nakoľko sa pritom musí merať len relatívny nárast viskozity anie absolútna viskozita, je jedno, podľa ktorej metódy sa meranie viskozity uskutoční. Je len potrebné, aby sa všetky merania viskozity uskutočnili podľa rovnakej metódy. Naj jednoduchšie zvolíme metódu podľa Brookñeld.0016 Nárast zakalenia ako aj prírastok viskozity v treťom roztoku poukazujú na proces dozrievania kremičitanových druhov. Pritom tieto oba procesy spravidla neprebiehajú časovo paralelne, ale s časovým posunom. Nárast zakalenia a viskozita sa spravidla neuskutočňuje ani lineáme V čase. Oveľa viac sa tieto vlastnosti menia bezprostredne po zlúčení prvého a druhého roztoku len pomaly, náhla zmena týchto veličín nastane až po dobe latencie závislej od konkrétnych okolností. Toto sa však spravidla pre zakalenie a nárast viskozity uskutoční V rôznych časoch. Preto je možné ako čas dozrievania zvoliť aj okamih, ktorý sa nachádza medzi nárastom zakalenia a nárastom viskozity.0017 Ako dlho trvá táto doba predbežnej úpravy resp. dozrievania, závisí od konkrétneho zloženia prvého a druhého roztoku a ich stupňa zriedenia pri výrobe tretieho roztoku. Správna doba trvania musí byť preto stanovená vpredbežných pokusoch. Na základe uvedených kritérií je to však veľmi jednoduché. Pri praktickom aplikovaní už potom nie je potrebné, aby sa priebežne meral nárast zakalenia resp. nárast viskozity. Oveľa viac samusíme postarať len o to, aby medzi výrobou tretieho roztoku a jeho pridaním do vodného

MPK / Značky

MPK: C23F 11/18, C02F 5/08, C23F 11/08, C23F 14/02, C23F 11/173

Značky: úpravu, vedúcich, systémov, postup, ochranou, antikoróznou, kovových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e9898-postup-na-upravu-kovovych-systemov-veducich-vodu-antikoroznou-ochranou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup na úpravu kovových systémov vedúcich vodu antikoróznou ochranou</a>

Podobne patenty