Výťahové zariadenie

Číslo patentu: E 7289

Dátum: 27.12.2004

Autor: Ach Ernst

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka výťahového zariadenia, ako je definovanéVýťahové zariadenia rovnakého druhu ako podľa vynálezu vykazujú obvykle Výťahovú kabínu a protizávažia, ktoré sú pohyblivé vo výťahovej šachte alebo pozdĺž voľne stojacich vodiacich zariadení. Na vyvolanie pohybu vykazuje výťahové zariadenie najmenej jeden pohon s najmenej jedným hnacím kotúčom, ktoré prostredníctvom nosného a/alebo hnacieho prostriedku nesú výťahovú kabínu a protizávažia a prenášajú nane potrebné hnacie sily.Výťahové zariadenie podľa úvodnej časti nároku 1 jeV nasledujúcom budú z dôvodu jednoduchosti nosné a/alebohnacie prostriedky označené iba ako nosný prostriedok.Z W 0 03/043926 je známy výťahový systém bez strojovne, pri ktorom sú ako nosný prostriedok pre výťahovú kabínu použité klinové rebrové remene. Tieto obsahujú remeňové teleso v podobe plochého remeňa vyrobené z pružného materiálu (pryž,elastomér), ktoré na svojej klznej ploche privrátenej k hnaciemu kotúči vykazuje viacero rebier prebiehajúcich V pozdĺžnom smere remeňa. Tieto rebrá spolupôsobia s komplementárne k nim vytvorenými drážkami na obvode hnacíchalebo vratných kotúčov (v nasledujúcom označených akoremenica), a to jednak na vedenie klinového rebrového remeňa po remeniciach a jednak na zvýšenie trakčnj schopnosti medzi hnacím kotúčom a nosným prostriedkom. Rebrá a drážky majú trojuholníkové alebo trapézové, tzn. klinové prierezy. Do remeňového telesa klinových rebrových remeňov sú zapustenéV pozdĺžnom smere remeňa orientované, z kovových alebo nekovových laniek pozostávajúce ťažné nosiče, ktoré nosnému prostriedku prepožičiavajú potrebnú pevnosť v ťahu a pozdĺžnuKlinové rebrové remene známe 2 W 0 O 3/043926 vykazujú isté nevýhody, tzn. nie sú optimálne prispôsobené požiadavkám na nosný prostriedok pre výťahové kabiny. Takýto nosný prostriedok má pri najmenších možných rozmeroch a najmenšej možnej vlastnej hmotnosti vykazovať vysokú nosnosť a malú pozdĺžnu pružnosť a pritom má byť môcť vedený cez hnacie avratné kotúče s čo možno malými priemermi.Klinové rebrové remene použité podľa W 0 03/043926 ako nosný prostriedok vykazujú v pomere k prierezom ťažných nosičov pomerne veľké prierezy remeňového telesa, tzn. hrúbka remeňového telesa je veľká vzhľadom k priemeru ťažného nosiča,a okrajové oblasti remeňového telesa privrátené ku kotúčom a kladkám, najmä hroty klinových rebier, sú vzdialené pomerne ďaleko od ťažných nosičov. Pri priereze ťažných nosičov danom potrebnou nosnou silou to znamená, že zverejnené klinové rebrové remene jednak vykazujú viac než bezpodmienečne potrebné množstvo materiálu pre remeňove teleso a tým sú príliš ťažké a drahé. Ďalej potom je materiál V ohybovom smere pomerne vysokého remeňového telesa zbytočne silne namáhaný ohybovými striedavými napätiami, keď nosný prostriedok obieha hnaci kotúč alebo Vratnú kladku s malým priemerom, čo môže viesť na tvorenie trhlín a predčasný výpadok nosnéhoprostriedku. Silným ohybovým striedavým napätiam sú vystavenénajmä oblasti remeňového telesa ďaleko vzdialené od ťažnýchPredložený vynález si kladie za úlohu navrhnúť výťahové zariadenie vyššie opísaného druhu, pri ktorom by boli odstránené uvedené nevýhody, tzn. že výťahové zariadenie by obsahovalo nosný prostriedok V podobe plochého remeňa s rebrami, ktorý by pri použití s minimálnymi priemermi remeníc a pri danej nosnosti vykazoval minimálne rozmery a minimálnu hmotnosť, pričom by boli ťažné nosiče a remeňové teleso vystavené najmenším možným zaťaženiam, takže by bolapre nosný prostriedok zaručená optimálna životnosť.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená opatreniami aNavrhnuté riešenie spočíva V podstate v tom, že u výťahového zariadenia je použitý nosný prostriedok V podobe plocheho remeňa, ktorý najmenej na klznej ploche privrátenej k hnaciemu kotúči vykazuje viacero V pozdĺžnom smere remeňa rovnobežne prebiehajúcich rebier, pričom na rebro sú usporiadané najmenej dva v pozdĺžnom smere remeňa orientované ťažné nosiče a súčet prierezových plôch všetkých ťažných nosičov činí 30 až 40 celej prierezovej pločhy nosného prostriedku. Na zistenie celkovej prierezovej plochy ťažných nosičov je zohľadený prierez definovaný prostredníctvom ichRozdelením zaťaženia na dva ťažné nosiče (s potrebným prierezom) na rebro je dosiahnuté to, že ťažné prostriedky sú pri behu nosného prostriedku cez remenice s malými priemermivystavené menším striedavým ohybovým napàtiam, než keď by bolna rebro použitý jediný ťažný nosič s príslušným väčšímS daným pomerom medzi súčtom prierezových plôch všetkých ťažných nosičov a prierezovou plochou nosného prostriedku je definovaný nosný prostriedok, ktorý vykazuje optimálne malé rozmery a množstvo materiálu. Optimálne malé rozmery majú tiež za následok príslušné malé striedavé ohybové napätia V materiáli remeňového telesa. Na výrobu remeňového telesa môžu byť teda zvolené materiály (pryž, elastomér), ktoré vykazujú menšie prípustné ohybové namáhania, avšak znesúvyššie plošné tlaky medzi ťažnými nosičmi a remeňovým telesom.Výhodné a ďalšie vytvorenia vynálezu vyplývajú z nárokov 2Podľa výhodného vytvorenia vynálezu sú v nosnom prostriedku použité ťažné nosiče s v podstate kruhovým prierezom, ktorých vonkajší priemer činí najmenej 30, s výhodou 35 až 40 vzdialenosti rebier. Ako vzdialenosť rebier sa rozumie vzdialenosť medzi susednými rebrami nosného prostriedku, ktorá je obvykle medzi všetkými rebrami určitého nosného prostriedku rovnaká. U nosného prostriedku vytvoreného podľa tohto pravidla je zaručené, že sily prenášané od ťažných nosičov cez remeňové teleso na hnací kotúč alebo vratnú kladku v remeňovom telese optimálne rozdelené a plošné tlaky vznikajúce medzi ťažnými nosičmi a remeňovým telesom sú optimálne malé. Tým je minimalizované riziko, že zaťaženýťažný nosič prereže remeňové teleso.S výhodou vykazujú rebrá klinový prierez S uhlom boku od 60 ° do 120 °, pričom oblasť od 80 ° do 100 ° je výhodná. Ako uhol boku je označený uhol medzi oboma bočnými plochami (bokmi)klínového rebra. S uhlami boku od 60 ° do l 20 ° je jednak

MPK / Značky

MPK: B66B 7/06, D07B 1/00, B66B 11/00

Značky: výťahové, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e7289-vytahove-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výťahové zariadenie</a>

Podobne patenty