Meranie rýchlosti väzby väzbovej látky a analytu

Číslo patentu: E 6539

Dátum: 05.05.2006

Autor: Kahma Kauko

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Meranie rýchlosti väzby väzbovej látky a analytu0001 Predložený vynález sa týka spôsobu merania rýchlosti väzby väzbovej látky a analytu, napríklad vteste ako je imunologický test. Nameraná miera väzby môže byť použitá napríklad pri odvodzovaní koncentrácie, množstva alebo prítomnosti analytu.0002 Existujúce imunologické testy, zahrňujúce merania rýchlosti väzby,trpia problémom, že presný okamih, kedy reakcia skutočne začne, nemôže byť známy, pretože dochádza kťažkostiam vdôsiedku praktických ťažkostí pri miešaní. To obmedzuje presnosť určenia počiatočnej rýchlostí väzby. Ztohto dôvodu je typicky požadovaná konštantná počiatočná miera reakcie. Napríklad spôsoby používajúce konštantnú počiatočnú mieru väzby boli opísané v US patentoch č. 4,205,954, 5,371,021 a 5,583,055. Vinom spôsobe je meraná miera väzby napríklad ako je opísané v US patentoch č. 4,157,871, 4,204,837,4,268,171, 4,766,083 a 4,835,110.0003 Nevýhodou týchto spôsobov je relatívne dlhý čas potrebný na získanie času potrebného na získanie dostatočného množstva informácie zreakcie na to, aby bolo možné získať informáciu skoncentráciou vzorky. Ďalšou nevýhodou je nutnost začať aktuálne merania okamžite po pridaní0004 Predložený vynález sa týka spôsobu merania rýchlosti väzby väzbovej látky aanalytu uskutočnením sonikácie väzbovej látky aanalytu v médiu na prerušenie väzby medzi väzbovou látkou a analytom, zastavením sonikácie a určením rýchlosti väzby v okamihu uvedenej sonikácie alebo vovopred určenom čase potom.0005 Spôsob môže byť použitý na odvodenie koncentrácie, množstva alebo prítomnosti analytu zurčenej rýchlosti väzby, napríklad vteste alebo imunologickom teste. Sonikácia, typicky ultrasonikácia vo forme krátkeho pulzu,preruší väzbu a účinne nastaví znovu väzbu reakcie na známe počiatočné podmienky. Napriklad pokiaľ väzbový komplex aglutinuje, aglutinácia sa môže viditeľne obmedziť alebo môže zmiznúť. Väzbová reakcia začína po zastavení soníkácie. Časový okamih, kedy k tomu dôjde, je presne známy a to umožňuje určiť počiatočnú mieru väzby presným spôsobom. Zvyčajne je určená miera väzby jej miera v okamihu zastavenia sonikácie, ale v niektorých prípadoch tomôže byť v ľubovoľnom vopred určenom okamihu potom.0006 Tým sa dosiahne, že spôsob je rýchlejší ako zvyčajné spôsoby a súčasne je spoľahlivejši a citlivejší. Môže používať iba jedno reakčné činidlo. Môže tiež vychádzať z princípu homogénneho imunologického testu, v ktorom nie je potrebné separovať viazané a neviazané Iigandy. Analyt, napríklad krvná vzorka alebo štandard, môže byť pridaný do média pred uskutočnením spôsobu, pretože sonikácía preruší väzbu alebo aglutináciu, ku ktorej došlo pred aktuálnym meraním. Je ďalšou výhodou predloženého vynálezu, že možná nešpeciñcká agregácia reagentu vpriebehu skladovania môže byť účinne prerušená rovnakým sonikačným krokom, aký bol použitý pre test.0007 Vsúlade s predloženým vynálezom nie je potrebné, aby priebeh reakcie bol lineárny, pretože počiatočný okamih reakcie je presne známy, takže nie je potrebné používať menej pohodlné spôsoby opísané v stave techniky.0008 Výhodne môže miera väzby byť určená uskutočnením merania vo viacerých časových okamihoch po ukončení uvedenej sonikácie a odvodením rýchlosti väzby vuvedenom vopred určenom časovom okamihu pomocou0009 Extrapolácia môže byť uskutočnená napríklad riedenim krivky bodmi opisujúcimi meranie a vypočítanim rýchlosti väzby v uvedenom vopred určenom časovom okamihu zriedenej krivky. Alternatívne môže byťuskutočnené komplikovanejšia forma extrapolácie. Vjednom príklade sapočiatočný odhad rýchlosti väzby vuvedenom vopred určenom časovom okamihu vypočíta z prvej krivky riedenej dátami a použitej na určenie algoritmu na riedenie krivky. Potom sa bodmi merania riedi druhá krivka, používajúc určený algoritmus na riedenie krivky amiera väzby vuvedenom vopredurčenom časovom okamihu sa určí z riedenej krivky.0010 Predsa len miera väzby môže byť vypočítaná aj inými spôsobmi. Napríklad alternatívnym spôsobom je aplikovať techniku, vktorej sa zmeria meraná vlastnosť vdvoch časových okamihoch arozdiel sa vezme ako reprezentant miera väzby. Vtomto prípade však aj ked rozdiel nie je vsprávnych jednotkách, je reprezentatívny pre veľkosť väzby, pretože interval medzi meraniami je ñxovaný. Napríklad pokiaľ merania sú reprezentatívne pre množstvá aspoň jednej väzbovej látky, analytu alebo viazaného komplexu väzbovej látky, rozdiel je úmerný miere väzby askutočná miera sa rovná rozdielu delenému intervalom medzi meraniami. výrazy rýchlosť väzby a miera väzby sú v tejto prihláške vynálezu použité tak, aby pokrývali techniky,v ktorých je vypočítaná hodnota reprezentujúca mieru väzby dokonca aj keď nie je vsprávnych jednotkách. Predsa len táto alternatívna technika nie je uprednostňovaná, pretože vedie khodnotám opisujúcim priemernú mieru nadanom intervale namiesto rýchlosti v aktuálnom okamihu ukončenia sonikácie.0011 Meraniami môžu byť merané reprezentatívne hodnoty množstva aspoň jednej väzbovej látky, analytu alebo viazaného komplexu väzbovej látky a analytu, typicky sa jedná o optické merania, používajúce napríklad, ale nie exkluzivne, turbidometriu, nefelometriu alebo fluorometriu. Všeobecná miera väzby môže byt určená fotometricky, ako napríklad v známych fotometrických imunologických testovacích spôsoboch miera väzby, alebo ľubovoľným iným0012 Jednou použitelnou technikou je uskutočniť pred pridaním vzorky obsahujúcej analyt do väzbovej látky obsiahnutej v médiu, sonikáciu rovnakej povahy, aká bude následne uskutočnená na prerušenie väzby a vziat hodnotu ako predbežné meranie. Potom predbežné meranie môže byť odčítané odvšetkých meraní, uskutočnených po ukončení uvedenej sonikácie, alebo môžebyt odčítané od extrapolovaných hodnôt meraní vo vopred určenom časovom okamihu. Potom teda sa získa čistá hodnota meranej vlastnosti. To otvára možnosti merania konštantnej vlastnosti vzorky odčítaním hodnoty predbežného merania uskutočneného pre väzbovú látku v neprítomnosti vzorky. To umožňuje meranie vlastnosti, napríklad absorbcie vzorky alebo iné optické vlastnosti, bez narušovania prebiehajúcej reakcie, ktoré by tiež mohlo ovplyvniť vlastnosť. Znalosť hodnoty tejto vlastnosti môže byť použitá napríkladna meranie obsahu hemoglobínu a hematokritu v kNnej vzorke.0013 Alternatívny spôsob dosiahnutia toho istého je extrapolácia merania späť k časové-mu okamihu ukončenia sonikácie. Vmnohých praktických situáciách je táto alternatívna technika jedinou účinnou cestou na meranie vlastností bez narušenia prebiehajúcej reakcie. Vtýchto prípadoch to môže byť uskutočnené iba uskutočnenim prvého merania vlastnosti vzorky v pufrí a potom pridanie druhého reakčného činidla na začatie reakcie. Vyhnutie sa takej zložitej procedúre je ďalšou výhodou sonikácie v predloženom0014 Spôsob je všeobecne aplikovatelný na ľubovoľný typ väzby, ktorá je schopná byť prerušená sonikáciou. Špecifická a prípadne ajnešpecifická väzba medzi časticami môže byť prerušená. Typicky je väzba reverzibilná a nekovalentná väzba. Typicky jedna alebo obidve väzbové látky a analyt sú proteíny. Spôsob je aplikovatelný na väzbu medzi dvoma alebo viacerými0015 Spôsob je obzvlášť aplikovatelný na imunologickú väzbu. V tomto prípade väzbovou látkou môže byť protilátka, antigén (protein alebo látka, ktorá nie je proteín) alebo haptén. Ako je tu používaný, výraz protilátka zahŕňa fragmenty, ktoré sa viažu kanalytu. Také fragmenty zahŕňajú Fv, F(ab) a F(ab)2 fragmenty. Okrem toho protilátka alebo jej fragment môžu byť chimerickými protilátkami, CDR protilátkami alebo humanizovanými protilátkami.

MPK / Značky

MPK: G01N 33/557, G01N 33/53

Značky: meranie, väzby, látky, väzbovej, analytu, rychlostí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e6539-meranie-rychlosti-vazby-vazbovej-latky-a-analytu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Meranie rýchlosti väzby väzbovej látky a analytu</a>

Podobne patenty