Zariadenie na zobrazovanie obrazu na vrstvenom nosiči

Číslo patentu: E 20392

Dátum: 20.12.2012

Autori: Lecamp Guillaume, Laluet Jean-yves

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA ZOBRAZOVANIE OBRAZU NA VRSTVENOM NOSIČI0001 Vynález sa týka oblasti systémov zobrazovania obrazov premietaných na nosiče z vrstveného skla.0002 Použitie takých systémov patrí hlavne do oblasti zobrazovania informácií na zasklievacom dielci a hlavne zobrazovania na priehľadových displejoch, tiež nazývaných HUD alebo Head Up Display. Tieto systémy umožňujú zobrazovať informácie, napríklad obrazy, pri umožňovaní pozorovateľovi pozerat sa súčasne na reálne obrazy, ktoré ho obklopujú, a na zobrazované informácie. Hodia sa napríklad v kokpitoch lietadiel, vlakoch alebo v automobilových vozidlách. Vodič tak môže zviditeľniť zobrazovanú informáciubez toho, aby vzdialil svoj pohlad od zorného pola dopredu od vozidla.0003 Systémy zobrazovania podľa vynálezu môžu byť tiež použité v budovách, keď je požadované používať vrstvené sklá s osvetlujúcimi motívmi poskytujúcimi funkčnosti osvetlenia prostredia, doplnkového osvetlenia. dekoratívneho alebo informačného.0004 Obwkle je v použitiach v oblasti automobilových vozidiel doplnkový obraz získavaný premietaním informácie na čelné sklo majúci vrstvenú štruktúru, to jest tvorenú dvoma sklenenými tabulami a medzilahlú vrstvu z plastu.0005 Existujú rôzne typy systému zobrazovania vizuálnych informácií, hlavne používaných pre pomoc v riadení vozidiel.0006 Určité systémy na videnie so vztýčenou hlavou premietajú virtuálny obraz, ktorý sa odráža na čelnom skle a poskytuje užívateľovi dojem, že vidí obraz tvoriaci sa pred vozidlom. Iné systémy premietajú reálny obraz a vyžadujú prítomnosť luminiscenčných látok vo vrstvenej štruktúre. Vrstvaluminiscenčného materiálu absorbuje žiarenie v ultratialovej alebo infračervenej oblasti a znovu ho vysiela vo viditeľnom pásme. Luminofory sú zvolené v závislosti od vlnovej dĺžky dopadajúceho budiaceho žiarenia. Ked je vlnová dĺžka v oblasti UV, hovorí sa o konverzii nadol. Ked je obrátene vlnová dĺžka v oblasti IR, hovorí sa o konverzii hore. Obraz je skutočný a tvorí sa v rovine0007 V systémoch pomáhajúcich riadeniu, vyžadujúcich Iuminiscenčné látky (reálny obraz) boli opísané dva varianty. Prihláška W 0 02/058402 opisuje systém HUD, v ktorom vrstva luminiscenčného materiálu kryje celý povrch čelného skla. Požadovaná správa sa objaví lokálnym budením Iuminoforov pomocou zložitého optického systému vybaveného smerovým systémom svetelného zväzku vyžarovaného zdrojom UV/IR, obsahujúcim galvanometre alebo mikrozrkadlá alebo systémom umožňujúcim tvorbu a projekciu obrazu,ako napríklad matice LCD a prevádzaclch šošoviek. Tieto osvetľovacie systémysú náročné na priestor a nákladné.0008 V ďalšom variante, opísanom napríklad v prihláškach EP 1 793 261 alebo FR 2 929 017, je vrstva luminoforového materiálu uložená lokálne, vo forme vopred natlačených piktogramov, ktoré sú po tom osvecované jednoduchým optickým systémom. Nevýhoda týchto vopred natlačených piktogramov je to, že okrem zložitosti nanášania luminoforového materiálu majú Iuminiscenčné molekuly tendenciu migrovat vo vnútri medziľahlej polymérnej vrstvy. V dôsledku tejto migrácie sa vopred natlačené piktogramy stávajú hmlisté a časom sa piktogramy stanú nečitatelnými. Ďalej majú Iuminiscenčné látky obmedzenú životnosť a viac alebo menej blednú pôsobením ultrafialového žiarenia. Je teda potrebné používať robustné Iuminiscenčné látky, čo obmedzuje počet použiteľných zlúčenín.0009 Ďalej sú rôzne systémy opísané vyššie také, že viditeľné informácie sú uložené na oblastiach sledovania cestnej dopravy v čírej alebo transparentne časti čelného skla. Vyvolávajú teda riziko nedostatku pozornosti zo strany vodiča, ktorý by mohol zameriavať pohlad na zobrazovanú informáciuskôr než na vonkajšie udalosti. Okrem toho tieto systémy poskytujú väčšinounedostatočný kontrast na umožñovanie správneho čítania informácie v podmienkach silného vonkajšieho osvetlenia. Aby sa prekonal tento problém,spočíva riešenie v tom, že sa vybavia systémy svetelných zdrojov veľkým výkonom, typu UV lasera, čo nie je bez nebezpečenstva tak vnútri ako aj0010 Prihláška WO 2009/122094 opisuje vrstvené čelné sklo obsahujúce zobrazovacie zariadenie HUD, v ktorom vrstva Iuminoforového materiálu,nanesená vo forme piktogramu, je uložená na čelnom skle v úrovni vrstvy nepriehľadného materiálu z čierneho emailu. Táto vrstva čierneho povlaku je uložená za vrstvou luminoforov v smere šírenia dopadajúceho žiarenia a tvorí vrstvu absorbujúcu UV žiarenie. Toto riešenie umožňuje predísť akémukoľvek nebezpečnému unikaniu dopadajúceho žiarenia v kabíne vozidla alebo von z kabíny vozidla. Umožňuje tiež predísť akejkoľvek degradácii luminoforov vonkajším žiarením.0011 Nanášanie luminoforovej vrstvy však zostáva obtiažne na uskutočňovanie, keďže musí byť uskutočnené tak, aby vytvorilo piktogram. Migrácia luminoforov v medziľahlej vrstve z plastu zostáva problémom, ktorý vyvoláva rozmazávanie natlačeného obrazu piktogram sa stane hmlistý, hlavne pôsobením opakujúcich sa silných osvetlení, ktoré majú za následok periodické uvádzanie zostavy zasklenia na veľmi vysoké teploty.0012 Tento vynález navrhuje poskytnúť zariadenie na zobrazovanie na vrstvenom nosiči, umožňujúce riešiť súbor problémov uvedených vyššie, prisúčasnom udržiavaní nízkych nákladov.0013 Navrhnuté riešenie umožňuje prenášať informácie do špeciñckej oblasti zasklenia, kde zostáva dostatočný kontrast na to, aby informácia bola viditeľná len zvnútra bez potreby použitia zdrojov budiacich koherentné svetlo, s vysokým výkonom alebo zložitých kvôli tomu, že sú vybavené systémami smerového ovládania zväzku.0014 Navyše už nie je voľba Iuminiscenčných látok diktovaná ich účinnosťou konverzie, ich životnosťou a ich afinitou k difúzii. Môže byťuskutočňovaná na základe ich nákladov, ich ľahkosti použitia a vytváranej farby.0015 Osvetľovacie zariadenie podľa vynálezu vyhovuje ľahko zadávacím podmienkam v oblasti automobilových vozidiel, pokiaľ ide aj kompaktnosť,odolnosť proti vibráciám a výchylkám teploty a cenu.0016 Konkrétnejšie sa vynález týka zasklievacieho dielca prezobrazovacie zariadenie, pričom zasklievací dielec obsahuje zostavu najmenej- transparentnej prvej vonkajšej tabule a transparentnej druhej vnútornej tabule, ktoré majú každá vonkajšiu plochu a vnútornú plochu, pričom uvedené sklenené tabule sú vzájomne spojené medzilahlou vrstvou z teplom tvarovatelného materiálu alebo viacvrstvovým plošným dielcom, vktorom je integrovaná taká medziľahlá vrstva,- ochrannej vrstvy z nepriehladného materiálu v styku s vnútornou plochou prvej vonkajšej tabule,druhej vnútornej tabule, pričom táto maskovacia vrstva obsahuje otvory tvoriace piktogramy,- rovnomerné vrstvy materiálu dopovaného Iuminiscenčnými látkami zvolenými na absorbovanie svetelného žiarenia vytváraného svetelným zdrojom vyvíjajúcim žiarenie v ultratialovom alebo infračervenom pásme a na opätovné vysielanie svetelného žiarenia vo viditeľnom pásme, pričom uvedená rovnomerná vrstva je uložená v zasklievacom díelci medziuvedenou maskovacou vrstvou a uvedenou ochrannou vrstvou.0017 Plocha tabúl tvoriacich zasklievací dielec, nazývaná vnútorná, je plocha obrátená smerom dovnútra zostavy, na rozdiel od plochy nazývanej vonkajšia plocha, ktorá je obrátená smerom von.0018 Pod pojmom rovnomerná sa rozumie, že materiál dopovaný Iuminiscenčnými látkami je rozdelený po celej vrstve.0019 Otvory tvoriace piktogramy sú otvory vytvorené v maskovacej vrstve, ktorej tvarje prispôsobený požadovanej kresbe pre piktogram.0020 S výhodou je rovnomerná vrstva dopovaná Iuminiscenčnými látkamitvorená medzilahlou vrstvou alebo časťou medziľahlej vrstvy, do ktorej boli

MPK / Značky

MPK: G02B 6/00, G02B 5/20, F21V 8/00, C03C 27/12, G02B 27/01, B32B 17/10

Značky: zariadenie, zobrazovanie, nosiči, obrazů, vrstvenom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e20392-zariadenie-na-zobrazovanie-obrazu-na-vrstvenom-nosici.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zobrazovanie obrazu na vrstvenom nosiči</a>

Podobne patenty