Spôsob výroby expandovaných tabakových stoniek

Číslo patentu: E 18800

Dátum: 22.12.2011

Autor: Hoffmann Harald

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje na novelizovaný spôsob výroby expandovaných tabakových stoniek na použitie V náplni rezaného tabaku. Vynález sa tiež vzťahuje na výrobu rezanejnáplní, ktorá obsahuje expandované tabakové stonky, ktoré bolivyrobené použitím takéhoto spôsobu.0002 Je bežné, že tabakové výrobky s rezanou náplňou pre fajčiarske výrobky sú tvorené prevažne z čepeľových časti tabakového listu, ktoré sa oddeľujú od stonkovej časti listu počas procesu mlátenia. Stonková časť tabakového materiálu,ktorý zostane po odstránení a oddelení čepele, sa často nepoužíva a veľká časť stonkovej časti tabakového materiálu ide teda do odpadu.0003 V záujme zvýšenia množstva stonkovej časti tabakového materiálu, ktorý sa môže komerčne použiť, bolo už skôr navrhnuté spracovať odstránené tabakové stonky a potom miešať spracované tabakové stonky s čepeľovou časťou, aby sa vytvárála rezaná náplň. Napríklad, dobre známy postup na spracovanie tabakových stoniek zahŕňa vlhčenie stoniek a potom ich valcovanie, aby sa zmenšila ich hrúbka.0004 EP-A-0,931,464 opisuje postup prípravy tabakovej stonky na použitie v náplní, v ktorej sa tabaková stonka triedi podľa priemeru, aby sa poskytol určitý počet odstupñovania stoniek, a každá stonka sa valcuje oddelene, aby sa dosiahli rovnomerné valcované hrúbky stoniek, napríklad 1,1 mm.0005 Na expanziu tabakových stoniek bolo navrhovaných už predtým množstvo spôsobov na zníženie ich hustoty, aby sa zlepšili vlastnosti horenia stoniek. V doterajšom stave technikyv tejto oblasti, expanzia tabakových stoniek sa zvyčajnedosahuje vlhčením stoniek použitím pary alebo vody s následným zahriatím, čo sa V niektorých prípadoch uskutočňuje pod tlakom. 0006 Tieto postupy spracovania boli skúšané s rôznymi druhmi tabaku, vrátane napríklad tabak Virginia, tabak Oriental alebo ich kombinácie.0007 Príklad postupu a zariadenia na expanziu náplne rezaného tabaku je opísaný v EP-A-0,565,246.0008 V prípade, že stonky sú valcované alebo expandované,výsledné spracované stonky sa môžu ľahšie zmiešať s tabakovou čepeľou a začleniť ich do rezanej náplne cigarety. Ale, postup valcovania stoniek alebo expanzia stoniek s použitím pary alebo vody zvyčajne neovplyvňuje chuťové charakteristiky tabakových stoniek. Tabakové stonky teda môžu mať nežiaduci vplyv na celkovú chuť hlavného prúdu dymu vytváraného pri horení rezanej náplne. To je najmä v prípade použitia stoniek z listov tabaku Burley.0009 Bolo by žiaduce poskytnúť vylepšený a účinnejší spôsob na expanziu tabakových stoniek na použitie ako prijateľnej zložky zmesi rezanej náplne vo fajčiarskych výrobkoch. Zvlášť by bolo žiaduce, ak by takýto spôsob mohol významne zvýšiť plniacu schopnosť tabakových stoniek. Bolo by ďalej žiaduce, ak by spôsob expanzie mohol byť vykonávaný použitím konvenčného zariadenia, čím by sa znížil vplyv na náklady na realizáciu0010 Podľa tohto vynálezu je poskytnutý spôsob výroby expandovaných tabakových stoniek pre náplne rezaného tabaku,pričom tento spôsob zahŕňa krokyvalcovanie tabakových stoniek na valcovanú hrúbku 0,1 až 0,5 mm tak, že bunková štruktúra stoniek sa aspoň čiastočne rozdeli úprava valcovaných stoniek, aby sa zvýšil obsah vlhkostirezanie upravených tabakových stoniekimpregnácia rezaných tabakových stoniek použitím kvapalného oxidu uhličitéhozahrievanie impregnovaných stoniek na dosiahnutie expanzie a opätovná úprava stoniek po zahrievaní, aby sa zvýšil obsah vlhkosti.0011 Spôsoby podľa tohto vynálezu sa môžu vykonávať na ľubovoľnom type tabakových stoniek, vrátane, avšak bez výhradného obmedzenia, stoniek z tabaku Burley, tabaku Virginia,tabaku Oriental alebo ich kombinácie.0012 Výraz hrúbka sa vzťahuje na vzdialenosť medzi horným povrchom, ktorý je V kontakte s valcovacím zariadením (ako bude podrobnejšie opísané V ďalšom texte), a dolným povrchom, ktorý je V kontakte s valcovacím zariadením. Hrúbka teda zodpovedá rozmeru tabakových stoniek, ktorá zmenšuje svoju veľkosť V priebehu postupu valcovania, ktorý je zvyčajne V podstate priečny na smer pohybu tabakových stoniek cez valcovacie zariadenie. Valcovaná hrúbka jednotlivej tabakovej stonkovej častice sa odoberá v danom bode v smere rezania, ktorý povoľuje najväčšiu plochu priečneho rezu.0013 Prekvapujúco bolo zistené, že vystavenie tabakových stoniek spracovateľským krokom podľa spôsobu podľa predkladaného vynálezu má významný, pozitívny vplyv na chuťové vlastnosti stoniek ako aj výkonnosť plnenia. V dôsledku valcovania a expanzie stoniek použitím kvapalného oxidu uhličitého, tabakové stonky majú zlepšené chuťové vlastnosti a dochuťové charakteristiky a rozvíjajú príjemnejšiu chuť a vôňu. Expanzia stoniek znižuje hustotu stonkového materiálu, takže charakteristiky horenia rezanej náplne zahrnujúce stonku sú optimalizované. Pozitívne účinky spôsobu podľa predkladaného vynálezu sú zrejmé najmä v prípade stoniek tabaku Burley.0014 Ako výsledok týchto pozitívnych účinkov na tabakové stonky vyplývajúci zo spôsobu expanzie podľa predkladaného vynálezu, tabakové stonky sa môžu používať ako prijateľná zložkarezanej náplne. Expandované tabakové stonky sa môžu tiežpridávať do rezanej náplne V podstatne väčších podieloch, ako bolo možné skôr, čím sa zlepší využívanie tabakového materiálu. Použitie spôsobu podľa predkladaného vynálezu má tiež pozitívny vplyv na životné prostredie tým, že znižuje podiel tabakového materiálu, ktorý ide do odpadu.0015 Používanie tabakových stoniek namiesto tabakovej čepele V rezanej náplní, je efektívne z hľadiska nákladov, pretože stonky tabakových listov sú zvyčajne k dispozícii za nižšiu cenu ako tabaková čepeľ. Tabakové stonky sa môžu výhodne upravovať použitím existujúceho zariadenia, ktoré je už v prevádzke na expanziu tabakovej čepele. To umožňuje, že spôsoby podľa tohto vynálezu sa môžu vykonávať účinným a hospodárnym spôsobom, bez potreby ďalšieho zariadenia. Okrenl toho, sú náklady, ktoré by inak vznikli vo vzťahu na likvidáciu tabakových stoniek, môžu byť znížené alebo odstránené.0016 Expandované tabakové stonky sa môžu kombinovať s tabakovou čepeľou alebo inými typmi tabakového materiálu potom, čo sa uskutoční expanzia stoniek. V tomto prípade sa rôzne zložky rezanej náplne spracovávajú na samostatných linkách pred zmiešaním takýchto zložiek. Vo výhodných vyhotoveniach predkladaného vynálezu sa však valcované tabakové stonky kombinujú s tabakovou čepeľou pred krokom upravovania tak, že všetky nasledujúce kroky sa vykonávajú na kombinovaných tabakových stonkách a čepeliach. Týmto spôsobom sa tabakové stonky môžu ľahko upravovať spolu s tabakovou čepeľou a použitím rovnakých postupových krokov a podmienok. Tabaková čepeľ môže byť z akéhokoľvek typu tabakového listu, vrátane, ale bez výhradného obmedzenia, tabaku Burley, tabaku Virginia alebo tabaku Oriental. Tabaková čepeľ z jedného alebo viacerých rôznych typov tabakového listu sa môže kombinovať s tabakovými stonkami. Jeden alebo viac rôznych typov tabakového listu, zktorého sa čepeľ odoberá, môže byť z rovnakého alebo odlišnéhotypu tabakového listu voči tabakovým stonkám.

MPK / Značky

MPK: A24B 3/18

Značky: spôsob, expandovaných, výroby, tabákových, stoniek

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e18800-sposob-vyroby-expandovanych-tabakovych-stoniek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby expandovaných tabakových stoniek</a>

Podobne patenty