Spôsob a systém na výrobu zaveseného podhľadu

Číslo patentu: E 17445

Dátum: 03.11.2011

Autori: Duttlinger Werner, Blattert Heiko, Setzer Janine

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a systém na výrobu zaveseného podhľaduVynález sa týka spôsobu a systému na výrobu zaveseného podhľadu, pričom sa tu pod zaveseným podhľadom rozumie obloženie zo strany stavby už zhotoveného nosného stropu za použitia najmenej jedného doskovitého stavebného prvku. Nosný strop môže byť pritom vytvorený masívny alebo ako trámový strop. Ďalej môžu byť na výrobu stropu použité priemyselne prefabrikované stropné prvky, takže strop zostáva 2 viacero useba položených jednotlivých prvkov.Ťažkosť pri obkladaní takýchto nosných stropov spočíva v tom, že inštalácia je uskutočnená nad hlavou a musí byť preto zaručené trvalo spoľahlivé upevnenie. Na upevnenie doskovitých stavebných prvkov sú preto známe početné systémy,ktoré obsahujú z lát a/alebo profilov zostávajúcu nosnú konštrukciu ako aj upevňovacie prostriedky na mechanické upevnenie doskovitých stavebných prvkov na nosnej konštrukcii. Upevñovacie prostriedky sú spravidla dimenzované tak, že spôsobujú tvarový styk a tým sú namáhateľné na ťah. Ako upevňovacie prostriedky sú preto často používané skrutky, háky a/alebo zdere, ktoré sú spojiteľné tvarovým stykom ako s doskovitým stavebným prvkom, tak tiež s nosnou konštrukciou. Okrem toho sú známe systémy, ktoré obsahujú pridržné profilyalebo prídržné lišty, na ktoré sú doskovité stavebné prvkyuložené, takže prídržné profily alebo lišty doskovitý stavebný prvok obopínajú. To však znamená, že sú prídržne profily alebo lišty viditeľné. Keď je to nežiaduce, sú ďalej známe systémy,u ktorých prídržné profily alebo prídržné lišty zaberajú do bočnej drážky doskovitého stavebného prvku a sú tak doskovitýmDokonca i pri neviditeľnom upevnení doskovitých stavebných prvkov však zostávajú škáry V stykovej oblasti dvoch doskovitých stavebných prvkov viditeľné, takže zavesený podhľad získa vzhľad rastrového stropu. Aby tomu bolo zabránené, sú škáry často uzatvárané náterovým tmelom a/alebo je zavesený podhľad dodatočne opatrený bezškárovo nanesenýmDE 10 2005 058 126 Al uverejňuje systém na vytvorenie zaveseného podhľadu zostávajúci z najmenej jedneho nosiča a držiaku, ktorý je závesný do nosiča. Držiak je spojiteľný s doskovitým stavebným prvkom na obloženie stávajúceho stropu,zatiaľ čo nosič je upevnený na obkladanom strope. Na spojenie s doskovitým stavebnýnt prvkonl vykazuje držiak najmenej jedno paralelne k stropu prebiehajúce rameno, ktoré doskovitý stavebný prvok obopína alebo je zavedené do bočnej drážky doskovitého stavebného prvku, aby tak bolo dosiahnuté tvarového styku. Paralelne k stropu prebiehajúce rameno môže byť okrem toho priložené na zadnú stranu doskovitéhostavebného prvku a so stavebným prvkom zoskrutkované.Na upevnenie doskovitého stavebného prvku na nosnej konštrukcii prostredníctvom skrutky musí byť skrutka zavedená zdola cez doskovitý stavebný prvok. Hlava skrutky tak zostáva viditeľná. Aby tomu bolo zabránené, musí byť hlava skrutky zapustená a vybranie zatmelené. To je veľmi nákladné. Pokiaľk tomu vznikajú požiadavky ohľadne vzduchotesnosti zavesenéhopodhľadu, nemôže to byť pri zoskrutkovaní doskovitých stavebných prvkov s nosnou konštrukciou zaručené, pretože tesniaca rovina je prostredníctvom skrutiek niekoľkokrát porušená. Tesniaca rovina je v závislosti na vytvorení doskovitého stavebného prvku vytvorená ním samotným a/alebo fóliou alebo rúnom. Doskovitý stavebný prvok môže tiež vykazovať kašírovanie zostávajúce z fólie alebo rúna. Porušenie tesniacej roviny je zrejmé najmä vo forme tmavých odtlačkov V oblasti skrutkovitého upevnenia na spodnej strane zaveseného podhľadu, pretože vzduch, ktorý cez netesnosti uniká, berie so sebou častice prachu a nečistôt, ktoré sausadzujú na spodnej strane zaveseného podhľadu.Upevnenie prostredníctvom mechanických upevňovacích prostriedkov má ďalej nevýhodu, že je nákladné a silovo namáhavé. Jednak prebieha práca nad hlavou, to znamená so zdvihnutými rukami, a jednak musí byť doskovitý stavebný prvok jednou rukou pridržovaný a druhou rukou upevňovaný, čo vyžaduje silu a k tomu šikovnost. V závislosti na veľkosti a/alebo hmotnosti upevňovaných doskovitých stavebných prvkov to môže prípadne vyžadovať viac než jednu osobu, najmä vtedy, keď jedna ruka na pridržanie nestačí.Po uskutočnenom upevnení prostrednictvom mechanických upevňovacich prostriedkov nie je k tomu doskovitý stavebný prvok už vyrovnávateľný, takže sa takéto spôsoby alebo systémyjavia ďalej ako málo aplikačne isté.Z US 3 121 977 A je ďalej známy zavesený podhľad, u ktorého sú priesvitné panely upevnené prostredníctvom dvojstranného lepiaceho pásu, aby mohli byt panely v pripade potreby Odobraté. Bezškárový stropný podhľad nie je týmtoVynález má za úlohu navrhnúť spôsob a systént na výrobu zaveseného podhľadu, u ktorých by vyššie zmienené problémy nenastávali vôbec alebo pri najmenšom vo výrazne redukovanejmiere. Najmä by mali spôsob a systém umožňovať jednoduchú aTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakmi nároku 1 a systémom so znakmi nároku 5. Výhodné ďalšievytvorenia vynálezu sú uvedené v závislých nárokoch.U navrhnutého spôsobu na výrobu zaveseného podhľadu je najmenej jeden doskovitý stavebný prvok nepriamo prostredníctvom nosnej konštrukcie upevnený na nosnom strope. Pritom je upustené od použitia mechanických upevňovacích prostriedkov na upevnenie doskovitého stavebného prvku na nosnej konštrukcii a upevnenie doskovitého stavebného prvku na nosnej konštrukcii je uskutočnené prostredníctvom lepeného spojenia. Použitie tohto spôsobu pri výrobe zaveseného podhľadu vedie k časovej a finančnej úspore, pretože použitie mechanických upevňovacích prostriedkov najmenej v rámci upevnenia doskovitého stavebného prvku na nosnej konštrukcii odpadne. Upustením od mechanických upevňovacích prostriedkov,ako napríklad skrutiek, ktoré doskovitým stavebným prvkom prechádzajú a vedú k netesnostiani a tým k odtlačkonl nečistôt na spodnej strane doskovitého stavebného prvku, môže byť jednoduchými prostriedkami vytvorený vzduchotesný zavesený podhľad, ktorého priestorová strana je bez výskytu takýchto

MPK / Značky

MPK: E04B 9/22

Značky: systém, zavěšeného, spôsob, výrobu, podhľadu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e17445-sposob-a-system-na-vyrobu-zaveseneho-podhladu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a systém na výrobu zaveseného podhľadu</a>

Podobne patenty