Zariadenie a spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien

Číslo patentu: E 16962

Dátum: 14.12.2012

Autori: Sugimoto Kiyomasa, Nishie Satoshi

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie a spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien Opis OBLASŤ TECHNIKY0001 Predmetom vynálezu je zariadenie a spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien s lahkou hmotnosťou vďaka sekaným skleneným vláknam.0002 Podložka zo sekaných sklenených vlákien sa zvyčajne využíva ako výstužový prvok v Iísovaných produktoch z plastických materiálov vystužených sklenenými vláknami (GFRP), takých ako vaňa alebo septik. Podložka zo sekaných sklenených vlákien sa taktiež využíva ako výstužový základ v lisovanom materiáli, z ktorého je vytváraný strop automobilu. Bol vyvinutý lisovaný materiál, z ktorého je vytváraný strop automobilu, v ktorom je podložka zo sekaných sklenených vlákien pripevnená k obom stranám plátu z polyuretánovej peny. V posledných rokoch, zdokonalenia v redukcii hmotnosti automobilu viedli k požiadavke na redukciu hmotnosti Iisovaného materiálu, z ktorého je vytváraný strop automobilu. Z toho dôvodu, existuje zvyšujúci sa dopyt po podložke zo sekaných sklenených vlákien s lahkou hmotnosťou (tak ako sa používa v tomto dokumente, pojem hmotnosť s ohladom na podložku zo sekaných sklenených vlákien odkazuje na hmotnosť na jednotku plochy), ktorá obsahuje zredukované množstvo sekaných sklenených vlákien, ktoré sú materiálom pre podložku zo sekaných sklenených vlákien (podložka zo sekaných sklenených vlákien s lahkou hmotnosťou je taktiež označovaná ako podložka zo sekaných sklenených vlákien s lahkou hmotnosťou).0003 Podložka zo sekaných sklenených vlákien je vyrábaná nasledovným spôsobom. Na začiatku je sklená vata nasekané na kúsky s vopred určenou dĺžkou za účelom získania sekaných sklenených vlákien. Ďalej sú sekané sklenené vlákna distribuované a usadené na dopravné zariadenia, také ako dopravný pás, za účelom sformovania plátu. Sekané sklenené vlákna sú počas ich prepravy na prepravnom páse vystavené mnohým krokom. Kroky zahŕňajú napriklad striekanie spojiva na sekané sklenené vlákna, zahrievanie sekaných sklenených vlákien, ku ktorým sa viaže spojivo a chladenie a stláčanie sekaných sklenených vlákien po zahriatl, a podobne. Podložka zo sekaných sklenených vlákien vyrobená pomocou týchto krokov je pred odoslaním zvinutá do valca pomocou navíjacieho stroja alebo podobného stroja.0004 A tu, ked je vyrobená podložka zo sekaných sklenených vlákien s lahkou hmotnosťou (to jest, tenká), môže nastať nasledovný problém. Podložka zo sekaných sklenených vlákien sa počas výrobného procesu do istej miery rozťahuje alebo sťahuje. Podložka zo sekaných sklenených vlákien s lahkou hmotnosťou má tenkú hrúbku a z toho dôvodu má problémy s dostatočným prispôsobovanlm sa takejto expanzii alebo kontrakcii. Z toho dôvodu, expanzia alebo kontrakcia, ktorej sa neprispôsobila zapríčiňuje zvrásnenie, ktoré na podložke zo sekaných sklenenýchvlákien ostáva. Zvrásnenía zvyčajne nastávajú, predovšetkým medzi krokom chladenia a stláčania sekaných sklenených vlákien a krokom navíjania podložky zo sekaných sklenených vlákien za použitia navíjacieho stroja. Ak je podložka zo sekaných sklenených vlákien, ktorá má zvrásnenie, priamo navinutá do valca,zvrásnenie priamo ostáva vo valci. V tomto prípade, aj keď je valec odvinutý,zvrásnenie je viditeľné na povrchu podložky zo sekaných sklenených vlákien. Podložka zo sekaných sklenených vlákien, ktorá má zvrásnenie, má nízku trhovú hodnotu. Ak je lisovaný produkt vyrobený za použitia takejto podložky zo sekaných sklenených vlákien, zvyčajne nastávajú také defekty ako vada výlisku. delamínácia, a nedostatočná pevnosť.0005 Konvenčne sa používa dobre známa technika odstraňovania zvrásnenia vyskytujúceho sa v plátovom materiáli, pri ktorej je zvrásnenie vyhladené kĺzaním konštrukčného prvku, takého ako je deliaci pruh alebo expanzný valec, po plátovom materiáli (viď napríklad Patentový dokument 1). Patentový dokument 1 opisuje aparát pre navíjanie pásového materiálu (plátový materiál), v ktorom je expanzný valeczostavený v pozícii blízko k valcu, do ktorého je zvinutý pásový materiál, a pásový.materiál je napínaný alebo rozťahovaný (zvrásnenia sú vyhladené) okamžite pred samotným navíjaním do valca,ičim sa odstraňuje zvrásnenie vyskytujúce sa na pásovom materiáli.ZOZNAM CITÁCIÍ PATENTOVÝ DOKUMENT0006 Patentový dokument 1 Japonská neoverená publikácia patentovej prihlášky s číslom 863-196445PODSTATA VYNÁLEZU PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ VYRlEŠENÝ VYNÁLEZOM0007 Avšak, ak je použitý expanzný valec pri pokuse vyhladiť zvrásnenie na podložke zo sekaných sklenených vlákien, môžu nastať rôzne problémy. Podložka zo sekaných sklenených vlákien je lisovaný produkt vytvarovaný zo sekaných sklenených vlákien, ktoré sú získané nasekaním sklenej vaty na kúsky s vopred určenou dĺžkou a a sú držané pokope pomocou termoplastickej živice (spojivo). lnými slovami, podložka zo sekaných sklenených vlákien je zmes sklenej vaty a termoplastickej živice. Z toho dôvodu, ak je povrch podložky zo sekaných sklenených vlákien násilne otieraný pomocou kĺzajúceho konštrukčného prvku takého ako je expanzný valec, je termoplastická živica obsiahnutá v podložke zo sekaných sklenených vlákien roztavená kvôli teplu vznikajúcemu trením, takže kvalita produktu podložky zo sekaných sklenených vlákien sa pravdepodobne zníži. Predovšetkým, ak je použitý expanzný valec pre podložku zo sekaných sklenených vlákien s lahkou hmotnosťou,celá podložka zo sekaných sklenených vlákien je veľmi náchylná na nadmerné zahriatie teplom zapríčineným trením s expanzným valcom, pretože podložka zo sekaných sklenených vlákien má tenkú hrúbku. Z toho dôvodu môže nastať problém, EP 2 604 732 B 1 E-390/14-Tšnapriklad, podložka zo sekaných sklenených vlákien môže byť poškodená alebo roztavená termoplastická živica môže pevne priľnúť na povrchu expanzného valca(takzvané polepenie živicou). Okrem toho. expanzný valec môže byť zostrojený iba v pozícii v smere pohybu podložky zo sekaných sklenených vlákien, pričom sa napätie môže vyskytnúť v smere pretínajúcom smer pohybu (napríklad, rohová časť, pri ktorej je smer pohybu podložky zo sekaných sklenených vlákien ohnutý alebo zmenený). Navyše, náklady na samotný expanzný valec sú vysoké. Preto kladie použitie expanzného valca obmedzenia na konfiguráciu zariadenia. čo vedie ku komplikovanému dizajnu zariadenia a nárastu nákladov na zariadenie.0008 Preto v súčasnosti ešte nebola vyvinutá technika, ktorá dokáže spoľahlivo a jednoducho odstrániť zvrásnenie, vyskytujúce sa počas výrobného procesu, bez poškodenia podložky zo sekaných sklenených vlákien, predovšetkým podložky zo sekaných sklenených vlákien s ľahkou hmotnosťou. Predmet vynálezu bol uskutočnený so zreteľom na vyššie spomínané problémy. Predmetom tohto vynálezu je poskytnutie zariadenia a spôsobu na výrobu nezvrásnenej (to jest, vysoko kvalitnej) podložky zo sekaných sklenených vlákien s nízkymi nákladmi (predovšetkým,podložky zo sekaných sklenených vlákien s ľahkou hmotnosťou pre ktorú existuje v posledných rokoch stúpajúci dopyt). Tak ako sa používa v tomto dokumente, podložka zo sekaných sklenených vlákien s ľahkou hmotnosťou odkazuje na takú, ktorá má hmotnosť 300 glm alebo menej.PROSTRIEDKY NA VYRIEŠENlE PROBLÉMU0009 Na dosiahnutie predmetu, zariadenie podľa tohto vynálezu pre podložku zo sekaných sklenených vlákien je zariadenie na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien s hmotnosťou 300 g/mz alebo menej vďaka sekaným skleneným vláknam, vrátane prostriedkov na prevenciu vzniku zvrásnenia na vyhladenie zvrásnenia alebo zvrásnenl vyskytujúcich sa na podložke zo sekaných sklenených vlákien, a navijacie prostriedky na navíjanie podložky zo sekaných sklenených vlákien, na ktorej bolo vyhladené zvrásnenie alebo zvrásnenia, do valca.0010 Hmotnosť podložky zo sekaných sklenených vlákien je, napríklad, definovaná ako 300 až 600 g/mz podľa japonských priemyselných štandardov (JIS R 3411 (2006. V JIS R 3411 (2006), podložka zo sekaných sklenených vlákien je definovaná ako produkt vyrobený nasekanim E-skleneného vlákna na kúsky s dĺžkou približne 50 mm,navrstvenlm kúskov E-skleneného vlákna v náhodných smeroch do jednotnej hrúbky,a vytvarovanim stohu kúskov E-skleneného vlákna do podložky za použitia spojiva. Z toho dôvodu majú zvyčajne produkty podložiek zo sekaných sklenených vlákien hmotnosť prekračujúcu 300 g/mz. Produkty majúce relatívne vysokú hmotnost majú relativne veľkú hrúbku, a z toho dôvodu sa zvrásnenie signiñkantne neprejavuje. Avšak, s ľahkou hmotnosťou (300 g/mz alebo menej) podložka zo sekaných sklenených vlákien nemá schopnosť natiahnuť sa a zmrštiť, a z toho dôvodu zvrásnenie na nej zvyčajne nastáva počas výrobného procesu. Pre podložku zo sekaných sklenených vlákien s ľahkou hmotnosťou, nie je vhodné vyhladzovať zvrásnenie za použitia kĺzajúcich konštrukčných prvkov, takých ako je expanzný valec. Na druhej strane, ak je vyrobený Iisovaný produkt za použitia podložky zo sekaných sklenených vlákien, z ktorej nebolo zvrásnenie dostatočne odstránené, zvyčajnenastávajú také defekty ako vada výlisku, delaminácia, a nedostatočná pevnosť. Z toho dôvodu, za účelom zachovania kvality Iisovaných produktov, je žiadúce odstrániť zvrásnenie pred tým ako je podložka zo sekaných sklenených vlákien zvinutá do valca.0011 V tomto ohľade, zariadenie pre podložku zo sekaných sklenených vlákien,ktorý má túto konñguráciu zahŕňa prostriedky na prevenciu vzniku zvrásnenia ktoré vyhladzujú zvrásnenie vyskytujúce sa na podložke zo sekaných sklenených vlákien. S prostriedkami na prevenciu vzniku zvrásnenia, môže byl odstránené v podstate všetko zvrásnenie vyskytujúce sa na podložke zo sekaných sklenených vlákien pred tým ako je podložka zo sekaných sklenených vlákien zvinutá do valca pomocou navíjacích prostriedkov. Alternatívne, výskytu zvrásnenia na podložke zo sekaných sklenených vlákien je možné predchádzať. Výsledkom je, že ak je Iisovaný produkt vyrobený za použitia podložky zo sekaných sklenených vlákien, také defekty ako vada výlisku sa nevyskytujú, a z toho dôvodu môžu byť získané vysoko kvalitné produkty. 0012 V zariadení podľa tohto vynálezu pre podložku zo sekaných sklenených vlákien, prostriedky na prevenciu vzniku zvrásnenia sú vhodne lisovacie prostriedky na stláčanie podložky zo sekaných sklenených vlákien.0013 Podľa zariadenia pre podložku zo sekaných sklenených vlákien, ktoré má túto konfiguráciu, zvrásnenie ktoré nastalo na podložke zo sekaných sklenených vlákien,môže byť ľahko odstránené iba stláčaním podložky zo sekaných sklenených vlákien za použitia lisovacich prostriedkov. Lisovacie prostriedky poškodzujú podložku zo sekaných sklenených vlákien v menšom rozsahu v porovnaní s takým klzajúcim konštrukčným prvkom ako je expanzný valec. Okrem toho, ak sú použité lisovacie prostriedky, nie sú potrebné také komponenty s vysokými nákladmi ako je expanzný valec. Z toho dôvodu je konfigurácia zariadenia zjednodušená, a prekážky na mieste kde bude zariadenie umiestnené sú zredukované, čo vyúsťuje do zníženia nákladov na zariadenie.0014 V zariadení podľa tohto vynálezu pre podložku zo sekaných sklenených vlákien, je lisovacia sila lisovacich prostriedkov vhodne nastavená na 0,5 až 3 g/cmz. 0015 Podla zariadenia pre podložku zo sekaných sklenených vlákien, ktoré má túto konfiguráciu, lisovacia sila lisovacich prostriedkov je nastavená na 0,5 až 3 g/cmz, čím môže byť zvrásnenie vyskytujúce sa na podložke zo sekaných sklenených vlákien spoľahlivo odstránené bez podstatného poškodenia podložky zo sekaných sklenených vlákien.0016 V zariadeni podľa tohto vynálezu pre podložku zo sekaných sklenených vlákien, sú lisovacie prostriedky vhodne umiestnené tak, aby boli prispôsobené vrámci celej šírky podložky zo sekaných sklenených vlákien, a šírka lisovacich prostriedkov je vhodne nastavená na 70 alebo viac a 100 alebo menej plnej šírky podložky zo sekaných sklenených vlákien.0017 Podľa zariadenia pre podložku zo sekaných sklenených vlákien, ktoré má túto kontiguráciu, lisovacie prostriedky sú umiestnené tak, aby boli prispôsobené vrámci celej šírky podložky zo sekaných sklenených vlákien, a šírka lisovacich prostriedkov je nastavená na 70 alebo viac a 100 alebo menej plnej šírky podložky zo sekaných sklenených vlákien. Z toho dôvodu sú zvrásnenia vyskytujúce sa na podložke zo sekaných sklenených vlákien vyhladené lisovacimi prostriedkami tak, aby unikali alebo boli posunuté do protiľahlých strán lisovacich prostriedkov, to jest, protiľahlých

MPK / Značky

MPK: D04H 1/736, B65H 18/20, B65H 23/00, D04H 1/4218, D04H 1/60, D04H 1/4226, B65H 23/195, B65H 37/00

Značky: spôsob, sekaných, sklenených, zariadenie, podložky, výrobu, vlákien

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e16962-zariadenie-a-sposob-na-vyrobu-podlozky-zo-sekanych-sklenenych-vlakien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na výrobu podložky zo sekaných sklenených vlákien</a>

Podobne patenty