Prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna

Číslo patentu: E 16882

Dátum: 28.12.2012

Autor: Seko Tsuyoshi

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna Opis OBLASŤ TECHNIKY0001 Predložený vynález sa týka prístrojov na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna za pomoci tvarovanía sklených sekaných vlákien do plátu.0002 Rohož zo skleného sekaného vlákna sa tradične používa ako prvok spevnenia v tvarovanom výrobku zo spevneného plastu pomocou skleného vlákna (GFRP- glass tibre reínforced plastic) ako je napriklad vaňa alebo septik. V posledných rokoch sa rohož zo skleného sekaného vlákna využíva ako základ výstuže pre automobilový tvarovaný stropný materiál.0003 Rohož zo skleného sekaného vlákna sa napríklad vyrába použitím výrobného prístroja opisaného vPatentovom dokumente 1, a to nasledovne. Najprv je sklené vlákno narezané na kúsky, ktoré majú vopred stanovenú dĺžku, aby sa ziskali sklené sekané vlákna. Ďalej sú sklené sekané vlákna rozdelené a uložené na dopravnikový prostriedok, ako je napriklad dopravník na vytvorenie plátov. Sklené sekané vlákna sú vystavené množstvu krokov počas toho, ako sú dopravované množstvom dopravnlkov. Kroky napríklad zahŕňajú striekanie spojiva na sklené sekané vlákna, zahrievanie sklených sekaných vlákien, na ktoré sa spojivo prilepi a ochladzovanie a lisovanie sklených sekaných vlákien po zohriatí a podobne. Rohož zo skleného sekaného vlákna zhotovená týmito krokmi, je navinutá okolo jadra do zvitku pomocou navljacieho stroja, alebo podobne pred dodávkou. Rohož zo sklených sekaných vlákien je teda vyrábaná pomocou vystavenia sklených sekaných vlákien množstvu krokov, zatial čo sú sklené sekané vlákna dopravované množstvom dopravnlkov.Patentový dokument 1 Japonská nepreskúmaná patentová prihlášková publikácia č. 2009-256866 Patentový dokument 2 Japonská patentová prihlášková publikácia č. JP 2010-248682ZVEREJNENIE WNÁLEZU PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ VYRIEŠENÝ POMOCOU PATENTU0005 Pokroky v znížení hmotnosti výrobkov vrátane rohože zo skleného sekaného vlákna viedli vuplynulých rokoch krastúcemu dopytu po rohoži zo skleného sekaného vlákna majúcej nízku hmotnosť (ako sa tu dalej používa pojem váha v súvislosti s rohožou zo skleného sekaného vlákna, ktorý sa vzťahuje na hmotnost na jednotku plochy), ktorá obsahuje znížené množstvo sklených sekaných vlákien, ktoré sú materiálom pre rohož zo skleného sekaného vlákna (na rohož zo skleného sekaného vlákna, ktoré má nízku hmotnost sa tiež odkazuje ako na ľahkú rohož zo skleného sekaného vlákna). Podstatné je zvýšiť hodnoty výroby za účelom zlepšenia výnosu a výrobnej efektívnosti ľahkej rohože zo skleného sekaného vlákna. Ktomu je potrebné zvýšiť rýchlosť otáčania valcanachádzajúceho sa vdopravníkových prostriedkoch na dopravovanie sklených sekaných vlákien.0006 Na druhej strane je rohož zo skleného sekaného vlákna tvarovaný výrobok vytvorený zo sklených sekaných vlákien, ktoré sa získavajú rezaním skleného vlákna na kusy, ktoré majú vopred stanovenú dĺžku aktoré držia pohromade pomocou termoplastickej živice(spojiva). Inými slovami je rohož zo skleného sekaného vlákna zmesou skleného vlákna a termoplastickej živice. Z toho dôvodu, ak sa zvýši rýchlosť otáčania valca, ktorý dopravuje sklené sekané vlákna, zvýši sa množstvo kontaktu (frekvencia kontaktu) medzi valcom a rohožou zo skleného sekaného vlákna a preto je pravdepodobne, že sa vyskytne jav nazývaný prilepenie, kde sa termoplastická živica a podobné, ktoré prešli cez dopravnik,pevne prilepia k povrchu valca. Je známe, že rýchlosť rastu zlepenia závisí od rýchlosti otáčania valca. Ak je zlepenie valca výrazné počas výroby rohože zo skleného sekaného vlákna, priemer valca bude nerovnomerný, dopravnik dopravujúci sklené sekané vlákna bude klučkovat. Ak bude výroba rohože zo skleného sekaného vlákna pokračovat zatiaľ čo dopravnik kľučkuje, môžu sa vo výrobku vyskytnúť chybné časti ako napríklad záhyby a diery, čo pravdepodobne povedie kzniženiu kvality. Preto, aby sa zabránilo kľučkovaniu dopravníka, musí byť valec nastavený a vyčistený. K tomu musí byt výrobná linka dočasne zastavená, čo vedie k značnému poklesu výrobnej efektívnosti. Z toho dôvodu je nevyhnutné zamedziť zlepeniu valca, najmä pri výrobe ľahkej rohože zo skleného sekaného vlákna. 0007 Vtejto súvislosti Patentový dokument 1 ani Patentový dokument 2, ktoré sú zamerané na výrobu ľahkej rohože zo skleného sekaného vlákna, neuvádzajú a nenaznačujú problém zlepenia valca. Ztoho dôvodu je pri výrobe ľahkej rohože zo skleného sekaného vlákna pri použiti výrobných prístrojov podľa Patentového dokumentu 1 alebo 2 velký priestor na zlepšenie výrobnej efektívnosti akvality rohože zo sklenéhosekaného vlákna. 0008 Vsúčasnosti teda neboli podniknuté adekvátne opatrenia na zlepšenie výrobnejefektívnosti a kvality výrobného prístroja rohože zo skleného sekaného vlákna. Predložený vynález bol vyhotovený z pohľadu vyššie spomenutých problémov. Predmetom predstaveného vynálezu je poskytnutie výrobného prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna, v ktorom je valec zapojený do dopravujúceho prostriedku zostavený tak,aby mohla byt rohož zo skleného sekaného vlákna vyrobená so zlepšenou efektívnosťou a kvalitou výroby.OPATRENIA NA RIEŠENIE PROBLÉMU0009 Na dosiahnutie tohto predmetu je prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna podľa predstaveného vynálezu prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna tvarovanim sklených sekaných vlákien do plátu, zahŕñajúci prvý dopravníkový prostriedok pre plynulé dopravovanie sklených sekaných vlákien do rozdelenej formy počas striekania prášku živice slúžiaceho ako spojivo a druhý dopravníkový prostriedok pre plynulé dopravovanie sklených sekaných vlákien, ku ktorým sa prášok živice prilepí počas vykonávania tepelného spracovávania na sklených sekaných vláknach pri teplote vyššej ako je teplota topenia prášku živice. Druhý dopravníkový prostriedok zahŕňa množstvo valcov usporiadaných od protismeru dopravy do smeru dopravy, pričom je smer dopravovania sklených sekaných vlákien určený ako smer dopravy a chladiaca konštrukcia je poskytnutápre aspoň jeden z množstva valcov. 0010 Ako je opísané včasti PROBLÉM, KTORÝ MÁ BYŤ VYRIEŠENÝ POMOCOUVYNÁLEZU, tradične neboli prijaté opatrenia na prekonanie zlepenia, ktoré sa objavuje navalci počas výroby rohože zo sklených sekaných vlákien. Je to preto, lebo tradičné pristroje na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna nie sú špecificky zamerané na výrobu ľahkého produktu.0011 V súvislosti s týmto sa v prístroji na výrobu rohože tejto zostavy nachádza druhý dopravníkový prostriedok pre plynulé dopravenie sklených sekaných vlákien, ku ktorým sa prášok živice prilepl počas vykonávania tepelného spracovávania na sklených sekaných vláknach pri teplote vyššej ako je teplota topenia prášku živice a chladíaca konštrukcia je poskytnutá pre aspoň jeden zmnožstva valcov usporiadaných vrozpätí od protismeru dopravy po smer dopravy v druhom dopravníkovom prostriedku. Preto môže byt povrchová teplota valca udržaná nízka, takže aj keď sa roztopená živica prilepl k povrchu valca, živica okamžite stuhne a preto je pre živicu ťažké sa pevne prilepiť kpovrchu valca. Chladenie valca navyše spôsobuje kondenzáciu na povrchu valca. Preto aj keď stuhnutá živica zostane na povrchu valca, medzi živicou a povrchom valca sa nachádza vrstva vody a z toho dôvodu sa stuhnutá živica spontánne alebo ľahko odstraňuje alebo odpadá. Vdôsledku toho sa v podstate nevyskytuje žiadne prilepenie na valci a preto môže byť valec udržaný čistý. Rohož zo skleného sekaného vlákna môže byt preto v prístroji na výrobu rohože zo sklených sekaných vlákien tejto zostavy vyrábaná bez prerušenia, čím môže byt zlepšená efektívnosť a kvalita výroby v porovnaní s tradičnou technikou.0012 Chladiaca konštrukcia vprístroji na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu je preferovane opatrená pre jeden z množstva valcov, s umiestnením na strane v smere dopravy druhého dopravníkového prostriedku.0013 Druhý dopravnikový prostriedok vykonáva tepelné spracovávanie na sklenených sekaných vláknach, ku ktorým sa prášok živice prilepl. Preto sa valce umiestnené v druhom dopravníkovom prostriedku zohrejú, t.j. majú vysokú teplotu. Hlavne valec na strane smeru dopravy je blízko skleným sekaným vláknam hneď potom, ako sú vystavené tepelnému ošetreniu a preto je výskyt prilepenia na valci pravdepodobný.0014 V súvislosti s týmto je umiestnená chladiaca konštrukcia pre valec prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna tejto zostavy, s umiestnením na strane smeru dopravy druhého dopravníkového prostriedku. Aktívnym chladením valca, pri ktorom je obzvlášť pravdepodobne, že bude mať vysokú teplotu, sa môže takto predísť výskytu prilepenia. 0015 V prístroji na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu sú tie valce zmnožstva valcov, ktoré sú použité na každej zo strán protismeru dopravy alebo smeru dopravy druhého dopravníkového prostriedku, preferovane zostavené ako viacnásobný valec, aby mali postupne zvyšujúce sa priemery, pričom má jeden zvalcov zahmutý vo viacnásobnom valci, ktorý je blízko sklenému sekanému vláknu, preferovane najmenší priemer a chladiaci kanál je preferovane poskytnutý ako chladiaca konštrukcia,v ktorej chladiace médium prechádza cez valce vo viacnásobnom valci postupne v poradí podľa priemeru, najmenší najskôr.0016 Ťah zdopravníka pôsobí na valce umiestnené na stranách protismeru dopravy a smeru dopravy druhého dopravníkového prostriedku a preto musia byt tieto valce dostatočne spevnené.0017 V súvislosti s týmto sú valce prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna tejto zostavy umiestnené na každej zo strán protismeru dopravy a smeru dopravy druhého dopravníkového prostriedku zostavené ako viacnásobný valec, aby mali postupne zvyšujúce sa priemery a aby mal jeden zvalcov zahrnutých vo viacnásobnom valci, ktorý je blízko sklenenému sekanému vláknu, najmenší priemer. Ztoho dôvodu môže byt valec majúci najmenší priemer spevnený ďalším valcom (valcami). Okrem toho je viacnásobný valec opatrený chladiacim kanálom, ktorým prechádza chladiaci roztok cez valce postupne podľapriemeru, najmenší najskôr. Preto môže byt chladenie účinne vykonané od valca s najmenším priemerom, ktorý má najvyššiu teplotu.0018 Prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu preferovane zahŕňa vodný striekaci prostriedok na postrekovanie aspoň jedného z množstvavalcov vodou. 0019 Ak sa v prístroji na výrobu rohože zo sklených sekaných vlákien tejto zostavy živicapripojí kpovrchu valca, živica bude taktiež ochladená zvonkajšieho povrchu pomocou striekania vody na aspoň jeden zmnožstva valcov za použitia vodného striekacieho prostriedku, pričom živica môže byt spoľahlivo ochladená astuhnutá spolupôsobením vodného striekacieho prostriedku a chladiacej konštrukcie valca. Stuhnutá živica je spontánne alebo lahko odstráníteľná alebo odpadá, a preto môže byt povrch valca udržaný včistote. Vdôsledku toho môže byt rohož zo skleného sekaného vlákna vyrábaná bez prerušenia. pričom efektívnosť a kvalita výroby môže byt výrazne zlepšená v porovnaní s tradičnou technikou.0020 Prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu preferovane zahŕňa odstraňovací prostriedok na odstránenie zvyšku, ktorý sa prilepil k povrchu jedného z množstva valcov, ktorý je blízko k sklenému sekanému vláknu.0021 Odstraňovací prostriedok v prístroji na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna tejto konfigurácie môže účinne odstrániť zvyšok, ktorý sa prilepil k povrchu valca. Preto aj v prípade, že sa zvyšok (napr. živica) pevne prilepí k povrchu valca, môže byt povrch valca stále udržaný včistote. Vdôsledku toho môže byť rohož zo skleného sekaného vlákna vyrábaná bez prerušenia, pričom efektívnosť a kvalita výroby môže byt výrazne zlepšená v porovnaní s tradičnou technikou.STRUČNÝ OPIS OBRÁZKOV 0022OBR. 1 OBR. 1 je schéma, ktorá schematicky zobrazuje celkovú zostavu prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna podľa predstaveného vynálezu.OBR.2 OBR. 2 je schéma, ktorá schematicky zobrazuje zostavu hlavnej časti prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu.OBR. 3 OBR. 3 je schéma, ktorá schematicky zobrazuje chladiacu konštrukciu opatrenú pre viacnásobný valec.OBR. 4 OBR. 4 je schéma, ktorá schematicky zobrazuje časť prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu, v ktorom sa nachádza vodný striekaci prostriedok.OBR. 5 OBR.5 je schéma, ktorá schematicky zobrazuje časť prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu, v ktorom sa nachádza Odstraňovací prostriedok.OPIS USKUTOČNENÍ 0023 Prístroj na výrobu skleného sekaného vlákna predstaveného vynálezu bude opísaný ďalej s odkazom na OBRÁZKY 1 až 5. Upozorňujeme, že predložený vynález saneobmedzuje na uskutočnenia opísané nižšie alebo na zostavy zobrazené na obrázkoch.CeIková zostava prístroja na výrobu rohože zo skleného sekaného vIákna

MPK / Značky

MPK: D04H 1/4218, D04H 1/60, D04H 1/4226, D04H 1/736

Značky: rohože, vlákna, sekaného, prístroj, výrobu, skleného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e16882-pristroj-na-vyrobu-rohoze-zo-skleneho-sekaneho-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prístroj na výrobu rohože zo skleného sekaného vlákna</a>

Podobne patenty