Zariadenie na pozdĺžne prestavovanie pre sedadlo vozidla s oddeliteľnou hornou a dolnou koľajničkou

Číslo patentu: E 16727

Dátum: 23.08.2011

Autori: Röbkes Holger, Eckenroth Dirk

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na pozdĺžne prestavovanie pre sedadlo vozidla s oddeli teľnou homou a dolnou koľajničkou podľa predvýznaku nároku 1 (pozri napríklad DE 20019 891 Ul).Stavom techniky sú bežne zariadenia na pozdĺžne prestavovanie pre sedadlo vozidla,ktoré zahŕňajú dolnú a homú koľajničku. Homá koľajnička je umiestnená v dolnej koľajničke alebo do nej zasahuje, pričom homá koľajnička je vytvarovaná spôsobom,zodpovedajúcim dolnej koľajničke. Neuvažuje sa o tom, že by mohla byť homákoľajnička oddelená od dolnej koľajničky.Oddeliteľnć zariadenia na pozdĺžne prestavovaníe sú napríklad známe z DE 10 2009 038 126 A 1, zverejnenej 24. 02. 2011, DE 10 2009 048 498 A 1, zverejnenej 14. 04. 201 l, alebo z EP O 922 606 A 1.Posuvné a vyberateľné alebo posuvné a sklopiteľné sedadlá vozidiel majú v stave techniky koľajničkovú jednotku z dolnej a hornej koľajničky a oddelené oddeľovacie zariadenie. Toto oddeľovacie zariadenie tvorí miesto oddelenia medzi koľajničkovoujednotkou a sedadlom vozidla, oddelene od koľajničkovej jednotky.Ďalej opisuje skôr uvedená DE 200 19 891 Ul zariadenie na občasné spájanie pohyblivého sedadla vozidla s prídržnou koľajničkou, ktorá má podrezanú pozdĺžnu drážku, v ktorej homej stene sú vo vzájomných vzdialenostiach vytvorené vftania,ktorých priemer je väčší ako vzdialenosť tvarovaných rebier, presahujúcich podrezané oblasti pozdĺžnej drážky. Z tyčového prvku zariadenia vyčnievajú vo vzájomnej vzdialenosti aspoň dva spojovacie prvky, ktoré je možné vložiť do pozdĺžnej drážky,ktore sú vždy vybavené prečnievajúcim orgánom, ktorý je vytvorený tak, že ho je možné zasúvat do podrezanej oblastí prídržnej koľajničky. Do dutého profilu zariadenia sú vo vzájomnej vzdialenosti zavedené úložné bloky, vypĺňajúce voľný prierez profilu,ako prídržné orgány pre prečnievajúci orgán, umiestnený na vonkajšej strane profilu, pričom medzi úložnými blokmi prechádza dutým profilom čap, pohyblivý kolmo napozdĺžnu os profilu, ako aj vytvorený tak, že ho je možné vložiť do vŕtania prídržnejFR 2 864 481 Al opisuje usporiadanie na montáž dolnej konštrukčnej skupiny sedadla na vodorovnej podlahe priestoru pre cestujúcich motorového vozidla, ktoré zahŕňa pár rovnobežných pozdĺžnych klzných koľajničiek. Každá klzná koľajnička má v priereze zvislú priečnu rovinu s dohora otvoreným profilom C, ktorý má kraj, ktorého voľný koncový okraj prebieha mimo profil. Dolná konštrukčná skupina má podstavec,umiestnený v pozdĺžnych klzných koľajničkách, ktorý je vybavený aspoň jedným orgánom na aretáciu dolnej konštrukčnej skupiny V určitej pozdĺžnej polohe a je vybavený valčekmi. Valčeky sú upravené na premiestňovanie dolnej konštrukčnejskupiny posúvaním vzhľadom na podlahu priestoru pre cestujúcich.Úlohou predloženého vynálezu je navrhnúť zariadenie na pozdĺžne prestavovanie pre sedadlo vozidla s oddeliteľnou hornou a dolnou koľajničkou, zdokonalené oproti stavutechniky a obzvlášť flexibílnejšie použiteľné a ľahšie.Čo sa týka zariadenia na pozdĺžne prestavovanie je úloha vyriešená znakmi, uvedenýmiv nároku 1. Výhodné ďalšie uskutočnenia vynálezu sú predmetom závislých nárokov.Pri zariadení na pozdĺžne prestavovanie pre sedadlo vozidla, ktore zahŕňa dolnú a hornú koľajničku, pričom horná koľajnička je umiestnená posuvne V pozdĺžnom smere v dolnej koľajničke, je homá koľajnička v zábere s dolnou koľajníčkou, pričom na hornej hrane dolnej koľajničky je vytvorený, vytvarovaný alebo umiestnený prídržný a vodiaci prvok, ktorý pridržiava hornú koľajničku v prevádzkovej polohe na dolnej koľajníčke. Podľa vynálezu sú v hornej koľajničke umiestnené a/alebo integrované aspoň dva aretačné prvky, po ktorých uvoľnení je možné hornú koľajničku a na nej upevnené sedadlo vozidla vo vopred určenej polohe oddeliť od dolnej koľajničky. Tak je možné jednoduchým spôsobom vybrať sedadlo vozidla z vozidla. Dolná koľajnička pritomzahŕňa profil koľajničky a dve bočne na ňom umiestnené oblasti prírub, pričom oblastiprírub kryjú priechodné otvory V bočnom úseku profilu koľajničky a minimalizujú taknebezpečenstvo zranenia pre cestujúcich vo vozidle.V porovnaní so stavom techniky je eliminované oddelené oddeľovacíe zariadenie medzi koľajničkovou jednotkou a sedadlom vozidla, ktoré je drahšie a ťažšie a potrebuje viacObzvlášť výhodne je vo vynáleze umožnený jednoduchý a z hľadiska nákladov priaznivý design pre dolnú koľajničku. Tým môže byť zariadenie na pozdĺžne prestavovanie s obzvlášť veľkou dráhou prestavenía integrované priamo na karosériivozidla alebo do nej.Výhodne je možné prenášať prídržné sily, pôsobiace medzi hornou koľajničkou a dolnou koľajničkou, vo vodorovnom pozdĺžnom smere a V zvislom smereprostredníctvom spojenia tvarovým stykom, tvoreného aretačnými prvkami.Obzvlášť výhodne je možné prenášať prídržné sily, pôsobiace medzi hornou koľajničkou a dolnou koľajničkou, v zvislom smere prostredníctvom spojenia tvarovým stykom, tvoreného na homej strane prídržným a vodiacim prvkom, pôsobiacim naVo výhodnej forme vyhotovenia je v dolnej koľajničke umiestnený väčší počet vybraní,takže je možné homú koľajničku aspoň v jednej polohe, určenej vybraniami, oddeliť od dolnej koľajničky.Vhodne je v bočnom úseku profilu koľajničky dolnej koľajničky vytvorený väčší počet priechodných otvorov, ktoré sú v pozdĺžnom smere dolnej koľajničky umiestnene vedľa seba a umožňujú obzvlášť presne odstupňovanú aretáciu homej koľajničky vzhľadomVo výhodnej forme vyhotovenia je dolná oblasť hornej koľajničky, umiestnená v dolnejkoľajničke, vytvarovaná spôsobom, zodpovedajúcim profilu koľajničky na ukladanie vdolnej koľajničke. Tým je umožnený pohyb homej koľajničky relatívne vzhľadom nadolnú koľajničku s minimálnou vôľou alebo bez vôle.Vhodne je v prednej koncovej oblasti a v zadnej koncovej oblasti hornej koľajničkyumiestnený vždy jeden aretačný prvok.V ďalšej výhodnej forme vyhotovenia je na hornej hrane dolnej koľajničky vytvorený,vytvarovaný alebo umiestnený prídržný a vodiací prvok, ktorý v prevádzkovej polohepridržiava hornú koľaj ničku na dolnej koľajničke.V každom prídržnom a vodiacom prvku sú výhodne umiestnené dve vybrania v určitej vzájonmej vzdialenosti, ktorá zodpovedá vzdialenosti aretačných prvkov v hornej koľajničke. Tým je prostrednictvom vybrania určená poloha, v ktorej môže byť homáV aretačnom prvku je obzvlášť výhodne umiestnený aretačný čap posuvne kolmo na orientáciu dolnej koľajničky a homej koľajničky, pričom prierez aretačného čapu je vytvarovaný spôsobom zodpovedajúcim priechodným otvorom, ktoré sú umiestnené V bočných úsekoch profilu koľajničky. Tým môžu byt dolná koľajnička a homá koľajníčka relatívne vzhľadom na seba aretované, takže je zabránené pohybu medziNa homej koľajničke sú výhodne otočne umiestnené alebo integrované aspoň dva valčekové prvky tak, že aspoň v úsekoch prečnievajú hornú koľajničku na spodnej strane, takže valčekové prvky sa v prevádzkovej polohe hornej koľajničky odvaľujú v profile koľajničky dolnej koľajničky. Tým je umožnený pohyb homej koľajničky relatívne vzhľadom na dolnú koľajničku s obzvlášť minimalizovaným trením aV altematívnej forme vyhotovenia je v homej koľajničke umiestnená aspoň jedna ďalšia aretačná jednotka, ktorá V aretovanej polohe zasahuje pod homú hranu profilukoľajničky a bráni zdvihnutiu hornej koľajničky z dolnej koľajničky a umožňuje V

MPK / Značky

MPK: B60N 2/015, B60N 2/08, B60N 2/07

Značky: sedadlo, zariadenie, hornou, pozdĺžne, dolnou, koľajničkou, oddeliteľnou, vozidla, prestavovanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e16727-zariadenie-na-pozdlzne-prestavovanie-pre-sedadlo-vozidla-s-oddelitelnou-hornou-a-dolnou-kolajnickou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pozdĺžne prestavovanie pre sedadlo vozidla s oddeliteľnou hornou a dolnou koľajničkou</a>

Podobne patenty