Spôsob a zariadenie pre stanovenie dymového bodu uhľovodíkov

Číslo patentu: E 12413

Dátum: 28.12.2005

Autori: Reminiac Myriam, Pestiaux Pierre

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie pre stanovenie dymového bodu uhľovodíkovOblasť techniky Vynález sa týka zdokonaleného spôsobu pre stanovenie dymového boduuhľovodíkov vrátane získavania a analýzy digitálnych obrazov, ako ajzariadenie pre uskutočnenie tohto spôsobu.Dymový bod uhľovodíka je bežne stanovovanou charakteristikou v laboratóriách rafinérií, najmä u kerosénov, leteckých palív alebo i u petrolejov na svietenie.Táto charakteristika je dôležitým parametrom, pretože je priamo spojená so zložením uhľovodíkov testovaných palív. Čím je pomer C/H a teda obsah aromatických zlúčenín menší, tým je dymový bod vyšší a chovanie paliva pri spaľovaní je lepší. Inak vyjadrené, dymový bod je kvantítatívne spojený s potenciálnym prenosom vyžarovaného tepla a tento prenos tepla má do určitej miery veľký vplyv na teplotu kovových dielov, takže sa dymový bod stáva indikátorom predpovedí životnosti uvedených kovových dielov.Dymový bod bohužiaľ vykazuje nevýhodu, ktorou je dosť obťažné merať. Obvykle sa za týmto účelom používa metóda analýzy podľa noriem(ako je metóda opísaná v norme ASTM D 1322 alebo ich ekvivalentoch, napr. ISO 3014, IP 57 alebo NF M 07-028), ktorá umožňuje zistiť a merať maximálnu výšku plameňa (vyjadrenú obvykle v mm s presnosťou desatiny mm), ktorú je možné dosiahnut z testovaného uhľovodíka. Pritom sa ani nevytvorí dym.Pri tomto meraní sa vzorka spaľuje v knôtovej lampe, opísanej rovnako v norme ASDTM D 1322 a operátor mení polohu horáka tak, že sa postupne upravuje výška a vzhľad plameňa, ktorý prechádza pomaly zo stavu relatívne pozdĺžneho a skákavého s horným koncom, z ktorého vychádza ľahký dym do stavu s kratšou výškou plameňa s horným koncom dokonale zaobleným. Medzitýmito dvomi stavmi plameňa musí operátor rozlišovať dva ďalšie prechodnétvary, a to tvar pozdĺžny, ktorého okraje sú konkávne v hornej časti a tvar,kedy špicatý koniec takmer zmizne a vytvára plameň ľahko zaoblený bez dymu. Keď má plameň tento vzhľad, operátor zvýši výšku plameňa na stupnici v mm, ktorá je usporiadaná v zadnej časti vnútri lampy. Definitívna hodnota dymového bodu zachytená pre analyzovanú vzorku odpovedá priemeru troch po sebe nasledujúcich meraní, vypočítaných s odchýlkou O,1 mm.Metóda merania dymového bodu, ako je definovaná V norme ASTM D 1322, ako aj všetky metódy analýzy tohto typu vykazuje však určité hranice čo do presnosti v dôsledku obťažnosti vyhodnotenia, ktoré uskutočňuje operátor, najmä pri rozhodovaní a posudzovaní správneho vzhľadu plameňa v súlade s normou a tiež v okamžiku vizuálneho merania výšky uvedeného plameňa na stupnici. Dobrá kvalita merania tejto výšky vyžaduje zvláštnu operačnú opatrnosť a uskutočňovanie merania je úplne závislé na operátorovi. Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť normalizovanej skúšky je 2 mmPodstata vynálezu Za účelom odstránenia týchto ťažkosti navrhuje prihlasovateľ nahradiťoko a mozog operátora technickým systémom získavania digitálnych obrazov,ktorý v podstate predstavuje digitálna kamera a združený informačný systém umožňujúci analyzovať a spracovávať zaznamenané digitálne obrazy. Ale rozlíšenie rôznych charakteristických tvarov plameňa medzi stavom relatívne pozdĺžnym a skákavým s horným koncom uvoľňujúcim ľahký dym a stavom vykazujúcim kratšiu výšku plameňa s horným koncom dokonale zaobleným je subjektívne a použitie obvyklého informačného software pre analýzu a úpravu digitálnych obrazov nie je vhodné. Po mnohých výskumných prácach prihlasovateľ prekvapivo zistil, že použitie systému združeného s výberom vhodných parametrov a správnej etalonáže umožňuje zvýšiť pozoruhodným spôsobom presnosť metódy a dosiahnuť dymový bod testovaného uhľovodíka,pričom sa odstráni subjektivita operátora.Predmetom vynálezu je spôsob stanovenia dymového bodu uhľovodíka s rôznymi etapami definovanými normou ASTM D 1322 alebo jej ekvivalentmi medzi rôznymi vzhľadmi plameňa v závislosti na polohe horákav lampe vyznačením zvláštneho vzhľadu plameňa a odčítaním výšky tohtoplameňa na stupnici v mm, vyznačený tým, že sa pomocou digitálnej kamery sníma alebo jej ekvivalentu sníma a zaznamenáva séria digitálnych obrazov plameňa v intervaloch dostatočne blízkych, aby bolo možné analýzou týchto digitálnych obrazov zistiť náhlu zmenu tvaru plameňa a ďalej tým, že sa meria výška plameňa v okamžiku tejto náhlej zmeny jeho tvaru, pričom zmenená výška je považovaná za dymový bod testovaného uhľovodíka.Digitálne kamery sú s výhodou vybavené zariadením pre fotodetekciu sprenosom náboja (v angličtine Charge Coupled Device, skratka CCD). Intervaly medzi dvomi obrazmí sa budú predovšetkým pohybovať medzi 0,1 a 2,0 sekundami, najmä medzi 0,5 a 1,2 sekundami. Počet digitálnych obrazov každej série obrazov je s výhodou najmenej rovný 10.Ďalej sa uvádzajú rôzne etapy známeho spôsobu merania dymového bodu, o ktorých sa pojednáva a na ktoré sa odvoláva predvýznaková časť nezávislého nároku spôsobu, ktore sa uskutočňujú v operačných podmienkach definovaných normou ASTM D 1322 alebo jej ekvivalentmi takto(a) príprava a etalonáž lampy pre stanovenie dymového bodu podľa údajov normy, bod 9 a 10,(b) umiestnenie knôtu s dĺžkou najmenej 125 mm s nasiaknutou vzorkou v nosiči knôtu horáka lampy,(c) zavedenie 20 ml vzorky do zásobníka horáka,(d) zaskrutkovanie nosiča knôtu spolu s knôtom na zásobník horáka.(e) odstrihnutie horného konca knôtu tak, aby presahoval nosič knôtu o 6 mm a zasadenie horáka do lampy,(f) zapáleníe knôtu a úprava knôtu tak, by výška plameňa dosahovala cca 1 cm po dobu spaľovania cca 5 minút,(g) zvýšenie horáka až do výskytu dymu a potom(h) pomalé znižovanie horáka až do doby, kedy plameň už nevydáva dym a jeho horný koniec je dokonale zaoblený. .Etapy predchádzajúce zisteniu náhlej zmeny tvaru plameňa sú naprosto v súlade s normou ASTM D 1322 (najmä normou ASTM D 1322-97) alebo sjedným z ich technických ekvivalentov, v dôsledku čoho nie je potreba podrobne opisovat súbor operačných podmienok a bezpečnostných meraníumožňujúcich správne uskutočnenie spôsobu stanovenia dymového bodu.Etapa, v ktorej sa pomocou postupného ručného zníženia knôtu horáka lampy dosiahne plameň, ktorý už nevyvíja dym a ktorého horný koniec je ľahko zaoblený spôsobom podľa vynálezu, sa odchyľuje od etapy (h) podľa spôsobu normy ASTM D 1322 tým, že postupuje získaním a záznamom série digitálnych obrazov plameňa a ďalej tým, že sa analyzujú zaznamenané digitálne obrazy pomocou vhodného systému analýzy obrazov tak, že sa z nich dá odvodiť maximálna výška plameňa nevydávajúci dym, inak vyjadrenédymový bod testovaného paliva.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz opísaný s odvolaním na pripojené, nijak obmedzujúce výkresy s týmito obrázkami- obr. l znázorňuje pre štyri rôzne uhly a (0 °, 18 °, 36 ° a 90 °) vývoj Feretovho priemeru (v 1/10 mm) V závislosti na polohe zníženia horáka behom etapy (h) spôsobu- obr. 2 znázorňuje hodnoty úrovní šedej linie pixelov prechádzajúcejpolovinou výšky plameňa kolmo na jej vertikálnu os symetrie.Za účelom lepšieho porozumenia vynálezu opisuje prihlasovateľ najprv vizuálne vyhodnotenie maximálnej výšky plameňa, ktorý nevydáva dym predpokladaný normou ASTM D 1322 tým, že tu uvádza čiastočný preklad bodu 11.4 tejto normy11.4 Zapáliť horák a upraviť knôt tak, aby plameň mal výšku cca 10 mm a nechať lampu horieť po cca 5 minút. Zdvihnúť horák až do výskytu dymu,potom pomaly znížiť horák tak, že sa uskutočnia nasledujúce etapy a vzhľad plameňa11.4. dlhá špíca, dym málo viditeľný, plameň prchavý a skákavý, l 1.4.2 pozdĺžna špica s konkávnymi bočnými okrajmi smerom nahor(plameň A), 1 l.4.3 špicatý koniec hneď zmizne a plameň zostáva veľmi ľahko otupený (plameň B), ll.4.4 špica je dobre zaoblená (plameň C). Stanoviť výšku plameňa B

MPK / Značky

MPK: G01N 25/00, G01N 33/28, G01N 25/52, G01N 21/72

Značky: spôsob, zariadenie, stanovenie, dymového, uhľovodíkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-e12413-sposob-a-zariadenie-pre-stanovenie-dymoveho-bodu-uhlovodikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie pre stanovenie dymového bodu uhľovodíkov</a>

Podobne patenty