Prípravok na prevenciu a hojenie zápalových ochorení

Číslo patentu: 284875

Dátum: 28.12.2005

Autori: Hošek Pavel, Labský Jiří, Vacík Jiří

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Prípravok na prevenciu a hojenie zápalových ochorení obsahuje 0,1 až 99,9 % hmotn. derivátov stericky tienených amínov vybraných zo skupiny zahŕňajúcej rozpustné polyméry alebo kopolyméry pripravené radikálovou polymerizáciou z polymerizačnej zmesi obsahujúcej jednotlivo alebo v kombinácii monomér alifatických amínov všeobecného vzorca (A), rozpustné polyméry alebo kopolyméry všeobecného vzorca (B), rozpustné polyméry pripravené polykondenzáciou dvojfunkčných stericky tienených amínov všeobecného vzorca (F), rozpustné polyméry alebo kopolyméry všeobecného vzorca (G), rozpustné kopolyméry všeobecného vzorca (G) a jednofunkčné cyklické stericky tienené amíny všeobecného vzorca (H), deriváty stericky tienených cyklických amínov všeobecného vzorca (O), v ktorých jednotlivé symboly majú svoje špecifické významy uvedené v opise.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka prípravku na prevenciu a hojenie zápalových ochorení, ktorý má vlastností lapača radikálov so širokým biologickým spektrom, Prípravok je aplikovateľný na prevenciu a hojenie povrchového poškodenia pokožky,kože, fascie, svalu do rôznej hĺbky, pri ktorom dochádza k masívnej produkcii radikálov redukciou kyslíka za vzniku reaktívnych kyslíkových produktov.Účinkom rôznych druhov žiarenia (napríklad UV, gama, röntgenového a pod.), hyperoxiou, účinkom xenobiotík, pri poranení či pri niektorých ochoreniach dochádza pri živých organizmoeh k povrchovému poškodeniu rôznej hĺbky (pokožka, koža, fascía, sval). Pri akomkoľvek poškodení dochádza k masívnej produkcii radikálov redukciou kyslíka za vzniku reaktívnych kyslíkových produktov. Pôvodom produkcie radikálov je tak porucha koordinácie redoxných enzymatických systémov živého tkaniva pri ich poškodení, ako aj vlastná činnosť prítomných leukocytov. Reaktívne produkty kyslíka, väčšinou radikálovćho charakteru, pôsobia agresívne na biologické systémy a vyvolávajú často až nevratné zmeny pri reakcii napr. s lipidmi,proteínmi alebo DNA, poškodzujú fyziologícky sa vyskytujúce ochranné mechanizmy chrániace biologické systémy pred účinkom reaktívnych kyslíkových derivátov. Súčasne sú aktivované enzymatické systémy, ktoré reaktívne kyslíkové deriváty spoluvytvárajú.Ochranné systémy, fyziologícky sa vyskytujúce v živých organizmoch, sú na jednej strane nízkomolekulové látky (napr. vitamíny C, E, glutation) alebo látky vysokomolekulámeho charakteru (napr. enzýmy kataláza, súperoxíd dismutáza, glutation reduktáza, peroxídáza alebo cyklooxygcnáza). Spolu s fagocytámou činnosťou leukocytov pri hlbšom poškodení tkanív väčšinou nestačí na liečebné efektívne obmedzenie tvorby voľných radikálov.Pri bakteriálnom znečistení rany stačia reaktívne kyslíkové radikály poškodiť tkanivo, väčšinou ale nestačia na obmedzenie rastu baktérií a výsledná degradácia makromolekúl tkaniva a prestúpenie leukocytmi je podstatou hnisavého procesu. V nasledujúcom priebehu, aj pri ovládnutí bakteriálnej flóry, spôsobujú tieto radikály nadprodukciu cytokínov, ktoré podporujú rast fibroblastov, a prebujnením granulácie dochádza ďalej k spomaleniu epitelizácie a tým aj oneskorenému zahojeniu.Doterajšia liečba je väčšinou zameraná na fázy zápalu(protibakteriálne antibiotika, granulačné liečivá vrátane prostaglandínov) a epitelizačnú fázu a je často nedostatočná, takže napríklad prebehne sanácia rany, ale granulácie sú nízke alebo granulácie sú vysoké, ale rana neepítelizuje.Podstatou vynálezu je prípravok na prevenciu a hojenie zápalových ochorení, ktorý odstraňuje vo veľkej miere uvedené nevýhody a obsahuje 0,1 až 99,9 hmotnostných derivátov stericky tienených amínov vybraných zo skupiny- rozpustné polyméry alebo kopolyméry pripravené radikálovou polymerizáciou za prítomnosti 0,01 až 10 hmotnostných inieiátora z polymerizačnej zmesi obsahujúcej jednotlivo alebo v kombinácii polymerizovateľné deriváty stericky ticnených alifatických amínov všeobecného vzorcakde RA až RF sú alkyl c, až C 4, -(CH 2)-, kde n 3, 4, 5,vinylová polymerizovateľná skupina V rôznych kombináciách a v ľubovoľnom zastúpení, R 6 je alkyl C 1 až C 4, jednotlivo alebo v kombinácií H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou- rozpustné polyméry alebo kopolyrnéry pripravené radikálovou polymerizáciou za prítomnosti 0,0 l až 10 hmotnostných iníciátora z monomérov cyklických, stericky tienených amínov všeobecného vzorca (B)kde R až R sú alkyl c. až C 4, -(CH,)-, kde n 3, 4, 5,R 5 je alkyl C, až C 4, jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou a W je vybraný zo skupiny zahmujúcej -Cl-l(X)- a-O-, -OCHT, kde R až R 4 je radikál s jednou polymerizovateľnou vinylovou skupinou- rozpustné polyméry pripravené polykondenzáciou dvojfunkčných stericky tienených amínov všeobecného vzorcakde R až RF sú alkyl C. až C 4, -(CH 2)-, kde n 3, 4, 5,hydroxyalkyl, aminoalkyl, karboxyalkyl (halogenid, aktivovaný ester, azid), izokyanátalkyl v rôznych kombináciách a v ľubovolnom zastúpení, R 5 je alkyl C. až C 4, jednotlivo alebo v kombinácii l-l, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou- rozpustné polyméry alebo kopolyméry pripravené polykondenzáciou dvojfunkčných cyklických, stericky tienených amínov všeobecného vzorca (G)vznikol dodatočnou oxidáciou a W je vybraný zo skupiny- rozpustné kopolyméry pripravené polykondenzáciou dvojfunkčných cyklických, stericky tienených amínov všeobecného vzorca (G) a jednofunkčných, cyklických, stericky tienených amínov v množstve 0,1 až 15 hmotnostných, vzťahujúcich sa na celý obsah polymerizačnej zmesi,všeobecného vzorca (H)kde R 1 až R sú alkyl c, až C 4, -(CH 2)-, kde n 4 alebo 5,hydroxyalkyl, aminoalkyl, karboxyalkyl alebo ich reaktívne deriváty, R 5 je alkyl C, až C 4, jednotlivo alebo v kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou a W je vybraný zo skupiny 0-, OCHT, -NH-,-NHCHT, kde R 1 až R je hydroxyalkyl, aminoalkyl, karboxyalkyl, CH(X)- a CH(X)CH 2-, kde je X -COOH (halogenid, aktivovaný ester, zmesový anhydríd, azíd), -NCO,kdenje 2 až l 0,mje l až 10 deriváty stericky tienených cyklických amínov všeobecné ho vzorca (O) W est x R ľ R R 6kde R až R 4 sú alkyl c, až C 4, -(cH,)-, kde n 3, 4, 5,hydroxyalkyl, aminoalkyl, karboxyalkyl, v rôznych kombináciách a V ľubovoľnom zastúpení. R 5 je alkyl C. až C 4, H,OH alebo O radikál v ľubovoľnom zastúpení, a W znamená nasledujúce skupiny -O-, -OCHT, -NH-, -NHCHr,-CH(X)-, -CH(X)CH 2-, kde x- polyméry, kopolyméry, prirodne látky obsahujúce voľne reaktívne skupiny -OH, -NHL-COOH, -CHO, oxiran, vybrate zo skupiny polyvínylalkohol, celulóza, 2-hydroxyetylcelulóza, karboxymetylcelulóza, deriváty agaru, polyméry vzniknuté kondenzácíou, ktore používajú deriváty dihydroxyalkánov, oligoméry a polyméry etylénglykolu alebo propylěnglykolu, polymćry prírodné alebo syntetické, ktore majú voľnú karboxylovú skupinu, aminoskupinu alebo aldehydovú skupinu, pripravené dodatočnou funkcionalizáciou polymérov alebo prírodných látok reakciou analogickou polymerizácii s vhodným stericky tienenýrn amínom vybratým zo skupinykde X je -NHÄÍ, -OH, -halogén, -NCO, -COOH (halogenid,aktivovaný ester, zmesový anhydríd, azíd), -CHgBr, R 6 je alkyl C, až C 4, jednotlivo alebo v kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou,(n-X-alkyl)-(2,2,6,6-tetran 1 etyl-l-R 5-azinan-4-yl)amín vše obecného vzorca NH-fCHZkXkde n 1 až 10, X je halogén, -OH, -NHz, -COOH (halogenid, aktivovaný ester, zmesový anhydríd, azid). R je alkyl C 1 až C 4, jednotlivo alebo v kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou,(2,2,6,6-tetrametyl-1-Rć-azinan-4-yl)-n~X-alkanoát všeobecného vzorca(halogenid, aktivovaný ester, zmesový anhydríd, azíd), R 6 je alkyl C, až C 4, jednotlivo alebo v kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou,3-X-2,2,5,5-tetrametyl-l- RG-azolan všeobecného vzorcaaž C 4, jednotlivo alebo v kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou,(2,2,5,5-tetrametyl-1- RS-azolan-3-yl)-n-X-alkanoát všeobecného vzorcakde n 1 až 10, X je -NHZ, -OH, -NCO, -COOH (halogenid, aktivovaný ester, zmesový anhydrid, azid), R 5 je alkyl C, až C 4, jednotlivo alebo V kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou,2,2,5,5-tetrametyl-lH-2,5-dihydro-l- Rćő-karbónová kyselinakde A je -COOH (chlorid, aktivovaný ester, zmesový anhydrid, azid), glycidylový ester. R 5 je alkyl C 1 až C 4, jednotlivo alebo v kombinácii H, OH alebo O radikál, ktorý vznikol dodatočnou oxidáciou.Predmet vynálezu sa potom ďalej rozvíja poukázaním na vhodné zlúčeniny obsiahnuté v závislých nárokoch a ktorých príprava a účinky sú demonštrované v príkladoch uskutočnenia.Vynález je založený na novom poznatku, že amíny so stericky tienenou aminoskupinou majú schopnosť, v styku so živým tkanivom, výrazným spôsobom likvidovať reaktívne kyslíkové deriváty a tým urýchliť hojenie poškodených tkanív. Mechanizmus pôsobenia v živom organizme nie je opísaný v odbomej literatúre, je pravdepodobne, že chemizmus likvidácie kyshkových reaktívnych derivátov je podobný ako v polymémych systémoch. Prítomnosť niektorého z oxidačných stupňov týchto amínov (hydroxylamin alebo nitroxid) urýchľuje hojenie poranených tkanív,pretože na rekombináciu s voľnými radikálmi respektíve oxidantmi, ako sú napríklad peroxid vodíka, organické peroxyradikály, hydroperoxidy a iné, vznikajúce V živom tkanive, sa ponúka väčšia paleta látok na ich likvidáciu. Zlúčeniny zahmuté v prípravku podľa vynálezu zahrnujú rozpustné alebo sieťované polyméry, ktoré sú tvorené polymerizovateľnými stericky tienenými amínmi, alebo kopolyméry, kde vedľa sekvencie, ktorá vznikla z polymerizovateľného amínu, je zabudovaný ľubovoľný monomér, výhodne môže byť hydrofilný. Prístupnosť aminoskupiny je pri sterieky tienených amínoch zo sterického hľadiska výrazným spôsobom obmedzená. Stabílné nitroxidové radikály, ktoré vznikajú oxidáciou z týchto aminov, nie sú schopné vyvolat radikàlovú polymerizáciu. Polymerizovateľné deriváty stericky tienených amínov môžu byť pri polymerizàcii alebo po polyrnerizácíi V pôvodnom stave, t.j. ako amín, alebo v niektorom vyššom oxidačnom stupni, t.j. ako hydroxylamín alebo nitroxid.Tieto amíny alebo ich deriváty, výhodne reagujú s kyslíkom a jeho redukovanými derivátmi ako sú superoxid, hydroxidový radikál, peroxid vodíka, alkylperoxidy,alkyl-hydroperoxidy a iné a tým zamedzujú deštruktívnej oxidácii živého tkaniva. Hydroñlné kopolyméry sú vhodné na aplikáciu V lekárstve v podobe gélov, fólií, terapeutic kých kontaktných šošoviek, púdrov a iných. Pri vhodnom usporiadaní vo forme peny, špongie a podobne tieto polyméme systémy môžu súčasne odstraňovať vodu z poranených tkanív.Rovnako účinné sú polyměry pripravené kondenzáciou dvoj- a viacfunkčných alkoholov, aminov, aminoalkoholov a reaktívnymi derivátmi dvoch a viacfunkčných derivátov kyselín, ako sú napríklad chloridy, aktivované estery, zmesové anhydridy alebo dvojfunkčné izokyanáty za vzniku polyesterov, polyamidov, uretánov alebo ich kombinácií. V týchto polyméroch, vzniknutých kondenzáciou, sa samozrejme predpokladá zabudovaný stericky tienený amín s vhodnými reaktívnymi skupinami. Tieto polyméry,vzniknuté kondenzáciou, môžu byt podľa spôsobu prípravy opäť rozpustné alebo sieťované.V súvislosti s novým prípravkom sa dá využiť antibakteriálny účinok kvartémych solí amínov a tu je možné výhodne kombinovať liečebný účinok polymémych derivátov tienených amínov a ich oxidačných derivátov spolymémymi derivátmi kvartémych amóniových solí a tým dosiahnut výrazné predĺženie doby nutnej na aplikáciu polymérnych systémov bez toho, aby dochádzalo ku kontaminácii. Zvýšcnú baktericídnu účinnosť, napríklad pri zubných protézach, sa dá ešte zaručiť práve prítomnosťou viazaných kvartérnych amóniových solí, ktoré sa pripravia kopolymerizáciou uvedených polymerizačných zmesí s polymerizovateľnými kvartémymi soľami alebo ich prekurzonni a ich dodatočnou kvartemizáciou alebo kondenzáciou vhodných substituovaných amínov tak, aby bola možná dodatočná kvartemizácia.Spôsob prípravy kopolymérov spočíva vtom, že polymerizačná zmes zložená z niektorého uvedeného vinylového monoméru alebo ich zmesi, polymerizovateľného tieneného amínu alebo ich zmesi alebo hydroxylamínového derivátu a v prípade potreby sieťovadla a iniciátora, sa polymerizuje tak, že vznikne rozpustný alebo nerozpustný polymér alebo podľa tvaru formy vhodný výrobok ako napríklad fólia, šošovka a iné. Pri príprave hydrofilných gélových foriem sa dá postupovat aj tak, že sa pripravia práškové hydrofilné polyméry so stericky tieneným amínom s aminoskupinou v rôznom oxidačnom stupni, ktoré sa môžu vzájomne kombinovat a z týchto zmesí pripraviť (napučaním vo vhodnej zmesi rozpúšťadiel) gél.Výhoda gélových foriem kopolymérov spočíva vtom,že gél môže dokonale pokryť liečenú oblasť. Do týchto gélov sa navyše dajú pridať ľubovoľné podpomé liekove formy.Pri polyméroch pripravených polykondenzáciou vznikajú polyestery, polyamidy, polyuretány alebo ich zmesi. Polykondenzácia sa vykoná bud len sdvojfunkčnými tienenými sekundárnymi amínmi alebo vprítomnosti iných dvojfunkčných monomérov. Na prípravu týchto polyrnérov platia bežné pravidlá na pripravu polymérov plykondenzáciou.Do polymérov vzniknutých kondenzáciou, tak rozpustných ako nerozpustných, je možne zabudovat kvartéme amóniové soli pomocou vhodných derivátov. Prekurzory je nutné dodatočne kvartemizovať.Prehľad obrázkov na výkresochNa výkrese znamená EPR spektrum imobilizovaného nitroxidového radikálu v kontaktnej šošovke po oxidácii peroxidom vodíka podľa príkladu uskutočnenia č. 12.Zmes 80 g Z-hydroxyetylmetakrylátu, 0,5 g N 1-(2,2,6,óvtetrametylazinan-4-yl)-2-metylakrylamidu, 0,6 g etylénglykoldimetakrylátu, 0,5 g 2,2-azo-bis(2-metylpropionitrilu) sa zohrieva v 1000 ml bCHZÉHU na 70 °C počas 12 hodín. Vzniknutý polymér sa extrahuje za laboratórnej teploty 1000 ml benzénu. Práškový polymér sa mieša so zmesou voda-makrogol 300 tak, aby vznikol gél konzistencie vhodnej na lekárske použitie.Polymerizačná zmes pripravená podľa príkladu 1 a po pridaní 0,08 g (2-dimetylaminoetyhmetalq-ylátu sa polymerizuje v 1000 ml benzénu pri teplote 70 °C počas 12 hodín. Kopolymér sa extrahuje 1000 m 1 benzénu a 10 m 1 metyljodidu počas 48 hodín pri laboratómej teplote a 2 dni len 1000 m 1 benzénu. Výsledný práškový polymér sa usuší.Polymér pripravený podľa príkladu 1 sa zrnieša s vodným roztokom kopolyméru (2-hydroxyety 1 metakrylát)copo-2-metakryloyloxyetyl-trimetylamóniumbromid (obsah približne 4 ) tak, aby výsledný polymér mal koncentráciu kvartémej amóniovej solí 105 g/kg.70 g N-vinylpyrolidónu, 10 g Z-metoxyetylmetalcrylátu,7 g N 1-(2,2,6,6-tetrametyl-4-azinanyhakrylamidu, 0,5 g 3-1-(2-oxo-1-vinyl-3-azo 1 anyl)ety 1-1-vinyl-Z-azolanónu,0,1 g AIBN sa zohríeva v 300 m 1 metanolu na 60 °C počas 10 hodín. Výsledný kopolymér sa extrahuje etanolom a po usušení sa rozomelie na prášok. Kopolymćr môže napučať vo vode na obsah vody 67 .Zmes 60 g 2-(2-hydroxyetoxy)ety 1 metakrylátu, 3 g (2-metakryloyloxyetyl)-2,2,6,6-tetramety 1-1-R 6-1 H-2,5-dihydro-azol-karboxylátu, 0,2 g 4-vinylpyrídinu, 0,5 g etylénglykoldimetakrylátu, 0,5 g AIBN sa zohrievala v 950 ml toluénu na 72 °C počas 11 hodín. Kopolymér sa extrahoval pri 25 C zmesou 500 ml etanolu a 500 ml benzénu a 10 m 1 metyljodídu počas 72 hodín. Po odstránení rozpúšťadiel vzniknutý kopolymér pridaním 250 m 1 vody a 250 m 1 polyetylénglykolu 300 poskytne gél.100 g Z-hydroxyetylmetakrylátu, 0,4 g etylénglykoldimetakrylátu, l g 2-hydroxy-2-metylpropiofenónu, 6 g 2,2,6,6-tetrametylazinan-4-yl-2-metakrylátu a 0,03 g 2-dimetylaminoetyl-2-metylaltrylátu sa polyrnerizovalo na polypropylénovej fólii 10 minút radom UV lámp 175 W zo vzdialenosti 18 cm. Vznikla fólia hrubá 1 mm, ktorá sa extrahovala zmesou etanol-acetón (1 1) vždy s obsahom 0,3 metyljodídu počas 48 hodín. Fólia sa dá napučať vo vode na obsah vody 36 .100 g Z-hydroxyetylmetakrylátu, 0,4 g etylénglykoldimetakrylátu, 1 g 2-hydroxy-Z-metylpropiofenónu, 6 g N 1-(2,2,6,ő-tetrametylazinan-4-yl)-2-metakryl-amidu sa polymerízovalo na polypropylénovej fólii 10 minút radom UV lámp 175 W zo vzdialenosti 18 cm. Vznikla fólia hrubá l mm, ktorá sa extrahovala 30 etanolom. Fólia sa dá napučat vo vode na obsah vody 36 . Na praktické použitie bola napučaná V 50 makrogolí 300 (pozri český lieko pis). Inak ide o poIy(ety 1 énglyko 1) s molekulovou hmotnosťou 300 na lekárske účely.100 g Z-hydroxyetylmetakrylátu, 5 g Z-acetyloxymetakrylátu, g N 1 -(3 ,3 ,5 ,S-tetrametyl- 1 ,4-diazinan-1-y 1)-2-metylakrylamidu, 0,5 g glykoldimetalcrylátu, 0,02 g 2-metakryloyloxyetyltrimetylamónium jodidu, 0,5 g AIBN v 1000 m 1 toluénu sa zohrievalo na 72 °C počas 1 1 hodín. Po extrakcii benzénom a usušení kopolymér poskytol gél po zmiešaní s 500 ml zmesi voda-p 0 ly(etylénglyko 1) s molekulovou hmotnosťou 400 (1 2 l).100 g Z-hydroxyetylmetalqylátu, 0,4 g etylénglykoldimetakrylátu, 1 g benzoín-metylěteru, 6 g 2,2,6,6-tetrametylazinan-4-yl akrylátu sa polyrnerizovalo na polypropylénovej fólii 10 minút radom UV lámp 175 W zo vzdialenosti 18 cm. Vzniknutá fólia hrubá 1 mm sa extrahovala zmesou etanol-acetón (l l). Fólia sa oxidovala 30 peroxidom vodíka (500 m 1) tak, že obsahovala 37 nitroxidových radikálov (počítané na vložené množstvo polymerizovateľněho sekundárneho amínu). Fólia sa dá napučat vo vode na obsah vody 36 .Zmes 80 g 2-hydroxyetylmetakrylátu, 5 g Nl-2-(2,2,6,6-tetrametylazinan-4-yl)karbamoyletylmetakrylamidu, 0,6 g etylénglykoldimetakrylátu, 0,5 g 2,2-azobiSCł-metylpropionitrilu) sa zohrievalo v 1000 m 1 benzénu na 70 °C počas 12 hodín. Vzniknutý polymér sa extrahoval pri laboratómej teplote 1000 ml benzénu a oxidoval sa v suspenzii (1000 ml benzénu) 8 g kyseliny 3-ch 1 órperbenzoovej počas 24 hodín pri laboratómej teplote a za stáleho miešania. Po vysušení a napučaní vo vode obsahoval cca 35 vody. (Obsah nitroxidov 48 na oxidovateľný amín.)Zmes 80 g Z-hydroxyetylmetakrylátu, 5 g Nl-(2,2,6,6-tetrametyl-4-azinanyl)-2-metakrylamidu, 0,6 g etylénglykoldimetakrylátu, 0,5 g 2,2-azobisQ-metylpropionitrilu) sa po prebublaní prúdom argónu (10 minút) nadávkovala vinertnej atmosfére do formičiek vhodných na prípravu kontaktných šošoviek, kde sa polymerizovala pri 70 °C počas 12 hodín. Zo vzniknutých valčekov (priemer 14 mm,výška 10 mm) sa sústružením pripravili terapeutické kontaktné šošovky. Po napučaní vo vode obsahovala šošovka 36 vody. Dá sa použit priamo na ošetrenie oka.Zmes 80 g 2-hydrozyetylmetalcrylátu, 5 g (metakryloyloxyetyl)-2,2,5,5-tetrametyl-LS-dihydro-1 H-azo 1-3-kar- i boxylátu, 0,6 g etylénglykoldimetakrylátu, 0,5 g 2,2 -azobis(2-metylpropionitrilu) sa po prebublaní prúdom argónu (10 minút) nadávkovala v inertnej atmosfére do formičiek vhodných na prípravu kontaktných šošoviek, kde sa polymerizovala pri 70 °C počas 12 hodín. Zo vzniknutých valčekov (priemer l 4 mm, výška 10 mm) sa sústružením pripravili terapeutické kontaktné šošovky. Po napučaní vo vode sa šošovky oxidovali počas rôznej doby roztokom peroxidu vodíka (l šošovka v 2 m 1 roztoku). Po oxidácii 6 dní pri laboratómej teplote (30 peroxid vodíka) sa šošovky použili na ošetrenie oka po operácií laserom s vynikajúcim úspechom.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/00, C08G 73/00, C08F 20/00, C08F 220/00

Značky: prevenciu, hojenie, ochorení, prípravok, zápalových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-284875-pripravok-na-prevenciu-a-hojenie-zapalovych-ochoreni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prípravok na prevenciu a hojenie zápalových ochorení</a>

Podobne patenty