Kuchynský stroj s miešacou nádobou a pohonom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe

Číslo patentu: 283791

Dátum: 29.12.2003

Autor: Dörner Stefan

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Riešenie sa týka kuchynského stroja (1) s miešacou nádobou (6) a pohonom (8) pre miešadlo (10) v tejto miešacej nádobe (6), pričom miešacia nádoba (6) je vo svojej spodnej časti vybavená vyhrievacím telesom (40). V záujme ďalšieho zdokonalenia je v tento kuchynský stroj (1) vybavený vážiacim zariadením (16), ktoré sníma hmotnosť lôžka (7) miešacej nádoby (6) vrátane vyhrievacieho telesa (40).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka kuchynského stroja s miešacou nádobou a pohonom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe, pričom miešacia nádoba je v svojej spodnej časti vybavená vyhrievacím telesom.Kuchynský stroj tohto druhu je známy z európskej zverejnenej patentovej prihlášky č. 0 561 259. V tomto prípade ide o kuchynský stroj na spracovanie potravín, ktorý je vybavený vážiacim zariadením s prvkom na snímanie sily. Pomocou tohto vážiaceho zariadenia je možné zistiť a indikovať hmotnosť potravín, ktoré sa nachádzajú v miešacej nádobe. V priebehu váženia je miešacia nádoba nesená prvkom na snímanie sily, ktorý je pripevnený na podstavci kuchynského stroja, Medzi týmto prvkom na snímanie sily a míešacou nádobou sú umiestnené dosadacie prvky, ktore sú v zvislom smere posuvné proti sile predopnutej pružiny. Miešacia nádoba spočíva pri vážení voľne na dosadacích prvkoch a na prevoz kuchynského stroja ju je možné aretovať na jeho podstavci. Prvok na snímanie sily je tvorený vážiacim nosníkom s nanesenými prieťahovými snímačmi,ktorý je pripevnený na podstavci kuchynského stroja. Signál z prieťahových snímačov je vyhodnocovaný a indikovaný v elektronickom obvode.Úlohou vynálezu je účelne Zdokonalenie kuchynských strojov tohto druhu.Uvedenú úlohu rieši kuchynský stroj s miešacou nádobou a pohonom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe, pričom miešacia nádoba je vo svojej spodnej časti vybavená vyhrievacím telesom, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že je vybavený vážiacim zariadením na snímanie hmotnosti lôžka miešacej nádoby vrátane vyhrievacieho telesa.Vážiace zariadenie podopiera lôžko miešacej nádoby vrátane vyhrievacieho telesa v troch dosadacích bodoch,ktore sú výhodne umiestnené v koncových oblastiach vážiaceho zariadenia a sú vybavené tlmiacimi prvkami.Je výhodné, ak vážiace zariadenie súčasne podopiera pohon a kuchynský stroj je vybavený vážiacim nosníkom,ktorý je umiestnený v axiálnom predĺžení medzi miešadlom a pohonom.Miešacia nádoba má výhodne oválny pôdorys a vážiaci nosník je umiestnený v smere dlhšej osi tohto oválneho pôdorysu, pričom vážiaci nosník je uložený v puzdre vážiaceho zariadenia, rozdelenom vo vodorovnej rovine.Homá časť puzdra vážiaceho zariadenia je na spodnej časti prichytená obojsmemými dorazovými poistkami.Puzdro vážiaceho zariadenia má výhodne pôdorys v tvare písmena T aje vybavené nosníkmi, ktore spolu zvierajú ostrý uhol.Nosník puzdra vážiaceho zariadenia má výhodne klinový tvar, ktorý je tvorený projekciou dvoch zahnutých vážiacich ramien spodnej časti a homej časti, ktoré sú vytvorené so zhodnými vonkajšími obrysmi.Lôžko miešacej nádoby a pohon sú ako celok umiestnené na ráme, ktorý je podopretý puzdrom vážiaceho zariadenia tak, že rám je na puzdre vážiaceho zariadenia po dopretý v troch dosadacích bodoch, umiestnených V koncových oblastiach puzdra vážiaceho zariadenia.Zásluhou tohto uskutočnenia sa dosiahlo výhodné zdokonalenie kuchynského stroja. Toto zdokonalenie spočíva v tom, že vážiace zariadenie sníma hmotnosť lôžka miešacej nádoby vrátane vyhrievacieho telesa. Kuchynský stroj je vybavený lôžkom, v ktorom je počas prevádzky tohto kuchynského stroja uložená miešacia nádoba. Toto lôžko na miešaciu nádobu je obopnutć vyhrievacím telesom, výhodne odporovým vykurovacím drôtom alebo podobne, na ohrev spodnej časti miešacej nádoby. Vážiace zariadenie sníma podľa vynálezu hmotnosť lôžka pre miešaciu nádobu vrátane vyhrievacíeho telesa obopínajúceho toto lôžko a hmotnosť vlastnej miešacej nádoby. Na indikáciu hmotnosti môže byť použitý digitálny displej, ktorý je umiestnený v kryte kuchynského stroja. Tento digitálny displej ukazuje po zapnutí kuchynského stroja najskôr tarový bod. Elektronické vyhodnocovacie zariadenie je v súvislosti s tým vykonané tak, že indikácia hmotnosti nasleduje až po stlačení príslušného tlačidla, a potom je najskôr indikovaná hodnota 0 gramov. Potom sa môže priväzovať, pričom podľa vynálezu je navrhnuté, že v jednom kroku váženia je možne vážiť do 2,5 kg a celkovo je možne vážiť do 7,5 kg. Na tento účel môže byť použité vybavenie spočívajúce v tom, že digitálny displej vážiaceho zariadenia je vybavený rcsetovacím tlačidlom, aby po naplnení miešacej nádoby potravinami alebo podobne bolo možne nastaviť digitálny displej opäť na nulu. V jednom z výhodných uskutočnení kuchynského stroja podľa vynálezu podopiera vážiace zariadenie vážené súčasti v troch dosadacích bodoch. vážiace zariadenie sníma takto hmotnost lôžka pre míešaciu nádobu vrátane vyhrievacieho telesa obopínajúceho toto lôžko a vlastnú miešaciu nádobu v troch dosadacích bodoch. Je výhodné, ak tieto dosadacie body sú umiestnené v koncových oblastiach vážiaceho zariadenia. Vážiace zariadenie môže byť pripadne vykonané tak, že je vybavené tromi ramenami, pri ktorých v koncových oblastiach sú umiestnené jednotlivé dosadacie body. Aby sa, pokiaľ je možné, podchytili prípadné vibrácie, ktore môžu byť spôsobené prevozom pohonu miešadla, je okrem toho navrhnuté, že jednotlive dosadacie body sú vybavené tlmiacimi prvkami. Tieto tlmiace prvky môžu byť tvorené napriklad gumovými tlmičmi, ktorých prostredníctvom sú vážené súčasti prípevnene na puzdro vážiaceho zariadenia. Je výhodné, ak vážiace zariadenie podopiera pohon. Pohon miešadla v miešacej nádobe je výhodne tvorený elektromotorom, ktorý poháňa miešadlo prostredníctvom ozubeného remeňa alebo podobne. Je teda výhodné, ak vážiace zariadenie okrem hmotnosti miešacej nádoby a lôžka pre túto miešaciu nádobu sníma taktiež hmotnost pohonu. Tiež táto vlastná hmotnost pohonu sa zohľadní pri indikácii hmotnosti, takže po zapnutí kuchynského stroja je najskôr indikovaný tarový bod. Ďalej je navrhnuté, že kuchynský stroj je vybavený vážiacim nosníkom, ktorý je umiestnený v axiálnom predĺžení medzi miešadlom a pohonom. Tento vážiaci nosník môže byt uskutočnený známym spôsobom a vybavený prieťahovými meracími prúžkami. Signály z týchto prieťahových meracích prúžkov sú vyhodnocovane a indikovaná elektronickým vyhodnocovacím zariadením. Výhodné je uskutočnenie, v ktorom je vážíaci nosník vybavený kapacitným meracim snímačom, pričom pri zmene hmotnosti sa mení vzájomná vzdialenosť dvoch dosiek kondenzátora. Zásluhou umiestneného vážiaceho nosníka v smere axiálneho predĺženia medzi miešadlom a pohonom sa výrazne minimalizujú klopnć sily v oblasti vážiaceho nosníka, Ako zvlášť výhodné sa ukázalo byť riešenie spočívajúce v tom,že miešacia nádoba má oválny pôdorys a vážiaci nosník jeumiestnený V smere dlhšej osi tohto oválneho pôdorysu. Tento oválny pôdorys miešacej nádoby je dimenzovaný napríklad tak, že pomer dĺžky kratšej osi k dlhšej osi oválu robí približne l 1,2 až l 1,5. Tiež zásluhou tohto vybavenia je možné, V súvislosti s orientáciou vážiaceho nosníka V smere dlhšej osi pôdorysu, minimalizovať klopné sily. Dlhšia os pôdorysu miešacej nádoby spadá navyše do axiálneho predĺženia medzi miešadlom a pohonom. Je výhodné, ak vážiaci nosník je uložený v puzdre vážíaceho zariadenia, rozdelenom vo vodorovnej rovine. Znečistením,napríklad usadením tukov na vážiacom nosníku môžu byť skreslené váhové údaje. Aby sa tomuto predišlo, je Vážiaci nosník uložený V puzdre Vážiaceho zariadenia, zásluhou čoho je vážiaci nosník chránený proti znečisteniu. Puzdro Vážiaceho zariadeniaje rozdelené vo vodorovnej rovine a je Výhodne vykonané ako dvojdielne. Na ten účel je navrhnuté, aby puzdro Vážiaceho zariadenia pozostávalo zo spodnej časti a homej časti, ktoré sú navzájom spojene iba zmieneným Vážiacim nosníkom. Aby spodná časť, homá časť a tiež vážiaci nosník boli chránené proti neprípustným deformáciám, je ďalej navrhnuté, že homá časť puzdra Vážiaceho zariadenia je na spodnej časti prichytená obojsmerne pôsobiacimi dorazovými poistkami. Tieto dorazové poistky môžu byť uskutočnené ako nastaviteľné koncové dôrazy, ktore sú umiestnene neďaleko už zmienených dosadacích bodov. Tieto dorazové poistky pôsobia tak V smere ťahu, ako i V smere tlaku. Jedno z ďalších výhodných zdokonaleni spočíva V tom, že puzdro Vážiaceho zariadenia má pôdorys V tvare písmena T. Je pritom výhodné, ak nosníky puzdra Vážiaceho zariadenia spolu zvierajú ostrý uhol. Je pritom navrhnuté uskutočnenie, V ktorom V smere dlhšej osi oválneho pôdorysu miešacej nádoby, prípadne V smere axiálneho predĺženia medzi miešadlom a pohonom, je umiestnený nosník obopínajúci merací nosník. Zo stredu tohto nosníka Vychádza kratšie vážiace rameno, ktoré prebieha napríklad kolmo na tento nosník. Tiež V tomto prípade je použite delenie vo vodorovnej rovine, ktorým vznikne horná časť a spodná časť puzdra vážiaceho zariadenia, pričom jednotlivé časti puzdra vážiaceho zariadenia majú zodpovedajúci pôdorysný tvar písmena T. Homá časť a spodná časť puzdra vážiaceho zariadenia sú tvarované zhodne. Ďalej je navrhnuté vykonať pôdorysnú plochu hornej časti tak, že ťažisko jej plochy sa nachádza V oblasti vážiaceho nosníka., Výhodne V priesečníku pozdlžnej osi Vážiaceho nosníka s osou kolmou na nosník a prebiehajúcou smerom ku kratšiemu vážiacemu ramenu. Ďalej je navrhnuté, že oba nosníky puzdra vážiaceho zariadenia spolu zvierajú ostrý uhol. Je výhodné, ak kratšie rameno puzdra Vážiaceho zariadenia zviera s nosníkom uhol V rozsahu približne 70 ° až 75, výhodne 73 °. Je však možné tiež uskutočnenie, V ktorom zmienený uhol robí 90 °. Kratšie rameno je V tomto pripade kolmé na nosník. Ďalšie Výhodne zdokonalenie spočíva V tom, že nosník puzdra Vážiaceho zariadenia má klinový tvar. Týmto klínovitým ramenom je výhodne kratšie rameno puzdra vážiaceho zariadenia. Ďalej je výhodné, ak klinový tvar nosníka je tvorený projekciou dvoch zahnutých Vážiacich ramien spodnej časti a homej časti. Zahnutým ramenom je výhodne kratšie rameno puzdra, ktoré s nosníkom zviera ostrý uhol približne 73 °. Ak sú obe časti puzdra vážiaceho zariadenia, ako už bolo zrnienené, uskutočnené zhodne, dosiahne sa klinový tvar zostavením oboch častí na seba, keď kratšie zahnuté ramená prebiehajú zrkadlovo. Zásluhou tohto uskutočnenia sa dosiahne zvýšená stabilita kratšicho ramena. Ako už bolo zmienené, je Výhodné, ak horná časť a spodná časť sú Vytvorené so zhodnými vonkajšími obrysmi. Ďalej sa ukázalo byť mimoriadne Výhodné, ak lôžko miešacej nádoby a pohon súako celok umiestnene na ráme, ktorý pôsobí na puzdro Vážiaeeho zariadenia. Rám je svojim dlhším rozmerom výhodne umiestnený V smere axiálneho predlženia medzi miešadlom a pohonom, prípadne V smere dlhšej osi pôdorysu miešacej nádoby. Na jednej koncovej oblasti tohto rámu je umiestnený pohon, vo zvyšnej koncovej oblasti je potom umiestnené lôžko pre miešaciu nádobu vrátane Vyhrievacieho telesa. Celá táto konštrukčná jednotka pôsobí na puzdro Vážiaceho zariadenia, pričom tiež tu sa hmotnosť rámu zohľadní pri výpočte hmotnosti. Konečne je navrhnuté, že rám pôsobí na puzdro vážíaceho zariadenia V troch dosadacích bodoch, umiestnených V koncových oblastiach puzdra Vážiaceho zariadenia. Dosadacie body sú teda umiestnené V príslušných koncových oblastiach nosníka,ktorý je umiestnený V smere axiálneho predĺženia medzi miešadlom a pohonom, a V koncovej oblasti kratšieho ramena, ktoré je umiestnené napriklad kolmo na tento nosník. Tiež V tomto prípade je výhodné použiť tlmiace prvky, ktoré sa umiestnia medzi rám a puzdro vážiaceho zariadenia V oblastiach dosadacích bodov. Tieto tlmiace prvky môžu byť napríklad tvorené gumovými tlmičmi. Týmto tlmeným trojbodovým uložením sa dosiahne optimálne stanovenie hmotnosti a toto uloženie je Veľmi Výhodné tiež z hľadiska celkového Vibračného chovania rámu na puzdro Vážiaceho zariadenia Zásluhou veľkých vzdialenosti medzi jednotlivými troma dosadacími bodmi sa dosiahne len malý sklon rámu na puzdre vážiaceho zariadenia. Vzdialenosť dosadacich bodov navzájom a tým tiež dĺžky nosníka a kratšieho ramena sú Výhodne dimenzované tak, že tieto dosadacie body tvoria vrcholy takmer pravouhlćho trojuholníka, pričom myslenć spojnice medzi dosadacím bodom na kratšom ramene a dosadacími bodmi na nosníku spolu zvierajú uhol, ktorý leží V rozsahu približne 90 až 94 ° a Výhodne robí približne 92 °.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata vynálezu je ďalej objasnená na neobmedzujúcich príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú- na obr. l V bočnom pohľade kuchynský stroj podľa vynálezu,- na obr. 4 samotné vážiace zariadenie kuchynského stroja,V pôdorysnom pohľade, týka sa prvého uskutočnenia,- na obr. 5 bočný pohľad na vážiace zariadenie z obr. 4,- na obr. 6 čelný pohľad na vážiace zariadenie,- na obr. 7 vážiace zariadenie z obr. 4, taktiež V pôdorysnom pohľade, ale po odobratí homej časti krytu,- na obr. 9 pôdorysný pohľad na rám kuchynského stroja s čiarkovane naznačeným Vážiacim zariadením,- na obr. 10 rám z obr. 9 V bočnom pohľade s čiarkovane naznačeným krytom vážiaceho zariadenia, umiestneného pod týmto rámom,- na obr. l 1 čelný pohľad na rám s čiarkovane naznačeným krytom vážiaceho zariadenia,- na obr. 14 vyobrazenie zodpovedajúce obr. 4, týkajúce sa Však druhého uskutočnenia Vážiaceho zariadenia,- na obr. 15 vyobrazenie zodpovedajúce obr. 7, týkajúce sa však taktiež druhého uskutočnenia vážiaceho zariadenia,- na obr. 17 zväčšený detail z obr. 16, ktorý znázorňuje zaistenie dorazovými poistkami medzi oboma časťami krytu,a- na obr. 18 iný zväčšený detail z obr. 16, z ktorého je zrejmý bod dosadnutia čiarkovane naznačeného rámu na kryte vážiaceho zariadenia.Na obr. l až 3 je znázornený kuchynský stroj 1, ktorý pozostáva z krytu 2, na ktorom sú umiestnené dva otočné spínače 3, 4. Kryt 2 je ďalej dole vybavený podstavnými pätkami 5 a zozadu elektrickým sieťovým prívodom 14.Kuchynský stroj 1 je vybavený lôžkom 7 na uloženie miešacej nádoby 6. V kryte 2 je umiestnený pohon 8, tvorený napríklad elektromotorom, ktorý prostredníctvom neznázorneného ozubeného remeňa alebo podobne poháňa hnací hriadeľ 9, ktorý je umiestnený zvisle a súosovo so zvislou osou z kuchynského stroja 1. Tento hnací hriadeľ 9 potom cez spojku poháňa miešadlo 10, ktoré je umiestnene pri dne miešacej nádoby 6. Otáčky miešadla 10 sa nastavujú otočným spínačom 4.Míešacia nádoba 6 má pri svojej homej otvorenej strane oválny tvar, pričom V predĺžení dlhšej osi pôdorysu tejto miešacej nádoby 6 je vytvorená Vylievacia hubica 11, ktorá vyčnieva z okraja miešanej nádoby 6. Vylievacia hubica 11 pri nasadení miešacej nádoby 6 do krytu 2 smeruje k tej časti tohto krytu 2, kde sú umiestnené otočné spínače 3, 4. Na konci dlhšej osi x, ktorý je protiľahlý k vylievacej hubici 11, je miešacia nádoba 6 vybavená kanvicovou rukoväťou 12, ktorá prebieha po celej výške miešacej nádoby 6.Vnútorný priestor miešacej nádoby 6 je zakrytý vrchnákom 13, ktorý tvarovo presne a s utesnením V radiálnom smere spočíva na homom okraji miešacej nádoby 6.Z obr. 3 je zrejmé, že pomer dĺžky dlhšej osi x ku kratšej osi y pôdorysu miešacej nádoby 6, predovšetkým priemetu homej časti tejto miešacej nádoby 6, robí približne 1,2 1. Priesečník S oboch osí x, y v homej časti miešacej nádoby 6 je proti zvislej osi z kuchynského stroja 1 posunutý pozdlž dlhšej osi x smerom k vylievacej hubici 11, v znázomenom príklade uskutočnenia o približne 3 až 4 mm. Zásluhou tohto uskutočnenia dochádza pri plnení miešacej nádoby 6 k presunu jeho ťažiska pozdĺž dlhšej osi x smerom k vylievacej hubici 11.V oblasti lôžka 7 je umiestnené vyhrievacie teleso 40 tvorené odporovým vykurovacím drôtom, ktore obopína spodnú časť miešacej nádoby 6, ktorá tak môže byť zahrievaná.V kryte 2 je ďalej umiestnený rám 15, ktorý spočíva na vážiacom zariadení 16. Toto vážiace zariadenie 16 je pritom umiestnené na dne 17 krytu 2.Rám 15 je podrobnejšie znázomený na obr. 9 až 13. Z pôdorysného pohľadu na obr. 9 je zrejmé, že rám 15 má podlhovastý pôdorys, pričom v jednej jeho koncovej oblasti je vytvorená tanierová úložná plocha 18 pre miešaciu nádobu 6. Zmienená úložná plocha 18 má kruhový tvar a má tvar plytkého hmca, pozri obr. 12 a 13. V koncovej oblasti rámu 15, ktorá je protiľahlá k úložnej ploche 18, je umiestnená montážna doska 19 pre už zmienený pohon 8.Pozdĺžna os u pôdorysu rámu 15 prechádza stredom úložnej plochy 18 a montážnou doskou 19. Uprostred úložnej plochy 18 je vytvorený kruhový otvor 20 na priechod hnacieho hriadeľa 9. IKolmo na pozdĺžnu os u je približne uprostred dlžky rámu 15 vytvorený na tomto ráme 15 výbežok 21. Tento výbežok 21 je na svojom voľnom konci vybavený smeromdolu orientovanou dosadacou pätkou 22 v tvare zrezanćho kužeľa.Na strane pozdĺžnej osi u protiľahlej k výbežku 21 sú na koncoch rámu 15 s odstupom od pozdĺžnej osi u vytvorené ďalšie dve dosadacie pätky 23 a 24, taktiež v tvare zrezaného kužeľa.Prve uskutočnenie vážiaceho zariadenia 16, ktoré je znázomené na obr. 4 až 8, má pôdorys v tvare písmena T a pozostáva v podstate z homej časti 25 a spodnej časti 26 so zodpovedajúcimi pôdorysmi. Homá časť 25 je na vonkajšom obvode vybavená smerom dolu orientovanou obvodovou stenou 27. Podobne, spodná časť 26 je na svojom vonkajšom obvode vybavená nahor orientovanou obvodovou stenou 28. Medzi homou časťou 25 a spodnou časťou 26 sa nachádza vážiaci priestor 29.Ako je zrejmé predovšetkým z obr. 4 až 6, sú homá časť 25 a spodná časť 26 uskutočnené zhodne. Toto riešenie má z výrobného hľadiska výhodu spočívajúcu v tom, že na zostavenie puzdra 37 vážiaceho zariadenia je potrebné vyrobiť iba dva zhodne diely, ktoré sa po otočení jedného z týchto dielov okolo vodorovnej osi nasadia navzájom na seba. Vyrábane diely sú teda použiteľné tak ako homá časť 25, tak i ako spodná časť 26.Nosník 30, ktorý prebieha v smere pozdĺžnej osi u,prebieha teda v pozdĺžnom smere rámu 15, pričom jeho dĺžka je menšia ako dĺžka rámu 15 v pozdĺžnom smere. Dĺžka nosníka 30 je napriek tomu volená tak, že stred úložnej plochy 18 a montážne dosky 19 rámu 15 a teda body ťažiska pohonu 8 a miešacie nádoby 6 s lôžkom 7 sa nachádzajú V oblasti vážiaceho zariadenia 16. Šírka, t. j. rozmer kolmo na pozdĺžnu os u, robí približne tretinu dĺžky nosníka 30.Uprostred dĺžky vážiaceho zariadenia 16 je toto vážiace zariadenie 16 vybavené nosníkom 31, ktoré zviera s pozdĺžnou osou u uhol B, ktorý V znázornenom príklade uskutočnenia robí 90 °. Vzdialenosť medzi pozdĺžnou osou u a voľným koncom nosníka 31 zodpovedá vzdialenosti medzi pozdĺžnou osou u a voľným koncom výbežku 21 na ráme 15. Tiež šírka nosníka 31 je prispôsobená šírke výbežku 21 rámu 15, takže pri umiestnení vážiaceho zariadenia 16 a rámu 15 nad sebou sa takmer dosiahne vzájomný zákryt výbežku 21 a nosníka 31.Vo vážiacom priestore 29 je umiestnený vážiaci nosník 32, ktorý prebieha v smere pozdĺžnej osi u. Tento vážiaci nosník 32 je vybavený neznázornenými prieťahovými meracími prúžkami.Týmto vážiacim nosníkom 32 sú navzájom spojene homá časť 25 a spodná časť 26 vážiaceho zariadenia 16,pričom homá časť 25 je na spodnú časť 26 prichytená neznázomenými dorazovými poístkamí. Spodná časť 26 je pevne zakotvená na dne 17 krytu 2.Základný obrys homej časti 25 je výhodne uskutočnený tak, že ťažisko S plochy sa nachádza približne v priesečníku pozdĺžnej osi a vážiaceho nosníka 32 s pozdĺžnou osou b nosníka 31, ktoráje kolmá na pozdĺžnu os c nosníka 30.Vážiace zariadenie 16 je ďalej vybavené zásuvkovou zástavkou 33, na ktorej je nasunutý kábel 35, ktorý je vybavený káblovou koncovkou 34. Prúdové napájanie vážiaceho zariadenia 16 a prenos meracích údajov do elektronického vyhodnocovacieho zariadenia sú zaistené káblovým zväzkom 36.Rám 15 je na vážiacom zariadení 16 umiestnený tak, že dosadacie pätky 22, 23, 24 cez neznázornene tlmiace prvky v tvare gumových tlmičov dosadajú na Zodpovedajúce dosadacie body A 1, A 2, A 3, pričom rám 15 pôsobí na vážiace zariadenie 16, prípadne puzdro 37 vážiaceho zariadenia,ktore pozostáva z homej časti 25 a spodnej časti 26, vtýchto troch dosadacich bodoch A 1, A 2, A 3, ktoré sa nachádzajú v koncových oblastiach pôdorysu v tvare písmena T. Dosadacie body Al a A 2, na ktoré pôsobia dosadacie pätky 23 a 24, sú v koncových oblastiach nosníka 30 umiestnené s odstupom od pozdĺžnej osi u. Na hornej strane voľne vystupujúceho nosníka 31 je umiestnený dosadací bod A 3, ktorému zodpovedá dosadacia pätka 22.Vzájomné vzdialenosti dosadacich bodov A 1, A 2, A 3 a tým tiež dĺžky nosníka 30 a nosníka 31 sú volené tak, že dosadacie body A 1, A 2, A 3 tvoria vrcholy takmer pravouhlého trojuholníka, pričom myslene spojnice medzi dosadacím bodom A 3 na nosníku 31 a dosadacími bodmi A 1 a A 2 zvierąjú uhol oi Tento uhol ot robí približne 90 ° až 94 °,výhodne približne 92 °.Vážiaci nosník 32 je, ako už bolo uvedené, umiestnený v smere pozdĺžnej osi u, čo znamená, že V zabudovanom stave je umiestnený medzi miešadlom 10 a pohonom 8 v smere dlhšej osi x pôdorysu miešacej nádoby 6. Na vážiace zariadenie 16, prípadne na vážiaci nosník 32, trvalo pôsobí vlastná hmotnosť pohonu 8, lôžka 7, vyhrievacieho telesa 40 a miešacej nádoby 6. Toto je zohľadnené v elektronickom vyhodnocovacom zariadení, ktoré je konštruované tak,že hmotnosť je pomocou digitálneho displeja 38 indikovaná až vtedy, ked sa k vlastnej hmotnosti pridá ďalšia hmotnosť. Po zapnutí kuchynského stroja 1 teda ukazuje digitálny displej 38 tarový bod. Ak sa požaduje údaj hmotnosti,stisne sa resetovacie tlačidlo 39, pričom potom digitálny displej 38 indikuje hodnotu O gramov. Až po naplnení miešacej nádoby 6 pôsobí táto hmotnost prídavné na vážiace zariadenie 16 aje indikovaný prírastok hmotnosti, Existuje priebežná možnosť nastaviť digitálny displej 38 kedykoľvek resetovacím tlačidlom 39 na hodnotu 0 gramov, čím sa uľahčí ďalšie priväzovanie. Takto sa v každom kroku môže privážiť 2,5 kg a celkom až 7,5 kg. Elektronický blokovací obvod zaisťuje, že Váženie je možne vykonávať iba v pokojnom stave miešadla 10.Ako už bolo uvedené, dochádza v dôsledku oválneho a čiastočne mímostredovćho uskutočnenia miešacej nádoby 6 pri zvyšujúcej sa miere naplnenia miešacej nádoby 6 k premiestňovaniu jej ťažiska v smere osi x, pripadne osi u. Zásluhou umiestnenia vážiaceho nosníka 32 v smere tohto premiestňovania ťažiska je trvalo zaistené správne Váženie. Okrem toho, zásluhou tejto orientácie vážiaceho nosníka 32 sa dosiahne minimalizácia prípadných klopných sil.Na obr. 14 až 18 je znázomené druhé uskutočnenie vážiaceho zariadenia 16, Ako je zrejmé predovšetkým z obr. 14, je tiež v tomto uskutočnení použitý nosník 30, ktorý prebieha rovnobežne s pozdĺžnou osou u. Tento nosník 30 je pritom dimenzovaný tak, že stredy úložnej plochy 18 a montážnej dosky 19 čiarkovane znásromenćho rámu 15 a tým i body ťažiska pohonu 8 a miešaccj nádoby 6 s lôžkom 7 sa nachádzajú v oblasti vážiaceho zariadenia 16.Puzdro 37 vážiaceho zariadenia taktiež v tomto prípade pozostáva z hornej časti 25 a spodnej časti 26, medzi ktorými sa nachádza vážiaci priestor 29. Homá časť 25 je vybavená kratšim vážiacim ramenom 31, ktoré vychádza z nosníka 30, s ktorým zviera ostrý uhol B v rozsahu 70 až 75 °, výhodne 73 °.Spodná časť 26 je rovnako ako v prvom príklade uskutočnenia vytvorená zhodne s hornou časťou 25 a po jej otočení okolo vodorovnej osi je možné zostavením homej časti 25 a spodnej častí 26 na seba vytvoriť puzdro 37 vážiaceho zariadenia. Tomu zodpovedá, že tiež spodná časť 26 je vybavená kratším vážiacim ramenom 31, ktoré zviera s nosníkom 30 ostrý uhol Il. Pri ustanovení homej časti 25 na spodnú časť 26 tvoria obe kratšie vážiace ramená 31 a 31 spoločný nosník 31 v tvare klina, pričom na seba u miestnene voľné konce oboch kratšich vážiacich ramien 31 a 31 potom tvoria dosadací bod A 3. Os b nosníka 31, ktorá prechádza dosadacím bodom A 3 kolmo na pozdĺžnu os c nosníka 30, pritom predstavuje os symetrie celého puzdra 37 vážiaceho zariadenia. Os b nosníka 31 teda prechádza uprostred medzi dosadacími bodmi Al a A 2, ktoré sa nachádzajú na nosniku 30.Vzájomné vzdialenosti dosadacích bodov A 1, A 2, A 3 a tým tiež dĺžky nosníka 30 a kratšich vážiacich ramien 3 a 32 sú V súlade s prvým príkladom uskutočnenia Volené tak, že dosadacie body A 1, A 2, A 3 predstavujú vrcholy takmer pravouhlého trojuholníka. Tiež v tomto prípade robí uhol a približne 90 až 94 °, výhodne približne 92 °.Tiež puzdro 37 je v tomto príklade uskutočnenia konštruované tak, že ťažisko S plochy homej časti 25 sa nachádza približne v priesečniku pozdĺžnej osi a vážiaceho nosníka 32 a osi b nosníka 31 - pozri obr. 14.Spodná časť 26 a homá časť 25 sú spolu navzájom spojene iba v oblasti vážiaceho nosníka 32, pričom homá časť 25 je pripevnená v oblasti jedného konca, rozumie sa v jeho pozdĺžnom smere, vážiaceho nosníka 32 pomocou skrutiek 41. Zodpovedajúce pripevnenie spodnej časti 26 na protiľahlej koncovej oblasti vážiaceho nosníka 32 je vykonané na spodnej strane tohto vážiaceho nosníka 32.Vážiaci nosník 32 je vybavený kapacitným snímačom. Podľa zmeny hmotnosti sa mení vzdialenosť dvoch dosiek kondenzátora.Prúdové napájanie a prenos meracích údajov sú podobne ako v už opísanom prvom príklade uskutočnenia zaistené káblovým zväzkom 36.V blízkosti dosadacich bodov A 1, A 2, A 3 sú umiestnené dorazové poistky 42, ktoré pôsobia v oboch zvislých smeroch. Slúži k tomu vždy jeden závitový kolik 43, ktorý zasahuje do vážiaceho priestoru 29 a je napevno umiestnený na spodnej časti 26. Na tomto závitovom kolíku 43 je naskrutkovaná dištančná matica 44, ktorej nahor, to je smerom k hornej časti 25, orientovaná strana má zmenšený prierez. V oblasti prechodu do oblasti so zmenšeným prierezom je vytvorené dorazové osadenie 45. Oblasť dištančnej matice 44 so zmenšeným prierezom prechádza zodpovedajúcim otvorom 46 v hornej častí 25. Homá dorazová poistka je tvorená poistným krúžkom 47.Homá časť 25 je teda prichytená medzi dorazovým osadením 45 a poistným krúžkom 47, pričom je zachovaná vôľa, ktorej veľkosť zodpovedá približne dvojnásobku hrúbky steny hornej časti 25 v tomto mieste. Tieto dorazové poistky 42 slúžia jednak ako vodiace prvky pre homú časť 25, jednak tieto dorazové poistky 42 chránia vážiaci nosník 32 proti nadmemej deformácii. Dorazové poistky 42 pôsobia, ako už bolo uvedené, tak v ťahu, ako i v tlaku.Spodná časť 26 sa na dne 17 lcrytu 2 pripevní kolíkmi 48 so závitom, ktoré sú umiestnené na tejto spodnej časti 26. Na tento účel sa na kolíky 48 so závitom zospodu naskrutkuje zodpovedajúca matica.Rám 15 je na vážiacom zariadení 16 v súlade s prvým príkladom uskutočnenia umiestnený tak, že dosadacie pátky 22, 23, 24 spočivzłjú na príslušných dosadacich bodoch A 1, A 2, A 3, pričom toto dosadnutie nie je priame, ale cez tlmiace prvky 49, ktoré môžu byť tvorené gumovými tlmičmi. Tieto tlmiace prvky 49 sú v oblastiach dosadacích bodov A 1, A 2, A 3 pripevnené pomocou skrutiek 50. Dosadacie pätky 22, 23, 24 rámu 15 sú vybavené zodpovedajúcími vybraniami 51, do ktorých tlmiace prvky 49 zapadajú.Funkcia, predovšetkým indikácia zistenej hmotnosti,zodpovedá prvému príkladu uskutočnenia.Znaky vynálezu opísané v predchádzajúcom opise a nárokoch a znázomené na výkresoch môžu byť pri uskutoč

MPK / Značky

MPK: A47J 36/16, G01G 19/56, A47J 43/046

Značky: nádobě, miešacej, miešadlo, tejto, pohonom, nádobou, stroj, kuchyňský, miešacou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-283791-kuchynsky-stroj-s-miesacou-nadobou-a-pohonom-pre-miesadlo-v-tejto-miesacej-nadobe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kuchynský stroj s miešacou nádobou a pohonom pre miešadlo v tejto miešacej nádobe</a>

Podobne patenty