Zariadenie na vykonávanie peritoneálnej dialýzy

Číslo patentu: 282461

Dátum: 31.12.2001

Autori: Oscarson Joakim, Jeppsson Jan-bertil, Nordlie Tor

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na vykonávanie peritoneálnej dialýzy obsahuje váhy (37) uspôsobené na váženie obsahu prvého flexibilného zásobníka (38), ktorý je pripojený na aspoň jednu rúrku (21, 22) ako výstup z, a prípadne, i ako vstup do prvého flexibilného zásobníka (38) na tekutinu. Ďalej je opatrené skriňou (50), ktorá obklopuje prvý flexibilný zásobník (38), pričom medzi skriňou (50) a prvým flexibilným zásobníkom (38) je vytvorený priestor, v ktorom je umiestnené tlakové usporiadanie na vytváranie tlaku na prvý flexibilný zásobník (38) kvôli jeho vyprázdňovaniu.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka zariadenia na vykonávanie peritoneálnej dialýzy, obsahujúceho váhy uspôsobené na Váženie obsahu prvého flexibilného zásobníka, ktorý je pripojený na aspoň jednu rúrku ako výstup z, a prípadne, i ako vstup do prvého flexibilného zásobníka na tekutinu, ktoré je zo stavu techniky známe ako cyklický systém na PD (peritoneálna dialýza) cyklický systém.Predložený vynález vychádza z technológie, ktorá je použitá prihlasovateľom v už prv známom systéme GAMBRO PD 100. Uvedené zariadenie tvorí stojan, ktorý je asi 2 m vysoký. Na jeho homom konci, na prvej homej úrovni, sú usporiadané háky na zavesenie zásobovacích vakov, obsahujúcich vopred pripravený úžitkový roztok na peritoneálnu dialýzu. Zásobovacie vaky sú spojené cez sústavu potrubí s ohrievaným vakom umiestneným priamo pod zásobovacími vakmi na druhej, medziľahlej úrovni. Ohrievaný vakje umiestnený na výhrevnej ploche váhy.Ohrievaný vak je naplňaný, m regulácie prostredníctvom ventilov, zo zásobovacích vakov a môže mať obsah asi okolo 2 litre alebo nepatme väčší. V okamihu, kedy teplota obsahu ohrievaného vaku dosiahne správne, vopred stanovené hodnoty, je obsah zavádzaný pomocou gravitácie do katétra umiestneného v brušnej dutine pacienta. Katéter a brušná dutina sú na tretej úrovní, usporiadanej pod druhou medziľahlou úrovňou.Po vykonaní určenej úlohy je díalyzačný roztok odčerpávaný do odčerpávacieho vaku umiestneného na štvrtej úrovní. Odčerpávací vak je upevnený na hákovom zariadení, ktoré visí na vážiacom zariadení na ohrievaný vak. Takto je jeden a ten istý hmotnosť obsahu meraní prvok alebo silomer použitý tak na Váženie ohrievaného vaku, ako i odčerpávacieho vaku. Obsah odčerpávacieho vaku je nakoniec odvádzaný bud priamo do odpadového kanálu, alebo do zbemých vakov, ktoré sú umiestnené na piatej, najnižšej úrovni. Všetka doprava roztoku prebieha vplyvom gravitácia medzi piatimi zmienenými rozdielnymi úrovňami. Je Ľejmé, že je dôležité, že je pacient umiestnený na konkrétnej špecifickej zvolenej úrovni pod úrovňou ohrievaného vaku a nad úrovňou odčerpávacieho vaku.Sústava potrubí určená na použitie V systéme GAMBRO PD 100 je znázomená v patentovom spise EP-Al 0 499 718.Podobné zariadenie s cyklickým systémom je opísané v patentovom spise US-A 5 141 492, pri ktorom sú využité iba tri prevádzkové úrovne. V tomto prípade nie je vstupné množstvo vážené, ale je iba stanovené na základe veľkosti zásobovacích vakov. Na príslušnú požadovanú teplotu sú ohrievané priamo zásobovacie vaky. Na zhromažďovanie použitého dialyzačného roztoku je použitý rovnako odčerpàvací vak, ktorý je dimenzovaný na dostatočne veľký obsah. Váži sa iba zbemý vak.Kvôli eliminácii závislosti od gravitácie pri prechode dialyzačného roztoku systémom bolo na tento účel navrhnuté použitie čcrpadlového mechanizmu. Takýto čerpadlový mechanizmus, opísaný v patentovom spise US-A 44 l 2 917, tvorí peristaltické čerpadlo na privádzanie dialyzačného roztoku do brušnej dutiny pacienta zo zásobovacieho vaku umiestneného na úrovni podlahy. Mechanizmus monitomjúci tlak mbezpečuje, že tlak do katétra neprekročí vopred stanovenú hodnotu. Tak zásobovací vak,ako i zbemý vak sú umiestnené na váhy na účely monitoro vania vstupného a výstupného dialyzačného roztoku do a z pacienta.Patentový spis US-A 4 560 472 opisuje čerpadlový mechanizmus na čerpanie úžitkového roztoku z prvej úrovne do ohrievaného vaku umiestneného na vyššej úrovni. Nasledujúca kontinuálna preprava dialyzačného roztoku potom prebieha prostrednictvom gravitácie. Týmto spôsobom je eliminovaná potreba zdvíhania ťažkých zásobovacích vakov na vyššie úrovne.Patentový spis US-A 5 004 459 opisuje ešte viac automatizovaný systém na zavádzanie PD roztoku. Zariadenie zahmuje okrem iného samostatné plniace čerpadlo na plnenie brušnej dutiny a samostatné vývodové čer-padlo na odber roztoku z brušnej dutiny. Pomocou dvoch snímačov tlaku a/alebo prietoku sú zisťované a vymedzované hodnoty tlaku a/alebo prietoku na prívádzanie a odber roztoku. Zariadenie ďalej zahmuje miešanie dialyzačného koncentrátu s čistou vodou, eventuálne s prídavkom glukózy.Patentový spis US-A 4 311 587 opisuje usporiadanie na zásobovanie dialyzačného roztoku cez sterilný filter. Diagnostikovaný objekt sa tak vyhýba možnému zápalu podbrušnice (peritonitíde) prostrednictvom filtrácie zavádzaného roztoku. Vzhľadom na to, že prítomnosť sterilného filtra predstavuje veľký prietokový odpor, je na zásobovanie požadovaný tlak vyšší ako tlak, ktorý môže byť v skutočnosti dosialmutý prostredníctvom gravitácie. Na tento účel je vak obsahujúci dialyzačný roztok opatrený zavesovacími ramenami na zavesenie pod rameno a potrebný tlak na zavádzanie dialyzačného roztoku cez sterilný filter a katéter do brušnej dutiny sa vyvoláva manuálne aplikáciou sily paže alebo lakťom na vak. Odber dialyzačného roztoku z brušnej dutiny prebieha prostredníctvom gravitácie. Pri tejto konštrukcii sú použité jednocestné ventily.Patentový spis US-A 5 141 493 opisuje systém, v ktorom sú na privádzanie a odber dialyzačného roztoku do a z pacienta použité čerpadlo a snímač tlaku. Dialyzačný roztok potom cirkuluje v primárnom okruhu dialyzátorom,ktorý je zase prepojený so sekundárnym okruhom, pričom sa v prvom okruhu prostredníctvom zmieneného dialyzátora dialyzačný roztok vyčistí.Patentový spis W 0 90/13795 opisuje čerpadlový mechanizmus zamýšľaný okrem iného na použitie v spojení so zariadením na peritoneálnu dialýzu. Čerpadlový mechanizmus zahmuje komoru, ktorá je rozdelená elastickou membránou. Na jednej strane membrány je dialyzačný roztok, ktorý má byť čerpaný a na druhej strane membrány je plyn. Pretlak a podtlak je do komory zavádzaný prostrednictvom plynu. Čerpaný obsah je monitorovaný a meraný pomocou merania objemu plynu v plynovej komore čerpadla.Patentový spis EP-Al 94 682 opisuje zariadenie na reinfúziu krvi, zahrnujúce nádobu s nepoddajnými stenami,ktorá obklopuje flexibilný zásobník. Krv je privádzaná do flexibilného zásobníka prostredníctvom využitia podtlaku v priestore medzi zásobníkom a nádobou. Následne vytláčanie krvi prebieha pomocou pretlaku v priestore medzi zásobníkom a nádobou.Prvým predmetom predloženého vynálezu je vytvorenie zariadenia na peritoneálnu dialýzu, v ktorom privádzanie a/alebo odber dialyzačného roztoku do a/alebo z brušnej dutiny pacienta prebieha úplne alebo čiastočne bez pomoci gravitácie, t. j. pomocou čerpadlového mechanizmu. Týmto spôsobom je možné vytvoriť pre pacienta polohy v rôznychúrovniach vzhľadom na zariadenie a bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na prevádzku tohto zariadenia. V zariadení môže byť použitý dodatočný tlak, ktorý je vyšší ako tlak dosiahnutý privádzaním úžitkového roztoku prostredníctvom gravitácie a ktorý znižuje prívodné a Odberové časy. Zároveň môžu byť, vzhľadom na požiadavky jednotlivých pacientov, prispôsobené prietokové rýchlosti.Druhým predmetom predloženého vynálezu je zabezpečenie takého čerpadlového mechanizmu, ktorý by bol dostatočne bezpečný a vyhovujúci na použitie a zároveň dostatočne nehlučný na nočnú prevádzku.Ďalším predmetom predloženého vynálezu je zjednodušenie sústavy potrubí, ktorá je požadovaná na činnosť zariadenia na peritoneálna dialýzu..le žiaduce dosiahnuť prečerpávaciu funkciu bez použitia čerpadla, ktoré by bolo kontaminované dialyzačným roztokom. Zrejmou voľbou je napríklad peristaltické čerpadlo (ako je uvedené v patentovom spise US A 4 412 917), ktoré pôsobí na nírky V systéme bez toho, aby dochádzalo k jeho kontaminácii.Z tohto hľadiska je potrebné poznamenať, že dialyzačný roztok prechádza cez a je ohrievaný prostredníctvom ohrievaného vaku v už prv známom systéme PD 100.Podľa predloženého vynálezu je takýto ohrievaný vak použitý ako súčasť čerpadlového mechanizmu pomocou závislosti ohrievaného vaku od pretlaku a/alebo podtlaku. Prietok do a z ohrievaného vaku je nepretržite monitorovaný pomocou váh.Predložený vynález sa takto týka zariadenia na vykonávanie peritoneálnej dialýzy zahmujúceho vážiace zariadenie, uspósobené na Váženie obsahu prvého ílexibilného zásobníka, ako napr. ohrievaného vaku, ktorý je pripojený na aspoň jedno potrubie ako výstup, a eventuálne i ako vstup,úžitkového roztoku zo zásobníka. Podľa predloženého vynálezu zariadenie załunuje skriňu, usporiadanú tak, že obklopuje zásobník na účely vytvorenia priestoru medzi skriňou a zásobníkom, pričom úsobník obsahuje zavádmcie prostriedky na zavádzanie potrubia cez skriňa. Zariadenie ďalej zahmuje tlakový mechanizmus na vytváranie tlaku uplatňovaného na zásobník na účely jeho vyprázdňovmiaZariadenie výhodne zahmuje mechanizmus na privádzanie tlakového média, vytvárajúceho pretlak a/alebo podtlak, do priestoru medzi skriňou a zásobníkom, pričom je tento priestor nepriedušne uzatvorený. Skriňa je výhodne vyhotovená tuhá.Tlakovým médiom je výhodne plyn, ako napriklad vzduch, ale rovnako môže byť týmto médiom kvapalina, ako napríklad voda. Skriňa môže obsahovať spodnú časť a homú časť. Spodnú časť tvori miska váh, ktorá je spojená s mechanizmom na Váženie. Homá časť môže byť odhnutá alebo odobraná zo spodnej časti, pričom obidve tieto časti sú zvyčajne proti sebe navzájom utesnenć. Skriňa je prepojená s čerpadlovým mechanizmom na účely čerpania tlakového média do a/alebo z priestoru medzi skriňou a zásobníkom.Skriňa môže rovnako zahŕňať druhý ílexibilný zásobník opatrený potmblm na vstup a/alebo výstup používaného alebo vyčerpaného roztoku, pričom prvý flexibilný zásobník je určený na čerstvý roztok. Ďalej zahrnuje ventilové mechanizmy na reguláciu prietoku úžitkového roztoku do a zo zásobníkov, ktorými sú výhodne plastické vaky.Čer-padlovým mechanizmom môže byť napriklad odstredivé čerpadlo, ktoré na svojom výstupe vytvára vopred stanovený tlak a je reverzované na účely dosiahnutia stanoveného podtlaku. Týmto čerpadlem môže byť rovnako membránovć čerpadlo ovládané prostrednictvom tlakového snímača. V inom prípade môžu byť ako čerpadlový mecha nizmus použité dve tlakové komory na vytváranie podtlaku a pretlaku, pričom skriňa ajej obsah je následne pripojený s ohľadom na tlakové komory. Čer-padlo môže pracovať viac-menej v kontinuálnej prevádzke a vytvárať tlak v tlakových komorách. Na monitorovanie a reguláciu tlaku sú použité tlak monitorujúce prostriedky.Existuje veľa výhod predloženého vynálezu vzhľadom na stav techniky 1. Nevyhnutne namáhavé zdvihanie dodávaného roztoku na vyššiu úroveň už nie je nutné. 2. Plnenie ohrievaného vaku môže byť rýchlejšie, pretože je možné počas tejto činnosti využiť vyšší tlak. 3. Odčerpávací vak môže byť vyprázdňovaný do odpadu umiesmenćho vo vyššej polohe. 4. Odčerpavací vak obsahuje troskovité produkty, ktoré spôsobujú väčšiu viskozitu tekutiny, napr. frbrínové precipitáty a pod., ale odber úžitkového roztoku bude prebiehať rýchlejšie použitím vyššieho čerpacieho tlaku. 5. Tak privádzací, ako i odvádzacl tlak do pacienta môže byť prispôsobený tomu, ktorý pacient pociťuje ako pohodlný. 6. Dialyzačný roztok sa vždy nachádza vo vnútomom priestore príslušných vakov a rúrok, ktoré môžu byť vymbené z lacného plastického materiálu podľa zo stavu techniky mámych technológií. Prevádzková činnosť čerpadlového mechanizmu podľa predloženého vynálezu prebieha iba mimo týchto vakov. PD roztok je tak po celý čas funkcie zariadenia iba v priestore uzatvoreného systému. 7. Zariadenie podľa predloženého vynálezu je jednoduché a môže byť vytvorené ako kompaktné s malou hmotnosťou,z čoho zároveň vyplýva, že može byť ľahko prepravované. 8. Zariadenie je veľmi flexibilné a môže využívať kombinácie nútenej dodávky prostredníctvom gravitácie. 9. Zariadenie podľa predloženého vynálezu môže pracovať bez významnej spotreby energie. Spotreba energie m 6 » že byť ďalej dodatočne znížená takým spôsobom, že prevádzková činnosť zariadenia, napňklad počas prerušenia dodávky energie, môže byť dlhší čas vykonávaná s použitím rezervnćho energetického zdroja, napríklad akumulátorov. 10. Ďalšie zabezpečenie zníženej spotreby energie môže byť vykonávané prostrednictvom užívania tepla medzi ohriatym dialýzačným roztokom v odčerpávacom vaku a studenejším čerstvým PD roztokom v ohrievanom vaku.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie ciele, výhody a charakteristické znaky zariadenia podľa predloženého vynálezu budú opisané v jeho nasledujúcom podrobnom opise s odvolaním na niektoré určité prednostné vyhotovenia znázomené na pripojených výkresoch, na ktorých predstavuje obr. l perspektívny pohľad na zariadenie na peritoneálna dialýzu zo stavu techniky už skôr známeho systému GAMBRO PD 100 od prihlasovateľa,obr. 2 bokorys sústavy potrubí použitej v systéme GAMBRO PD 100,obr. 3 perspektívny pohľad na zariadenie podľa predloženého vynálezu,obr. 4 pohľad na altematívne vyhotovenie zariadenia podľa predloženého vynálezu, ktorý je obdobou pohľadu z obr. 33 obr. 5 bokorys sústavy potrubí určenej na použitie so zariadením podľa predloženého vynálezu,obr. 6 bokorys altematívneho vyhotovenia sústavy potrubí, SK 28246 l B 6obr.7 bokorys ďalšieho zjednodušeného vyhotovenia sústavy potrubí, obr.8 schematický pohľad na prednostné vyhotovenie čerpadlového mechanizmu pre zariadenie podľa predloženého vynálezuaobr.9 schematický pohľad na ďalšie vyhotovenie čerpadlového mechanizmu pre zariadenie podľa predloženého vynálezu.Na obr. 1 je znázomené zariadenie podľa systému GAMBRO PD 100. Zariadenie sa skladá zo stojanu 1 usporiadaného na základni opatrenej pojazdným kolieskovým mechanizmom 2. Stojan 1 tvori zvislý, okolo 2 metrov vysoký stĺp 3. Na jeho homom konci je usporiadaných niekoľko hákových usporiadaní 4 na zavesenie zásobovaclch vakov 5 obsahujúcich dialyzačný roztok. Na medziľahlej úrovni stojanu je držiak (na obr. nie je znázomený) regulačnej jednotky 6. Na spodnej úrovni stojanu l je usporiadaný ďalší držiak 18 na druhý ventilový mechanizmus 14.Regulačná jednotka 6 zahrnuje váhy 7, na ktorých je umiestnený Ohrievaný vak 8. Váhy 7 sú spriahnuté so silomerom, pomocou ktorého sa meria hmotnosť obsahu ohrievaného vaku 8. Na prednej strane regulačnej jednotky 6 sú usporiadané tlačidlá a zobrazovaeie jednotky, ktoré sú používané na ovládanie, reguláciu a prestavovanie prevádzkových podmienok zariadenia. Regulačná jednotka 6 ďalej zahrnuje prvý ventilový mechanizmus 9, určený na reguláciu prietoku V sústave 20 potrubí, spájajúci zásobovanie vaky 5 s ohrievanýru vakom 8.Regulačná jednotka 6 je ďalej opatrená hákovým zariadením 10, ktoré je pripojené na hore zmienený silomer. Na hákovom zariadení 10 je mvesené nosičové zariadenie 11,na ktorého spodnom konci je umiestnený odčerpávací vak 12.Zásobovanie vaky 5, ohrievacl vak 8, katéter 13 zavádzaný do brušnej dutiny pacienta, odčerpávací vak 12 a zbemý vak 16 sú prepojené prostredníctvom sústavy 20 potrubí, ktorá je podrobnejšie opísaná a znázomená s odvolaním na obr. 2 v ďalšom texte.Drüak 18 na spodnom konci stojana zahrnuje druhé ventilové usporiadanie 14, ktoré je ovládané cez kábel 15 prostredníctvom regulačnej jednotky 6.Ventilovými usporiadaniami 9 a 14 sú zdvojené ventilové mechanizmy, usporiadané na rúrkach prechádzajúcich cez tieto ventilové usporiadania 9, 14 a vykonávajúce svoju činnosť uzatváranim a otváraním prietoku. Funkcia ventilových usporiadaní 9 a 14 spočíva V tom, že v prípade, kedy je jeden z ventilov každého ventilového usporiadania 9,14 v otvorenej polohe, je zodpovedajúci druhý ventil v polohe uzatvorenej.Ako je zrejmé z obr. l, sú zásobovacie vaky 5 spojené s ohrievaným vakom 8 prostredníctvom prvej rúrky 21, prechádzajúcej prvým ventilovým usporiadaním 9. Ohrievaný vak 8 je prepojený s katétrom 13 cez druhú rúrku 22, ktorá rovnako prechádza prvým ventilovým usporiadanlm 9. Katéter 13 je spojený s odčerpávacím vakom 12 prostrednlctvom tretej rúrky 23 a odčerpávaci vak 12 je spojený so zbemým vakom 16 štvrtou rúrkou 24, pričom tretia rúrka 23 a štvrtá nírka 24 prechádzajú druhým ventilovýrn usporiadanírn 14, Sústava 20 potrubí je podrobnejšie znázomená na obr. 2. Na tomto obrázku je znáznmených päť prvých prípojok 25 na päť zásobovacích vakov 5. Prvé prípojky 25 sú spojené s prvou rúrkou 21 prostredníctvom niekoľkých n 1 rok aodbočiek alebo rozbočovacích spojok 29. Výstup z každého zásobovacieho vaku 5 je regulovaný pomocou rúrkovej svorky 26. Prvá rúrka 21 a druhá rúrka 22 sú medzi sebou navzájom spojené prostredníctvom Y-spojky a odtiaľ vedú ďalej do ohrievaného vaku 8. Prvá rúrka 21 je opatrená ventilom tvoriacim prvé škrtiace usporiadanie 9 a a druhá rúrka 22 druhým ventilom tvoriacim druhé škrtiace usporíadanie 9 h, ktoré sú usporiadané v prvom ventilovom usporiadanl 9. Druhá rúrka 22 a tretia rúrka 23 sú spojené medzi sebou navzájom prostredníctvom T-spojky a odtiaľ vedú ďalej do druhej prípojky 27 katétra 13. Rúrkou medzi druhou prípojkou 27 a T-spojkou môže byť v priereze zdvojená rúrka s oddeleným vstupom a výstupom, t. j. rúrka s dvojitou dutinou. Tretia rúrka 23 a štvrtá rúrka 24 sú prepojené medzi sebou navzájom prostredníctvom Y-spojky, ktorá je ďalej prepojená s odčerpávaclm vakom 16. Tretia rúrka 23 je opatrená tretím ventilom tvoríacim tretie škrtiace usporiadanie 14 a a štvrtá rúrka 24 sa štvrtým ventilom tvoriacim štvrté škrtiace usporiadanie 14 b, ktoré spoločne tvoria druhé ventilové usporiadanie 14.Štvrtá rúrka 24 je zakončená treťou prípojkou 28 zberného vaku. V rôznych polohách na rúrkach sa na účely umožnenia manuálneho škrtenia a regulácie zodpovedajúcich rúrok nachádza množstvo svorkových usporiadaní podobných svorke 26.Prevádzková činnosť opísaného systému GAMBRO PD 100 je nasledovnáPlnenie ohrievaného vaku (HF, ohrievacie plnenie)Ak je prvé ventilové usporiadanie 9 nastavené v prvej otvorenej polohe, je otvorená prvá rúrka 21. Za tohto stavu je dialyzačný roztok prečerpávaný prostredníctvom gravitácie zo zásobovaclch vakov 5 do ohrievaného vaku 8. Po naplnení ohrievaného vaku 8 na požadované, vopred stanovené množstvo, je prvé ventilové usporiadanie 9 uzatvorené a namerané množstvo dialyzačného roztoku je uložené do pamäte regulačnej jednotky 6. Ohrievaný vak 8 sa nepretržite ohríeva prostredníctvom ohrievacieho prvku 17 umiestneného na váhach 7, kým nie je dosiahnutá požadovaná, vopred stanovená teplotaOdber dialyzačného roztoku QD, drenážovanie pacienta)Ak je druhé ventilové usporiadanie 14 nastavené v prvej otvorenej polohe, je otvorená tretia rúrka 23, pričom spája katéter 13 s odčerpávacím vakom 12. Za tohto stavu je použitý dialyzačný roztok prostredníctvom gavitácie odčerpávaný z katétra 13 do odčerpávacieho vaku 12. Po uplynutí vopred stanoveného času je druhé ventilové usporiadanie 14 uzatvorené a zberaný dialyzačný roztok v odčerpávacom vaku 12 sa váži pomocou silomeru spriahnutého s regulačnou jednotkou 6, pričom namerané hodnoty sú ukladané do pamäte regulačnej jednotky 6.Privádzanie dialyzačného roztoku do brušnej dutiny pacienta (PF, plnenie pacienta)Ak je prvé ventilové usporiadanie 9 v druhej otvorenej polohe, je otvorená druhá rúrka 22 a spája ohrievaný vak 8 s katétrom 13. Ohriaty obsah ohríevaného vaku 8 je prostredníctvom gravitácie prečerpávaný do brušnej dutiny pacienta. Všetok zvyšný dialyzačný roztok, vyskytujúci sa v ohrievanom vaku 8, sa zaznamenáva pomocou vážiaceho zariadenia.Vypúšťanie odčerpávaného vaku (SD, drenážovanie systému)Ak je ckuhé ventilové usporiadanie 14 v druhej otvorenej polohe, je otvorená štvrtá rúrka 24, ktorá spája odčer SK 282461 B 6pávací vak 12 so zbemým vakom 16 tak, že je obsah odčerpávacieho vaku 12 vypustený do zbemého vaku 16. Štvrtá rúrka 24 môže byť rovnako pripojená priamo k vypúšťaciemu kanálu alebo odpadu. Zbemý vak 16 môže pozostávať z použitých zásobovacích vakov 5 alebo väčšej zbemej nádoby v závislosti od požadovaných podmienok.Obr. 3 znázorňuje zariadenie podľa predloženého vynálezu. Zariadenie môže byť použité so sústavou potrubí,znáznrnenou na obr. 2 a zásobovacími vakrní 5 a zásobníkmi tekutiny, spoznateľnými z obr. 1. Jednotlivé prvky zariadenia podľa obr. 3, ktoré sú identícké alebo ktoré korešpondujú s jednotlivými prvkami zariadenia, mázomeného na obr. l, sú označené rovnakými vzťahovými značkami ako na obr. l, ale zväčšenými o 30, to znamená, ohrievaný vak 8 podľa obr. l je na obr. 3 označený odkazovou značkou 38.Rozdiel medzi zariadením podľa obr. 3 a zariadením podľa obr. l spočíva v umiestnení odčerpávacíeho vaku,tvoriaceho tu dmhý tlexibilný zásobník 42, na vrchnú plochu ohrievaného vaku 38, tvoriaceho tu prvý ílexibilný zá.sobník 38, a pripojenie druhého ventilového usporiadania 44 na regulačnú jednotku 36. Okrem toho boli váhy 37 opatrené vekom tak, že váhy 37 a veko spoločne tvoria skriňu 50 obklopujúcu prvý ílexíbilný zásobník 38 a druhý flexibilný zásobník 42.Zariadenie podľa obr. 3 takto obsahuje regulačnú jednotku 36 s prvým ventilovým usporiadaním 39 a druhým ventilovým usporiadaním 44. Prvá rúrka 21 prechádza cez prvé ventilové usporiadanie 39 do prvého tlexibilného zásobníka 38, ktorý je umiestnený na váhach 37. Z prvého tlexibilného zásobníka 38 vedie cez prvé ventilové usporiadanie 39 druhá rúrka 22 pacientovi. Od pacienta vedie cez druhé ventilové usporiadanie 44 tretia rúrka 23 do druhého flexíbilného zásobníka 42, ktorý je umiestnený na váhach 37. Z druhého tlexíbilného zásobníka 42 vedie cez druhé ventilové usporiadanie 44 štvrtá rúrka 24 do zberných vakov 16 alebo do odpadu.Regulačná jednotka 36 ďalej v súlade s predloženým vynálezom zahmuje skríňu 50, umiestnenú nad váhou 37. Skriňa 50 je prispôsobená vzhľadu a tvaru váh 37 takým spôsobom, že je medzi skriňou 50 a váhami 37 vytvorený nepriedušne utesnený priestor. Skriňa 50 je opatrená blokovacími prostriedkami 51 na dostatočne bezpečné pripevnenie skrine 50 na váhach 37. Homá časť skrine môže byť úplne odoberateľná alebo môže byť bežným známym spôsobom otvámteľná prostredníctvom závesov.Rúrky vystupujúce z prveho tlexibilného zásobníka 38 a z druhého ílexibilného zásobníka 42 prechádzajú cez plášť skrine 50 utesnenými otvormi tvoriacimi prostriedky 53, 54 na tesne zavedenie. Skriňa 50 je ďalej opatrenà prvým spojom 55 pre ôsmu rúrku 56 vedúcu do prvého čerpadla 57, ktoré je usporiadané na regulačnej jednotke 36. Prvé čerpadlo 57 môže byť umiestnené rovnako i vo vnútomom priestore regulačnej jednotky 36.Prevádzková činnosť zariadenia podľa obr. 3 je v zásade rovnaká ako prevádzková činnosť opísaného systému GAMBRO PD 100. Doprava dialyzačného roztoku v systéme však prebieha vplyvom účinku pretlaku a podtlaku vo vnútomom priestore skrine 50.Príklad ošetrovania začína plnením ohrievaného vaku,tvoreného tu prvým tlexibilným zásobníkom 38 (HF) účinkom podtlaku, ktorý je v priestore skrine 50 cez ôsmu rúrku 56 a prvý spoj 55 vytvorený prostredníctvom prvého čerpadla 57. Súčasne je otvorená prvá nírka 21 pomocou prvého ventilového usporiadania 39 a čerstvý dialyzačný roztok sa prečerpáva zo zásobovncích vakov 5 do prvého tlexibilného zásobníka 38. Len čo sa prvý tlexibilný zásob ník 38 naplní na požadované množstvo, ktoré sa zisťuje jeho vážením 38, prvé ventilové usporiadanie 39 sa uzatvorí. Obsah prvého flexibilného zásobníka je na požadovanú teplom ohrievaný pomocou ohrievacieho prvku (na obr. 3 nie je znázomený) vstavanćho vo váhach 37.Nato je katéter v napojenom pacientovi spojený s druhým tlexibilným zásobníkom 42 prestavením dmhého ventilového usporiadania 44 do prvej otvorenej polohy, pričom sa použitý dialyzačný roztok odčerpáva z pacienta (PD,drenážovanie pacienta) vplyvom účinku podtlaku zavedeného do priestoru skrine 50. Množstvo odobraného roztoku sa váži.Následne je katéter pacientovi spojený s ohríevaným vakom tu tvoreným prvým ílexibilným zásobníkom 38 prestavením prvého ventilového usporiadania 39 do druhej otvorenej polohy na účely privádmnia čerstvého dialyzačného roztoku (PF, plnenie pacienta) vplyvom účinku pretlaku v priestore skrine 50. Po privedení zodpovedajúceho množsrva do pacienta sa prvé ventilovć usporiadanie 39 uzatvorí.Nakoniec je druhý ílexibilný zásobník 42 spojený so zbemým vakom 5 alebo priamo s odpadom prestavením druhého ventilového usporiadania 44 do druhej otvorenej polohy a odčerpávanie dialyzačného roztoku (SD, drenážovanie systému) sa uskutočňuje vplyvom účinku pretlaku.Opísaný cyklus môže byť rômym spôsobom modifikovaný podľa vhodnosti a použiteľnosti príslušného spôsobu v jednotlivých konkrétnych prípadoch. Obvykle je vhodné,aby privádzanie dialyzačného roztoku do pacienta (PF, plnenie pacienta) nasledovalo bezprostredne po jeho odčerpani z pacienta (PD, drenážovarrie pacienta) tak, že pacient prijíma čerstvý dialyzačný roztok pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Je rovnako výhodne, ak je ohrievaný vak tvorený prvým tlexibilným zásobníkom 38 plnený (HF, ohrievacie plnenie) ešte pred vypustením odčerpávacieho vaku(SD) tvoreného druhým Ílexibilným zásobníkom 42 (SD),lebo prvý tlexibilný zásobník 38 má na ohrev dostatočne dlhý čas. Týmto spôsobom môže byť na ohrev obsahu prvého flexibilného zásobníka 38 využitý ohriaty obsah druhého tlexibilného zásobníka 42, čo prináša zníženie spotreby energie.Podľa výhodnćho vyhotovenia predloženého vynálezu môže byť však výhodné zameniť sled krokov HF a SD tak,že vypustenie druhého ílexibilnćho zásobníka 42 (SD) prebieha ešte pred plnením prvého flexíbílného zásobníka 38(HF), ako bolo opísané. Príčinou je skutočnosť, že sa tlak v priestore skrine 50 musí meniť iba raz v priebehu každého cyklu z podtlaku aplikovaného počas plnenia prvého flexibilného úsobníka 38 a bezprostredne nasledujúceho odčerpávania použitého dialyzačného roztoku z pacienta na pretlak na privádzanie čerstvého dialyzačného roztoku do pacienta (PF), načo je vypustený obsah druhého ílexibilného zásobníka 42 (SD). Takto sa spotrebováva menšie množstvo tlakového média, čo ďalej vedie k nižšej spotrebe energie. Okrem toho môžu byť v systéme použité čerpadlá s nižšou výkonnosťou, ktoré majú nižšiu hladinu hluku.Zariadenie podľa predloženého vynálezu je rovnako možné použiť takým spôsobom, že odčerpávanie dialyzačného roztoku z pacienta (PD) prebieha pomocou gravitácie ako pri známom systéme GAMBRO PD 100. Na tento účel sa využíva odčerpávací vak 12 zavesený na haku pomocou nosiča ako pri známom systéme GAMBRO PD 100. Privádzanie čerstvého dialyzačného roztoku (PF) prebieha oproti tomu pomocou pretlaku na ohrievaný vak, t. j. tu na prvý flexibilný zásobník 38. Pri tomto vyhotovení je na prevádzkovú činnosť vyžadovaný iba pretlak, čo znamená, že skriňa 50 môže byť flexibilná a môže pozostávať z vrecového mechanizmu. Požadovaný tlak môže byť rovnako

MPK / Značky

MPK: A61M 5/00, A61M 1/28

Značky: dialýzy, peritoneálnej, zariadenie, vykonávanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-282461-zariadenie-na-vykonavanie-peritonealnej-dialyzy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vykonávanie peritoneálnej dialýzy</a>

Podobne patenty