Zariadenie na rozprašovanie časticového materiálu a spôsob rozprašovania časticového materiálu

Je ešte 9 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob rozprašovania časticového materiálu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, pri ktorom sa do hmoty časticového materiálu privedie vysoké napätie, čo spôsobí vypudenie častíc tohto materiálu z uvedenej hmoty. Vysoké napätie sa zo zdroja (16) vysokého napätia privádza do hmoty materiálu (36) obsiahnutého v zásobníku. Povrch hmoty (36) je vystavený okolitému prostrediu a privedené vysoké napätie sa vedie cez hmotu materiálu k časticiam, ktoré sa nachádzajú pri obnaženom povrchu, čím sú tieto častice vypudené vo forme elektricky nabitého postreku z hmoty materiálu vplyvom elektrického poľa bez toho, aby v podstate došlo k sprevádzanému korónovému výboju.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka elektrostatickćho rozprašovania.Existuje veľké množstvo spôsobov použiteľných na rozptýlenie materiálov na báze kvapaliny. Napríklad široké použitie majú aerosólové dispenzory. Tieto dispenzory sú vhodné najmä na rozptýlenie prostriedkov osobnej hygieny a kozmetických prostriedkov (napríklad parfumov, deodorantov a pod.). V takých aplikáciách je často účinnou zložkou V skutočnosti pevný podiel materiálu suspendovanćho alebo inak rozptýleného vo vhodnom kvapalínovom nosiči,ktorý napomáha rozptýleniu tohto podielu.Použitie elektrického poľa na rozprašovanie časticového materiálu je známe. Napríklad, ako je opísané v medzinárodnej prihlaške W 0 94/19042 (Balachandran a ko 1.), je známe, že miesto uloženia ínhalovateľnej látky vnútri dýchacieho ústrojenstva môže byť ovplyvnené úrovňou elektrostatického náboja na časticiach inhalovateľnej látky. Medzinárodná patentová prihláška W 0 94/19042 opisuje zariadenie, v ktorom je látka, ktorá sa má podať, vypustená vo forme inhalovateľných častíc (aerosólovej kvapaliny alebo prášku) do priechodu tohto zariadenia vymedzeného náustkom a vnútri tohto priechodu je usporiadaná sústava elektród na odovzdanie elektrostatického náboja jednotlivým takto vypusteným časticíam. Týmto spôsobom elektrostatieký náboj charakteristický odovzdaný jednotlivým časticiam vypusteným zo špeciálneho vypúšťacieho prostriedku môže byť regulovateľným spôsobom modifikovaný v prípade, že uvedené častice prechádzajú cez nabijacíu oblasť vytvorenú sústavou elektród. Táto modifikácie uhrnuje zvýšenie, zníženie, zmenu orientácie a kompenzáciu úrovne elektrostatickćho náboja na časticiach.S touto sústavou je ťažké zaistiť rovnomemú úroveň elektrostatického náboja na časticiach, pretože tieto častice sú rozptýlené do inhalovaného vzdušnćho prúdu a prechádzajú cez elektricke pole vytvorené elektródami. Častice s rôznymi polohami vo vzdušnom prúde majú teda sklon prijímať rôzne úrovne elektrostatického náboja, čo vedie k časticiam so širokým spektrom elektrického náboja.V spisoch US-A-4 331 298 a GB-A-2 010 126 sú opísané spôsoby rozprašovania materiálu, v ktorých je vysoké napätie privádzane do zásobníka naplneněho časticovým materiálom, člm sú častice vypudzované zo zásobníka.Elektrostatické rozprašovanie sa taktiež používa pri poťahovaní produktov plastickým materiálom, pri ktorom je tento materiál najprv rozprášený na uvedený produkt tak,že materiál vytvorí na produkte pomeme silnú vrstvu, ktorá sa potom ohrevom vytvrdí na vytvorenia kontinuálnej vrstvy. Časticový materiál sa roztavl a prlvodom vzduchu sa vytvorí prúd tohto roztaveného materiálu, ktorý prechádza cez korónovú vybíjaciu elektródu, čo spôsobi elektrické nabitie jednotlivých častíc materiálu. Pri tejto poťahovacej technike má použitý časticový materiál vysoký memý odpor (typicky 10 Qcm a vyššie) a nie je schopný rozprášenia, keď sa do hmoty tohto materiálu privádza napätie,pretože v dôsledku vysokej izolačnej schopnosti tohto materiálu sa veľkou mierou zabráni privedenćmu napätiu a zvodu náboja v hmote materiálu. Zabráneníe vedenia náboja je veľmi žiaduce, pretože táto rozprašovacia technika sa obvykle požaduje na výrobu pomeme hrubých priľnavých povlakov uvedeného materiálu a zabránenie vedenia náboja (t. j. nedostatok rozptylu náboja) je dôležitým činiteľom na zaistenie toho, aby materiál priľnul k cieľovémuobjektu počas dôležitej časovej periódy medzi rozprašovaním, následným ohriatím a vytvrdením nanesených častíc materiálu.Na rozdiel od opísaných riešení predložený vynález spočíva v neprítomnosti kvapalného nosiča pre suspenziu časticového materiálu a taktiež vo vysokom napätí, ktoré je privádzané k časticovému materiálu pred vystúpením častíc z hmoty.Naproti tomu pri spôsobe podľa vynálezu časticový materiál má nižší memý odpor ako materiál použitý pri uvedených rozprašovacích technikách preto, aby častice tohto materiálu sa mohli nabiť zvodom náboja v hmote uvedeného materiálu (nie korónovým výbojom). Schopnosť časticového materiálu vzájomne sa viazať dôsledkom elektrických síl v tomto prípade je nižšia, ale všeobecne hrúbka nanesenej vrstvy je obvykle podstatne nižšia a v pripade uplatnenia gravítácie sa pri adhézii nanesenej vrstvy spolieha na vlhkosť alebo lepivosť povrchu, na ktorý sa časticový materiál rozprašuje. Taktiež pri spôsobe podľa vynálezu nie je nutné vytvoriť prúd plynnej tekutíny na uskutočnenie prepravy časticového materiálu.Ako sa uvádza, keďže pri spôsobe podľa vynálezu je použitý materiál, ktorý má nízky memý odpor a teda v jeho hmote dochádza k rozptylu náboja, priľnavosť k povrchu na základe elektrických síl je obmedzená. Táto znížená priľnavosť môže byť kompenzovaná v prípade, že povrch, na ktorý má byť rozprášený časticový materiál, je vlhký alebo lepivý. V niektorých prípadoch môže napomáhať zadržaniu rozprášeného časticového materiálu k povrchu, na ktorý sa má časticový materiál rozprášiť, pridanie ľubovoľnej formy činidla podpomjúcej priľnavosť na povrchu, na ktorý sa má časticový materiál rozprášiť a/alebo do časticového materiálu.l-lmota časticového materiálu môže byť obsiahnutá vnútri zásobníka, ktorý má výpustný otvor, pri ktorom je povrch hmoty odkrytý aspoň počas rozprašovaniaPrívedené napätie môže byť kladné alebo zápomć (výhodné je kladné napätie) a jeho veľkosť typicky leží v rozmedzí 3 až 40 kV, pričom obvykle jeho veľkosť je menšia ako 30 kV, napríklad od 3 do 25 kV. Dôležitým znakom vynálezu je to, že toto napätie je zvolené tak, aby sa zabránilo korónovému výboju, aby sa tento výboj čo najviac obmedzil. Preto v prípade, že zariadenie je uvedené do prevádzky bez prítomnosti časticového materiálu, toto napätie je zvolené tak, že v tomto zariadení bez prítomnosti hmoty uvedeného materiálu nedochádza v podstate k žiadnemu korónovému výboju. V rámci vynálezu je korónový výboj považovaný za nežiaduci oproti doterajšiemu stavu techniky, kde je korónový výboj dôležitý.V niektorých prípadoch môže byť žiaduce použiť generátor vysokého napätia, ktorého výstupné napätie sa strieda medzi zápornou a kladnou polaritou, napríklad na rázové stlačenie alebo na umožnenie rozprašovania na cieľové subjekty, na ktoré sa inak elektrostaticky ťažšie rozprašuje(napríklad vlasy - najmä suché jenmć vlasy), ako je opisané v patentových dokumentoch EP-A-468735 a EP-A-468736 a PCT-A-WO 94/13063. V rámci vynálezu môžu byť použitć znaky predmetov patentových dokumentov EP-A-120633, 441501, 482814, 486198, 503766 a 607182.Uvedeným generátorom vysokého napätia môže byť generátor oplsaný v patentovom dokumente EP-A-163390. Ale výroba generátorov tohto typu je drahá a generátory sú pomeme rozmemć, najmä pre použite v zariadeniach naelektrostatické rozprašovanie, ktoré by mali mať relatívne malé rozmery, ako sú napríklad spreje na kozmetické, parfumované, liečivé a pseudo-liečivé formulácie, napríklad očné, ústne, nosné formulácie a činidlá upravujúce kožu. Okrem toho jednotka batériových zdrojov, ktorá je potrebná na dodávku elektrickej energie, sa musí umiestniť dovnútra krytu spreja, pričom je nutná častá výmena alebo opätovné nabitie batérie.V rámci vynálezu môže byť generátor napätia na výrobu vysokého napätia tvorený generátorom, ktorý obsahuje početný rad vzájonme prepojcných prvkov produkujúcieh napätie (ďalej len napäťových prvkov).Tento generátor je výhodne tvorený kompaktným zariadením, ktorć obsahuje stovky alebo dokonca i tisíce samostatných napäťových prvkov, ktoré sú sériovo spojené tak, aby výstupné napätie generátor bolo vysoké.Výstupný pnid generátora je taký, aby menovitý výkon tohto generátora bol 100 mW alebo menší, obvykle 50 mW alebo menej. Napriklad pre zariadenie na striekanie farieb môže byť napätie väčšie ako 25 kV a prúd rádovo l A(menovitý výkon 30 mW), zatial čo pre sprej na rozprašovanie vôní v miestnostiach môže byť napätie rádovo 0,5 až 2,0 mW, typicky 1,2 mW (napríklad prúd je 100 nA a napätie l 2 kV).Uvedený generátor vysokého napätia vhodne obsahuje rad fotosenzitívnych prvkov usporiadaných tak, aby výstupné napätie tohto radu bolo aspoň lkV.Výhodne je rad fotosenzitívnych členov usporiadaný tak, aby jeho výstupné napätie bolo aspoň 5 kV a výhodnejšie až 8 kV.Generátor je vhodne tvorený elektronickým kompaktným zariadením, ktoré obsahuje početný rad fotosenzitivnych prvkov. Napríklad toto zariadenie ako celok môže obsahovať fotovoltický materiál (napríklad vhodne dopovaný polykryštalickým kremíkom, ktorý sa používa pri výrobe solárnych článkov a solámych panelov), ktorý je vhodne rozdelený na samostatné sekcie, napríklad leptaním a/alebo technikarni laserového záznamu používanými pri výrobe polovodičových zariadení, s cieľom vytvoriť početný rad samostatných fotovoltických prvkov vzájomne prepojených takým spôsobom, aby spoločne produkovali výstupné vysoké napätie uvedeného radu v prípade, že sú ožiarené.Článok z fotovoltického materiálu, napríklad kremíka dopovaného bórom na vytvorenie čistej mriežky z materiálu typu p, môže mať v prípade jeho ožiarenia, pomerne nízke výstupné napätie (typicky rádovo 0,45 V), pričom veľkosť tohto napätia úvisí od intenzity dopadajúeeho žiatenia a od zaťaženia tohto článku, ale nezávisí od plochy povrchu tohto článku. Oproti tomu Výstupný prúd závisí tak od intenzity dopadajúceho žiarenia ako aj od plochy povrchu článku. Pre určité druhy elektrostatíckého rozprašovania, ktorých sa hlavne vynález týka, je požiadavka na dodávku elektrického prúdu veľmi malá (rádovo A a dokonca i nA) a v dôsledku toho sériovým spojením fotovoltických prvkov s nízkym výstupným napätím do dostatočne početného radu článkov s vysokým výstupným napätím,ktoré sa má zaistiť (napríklad rádovo niekoľko kV a vyššie), je možné dosiahnuť pre uvedené druhy elektrostatického rozprašovania dostatočne vysoké napätie bez toho, aby bola požiadavka na veľkú plochu článkov, ktorá sa obvykle žiada pri solárnych paneloch.Uvedené napâťové prvky môžu tvoriť prvky citlivé na svetlo a spojené do radu, ktorý sa usporiada tak, aby mohol byt ožiarený svetlom z okolitého prostredia. V tomto prípade môže byť tento rad umiestnený na vonkajšej časti rozprašovacieho zariadenia obsahujúoeho generátor tak, aby bol vystavený svojmu okoliu. Takéto uskutočnenie rozpra šovacieho zariadenia môže byť použiteľné na rozprašovanie vôní v obytných miestnostiach, pretože uvedený generátor môže byť v prevádzke v prípade, že uvedený rad je osvetlený denným svetlom (a v nočných hodinách, ak je osvetlený svetlom zo zapnutej lampy), alebo je v nočných hodinách mimo prevádzky, keď je vypnuté svetlo V miestnosti a na uvedený rad nedopadâ žiadne svetlo.V rámci vynálezu môžu byť poskytnuté prostriedky na selektívnu expozíciu žiarením z okolitého prostredia alebo na selektívne odtienenie pred svetlom z okolitého prostredia podľa toho, či je žiaduce vysoké výstupné prostredie. Napríklad kryt generátora alebo rozprašovacieho zariadenia môže byť vybavený štítom alebo iným zariadením na odtienenie žiarenia, ktoré je pohyblivé medzi polohou, ked je uvedený rad zakrytý, a polohou, ked je rad vystavený svetlu z okolitého prostredia. Tento štít môže mať altemativnu formu vyberateľného krytu, ktorý v prípade, že je pripevnený ku generátoru, zabraňuje žiareniu preniknúť k uvedenému radu, alebo v prípade, že je z generátora odobratý, dovoľuje žiareniu preniknúť k tomuto radu.Uvedený štít alebo kryt môže byť nastaviteľný na reguláciu miery expozície a teda napríklad riadením rýchlosti rozprašovania.V prípade, že rozprašovacie zariadenie je upravené na ručné držanie, potom toto zariadenie môže obsahovať časť,ktorá je určená na chytenie a držanie rukou, ako je napríklad rukoväť, a časť, ktorá nie je určená na tento účel, pričom rad fotosenzitívnych prvkov je usporiadaný na tejto druhej časti na exponovanie tohto radu okolitým žiarením/svetlom.Ak je uvedený rad usporiadaný na určitej časti rozprašovacieho zariadenia tak, aby mohol byť pri použití tohto zariadenia exponovaný okolitým svetlom, uvedený rad sa môže chrániť pred poškodením viacvrstvovou fóliou, ktorá je aspoň čiastočne transparentná pre žiarenie/svetlo.V inom uskutočnení uvedené napäťové prvky sú tvorené prvkami citlivými na žiarenie Spojenými tak, aby mohli byť ožiarené zdrojom žiarenia, ktorý je súčasťou rozprašovaeieho zariadenia Tento zdroj napätia môže byť tvorený jediným alebo primárnym zdrojom napätia pre uvedený rad alebo môže doplňovať uvedené žiarenie/svetlo z okolitého prostredia. Napríklad týmto zdrojom žiarenia môže byt prvok emitujúci žiarenie, napriklad kompaktný prvok emitujúci svetlo (napriklad svetelná. emisné. dióda), žeravé vlákno(napríklad Žiarovka), ktoré emituje svetlo v prípade, že ním prechádza elektrický prúd alebo žiarivka. Zapnutie alebo vypnutie generátora v tomto prípade môže byť regulované zapnutím alebo vypnutím prvku emitujúceho žiarenie, pričom splnacie zariadenie v tomto prípade sa môže tvoriť len nízko napäťovým snímačom, ktorý reguluje vysoké výstupné napätie. Zapnutie alebo vypnutie generátora sa môže uskutočniť selektivnou expozíciou uvedeného radu prvkom emitujúcim žiarenie, resp. odtienením tohto radu od prvku emitujúceho žiarenie, pričom selektívna expozícia a odtienenie sa uskutočňujú pomocou prostriedku, ktorým užívatel rozprašovacieho zariadenia môže pohybovať medzi polohou, pri ktorej je uvedený rad exponovaný, a polohou,pri ktorej je tento rad odtienený.V prípade, že rozprašovacie zariadenie obsahuje uvedený zdroj žiarenia, potom sa môže tento zdroj pripojiť na koncový vývod, ku ktorému je možné pripojit zdroj elektrickej energie (napríklad batérie nízkeho napätia). V tomto prípade kryt rozprašovacieho zariadenia výhodne obsahuje oddelenie na vloženie uvedeného zdroja elektrickej energie,pričom, ak je to žiaduce, uvedený zdroj žiarenia a generátor vysokého napätia sa môžu umiestniť vnútri tohto krytu. Zapnutie alebo vypnutie generátora sa môže uskutočniť spína SK 282460 B 6čom riadeným užívateľom, ktorý je súčasťou elektrického obvodu obsahujúceho koncový vývod a zdroj energie.Expozícia uvedeného radu (napríklad riadenie zapnutia a vypnutia generátor-a) sa môže riadiť ovládačom riadeným uživateľom. V tomto pripade môže tento ovládač slúžiť na riadenie dodávky časticového materiálu na výstup rozprašovacieho zariadenia a môže byť spojený s pohyblivým maskovacím prvkom tak, že ako odozva na dodávku materiálu na rozprašovací výstup je uvedený rad exponovaný na vytvorenie vysokého napätia na jeho privedenie do hmoty materiálu a teda na dodávku rozprášeného elektricky nabitého materiálu. Typické uskutočnenie rozprašovacieho zariadenia obsahuje spúšť ovládanú užívateľom, ktorá slúži na stlačenie elektrostatického rozprášiteľného materiálu obsiahnutého v zásobníku (napríklad vo forme piesta, valcovitého zariadenia alebo vo fonne stlačiteľného zásobníka) na uskutočnenie dodávky tohto materiálu na rozprašovaci výstup, pričom táto spúšť je spojená s maskovacím prvkom, ktorý je uvedený do pohybu (posuvného či rotačného) vzhľadom na rad napäťových prvkov na expozíciu alebo zvýšenie expozície radu napäťových prvkov žiarením z okolitého prostredia alebo žiarením z pridniženého zdroja žiarenia. Alternatívne sa môže maskovací prvok vynechať a uvedením spúšte do činnosti sa na zdroj žiarenia privedie napätie, čím sa v priebehu činnosti spúšte rad napäťových prvkov exponuje na dodávku materiálu na rozprašovací výstup.V prípade, ak je uvedený zdroj žiarenia použitý v rozprašovacom zariadení, môže slúžiť na dva účely a to, jednak na vytvorenie svetla na Ožiarenie radu fotosenzitlvnych prvkov ajednak na vytvorenie svetla na osvetlenie Cieľového objektu, na ktorý sa má naniesť rozprášený materiál. Okrem toho môže tento zdroj žiarenia slúžiť na indikáciu toho, že generátor vysokého napätia je v prevádzke.Ako je opísané v patentových dokumentoch EP-A-468735 a 468736 a PCT-A-WO 94/13063, je žiaduce pri niektorých aplikáciách poskytnúť dvojpólový výstup vysokého napätia, napríklad na rázové potlačenie a/alebo na umožnenie nanesenia rozprášeného materiálu na elektrický nevodivý materiál, napriklad na plastickú hmotu, ľudské vlasy a pod., na ktorý sa inak rozprášený materiál ťažko nanáša. Pri týchto aplikácíách sa môže generátor vysokého napätia opatriť dvojpólovým výstupom, napriklad výstupom vysokého napätia s frekvenčným výstupom, ako je opísané v patentovom dokumente EP-A-468735 a 468736. Napríklad výstup vysokého napätia generátora môže byť elektronicky zapojený pri požadovanej frekvencii (ktorá môže byť regulovaná užívateľom) pomocou elektrického obvodu pridruženého ku generátoru na vytvorenie dvojpólového výstupu, napríklad použitím takej zapínacej sústavy vysokého napätia, ktorá je opísaná v patentovom dokumente PCT-A-WO 94/ 13063. Alternatívne môže generátor obsahovať dva rady fotosenzitívnych prvkov, pričom tieto rady sú usporiadané tak, aby vytvárali kladné a zápomé výstupné vysokć napätie a na striedavé ožíarenie týchto radov(buď žiarením/svetlom z okolitého prostredia alebo žiarením/svetlom z pridruženého zdroja žiarenia alebo zdrojov žiarenia) sa poskytne riadiaci prostriedok tak, že napätie na zloženom výstupe sa strieda medzi kladnou a zapomou hodnotou pri frekvencii stanovenej regulovacím prostriedkom.V konkrétnom uskutočnení rozprašovacíe zariadenie môže obsahovať dva uvedené kompaktné generátory vysokého napätia vybavené spínacím prostriedkom citlivým na žiarenie, ktorý je oplsaný v medzinárodnej prihláške W 094/l 3063, pričom tento spinací prostriedok striedavo zapína generátory takým spôsobom, že do miesta, z ktoréhosa má generovať prúd iónov, sa privedie bipolárne napätie,pričom kladné napätie sa odvodí z jedného generátora a zápomé napätie z druhého generátora. Napriklad každý generátor môže byť k uvedenému miestu pripojený prostredníctvom príslušného spínacieho prostriedku citlivého na žiarenie, činnosť ktorého zabezpečuje riadiaci obvod, ktorý riadením zdroja žiarenia prídruženého k spínaciemu prostriedku reguluje splnací prostriedok v striedavom režime s pevnou periódou.Materiál, ktorý má výhodne formu náplne časticovej hmoty, nemá dobré izolačné vlastnosti, pričom má typický odpor okolo 10 Qcm alebo nižší, obvykle v rozmedzí od 10 do 10 ĺlcm tak, že napätie môže byť privedené k časticiarn pri povrchu hmoty časticovćho materiálu prostredníctvom tejto hmoty.S cieľom vyvarovať sa pochybnosti memý odpor časticového materiálu nemusí nutne ležať vnútri špecifikovaného rozrnedzia. Je však dôležité, aby hmota časticového materiálu mala taký odpor, ktorý by zaistil, aby napätie privedené do tejto hmoty sa zviedlo k povrchu tejto hmoty, z ktorého sú rozprašované častice uvedeného materiálu. Napríklad môže nastať pripad, že častice sú tvorené jadrom z materiálu, ktorý má dobré izolačné vlastnosti a jeho memý odpor prevyšuje hodnotu 10 Qcm, ale toto jadro je obalené vrstvou materiálu s nízkym odporom, takže častice majú vnútri výsledný memý odpor V rozmedzí od 105 do 10 v pripade, že sú spojené do časticovej náplne materiálu bez toho, aby táto náplň bola akokoľvek stlačená. V niektorých prípadoch môže hmota časticového materiálu obsahovať zmes materiálov s rozdíelnymi memými odpormi. Napríklad materiál, ktorý nemožno dostatočne rozprášiť, môže sa zmiešať s druhým materiálom, ktorý má rozdielny memý odpor, čím sa vytvorí zmes materiálov, ktoré možno za rovnakých napäťových podmienok dostatočným spôsobom rozprašiť.Častice rozprášiteľné spôsobom podľa vynálezu majú priememú veľkosť v rozmedzí od l do 1000 um, typicky menšiu ako 400 m a výhodne v rozmedzí od l 0 do 200 m. Výhodne tieto častice majú formu vlákien, pretoze podlhovasté častice alebo im podobné častice sú náchylné ku korónovému výboju, takže sú obvykle výhodné častice s priestorovou konfiguráciou.Predpokladá sa rôzne použitie spôsobu podľa vynálezu,napríklad použitie tohto spôsobu na rozprašovanie vhodne práškovaných účinných zložiek, akými napríklad sú produkty osobnej hygieny a kozmetické produkty, akými sú napríklad deodoranty, anti-perspiranty, make-up a mastence,liečebné a pseudo-liečebné fonnulácie na aplikáciu napríklad do nosných a ústnych dutín,produkty používané v domácnostiach, akými sú napriklad čistiace prostriedky, prostriedky na povrchovú úpravu (napríklad prostriedky na čistenie sporákov a riadov, odfarbovacie prostriedky, čistiace prášky na sanitámu keramiku),pesticídy, insekticidy, dezinfekčné prostriedky, výživné látky pre izbové rastliny a priemyselné produkty, akými sú napríklad prísady do jedál,potravinové polevy, povlaky riadov.Napríklad niektoré anti-perspiranty sú založené na účinných časticových materiáloch, akými sú napríklad zlúčeniny hliníka, napríklad chlorid hlinitý, ktoré sú suspendované v riedkom organickom kvapalnom nosiči. V rámci vynálezu je nutné použiť len anti-perspirantnú účinnú látku(napríklad chlorid hlinitý) v práškovej forme. Týmto spôsobom sa môže eliminovať použitie riedkeho kvapalného nosiča.Pri niektorých aplikáciách vynálezu môže byť konštrukčné usporiadanie zariadenia na realizovanie spôsobu také, že privedené napätie je dostatočné k vypudeniu častíc z hmoty materiálu, pokiaľ nie je dostatočne zosilnenć elektrické pole, napriklad uvedením hmoty materiálu do bezprostrednej blizkosti cieľovćho objektu, ku ktorému sa má materiál rozprášiť. Inými slovami konštrukčné usporiadanie zariadenia podľa vynálezu musí byť také, aby v podstate nedošlo k rozprášeniu časticového materiálu, pokial sa p 0 vrch, z ktorého sa vypudzuje časticový materiál, nenachádza v nastavenej vzdialenosti od eieľového objektu, ku ktorému sa má časticový materiál rozprášiť. Nastavené vzdialenosť sa môže meniť podľa konkrétnej aplikácie, ale pre väčšinu aplikácií je tato vzdialenosť typicky okolo 25 cm a menšia. V niektorých prípadoch, napríklad pri kozrnetíckých aplikáciách alebo iných aplikáciách týkajúcich sa rozprašovania na ľudské telo, môže byť nastavená vzdialenosť okolo 10 cm a menšia, pričom pre aplikácie, ktoré vyžadujú presný cieľový postrek, môže byť táto vzdialenosť okolo 5 cm a menšia.Výhodne je časticový materiál rozprašovaný zo zariadenia bez toho, aby sa uskutočnila preprava tohto materiálu pomocou nosiča vo forme plyrmej tekutiny, pričom vysoké napätie je výhodne privedené do hmoty tohto materiálu,ktorý sa nachádm v statickom stave vnútri naplneného zásobníka.Pretože sú častice rozprašované zo zariadenia elektricky nabité, a teda sa postrek nabitých častíc snažia uzemniť,rozprašovanie ma smerový charakter. Týmto spôsobom sa v podstate zabráni tvorbe hmly voľných častíc suspendovaných vo vzduchu. Taktiež tieto častice v dôsledku toho,že sú elektricky nabité, sú menej náchylné k vdýchnutiu do pľúc. Okrem toho, keďže pri uvedenom spôsobe je do statickej hmoty materiálu privedené vysoké napätie a toto prívedenie je sprevádzané zvodom náboja cez túto hmotu, sú nabité všetky častice hmoty, čo nie je nutná podmienka v prípade, že je na nabítie fluidízovaného prúdu častíc použltá technika založená na korónovom výboji, ktorá sa opisuje V medzinárodnej patentovej prihláške W 0 94/ 19042.Zariadenie má výhodne formu jednotky s vlastným pohonom, pričom táto jednotka obsahuje kryt, ktorý je vhodný na ručné držanie alebo s ním možno ľahko manipulovať pomocou jednej ruky užívateľa, pričom pod týmto krytom je umiestnený generátor vysokého napätia a s ním spojený zdroj energie (napríklad batéria).asticový materiál môže byť obsialmutý vnútri uskladňovacej sekcie alebo môže byť dodaný pomocou vymeniteľného a/alebo opäť naplniteľného zásobníka, ktorý je prispôsobený konštrukcii zariadenia, napríklad umiestnením tohto zásobníka do určeného oddelenia vnútri krytu zariadenia.V jednom uskutočnení je časticový materiál uložený vnútri zásobníka (ktorý môže byť vymeniteľný).V tomto prípade môže byť výhodne poskytnutá spúšť alebo ovládač ovládané/ý užívateľom na riadenie otvárania a zatváranie. výpustného otvoru, cez ktorý sa vypúšťa časticový materiál. Táto spúšť môže taktiež riadiť činnosť generútora vysokého napätia, pričom usporiadanie tejto spúšteje vhodné také, že spustenie spúšte je zladené s otvorením výpustného otvoru s činnosťou generátora napätiaUvedená spúšť môže mat rôznu formu. Napríklad zásobník obsahujúci časticový materiál môže mať otvor, cez ktorý vystupuje prášok a táto spúšť môže obsahovať pohyblivý prvok, ktorý reguluje otváranie a zatváranie tohto otvom. Tento pohyblivý prvok môže mať formu clony (napríklad írisovej clony) alebo môže byť vybavený otvorom alebo otvormi, ktoré sú pri pohybe uvedeného prvku sme rom k otvoru zásobníka alebo od tohto otvoru, uvedené do polohy, v ktorej sa kryjú s týmto otvorom, resp. nekryjú s týmto otvorom. Napríklad tento pohyblivý prvok môže byť posudzovaný tak, že sa otvor(y) vytvorený/vytvorené v tomto pohyblivom prvku pohybuje/pohybujú zo strany otvoru zásobníka medzi polohu, v ktorej je/sú tento otvor/tieto otvory vyrovnaný/é s otvorom zásobníka, a polohou, v ktorej tento otvor/tieto otvory je/sú mimo otvor zásobníka, a teda sa perforovaná. časť nachádza mimo otvor zásobníka, čím pohyblivý prvok uzatvára zásobník aspoň do miery nutnej na zabránenie úniku časticového materiálu zo zásobníka. Uvedený posuvný pohyb pohyblívého prvku môže byť otočný alebo priamočiary podľa konštrukcie rozprašovacíeho zariadenia. Vo výhodnom uskutočnení rozprašovacieho zariadenia je pohyblivý prvok usporiadaný tak, že v prípade, že sa toto zariadenie drží rukou užívateľa,potom sa môže tento prvok uviesť do pohybu medzi jeho otvorenou a zatvorenou polohou pomocou palca tejto ruky,a to bud priamo posunutím palca, ktorý je v styku s pohyblívým prvkom, sem a tam, alebo uvedením palca ruky do styku s uvedenou spúšťou, lctorá je spojená s pohyblívým prvkom a reguluje otvorenie a zatvorenie pohyblivého prvku.V prípade, že je to žiaduce, môže byť uvedená spúšť vybavená pnržinovým prostriedkom, napríklad silovou pružínou, ktorá uvedie pohyblivý prvok späť do uzavretej polohy.Podľa vynálezu na rozprašovanie sú k dispozícií oddelene presne vymedzené množstvá časticového materiálu. Napríklad prevádzka zariadenia môže zahŕňať oddelenie časti časticového materiálu od hlavnej hmoty časticového materiálu a privedenie vysokého napätia do takto oddelenej časti časticového materiálu.Altemativne časticový materiál môže byť uložený samostatne v presne vymedzenom množstve, napnklad kapsuliach alebo puzdràch, pričom v tomto pripade prevádzka rozprašovacieho zariadenia môže zahŕňať otvorenie alebo roztrhnutie tejto kapsuly alebo puzdra na odkrytie časticového materiálu obsiahnutého v kapsule alebo puzdre, pričom toto otvorenie alebo roztrhnutie je sprevádzané privedenim vysokého napätia do hmoty zapuzdreného časticového materiálu na uskutočnenie rozprašovania tohto materiálu. V tomto prípade môže byť časticový materiál zapuzdrený v radoch puzdier, napríklad vo forme pásu, pričom je poskytnutý prostriedok na postupnú prepravu každého puzdra do miesta, v ktorom je každé puzdro otvorené alebo roztrhnuté a v ktorom sa do hmoty zapuzdreného materiálu privedie vysoké napätie, čím dôjde k rozprašovaniu tohto materiálu. Hnacia sila na uskutočnenie prepravy púzdier môže pochádzať z úsilia vynaloženého užívateľom,napríklad pohybom uvedenej spúšte, ktorá môže byť usporíadaná tak, aby privedenie vysokého napätia do hmoty zapuzdreného materiálu bolo zladené s odkrytím zapuzdreného častícového materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude teraz opísaný formou príkladov uskutočnení s odkazmi na priložené výkresy, na ktorýchobr. l schernaticky zobrazuje priestorový pohľad na mriadenie na elektrostatické rozprašovanie prášku, obr. 2 zobrazuje prierez zariadením z obr. 1, obr. 3 schernaticky zobrazuje priestorový pohľad na mriadenie na elektrostatické rozprašovanie prášku, obr. 4 zobrazuje prierez zariadením z obr. 3,

MPK / Značky

MPK: B05B 5/057, B05B 5/16, A61M 15/00

Značky: zariadenie, částicového, spôsob, rozprašovanie, rozprašovania, materiálů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/17-282460-zariadenie-na-rozprasovanie-casticoveho-materialu-a-sposob-rozprasovania-casticoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rozprašovanie časticového materiálu a spôsob rozprašovania časticového materiálu</a>

Podobne patenty