Humánne anti-IL-23 protilátky, kompozície, spôsoby a použitie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka protilátok, vrátane špecitikovaných častí alebo variantov, špecifických pre aspoň jeden IL-23 proteín alebo jeho fragment, a tiež anti-idiotypových protilátok a nukleových kyselín kódujúcich anti-IL-23 p 19 protilátky, komplementárnych nukleových kyselín, vektorov,hostiteľských buniek, a spôsobov ich produkcie a použitia, vrátane terapeutických formulácií, podávania a zariadení.0002 Interleukín (lL)-12 je secernovaný heterodimérny cytokín, ktorý sa skladá z 2 disultidom viazaných glykozylovaných proteínových podjednotiek,označených p 35 a p 40 podľa svojej približnej molekulovej hmotnosti. IL-12 je produkovaný primárne antigén prezentujúcimi bunkami a riadi bunkami sprostredkovanú imunitu väzbou k dvojreťazcovému receptorovému komplexu,ktorý je exprimovaný na povrchu T lymfocytov alebo prirodzených zabíjačských(NK) buniek. Beta-1 (IL-12 RB 1) reťazec IL-12 receptora sa viaže kp 40 podjednotke IL-12, za vzniku primárnej interakcie medzi lL-12 a jeho receptorom. Avšak, je to IL-12 P 35 Iigácia druhého receptorového reťazca, lL 12 RB 2, ktorá vyvoláva intracelulárnu signalizáciu (napr. STAT 4 fosforyláciu) a aktiváciu receptor nesúcej bunky (Presky et al, 1996). Predpokladá sa, že IL-12 signalizácia súčasne s prezentáciou antigénu vyvoláva diferenciáciu T lymfocytov na fenotyp T pomocného lymfocytu 1 (Th 1), ktorý je charakterizovaný produkciou interferónu gama (lFNy) (Trinchieri, 2003). Predpokladá sa, že Th 1 Iymfocyty podporujú imunitu voči niektorým intracelulárnym patogénom, vytvárajú komplement ñxujúce protilátkové izotypy a prispievajú k nádorovému imunologickému dohľadu. Predpokladá sa, že lL-12 je teda významnou zložkou obranných imunitných mechanizmov hostitela.0003 Bolo objavené, že p 40 proteínová podjednotka lL-12 môže tiež asociovať so samostatnou proteínovou podjednotkou, nazvanou p 19, za vzniku nového cytokínu, lL-23 (Oppman et al, 2000). IL-23 tiež signalizuje prostredníctvom dvojreťazcového receptorového komplexu. Pretože p 40 podjednotka je medzi lL-12 a IL-23 zdielaná, vyplýva ztoho, že lL-12 RB 1 reťazec je medzi IL-12 a lL-23 zdieľaný tiež. Avšak, je to |L-23 p 19 ligácia druhou zložkou lL-23 receptorového komplexu, lL-23 R, ktorá vyvoláva IL-23 špecifickú intracelulárnu signalizáciu (napr. STAT 3 fosforyláciou) a následnú produkciu IL-17 prostredníctvom T lymfocytov (Parham et al, 2002 Aggarwal et al. 2003). Nedávne štúdie preukázali, že biologické funkcie IL-23 sú odlišné od funkcií IL-12, napriek štruktúrnej podobe medzi týmito dvoma cytokínmi0004 Abnormálna regulácia IL-12 a Th 1 bunkových populácii je asociovaná s mnohými imunitne sprostredkovanými chorobami, pretože neutralizácia lL-12 protilátkami je účinná pri liečení zvieracích modelov psoriázy, sclerosis multiplex (MS), reumatoidnej artritídy, zápalových črevných ochorení, inzulíndependentného diabetes mellitus (typu 1) a uveitídy (Leonard et al, 1995, Hong et al, 1999 Malfait et al, 1998 Davidson et al, 1998). Avšak, pretože tieto štúdie boli namierené proti zdieľanej p 40 podjednotke, boli in vivo neutralizované oba IL-12 a IL-23. Nebolo teda jasné, či IL-12 alebo IL-23 sprostredkovávali ochorenie alebo či bolo nutné inhibovať oba cytokíny na dosiahnutie supresie ochorenia. Nedávne štúdie potvrdili prostredníctvom |L-23 p 19 deticitných myší alebo špecifickou protilátkovou neutralizáciou lL-23, že lL-23 inhibícia môže poskytovať ekvivalentný prínos ako anti-IL-12 p 40 stratégia (Cua et al, 2003,Murphy et al, 2003, Benson et al 2004). Existujú teda narastajúce dôkazy pre špecifickú úlohu IL-23 v imunitne sprostredkovanom ochorení. Neutralizácia IL 23 bez inhibicie dráhy lL-12 by potom mohla poskytovať účinnú terapiu imunitne sprostredkovaného ochorenia sobmedzeným vplyvom na dôležitý obranný imunitný mechanizmus hostitela. To by predstavovalo významné zlepšenie oproti súčasným terapeutickým možnostiam. Dokumenty US 2004/223969 a W 0 2005/108425 opisujú anti-p 19 protilátky.0005 Predkladaný vynález poskytuje izolované cicavčie, čo zahŕňa, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, humánne, protilátky, ktoré sa viažu kp 19 podjednotke lL-23, anti-IL-23 p 19 protilátky (tiež nazývané IL-23 p 19 protilátky),imunoglobulíny, fragmenty, štiepne produkty a ďalšie ich špecifikované časti a varianty, a tiež anti-IL-23 p 19 protilátkové kompozície, IL-23 p 19 anti-idiotypové protilátky, kódujúce alebo komplementárne nukleové kyseliny, vektory,hostiteľské bunky, kompozície, kombinácie, formulácie, zariadenia, transgénne zvieratá, transgénne rastliny a spôsoby ich výroby a použitie.Vynález poskytuje izolovanú IL-23 p 19 protilátku obsahujúcu(i) aspoň jednu variabilnú oblasť ľahkého reťazca, pričom variabilná oblasť ľahkého reťazca obsahujeaminokyselinovú sekvenciu úseku určujúceho komplementaritu ľahkého reťazca 1 (CDRL 1) zo SEKV. ID. Č. 50 aminokyselinovú sekvenciu CDRL 2 zo SEKV. ID. Č. 56 a aminokyselinovú sekvenciu CDRL 3 zo SEKV. ID. Č. 73 a(ii) aspoň jednu variabilnú oblasť ťažkého reťazca, pričom variabilná oblasť ťažkého reťazca obsahujeaminokyselinovú sekvenciu úseku určujúceho komplementaritu ťažkého reťazca 1 (CDRH 1) zo SEKV. ID. Č. 5 aminokyselinovú sekvenciu CDRH 2 zo SEKV. ID. Č. 20 a aminokyselinovú sekvenciu CDRH 3 zo SEKV. ID. č. 44.Vynález tiež poskytuje kompozíciu obsahujúcu aspoň jednu izolovanú IL-23 p 19 protilátku podľa tohto vynálezu a aspoň jeden farmaceuticky prijateľný nosič alebo riedidlo.Vynález tiež poskytuje kompozíciu, ktorá obsahuje účinné množstvo aspoň jednej protilátky podľa tohto vynálezu na použitie pri liečení stavu súvisiaceho s IL-23 v bunke, tkanive, orgáne alebo zvierati, zahŕňajúci kontakt s uvedenou bunkou, tkanivom, orgánom alebo zvieraťom, alebo podávanie kompozície uvedenej bunke, tkanivu, orgánu alebo zvieraťu, pričom stav súvisiaci s IL-23 jevybraný zo skupiny, ktorú tvorí psoriáza, psoriatická artritída, Crohnova choroba, sclerosis multiplex, zápal zrakového nervu a klinicky izolovaný syndróm.vynález tiež poskytuje kompozlciu, ktorá obsahuje účinné množstvo aspoň jednej protilátky podľa tohto vynálezu, na použitie pri in vivo diagnóze stavu súvisiaceho s IL-23 v bunke, tkanive, orgáne alebo zvierati, zahŕňajúcej kontakt suvedenou bunkou, tkanivom, orgánom alebo zvieraťom, alebo podávanie kompozície uvedenej bunke, tkanivu, orgánu alebo zvieraťu, pričom stav súvisiaci s IL-23 je vybraný zo skupiny, ktorú tvorí psoriáza, psoriatická artritída,Crohnova choroba, sclerosis multiplex, zápal zrakového nervu a klinickyVynález tiež poskytuje in vitro spôsob zahŕňajúci použitie účinného množstva kompozície obsahujúcej aspoň jednu protilátku podľa tohto vynálezu nadiagnostiku stavov súvisiacich s IL-23.0006 Tento vynález tiež poskytuje výrobok na humánne farmaceutické alebo diagnostické použitie, ktorý obsahuje obalový materiál a nádobku obsahujúcu roztok alebo lyoñlizovanú formu lL-23 p 19 protilátky podľa tohto0007 Vynález tiež poskytuje izolovanú molekulu nukleovej kyseliny kódujúcuaspoň jednu izolovanú lL-23 p 19 protilátku podľa vynálezu.0008 Vynález tiež poskytuje izolovaný vektor nukleovej kyseliny obsahujúciizolovanú molekulu nukleovej kyseliny podľa tohto vynálezu.0009 Vynález tiež poskytuje prokaryotickú alebo eukaryotickú hostiteľskú bunku obsahujúcu izolovanú molekulu nukleovej kyseliny podľa nároku 23.0010 Vynález tiež poskytuje in vitro spôsob na výrobu izolovanej lL-23 p 19 protilátky podľa vynálezu, ktorý zahŕňa poskytnutie hostiteľskej bunky alebo transgénneho živočícha iného ako ľudského pôvodu alebo transgénnej rastliny alebo rastlinnej bunky, ktoré sú schopné exprimovat uvedenú protilátku v priemyselne významnom množstve.

MPK / Značky

MPK: C07K 16/24, A61K 39/00

Značky: humánne, kompozície, použitie, protilátky, spôsoby, anti-il-23

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/160-e17162-humanne-anti-il-23-protilatky-kompozicie-sposoby-a-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Humánne anti-IL-23 protilátky, kompozície, spôsoby a použitie</a>

Podobne patenty