Zariadenie na prechovávanie cenných predmetov

Číslo patentu: U 1299

Dátum: 04.12.1996

Autori: Grygera Jaromír, Vondra Michal, Pulec Zbyněk

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na prechovávanie cenných predmetovTechnické riešenie sa týka zariadenia na prechovávanieNa prechovávanie peňazí v komorových trezoroch bánk sa používajú rôzne prepravky a prepravné kontajnery, ktoré sa skladujú v regáloch, skriniach alebo priamo na podlahe trezorov.Nevýhodou tohoto známeho usporiadania je okrem neekonomického využitia priestoru trezoru a komplikovanej manipulácie, hlavne neľahká evidencia obsahu a polohy kontajnerov. V praxi to znamená, že je nutné umiestniť každý kontajner na vopred určené miesto a viest o ňom priebežne aktualizovaný záznam. .Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na prechovávanie cenných predmetov, hlavne peňazí v trezoroch, pozostávajúce zo zásobníkov, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že zásobníky sú oddeliteľne uložené jeden na druhom a na podvozkoch, ktoré sú prestaviteľne uspo riadané na koľajniciach v trezore. Každý zásobník je na hor GQ v »minej strane opatrený aspoň dvoma strediacimi výstupkami.a/alebo vybraniami a na dolnej strane korešpondujúcimi.vybraniami a/alebo výstupkami. Každý podvozok má na hornej p 1 ochemrozmiestnené korešpondujúce strediace výstupky a/alebo vybra 5 nia.na rektifikáciu zásobníkov.Je výhodné, keď je každý podvozok vybavený vlastným pohonom.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje dokonale využít vnútorný priestor trezoru a zároveň uľahčuje manipuláciu s uloženými zásobníkmi.Pre získanie možnosti lokalizovať pozíciu zásobníkov je, výhodné, ked sú zásobníky vybavené hornými prepojovacími kon taktami a dolnými prepojovacími kontaktami, a keď sú na hornej ploche každého podvozku.rozmiestnené horné prepojovacie kontakty, napojené na sledovaciu jednotku umiestnenú v každom podvozku. Každý zásobník je vybavený identifikačnou jednotkou so vstupom pre jednotku styku. Identifikačná jednotka je pripojená k vedeniu medzi horným a dolným prepojovacím kontaktom zásobníku. Všetky sledovacie jednotky sú údajovou linkou napojené na riadiacu jednotku.Takto usporiadané zariadenie umožňuje ľahko lokalizovať,v ktorej miestnosti trezoru sa zásobník nachádza, na ktoromz podvozkov je zásobník momentálne uložený, a to V ktoromstĺpci a na ktorej pozícii v stĺpci a ďalej signalizuje, kto-nrý zo zásobníkov bol otvorený, event. sñatý. Identifikačné jednotky zásobníkov môžu niest informáciu o čísle zásobníku,o nominálnej hodnote bankoviek alebo mincí V zásobníku,o počte bankoviek nebo minci v zásobníku, o celkovej nominálnej hodnote V zásobníku, ďalej je možné zaznamenat mená a heslá osôb, ktoré previedli poslednú manipuláciu s peniaz mi, dátum a čas tejto manipulácie, prípadne ďalšie údaje..Pri .akomkoľvek premiestnení zásobníku sa vďaka sústavetomaticky aktualizujú informácie o momentálnej pozícii zásobnikov, ktorúmôže personál priebežne sledovat na obrazovkeriadiacej jednotky, na ktorej je možné samozrejme zobrazit aj údaje vysielané identifikačnými jednotkami. Takto má personálneustále k dispozicii komplexnú informáciu o momentálnom sta ve trezoru. Strediace výstupky majú výhodne kužeľový tvar.Podľa druhu prechovávaných. cenných predmetov je výhodné, keď sú zásobníky tvorené mincovými kontajnermi a/alebo banko vými kontajnermi a/alebo policovými regálmi a/alebo policový-ámi skriňamiypričom všetky zásobníky sú vybavené osadením na zachytenie vidlice vysokozdvižného vozíku.Výhodné prevedenie mincových kontajnerov a bankových kontajnerov má rám z oceľových uholnikov, ktorý je pokrytýplechovým plášťom s ćelnými dverami a hornými dverami so spo ločným ovládaním, pozostávajúcim z najmenej jednej páky otočne uloženej na čape čelných dveri. Trajektória koncového bodu ramena páky jednak prechádza otvorom v ráme a jednak spoluza berá s blokovacim mechanizmom horných dveri.Podľa ďalšieho výhodného prevedenia je sledovacia jednotka tvorená jednoćipovým mikropoćitaćom, identifikačná jednotka je tvorená odpovedačom s programovateľnou pamäťou a riadiaca jednotka je tvorená osobným počítačom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkresov, na ktorých sú znázornená príklady konkrétneho prevedenia zariadenia podľa tohoto technického riešenia. Jednotlivé obr.obr.-1 - podvozok na koľajach v trezore, na ktorom sú uloženéobr. 6 - podvozok s policovými regálmi a mincovými kontajnermi, obr. 7 - schematické znázornenie zariadenia podľa.technickéhoriešenia, doplnené zapojenim na lokalizáciu zásobnikov, obr. 8 - spoločné ovládanie čelných dverí a horných dveri mincových a bankových kontajnerov v polohe zavrené, obr. 9 - ovládanie z obr. 8 v polohe horné dvere otvorené, obr. 10 - ovládanie z obr. 8 a 9 v polohe oboje dvere otvo-1Zariadenie na prechovávanie cenných predmetov pozostávazo zásobnikov, ktoré sú podľa druhu prechovávaných predmetovtvorené mincovými kontajnermi §, bankovými kontajnermi Q, po licovými regálmi 1, policovými skriňami §, prípadne ďalšími typmi-zásobníkov. Mincové kontajnery § a bankové kontajnery 5 majú rám li z oceľových uholnikov, ktorýje pokrytý plecho vým plášťom lg s.će 1 nými dverami lg a.hornými-dveramigQ sospoločným ovládaním pozostávajúcim z dvojice pák gl umiestne

MPK / Značky

MPK: E05G 1/08

Značky: cenných, predmetov, prechovávanie, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-u1299-zariadenie-na-prechovavanie-cennych-predmetov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prechovávanie cenných predmetov</a>

Podobne patenty