Spôsob regulácie odberu energie pri kuchynskej rúre

Číslo patentu: E 942

Dátum: 28.12.2002

Autor: Holm Bjarne

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob regulácie odberu energie pri kuchynskej rúre0001 Vynález sa týka spôsobu regulácie odberu energie pri kuchynskej rúre, do ktorej je vložený pokrm,pokiaľ je chladná, a potom sa následne ohrieva na prevádzkovú teplotu pri plnom výkone a je udržiavaná na tejto teplote v súlade s predvýznakovou časťou patentovéhoTaký postup je známy napríklad z patentového spisuvynález sa ďalej týka elektrického obvodu,prispôsobeného na uskutočňovanie spôsobu podľa patentového0002 Všeobecne sú známe dva spôsoby, ktorýmimôže byť kuchynská rúra prevádzkovaná pri varení a pečení Rúra môže byť predohrievaná, až bežneznámy termostat vypne ohrievanie, pretože nastavená prevádzková teplota pre priestor rúry bola dosiahnutá, apotom je pokrm vložený do priestoru rúry.Pokrm je vložený do chladného priestoru rúry, a potom je termostat nastavený na požadovanú teplotuOOO 3 Niektoré pokrmy môžu byť pripravované oboma týmito spôsobmi, zatiaľ čo iné pokrmy sú obmedzenéiba na jeden alebo na druhý postup.Predmet tohto vynálezu sa týka druhého zo zhora0004 Pri porovnávaní odberu energie pri rôznych kuchynských rúrach je využívané normalizovanej0005 Bolo zistené, že využívanie termostatov pre účely regulácie tepla, privádzaného k náplní v kuchynskej rúre, nevedie k optimalizácii odberu energieBolo zistené, že energia, privádzaná do priestru kuchynskej rúry, predstavuje nadmernú dávku V porovanní s energiou, ktorá je nevyhnutná na dostatočné zvýšenie teploty tejto náplne. Časť tejto energie uniká do okolitej atmosféry, pričonl časť je pohlcovaná vnútornými stenamikuchynskej rúry, bez toho, že by prispievala na nárastZa účelom úspory energie by mala byť energia vháňaná priamo do náplne. Z praktických dôvodov to však nie je správna voľba, pričom. pre kuchynské účely by maloi byť cieľom skôr zníženie teploty V priestore rúry, čo pravdepodobne povedie na dlhší čas varenia alebo pečenia,čo však môže zaistiť celkový znížený prívod energie predaný nárast teploty náplne.Existuje teda potreba vyvinúť zdokonalený postup regulácie, uskutočňovaný prípadne prostredníctvom vhodnej modifikácie zložkových parametrov, ktoré má konštruktér k dispozícii, ako napríklad menovitý výkon vykurovacích prvkov, ich umiestnenie v priestore rúry, maximálny výkon,ktorý .môže byť odoberaný zo zdroja energie, a hladina dodávaného výkonu (V prípade analógovej alebo lineárnej regulácie), šírka impulzov a výška impulzov (v prípadenespojitej regulácie), a celkové trvanie prívodu energie.Je zrejmé, že súčasne musí byť venovaná pozornosť tomu, aby kvalita pokrmu neutrpela, a aby prípadné odchýlky od tradičných postupov neboli používateľomkuchynskej rúry vnímané ako prekvapujúce alebo nepríjemné.0006 Všeobecne sú postupy regulácie založené na meraní nárastu teploty V priestore rúry ako indikácie energie, využívanej na ohrievanie pokrmu, a na naslednom nastavení prívodu energie za účelom dosiahnutia konečnejteploty bez jej presiahnutia.Tieto postupy sú ľahko urobiteľné pre používateľa,avšak nie sú optimálne z hľadiska úspor energie. Potreba zmeny Jmenovitého výkonu vykurovacích prvkov a ich umiestnenia V dutine kuchynskej rúry je komplexným procesom, ktorý má veľký Vplyv z hľadiska plánovania0007 Zhora uvedená úloha bola v súlade s predmetom tohto vynálezu dosiahnutá využitím spôsobu podľa patentového nároku l a elektrického obvodu podľaV súlade s predmetom tohto vynálezu bol teda vyvinutý spôsob regulácie odberu energie pri kuchynskej rúre, ktorá je v chladnom stave naplnená pokrmom a nasledne je ohrievaná počas ohrievacieho obdobia na svoju prevádzkovú teplotu pri plnom výkone, a počas nasledujúceho obdobia je prevádzková teplota udržiavaná prostredníctvom privádzaného plného výkonu pri určitej rýchlosti opakovania, pričom pracovný cyklus počas nasledujúceho obdobia je v rozmedzí od 20 do 28 , pričom ohrievacie obdobie je zvolené také, že je privádzaná energie s veľkosťou od 233 do 400 Wh, pričom počas nasledujúceho ohrievacieho obdobia je rýchlosť opakovania v rozmedzí odEnergia, privádzaná počas ohrievacieho obdobia, je výhodne v rozmedzí od 317 do 350 Wh, pričom počas nasledujúceho ohrievacieho obdobia je pracovný cyklusV súlade s ďalším aspektom predmetu tohto vynálezu bol ďalej tiež vyvinutý elektrický obvod, prispôsobený na uskutočňovanie spôsobu podľa nároku l pri rúre,obsahujúcej elektrické vykurovacie prvky, pričom obvod obsahuje termostat, zapojený do série s vykurovacími prvkami. Elektrický obvod obsahuje časové spinacie prostriedky, prispôsobené na uskutočňovanie požadovaného pracovného cyklu a požadovanej rýchlosti opakovania a na anulovanie akcie termostatu počas nasledujúcehoČasovými spínacími prostriedkami je výhodne regulátor energie, zapojený medzi spínač termostatu a elektrickevykurovacie prvky paralelne s prvým teplotným spínačom,

MPK / Značky

MPK: F24C 7/08

Značky: rúre, odběru, energie, kuchynskej, regulácie, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e942-sposob-regulacie-odberu-energie-pri-kuchynskej-rure.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob regulácie odberu energie pri kuchynskej rúre</a>

Podobne patenty