Stroj na obšívanie gombíkových dierok

Číslo patentu: E 5081

Dátum: 24.12.2003

Autori: Römich Samuel, Janocha Theodor

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Stroj na obšivaníe gombíkových clierokVynález sa týIka stroja na obšívanie gombikových dierok podľaZo spisu DIE-PS 201 197 je známy taký stroj na ohšixŕanie gombikových dierok so zariadením na prerezávanie gombíkových dierok, ktore obsahuje nože rôzneho tvaru a veľkosti usporiadané v základnej doske. Podľa požadovaného tvaru gombikovej dierky samôže zvolit vhodný nôž z väčšieho počtu takých nožov nachádzajúcich sa v revolverovom usporiadani. Také zariadenie jeZo spisu DE-A-l 485 182 je známe zvisle pracujúce zariadenie na orezávanie hrán s horným nožom vysunuteľným na šijacom stroji vo vodorovnej rovine, pozostávajúcej znožovej páky poháňanej známym spôsobom a kmitajúcej okolo stacionárnej osy, na ktorej konci je nastaviteľne upevnený zvisle usporiadaný horný nôž. ktorý spolupracuje so stacionárnym dolným nožom upevneným nastaviteľneZo spisu DE 197 16 631 A je známy stroj na obšívanie gombíkových dierok, u ktorého je na základnej doske usporiadaný jeden nôž. Rezací blok je pristaviteľný odvrchu k tomuto nožu. Aby sa znížilo opotrebenie noža v dôsledku nárazu rezacieho bloku, je nôž uložený odpružene. Za určitých prevádzkových podmienok, ktoré môžu napríklad súvisieť s tvrdosťou a povahou rezaného šitého kusu, je možné, že pri rezacom pohybe dôjde k relatívnemu pohybu medzinožom a prítlačnou plochou rezacieho bloku. Tým môže bytnegatívne ovplyvnená životnost noža.Úkolom vynálezu je gvtvoriľ stroj na obšívanie gombíkových dierok uvedeného druhu tak. aby sa zabránilo opotrebeniu noža a/lebo nećistćmu rezu gombíkovej dierky neparalelnýun stretávanim saTento úkol je podľa vynálezu vyriešený znakom vo význakovej časti nároku l. Opatrenim podľa vynálezu je presne nastaviteľná paralelnost medzi nožom a rezacim blokom. Tomuto opatreniuprisluši výhodný význam najmä u relativne dlhého vytvorenia noža.Vedľajšie nároky udávajú ďalšie výhodne a z časti vynálezeckéĎalšie výhody, znaky a podrobnosti vynálezu vyplývajú z nasledujúceho popisu prikladneho uskutočnenia podľa výkresu. Pritom znázorňujúobr. l pozdĺžny rez šijacím strojom na obšivanie gombíkových dierok s očkamí so zariadením na prerezávanie gombikových dierok.obr. 2 vodorovný dielčí rez šijacim strojom pozdlž čiary ll-ll na obr. l v merítku zväčšenom oproti obr. l,obr. 3 nastavovacie zariadenie rezacieho bloku šijacieho stroja v čiastočnom pozdĺžnom reze na šijacom stroji, obr. 4 čelný pohľad na nastavovacie zariadenie rezacíeho bloku v smere šípky IV na obr. 3, obr. 5 čelný pohľad na nastavovacie zariadenie rezacieho bloku v smere šípky V na obr. 3, obr. 6 pohľad odvrchu na nôž pre prerezávanie gombikovýchobr. 7 pohľad odvrchu na príchytku šítého kusu s časťou šitěho kusu. v ktorom má byt vytvorená gombíková dierka s očkom v prvej polohe.obr. 8 pohľad odvrchu na príchytku šitého kusu. pričom v časti šitého kusu je vytvorená gombiková dierka s očkom s bočne obmenenou polohou oproti obr. 6.obr. 9 pohľad odvrchu na príchytku šiteho kusu s častou šitého kusu. v ktorom je vytvorená jednoduchá gombíková dierka.obr. 10 pozdĺžny rez HOŽOVOU jednotkou. ktorá nesie nôž pri pohľade V smere šípky X na obr. ll.obr. ll čelný pohľad na nožovú jednotku v smere šípky Xl na obr. O aobr. 12 ďalší pozdĺžny rez nožovou jednotkou pri pohľadev smere šípky Xll na obr. ll.Ako je patrné zobr. l. je stroj na obšívanie gombíkoxiýeh dierok vytvorený v tvare písmena C. to znamená. že má horné rameno 1, dolnú základnú dosku 2 vytvorenú na spôsob skrine a približne zvislý stojan 3, ktorý obe tieto súčasti spája. V ramene l je obvyklým spôsobom uložený hriadel 4 ramena. ktorý môže byt poháňaný neznázorneným hnacím motorom. Usporiadanie takého hnacieho motora na takom šijacom stroji je známe zo spisu DE 102 25 511 A a DE 102 25 512 A. Od hriadeľa 4 ramena sa obvyklým spôsobom odvodzuje pohon zvisle posuvnej ihelnej tyče 5 s ihlou 6 a kmitavýNa základnej doske 2 je usporiadaný x-y-stôl 7, u ktorého sa teda jedná o -krížové sane posuvné vo dvoch vodorovných súradnicových smeroch. totiž v smere x a smere y. Tento x-y-stôl 7 je vytvorený obvyklým spôsobom, ako je napríklad známe zo spisu DE 198 07 771 Al (odpovedajúci US 6,095,066 B). Pohon x-y-stolu 7 sauskutočňuje prostrednictvom neznázornenýclt pohonov. totiž x pohonu a y-pohonu. u ktorých sa obvykle jedná 0 polohovateľné elektromotory. spravidla teda krokové motory. avšak i o regulovatelne rovnosmerne motory. Také uskutočnenie je známe zoNa x-y-stole 7 je usporiadaná dvojdielna Oporná doska Sa. 8 h. Na každej dielčiej opornej doske 8 a popripade Sb je umiestnená jedna príchytka 9 a popripade 9 h šitého kusu. ktorá obsahuje vždy dielčiu úložnú dosku 10 a popripade 10 b umiestnenú na príslušnej dielčiej opornej doske Sa popripade Sb. ktorým je vždy priradené jedna upínacia doska 11 a popripade 11 b. Upinacie dosky 11 a popripade 11 b sú umiestnene na dvojramenných úložných pákach 12 a poprípade 12 b. Podrobnosti vytvorenia pohonu prichytiek 9 a. 9 b šitého kusu vyplývajú zo spisu DE 102 16 808 A (odpovedajúcí US ser. č. 10/310597), na ktorý sa poukazuje.Pri pohľade v smere y sa za ihelnou tyčou 5 nachádza zariadenie 13 na prerezávanie gombikových dierok, ktoré obsahuje dolnú nožovú jednotku 14 usporiadanú Stacionárne v základnej doske 2 a horný rezací blok 15. Rezaciemu bloku 15 je priradený rezaci pohon 16, ktorý je vytvorený ako viacstupňový pneumatický ovládaný pohon s valcom a piestom. a ktorý je podrobne znázornený a popisaný v spisoch DE 102 25 511 A a DE 102 25 512 A. Rezací pohon 16 prechádza stojanom 3 dolný koniec rezacieho pohonu 16 je opevnenýV základnej doske 2 prostredníctvom klbu 17. Druhý, horný koniec pohonu 16 je spojený prostrednictvom klbu 19 s dvojramennou pákou 18, ktorá je zase prostredníctvom posuvného otočného klbu 20 klbove pripojená k hnacej tyčí 2, ktorá je zvisle posuvne vedená V aspoň jednom vodiacom uložení 22 usporiadanom v ramene 1. Dvojramenná páka 18 je približne vo svojom strede otočná okolo vodorovnej osy

MPK / Značky

MPK: D05B 37/00

Značky: dierok, gombíkových, obšívanie, stroj

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e5081-stroj-na-obsivanie-gombikovych-dierok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na obšívanie gombíkových dierok</a>

Podobne patenty