Uvoľnitelná úpinka

Číslo patentu: E 3560

Dátum: 30.12.2004

Autor: Tetik Adolf

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka uvoľniteľnej úpinky na vstavanie do upínacieho tunela telesa elektrického zariadenia, ako napr. ochranného vypínača proti chybnému prúdu, ochranného vypínača vedenia alebo podobne, obsahujúcej obdĺžnikový rám a obdĺžnikový kryt, ktorého horná časť je usporiadaná medzi hornou časťou a dolnou časťou rámu, čím je tento kryt na vytvorenie upinacieho otvoru upevnený prestavitelné v ráme, ďalej obsahujúca upínaciu skrutku, ktorá je voľne otočné vedená prechodom vytvoreným V hornej časti rámu a zasahuje do závitu vytvoreného v hornej časti krytu, ako aj uzatváraciu clonu upevnenú na kryte,ktorá sa rozkladá od dolnej časti krytu do priestoru ležiaceho pod krytom a prebieha paralelne s rovinou zástrčného otvoru V telesePri týchto známych elektrických inštalačných zariadeniach slúži uzatváracia clona na uzatváranie krytu elektrickej pripojovacej časti dotiahnutím upínacej skrutky a teda na prestavanie voľnej oblasti zástrčného otvoru. Tým sa zamedzí neodbornému osadeniu úpinkyJe známe upevňovať takovú uzatváraciu clonupriamo na prestaviteľnom kryte, nech už naprednej strane zodpovedajúcej upinaciemu otvoru(EP 0710404 B 1) alebo na dolnej strane prestavitelného krytu (EP 0687032).Také usporiadania majú však na jednej strane nevýhodu mechanicky nedostatočne pevného spojenia uzatváracej clony s prestaviteľným krytom a na druhej strane malú tuhosť proti deformácii uzatváracej clony samotnej, takže nie je vždy bezpečne zaistené, že pri nesprávnom pokuse o zastrčenie elektrického pripojovacieho dielu do zástrčneho otvoru zakrytého uzatváracou clonou sa uzatváracia clona poddá a napriek tomu umožní nesprávne zastrčenie elektrického pripojovaciehodielu do zakrytého otvoru.Zo spisu FR 2 601 513 je známe vytvoriť uzatváraciu clonu ako časť klietky, ktorá sa nasunie na prestaviteľný kryt. Tým sa síce dosiahne dostatocna mechanická stabilita vlastnej uzatváracej clony, avšak je potrebné vlastné konštrukčne nákladné uskutočnené súčasti, ktorátiež znamená zťažené pozostavenie úpinky.Spis W 0 98/53470 A, ktorý je považovaný zanajbližší stav techniky, obsahuje uvoľnitelnú upinku s krytom, na ktoreho jednom konci je usporiadaná uzatváracia clona z plastu. Tátouzatváracia clona obsahuje nosný diel, na ktorom s vytvorené dva nástavce, ktoré vystupujú na bočných stenách krytu, takže vznikne nosný diel v prierezev tvare U. Na vytvorenie upinacieho otvoru a akoprotikus ku krytu je upravený kontakt pevnespojený so základným telesom.Úlohou vynálezu preto je vytvoriť uvoľniteľnú úpinku, pri ktorej sa pri jednoduchom konštrukčnom vytvorení uzatváracou clonou ďalej zlepší zabezpečenie zastrčenia, t.j. pri jednoduchom aPodla vynálezu sa to dosiahne tým, že uzatváracia clona je pripojená k nosnému dielu v priereze v tvare U, ktorého priečne rebro v tvare U je usporiadané na dolnej strane dolnej časti krytu, a ktorého ramená V tvare U sú vytiahnuté hore na bočných stenách prestaviteľneho krytu ohraničujúcich upinaci otvor, a obsahuje prostriedky na ukotvenie a upevnenie na týchtoNavrhnutými opatreniami je možné vytvoriť mechanicky stabilnú a bezpečnú uzatváraciu clonu,ktorá sa môže v jednoduchom pracovnom kroku bez potrebného použitia nástrojov, ako napr. skrutkovačov, upevniť na už existujúce súčasti. Pomocou ramien V tvare U sa dosiahne vysoká odolnosť súčasti proti deformácii a zlepší saPri jednej ďalšej forme uskutočnenia vynálezu môže byť vytvorené take opatrenie, že uzatváraciajednodielne s nosným dielom. Tým je umožnené umiestit súčasť na kryt v jedínnom pracovnom kroku. Použitím plastu sa dosiahne Vysoká prevádzková bezpečnosť a jednoduchá a lacnaV tejto súvislosti môže byt podľa ďalšieho uskutočnenia vynálezu vytvorené také opatrenie, že ramená V tvare U obsahujú prvú oblasťzodpovedajúcu šírke prestaviteľného krytu a druhúužšiu oblasť, pričom prostriedky na ukotvenie nosného dielu na prestaviteľnom kryte sú s výhodou vytvorené na druhej užšej oblastinosného dielu. Tým sa vytvorí potrebná upevñovaciasila pružným účinkom plastu.Podľa jednej ďalšej formy uskutočnenia vynálezu môže byt vytvorené také opatrenie, že nosny diel je vytvoreny s rozšíreniami, napr. v tvare aspoň jedného rebra. Také rebro/rebrá zvyšuje/zvyšujú odporový moment a tuhosť súčasti proti deformácii. Touto vyššou tvarovou odolnosťousúčasti pri mechanickom zaťažení sa podporí jejPri ďalšom vytvorení vynálezu môže byť vytvorené také opatrenie, že tieto rozšírenia sú aspoň čiastočne umiestene vo vedeniach vytvorených na vnútornej strane upinacieho tunela. To umožňuje vedenie pohybu súčasti v upínacom tuneli a brani vzpriečeniu súčasti v upínacom tuneli. Týmtovedením sa ďalej zvýši mechanická zaťažiteľnosť

MPK / Značky

MPK: H01R 4/28

Značky: upínka, uvoľnitelná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e3560-uvolnitelna-upinka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uvoľnitelná úpinka</a>

Podobne patenty