Systém na prívod paliva pre člny poháňané alternatívnymi palivami a relatívne člny

Číslo patentu: E 19302

Dátum: 21.03.2012

Autor: Van Oevelen Chris Albert Lea

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Systém na prívod paliva pre člny poháňané alternetívnymi palivami a relatívne člnyPredmetný vynález sa vzťahuje na systém prívodu paliva pre člny poháňanéalternatívnymi palivami, ako je LPG (skvapalnený ropný plyn), metán, vodík a pod.Vynález sa vzťahuje aj na typ člna s prívesným alebo vnútropalubným motorom, ktorý obsahuje tento druh systému na prívod paliva.V prípade motorov poháňaných alternatívnymi palivami býva palivo zvyčajne stlačené v tekutom alebo plynnom skupenstve v tlakových nádržiach.Na ich odoslanie alebo privedenie k motoru musí palivo pochopiteľne presným a kontrolovaným spôsobom prejst cez tlakové regulatory, ktorými sú tzv. tlakovéPalivo sa následne odosiela od tlakových regulátorov k vstrekovačom alebo solenoidovým ventilom či zmiešavačom, ktoré palivo v plynnom alebo tekutom skupenstve vstrekujú do nasávacieho potrubia alebo priamo do valcov motora. Takýto prevádzkový princíp sa môže uplatňovať v bipalivových a dvojpalivových motoroch, motoroch s Ottovým cyklom alebo motoroch s kontrolovaným zapaľovaním, motoroch s naftovým cyklom alebo motoroch s tlakovým zapaľovaním motor môže navyše využívat nasávanie alebo tlakové preplňovanie a byt 2-taktnýPoužívanie palív ako LPG, metán, vodík a iných na člnoch na jednej strane síce významne obmedzuje emisie škodlivých látok, na druhej strane však vyvoláva vznikKomponenty palivových systémov motorov v skutočnosti obsahujú stlačený plyn,ktorý môže uniknúť.Prostredie na lodi zo všetkého najviac umocňuje jav korózie systémovýchkomponentov (napr. samotných potrubí na prívod plynu), a tým zvyšuje rizikorozptýlenia plynu do prostredia lode.T|akový regulátor je navyše vybavený rozvodmi na prívod a rozvod paliva, na ktoré vplýva nielen korozívny účinok prostredia na lodi, ale aj silné vibrácie prenášané naTakéto vibrácie a korózia prispievajú nielen k poškodzovaniu samotného regulátora, ale aj k nemu pripojených rozvodov, v dôsledku čoho môžu dôjsť k únikom.Lodné systémy sú vybavené určitými bezpečnostnými zariadeniami, ako sú napr. výduchové ventily, ktoré majú za účel predchádzať explóziám tlakového regulátora, potrubí a nádrže.Aj napriek tomu však akékoľvek úniky plynu, ktorým sa okamžite nezamedzí alebo sa včas nerozpoznajú, môžu následne za špecifických prevádzkových podmienok viestCieľom predmetného vynálezu je zabezpečiť systém prívodu paliva pre motorové člny s prívesným alebo vnútropalubným motorom poháňaným alternatívnymi palivami, ktorý odstraňuje nedostatky spomenuté vo vzťahu k bezpečnosti predchádzajúcich konceptov.Tieto nedostatky a obmedzenia sa riešia systémom na prívod paliva podľa výroku 1.Ďalšie prevedenia systemu palivového prívodu sú charakterizované v ďalších výrokoch.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie charakteristiky a výhody predmetného vynálezu budú lepšie zrozumiteľné znižšie uvedeného popisu jeho preferovaných a nelimitujúcich prevedení, pričomobr. 1 je schematickým znázornením člnu vybaveného vnútropalubným motorom sosystémom prívodu paliva podľa jedného z prevedení súčasného vynálezuobr. 1 je schematickým znázornením člnu z obrázka 1 podľa variácie jedného zobr. 3 je schematickým znázornením člnu vybaveného prívesným motorom sosystémom prívodu paliva podľa ďalšieho z prevedení súčasného vynálezuobr, 4 je perspektívny pohľad na detail lV z obrázka 3. Podrobný opis vynálezuPrvky alebo súčasti elementov spoločných pre nižšie uvedené prevedenia budúoznačované rovnakými referenčnými číslami.S odvolaním sa na vyššie uvedené obrázky referenčné číslo 4 globálne označuje systém prívodu paliva pre motory 8 motorových člnov 12 prívesného aj vnútropalubného typu, pričom spomínané motory sú poháňané alternatívnymiPredmetný vynález sa v zmysle nižšie uvedeného vysvetlenia vzťahuje na akýkoľvekdruh člna, či už s vnútropalubným alebo prlvesným motorom.Motorom 8 môže byt 4-taktný alebo 2-taktný endotermický motor podľa možnostívybavený zariadeniami na prívod paliva vstrekovaním (ale aj karburátorom).Motorom 8 môže tiež byt bipalivový a dvojpalivový motor, motor s Ottovým cyklom alebo motor s kontrolovaným zapaľovaním, motor s naftovým cyklom alebo motor s tlakovým zapaľovaním. Motor 8 môže tiež využívať nasávanie alebo tlakové preplňovanie a byt 2-taktný alebo 4-taktný.Motor 8 môže byt operatívne pripojený ako prostriedok na pohon lode 12, napr. na pohon vrtúl 16, a/alebo ako generátor elektrickej energie na lodi 12. Inými slovami, motor 8 môže plniť funkciu pohonu a/alebo generátora elektrickej energie.Za alternatívne palivá sa považujú palivá v zásade v plynnom skupenstve, tradične LPG, metán alebo vodík, používané namiesto tradičnejších palív, ako je benzín aSystém 4 obsahuje nádrž 20 na palivo konzervované v tekutom a/alebo plynnom skupenstve táto nádrž 20 je vybavená plniacim rozvodom 21 a distribučným rozvodom 22 plnenie môže prebiehať napríklad prostredníctvom špeciálnej hadiceNádrž je podľa možností vybavená protipožiarnou ochrannou alebo v každomprípade ochranou proti plameňom.Systém 4 obsahuje aspoň jeden tlakový regulátor 24 vhodný na regulovanie tlakuT|akový regulátor 24 konkrétne prijíma palivo z prívodného rozvodu 28 pri tlaku palivového prívodu a privádza ho do výstupu cez rozvádzací rozvod 32 pri rozvádzacom tlaku, ktorý sa odlišuje od prívodného tlaku, k vstrekovaniu a/alebo solenoidovému ventilu alebo zmiešavacím zariadeniam, ktoré privádzajú palivo doPrivodný tlak zvyčajne býva vyšší ako rozvodný tlak navyše spomínaný prívodný a rozvodný tlak je vyšší ako tlak v prostredí alebo atmosférický tlak.Regulátor tlaku 24 je možné pripojit k ohrevnému okruhu 36 vhodnému na ohrev paliva vychádzajúceho z regulátora 24 pred jeho prívodom do motora 8. Takýto ohrevný systém môže obsahovat jedno alebo viac potrubí na horúcu vodu 37, ktoré aspoň čiastočne obkolesujú expanznú komoru regulátora, v ktorej sa palivo prevádza z prívodného na rozvodný tlak a ochladzuje sa účinkom znižovania tlaku a relatívnej expanzie. Takýto chladiaci okruh môže napríklad byt aspoň čiastočným derivátom chladiaceho okruhu motora 8.Výhodou je, že systém 4 obsahuje aspoň jeden uzavretý zásobník 40, ktorý identifikuje vnútorný objem 44 obsahujúci spomínaný regulátor tlaku 24 a aspoňAspoň jeden zásobník 40 je kompletne hermeticky utesnený voči plynnému palivu vo vzťahu k palivu prechádzajúcemu zariadeniami v ňom obsiahnutými, keďže toto palivo máva zvyčajne vyšší tlak, ako je tlak prostredia, v ktorom sa systém 4 nachádza.Zásobník 40 je podľa možností vybavený protipožiarnou ochrannou alebo v každom prípade ochranou proti plameňom.Výhodou je, že zásobník 40 obsahuje aspoň jeden prieduch 48 s fluidným rozhraním s vnútorným objemom 44 zásobníka 40, pričom tento prieduch 48 fluidne spája vnútorný objem 44 s prostredím mimo systému 4 a s relatívnym člnom 12, na ktoromje systém 4 osadený, aby dochádzalo k odvádzaniu palivových únikov pri vyššom

MPK / Značky

MPK: F02M 21/02, F02B 43/00, B60K 15/03, F02B 61/04, F02D 19/02, B63J 2/06, B60K 15/035

Značky: relativně, poháňané, palivami, člny, alternatívnymi, přívod, systém, paliva

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e19302-system-na-privod-paliva-pre-clny-pohanane-alternativnymi-palivami-a-relativne-clny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na prívod paliva pre člny poháňané alternatívnymi palivami a relatívne člny</a>

Podobne patenty