Postup na výrobu materiálovej dosky pokrytej dekorom

Číslo patentu: E 19167

Dátum: 12.12.2012

Autor: Kalwa Norbert

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Postup na výrobu materiálovej dosky pokrytej dekorom0001 Predložený vynález sa týka postupu na výrobu dosky pokrytej dekorom z ozdobného0002 Pri výrobe materiálových dosiek, predovšetkým laminovaných dosiek, sa zväčša najskôr impregnujú rôzne papiere, napr. ozdobný papier, krycie papiere, protiťahove papiere, podkladové vrstvy atď. v impregnovacom zariadení použitím duroplastickej živice,ktorá spravidla obsahuje vodu ako rozpúšťadlo. Tieto rôzne papiere sa následne sušia, kým nedosiahnu vlhkosť cca. 5-7 Vo 1.. Pri výrobe laminátových dosiek sa takto impregnovanépapiere vylisujú v lise s krátkym taktom na kompozitné dosky.0003 Pri kontinuálnom spracovaní ozdobných papierov na výrobu rôznych produktov sa používajú rôzne metódy. V prípade nábytku sa používajú relatívne jednoduché lakované finish fólie, t.j. lepený papier s nízkym podielom lepidla. Ak sa výrobok plánuje využiť na podlahy, použijú sa papiere, resp. impregnáty s vyšším obsahom živice, ktoré sa nerozštiepia tak ľahko a dokážu zvládnuť vyššiu mechanickú záťaž. Kontinuálny proces má oproti nekontinuálnemu postupu - napríklad spracovanie v lise s krátkym taktom ~ značné výhody. Je efektívnejší, nedochádza k strate materiálu v dôsledku zlomenia a samotnézariadenia sú z mechanického hľadiska menej nákladné.0004 Neustále rastúci problém predstavuje fakt, že v ostatných rokoch výrobné procesy silne podliehajú rastúcim nárokom na kvalitu produktov. Platí to pre celú oblast výroby laminátových podláh. Pri procese impregnácie, pri ktorom sa duroplastickou živicou impregnujú rôzne papiere používané na výrobu laminátovej podlahy, sú značné problémy s vydúvaním papierov. Týka sa to predovšetkým ozdobných papierov. Pri kontakte s vodou sa menia ich rozmery, a to pozdĺžne aj priečne. Keď sa dekor zlisuje s kompozitnou doskou,živica použitá ako impregnovací prostriedok sa roztopí a ozdobný papier sa spojí s jadrom dosky. Pre ďalšie spracovanie kompozitnej dosky naimpregnovanej ozdobným papierom je však dôležité brať ohľad na možnosť, že dekor sa môže vydúvať. Je totiž podstatnédosiahnuť čo najlepšiu spoluprácu dekoru s formátom hotovej dosky (pozdĺžny a šírkovýraport). Keďže ozdobné papiere sa môžu počas impregnácie vydúvať do šírky aj do dĺžkyrôzne, je náročné a často nemožné to dosiahnuť.0005 Na zníženie, resp. odstránenie problému vydúvania ozdobnej impregnovanej papierovej vrstvy sa v minulosti navrhovalo použitie suchého ozdobného papiera. Napr. vDE 10 2007 026170 A 1 sa nepoužíva impregnovaný papier, resp. papier svyšším obsahom živice, ale surový papier, ktorý sa pri použití lepidla s obsahom vody prilepí na podklad. Aj vEP 1977 909 B 1 sa plánuje položiť suchý ozdobný papier na vrstvu melamínovej živice na vrchnej strane nosnej dosky, pokryť ju vrstvou melamínovej živicea v tomto zložení dosku zlisovať. Takto sa zminimalizuje problém vydutia papiera.0006 V prípade posledných opísaných variantov sa vyskytujú problémy vydúvania papiera, ak sa počas spracovania dostane do kontaktu so živicami s obsahom vody, atie môžu viesť k tvoreniu vrások. Aby sa im predišlo, musí byť vedenie a ñxovanie papiera prevedené veľmi presne. K vydutiu krycej vrstvy papiera na kompozitnej doske môže viest aj značné množstvo vody, ktoré sa spolu s lepidlom nanesie na nosnú dosku. To vedie k zhoršeniu technologických vlastností krycej vrstvy (krycia vrstva sa dvíha). Tento efekt je tým intenzívnejší, čím dlhšie pôsobí voda na dosku pri jej ďalšom spracovaní (prestoje0007 Zdá sa, že opísané varianty na prvý pohľad riešia problém vydúvania papiera. Vzniká však ďalší problém, keď sa dekory spracúvajú raz použitím suchých ozdobných papierových pásov a inokedy štandardnou metódou, použitím plne impregnovaných ozdobných papierových pásov. Ako uvádzame vyššie, impregnované papiere sa pri samotnom procese impregnovania vydúvajú, ateda ich šírkové adĺžkové parametre sa menia oproti rozmerom, ktoré má suchý papier nalepený priamo na nosnú dosku. Ak saztoho vyrábajú rovnaké produkty vrovnakom formáte, môžu zasa vznikať problémy0008 US 6, 551, 694 B 1 poskytuje metódu na výrobu kompozitnej dosky pozostávajúcejznosnej dosky aozdobného papiera umíestneného na doske, pričom postup sa skladáz krokov (a) príprava ozdobného papiera, (b) nanesenie aspoň jednej živice ako impregnačného prostriedku na opačnú stranu ozdobného papiera, pričom množstvo nanesenej živice sa nachádza medzi 40 a 70 vzávislosti od váhy papiera aako impregnačný prostriedok sa použije živica na báze melamínu, močoviny alebo uretánu, (c) príprava nosnej dosky, (d) nanesenie aspoň jednej vrstvy lepidla aspoň na jednu stranu nosnej dosky a (e) položenie ozdobného papiera na nosnú dosku potretú lepidlom, atoimpregnovanou stranou oproti dekoru.0009 Impregnované papiere sa zvyčajne zlisujú V lise s krátkym taktom využitím príslušnej technológie. Technológia spracovania v lise s krátkym taktom však má niekoľko nevýhod. V prvom rade sú impregnované hárky papiera relatívne krehké a pri spracovaní sa môžu trhať, resp. zničiť. Po druhé, pri takejto výrobe vznikajú nepodarky. Uvedená metódaje aj relatívne drahá, keďže sa používajú dohromady tri papiere.0010 Vychádzajúc ztohto technologického zázemia sa má vyvinúť metóda, ktorou sazredukujú, resp. zminimalizujú vyššie uvedene postupy.0011 Táto úloha sa rieši poskytnutím postupu s prvkami nároku l.0012 Vzmysle vynálezu sa však spodná strana ozdobnćho papiera bez potlače bude impregnovať živicou. Používa sa teda Ozdobný papier pri výrobe dosky, ktorý je impregnovaný iba sčasti, pričom sa uprednostňuje riešenie, pri ktorom je impregnačnou živicou potiahnutá aj celá plocha spodnej strany bez potlače, t.j. tá strana ozdobného papiera, ktorú nie je vidieť. Pre tieto účely sa vodnatá impregnačná živica nanesie na zadnú stranu, t.j. na tú stranu ozdobného papiera, ktorá nie je potiahnutá ozdobným papierom.Dekor sa na ozdobný papier nanesie metódou hĺbkotlače a/alebo digitálnej tlače.0013 V zmysle vynálezu sa množstvo živice, ktoré sa nanáša na zadnú stranu ozdobnéhoúrovni 50 Vol. vzávislosti od váhy ozdobného papiera. Vtomto zmysle sa na m 2ozdobného papiera (váha papiera 80 g/mz, obsah pevných látok impregnačnej živice 500014 V prípade konvenčného, a teda úplne impregnovaného ozdobného papiera, sa nanáša 90-110 Vol. živice v závislosti od váhy papiera, pričom množstvo impregnačnej živice sazvyčajne orientuje na ímpregnáciu vrchnej vrstvy.0015 V rôznych variantoch uvedeného postupu bolo stanovené, že ozdobný papier impregnovaný na opačnej strane ako dekor môže vykazovat vydutie po dĺžke v hodnotách 0,2 až 0,4 a po šírke 0,5 až 0,9. Na rozdiel od toho sa v prípade plne impregnovaných papierov hodnoty pohybujú po dĺžke medzi 0,4 a 0,9 a po šírke medzi 1,2 až 1,8.0016 Použitie čiastočne, jednostranne impregnovaného ozdobnćho papiera má niekoľko výhod oproti úplne impregnovanému ozdobnému papieru, atiež oproti použitiu suchého0017 Tak drasticky klesá v porovnaní s plne impregnovaným ozdobným papierom množstvo použitej impregnačnej živice na tejto úrovni. To znamená, že proces si celkovo nevyžaduje taký vysoký kapitál. Sušenie trvá kratšie, keďže sa používa menej impregnačnej živice ako v prípade plne impregnovaného ozdobného papiera atiež preto, že v procese impregnovania sa živica menej prehrieva a odparuje sa menej vody, takže produkcia jerýchlejšia a v procese výroby sa šetrí aj energia.0018 Na rozdiel od suchého ozdobného papiera sa ozdobný papier vopred vyduje, aby sa predišlo nevýhodám vydúvanim, ktoré nastáva pri použití suchého ozdobného papiera počas0019 Okrem toho vykazuje ozdobný papier impregnovaný iba na jednej strane oproti suchému ozdobnému papieru lepšie adhézne vlastnosti arýchlejšie sa prilepí na nosnú dosku. Tekutá živica, resp. impregnačná živica nanesená aspoň na jednej strane nosnejdosky spôsobi narušenie predsušeného impregnačného prostriedku na zadnej strane

MPK / Značky

MPK: E04F 15/00, B44C 5/04

Značky: postup, dekorom, výrobu, dosky, materiálovej, pokrytej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e19167-postup-na-vyrobu-materialovej-dosky-pokrytej-dekorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup na výrobu materiálovej dosky pokrytej dekorom</a>

Podobne patenty