Elektrické vyhrievacie zariadenie a príslušná vyhrievacia jednotka

Číslo patentu: E 18607

Dátum: 22.12.2010

Autori: Legros Philippe, De Souza Stéphane

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ELEKTRICKÉ VYHRIEVACIE ZARIADENIE A PRÍSLUŠNÁ VYHRIEVACIA JEDNOTKA0001 Tento vynález sa týka elektrického vyhrievacieho zariadenia určeného na to, aby ním prechádzal prúd vzduchu, ktorý sa má ohrievat. Presnejšie sa vynález týka vyhrievacích a/alebo klimatizačných jednotiek pre motorové vozidlá. Najbližší doterajší stav techniky k nároku 1 predstavuje dokument EP 2 056 036.0002 Ohrievanie vzduchu určeného na vyhrievanie kabíny motorového vozidla a tiež na odhmlievanie a odmrazovanie je obvykle zaisťované priechodom vzduchu cez výmenník tepla, presnejšie výmenou tepla medziprúdom vzduchu a kvapalinou, spravidla chladiacou kvapalinou motora.0003 Tento spôsob ohrievania však môže byt nevhodný alebo nedostatočný pre zaručenie rýchleho a účinného vyhrievania kabíny, najmä V- diaľkové alebo naprogramované predhriatie pred naštartovaním motora za účelom vyhrievania kablny, odmrazenia alebo odhmlievania pred vlastnýmpoužitím vozidla vo veľmi chladných podmienkach,- žiaduce veľmi rýchle zvýšenie teploty v kabíne,- neschopnosť výmenníka tepla dodat kalórie potrebné k dostatočnému ohriatiu vzduchu pre zaistenie funkcií vyhrievania, prípadne odmrazovania či odhmlievania, ako je to bežné po určitú dobu po naštartovaní s určitými0004 Riešenie, ktoré umožňuje prekonať tieto nevýhody, spočíva v tom, že sa k výmenníku tepla pridá elektrické vyhrievacie zariadenie, čiže elektrické vyhrievacie teleso, ktoré sa umiestni v smere prúdenia ohrievaného vzduchu za0005 Toto elektrické vyhrievacie zariadenie obsahuje elektricke vyhrievacie moduly usporiadané v uioženiach rámu vyhríevacieho zariadenia tak, aby boli priamo vystavené prúdu vzduchu prechádzajúceho cez elektrickévyhrievacie zariadenie, aby umožnili prakticky okamžité dodanie tepla.0006 Ukazuje sa však, že rám, v ktorom sú tieto vyhrievacie moduly vložené, môže mat príliš ohybnú konštrukciu, ktorá môže spôsobiť poškodeniealebo zničenie vyhrievacích modulov.0007 Pri montáži vyhrievacích modulov do rámu možno navyše naraziť na ťažkosti spojené s vkladaním vyhrievacích modulov do príslušných uložení v0008 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť elektrické vyhrievacie zariadenie, ktoré umožní prekonať nevýhody doterajšieho stavu techniky.0009 Tento ciel je podľa vynálezu dosiahnutý elektrickým vyhrievacím zariadením pre ohrievanie prúdu vzduchu, ktoré obsahuje rám všeobecne v podstate hranolového tvaru so stenou pre vstup vzduchu a protiľahlou stenou pre výstup vzduchu, pričom tento rám prijíma v príslušných uioženiach rámu vopred určený počet elektrických vyhrievacích modulov určených na to, aby cez ne prechádzal prúd vzduchu, ktorý sa má ohriať, pričom sa vyznačuje tým, že rám obsahuje na stenách rámu pre vstup a pre výstup vzduchu niekoľko rebier pre konštrukčné vystuženie a pre vedenie uvedených vyhrievacích modulov do príslušných uložení rámu, pričom uvedené rebrá sú orientované šikmo vzhladom k smeru vkladania uvedených vyhrievacích modulov do uvedených0010 Šikmá orientácia rebier umožňuje na rozdiel od kolmej orientácierebier vzhľadom k smeru vkladania vyhrievacích modulov zabrániť tomu, abyvyhrievacie moduly narazili vo fáze vkladania/posúvania týchto modulov narebrá, čo uľahčuje montáž vyhrievacieho zariadenia.0011 Tieto rebrá taktiež tvoria konštrukčnú výstuhu rámu, čím zlepšujú0012 vyhrievacie zariadenie môže mat ďalej jeden či viac nasledujúcich znakov, ktoré môžu byt prítomné samostatne alebo vo vzájomných kombináciách- uvedené rebrá majú všeobecne v podstate tvar písmena- dve po sebe idúce výstužné a vodiace rebrá sú usporiadané jedno na stenerámu pre vstup vzduchu a druhé na stene rámu pre výstup vzduchu,- vzdialenosť medzi dvoma po sebe idúcimi výstužnými a vodiacimi rebrami je zvolená tak, aby bolo zaistené neprerušené vedenie uvedených- uvedené rebrá sú usporiadané v podstate symetricky vzhľadom k osisúmernosti rámu,- uvedené rebrá zvierajú s uvedeným smerom vkladania uhol 2 až 88 °.0013 Predmetom vynálezu je tiež vyhrievacia a/alebo klimatizačná jednotka pre motorové vozidlo, ktorá sa vyznačuje tým, že obsahuje elektrickévyhrievacie zariadenie vyššie vymedzeného typu.0014 Ďalšie znaky a výhody vynálezu jasnejšie vyplynú z nasledujúceho opisu, ktorý má čisto ilustračný charakter a nijako neobmedzuje rozsah- obr. 1 znázorňuje čiastočný schematický pohlad na vyhrievaciu jednotku- obr. 2 znázorňuje elektrické vyhrievacie zariadenie jednotky z obr. 1, EF 2 516 937 35364/T- obr. 3 znázorňuje príklad uskutočnenia vyhrievacieho modulu vyhrievacieho- obr. 4 znázorňuje príklad rámu pre uchytenie vyhrievacích modulov- obr. 5 znázorňuje čiastočný perspektívny pohľad na rám z obr. 4.0015 Na obrázkoch sú v podstate identicke prvky označené rovnakými0016 Obr. 1 znázorňuje část vyhrievacej a/alebo klimatizačnej jednotky 1 pre motorové vozidlo, obsahujúce puzdro 3, ktoré vymedzuje kanál 5 pre priechod prúdu vzduchu, ktorý sa má ohriať. Kanál 5 vedie vzduch k ústiam 7, 9 pre vyhrievanie a pre odhmlievanie/odmrazovanie, aby mohol byt podľa potreby privádzaný do kabíny v závislosti na polohe zmiešavacích a distribučných klapiek 11. Prietok vzduchu v kanáli 5 je zaisťovaný ventilátorom 13, čiže vháňačom, ktorý prijíma vonkajší vzduch alebo recyklujúci vzduch prichádzajúci z kabíny. Ohrievanie vzduchu, ak je potrebné, je zaisťované prípadným kvapalinovým výmenníkom tepla 15, ktorý ako teplonosnú kvapalinu využíva chladiacu kvapalinu motora, a elektrickým vyhrievacím zariadením 17, čiže elektrickým vyhrievacím telesom. Výmenník 15 a elektricke vyhrievacie teleso 17 sú usporiadané v kanáli 5 tak, že prvý z nich je umiestnený v smere prúdenia vzduchu pred druhým. Ak nie je prítomný Výmenník 15, je ohrievanievzduchu zaisťované iba elektrickým vyhrievacím zariadením 17.0017 Ako je vidiet na obr. 2, elektrické vyhrievacie zariadenie 17, ktorým prechádza prúd vzduchu, ktorý sa má ohriat, obsahuje vyhrievací blok 19, ktorý má rám 21 všeobecne v podstate hranolového tvaru so stenou pre vstup vzduchu a protiľahlou stenou pre výstup vzduchu, skriňu 23 pre ovládanie vyhrievacieho bloku 19, označovanú tiež ako driver, ktorá je pripevnená na jednej strane rámu 21, a napríklad okraj 25 vytvorený lisovaním ako jeden kus spolu rámom 21 na opačnej strane rámu 21, než kde sa nachádza ovládacia skriňa 23.

MPK / Značky

MPK: F24H 3/04, F24H 9/18

Značky: elektrické, zariadenie, vyhrievacia, příslušná, jednotka, vyhrievacie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e18607-elektricke-vyhrievacie-zariadenie-a-prislusna-vyhrievacia-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrické vyhrievacie zariadenie a príslušná vyhrievacia jednotka</a>

Podobne patenty