Automatické penové hasiace zariadenie používané hlavne ako fixne inštalované zariadenie na hasenie veľkých zásobných nádrží uhľovodíkov

Číslo patentu: E 1336

Dátum: 30.12.2002

Autor: Szöcs István

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Európsky patentový úrad (11) EP 1534394 B 1(22) Dátum podania prihlášky 30.12.2002(51) Medzinárodné patentové triedenie A 62 C 3/06 WW A 62 C 39/00 °°(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky z PCT/IIU 2002/000177(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky W 0 2003/086546 (23.10.2003 Gazette 2003/43)(54) Automatické penové hasiaee zariadenie používané hlavne ako fixne inštalované zariadenie na haseníe veľkých zásobných nadrží uhľovodíkov.(84) Vyznačené zmluvné štáty AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR Vyznačené rozšírené štáty LT, LV, R 0(43) Dátum zverejnenia prihlášky 01.06.2005 Bulletin 2005/220001 Predmetom vynálezu je penové hasiace zariadenie, ktoré, vzhľadom na jeho konštrukciu, nepotrebuje žiadnu energiu ani vodu z externého zdroja na jeho naštartovanie a udržanie V činnosti, je chránené voči nesprávnemu uvedeniu do činnosti, takže môže byť použité hlavne ako frxne inštalované zariadenie na hasenie zásobných nádrží horľavých kvapalín, najmä kvapalných uhľovodíkov. Hasiace zariadenie podľa tohto vynálezu obsahuje nádrž, prostriedky na rozptyľovanie hasiacej peny, potrubie, hlavný ventil umiestnený na potrubí a detektor.0002 Je všeobecne známe, že keď zásobná nádrž kvapalného uhľovodíka začne horieť, je iba veľmi krátky čas medzi zapálením a vzplanutím povrchu kvapaliny uskladnenej v nádrži,napr. v prípade benzínu je to iba niekoľko sekúnd. Ďalej, ked sa oheň rozšíri, významné množstvo, v prípade benzínu 7 mm hrubá vrstva od povrchu, zhorí každú minútu. Aby sme sa vyhli významnému znečisteniu životného prostredia añnančným stratám spôsobeným zhorením veľkého množstva uhľovodíkov, je žiadúce, aby hasiace zariadenia inštalované na zásobných nádržiach sa mohli uviest do činnosti automaticky arýchlo, oheň musí byť odhalený s vysokou spoľahlivosťou, hasiaca pena musí byt dodaná okamžite a musí rýchle zaplaviť horiaci povrch.0003 US-A-4148361 uvádza zásobnú nádrž použitú na uskladňovanie ropných produktov,pričom táto nádrž je opatrená systémom dávkujúcim penu, prostriedkami vypúšťania peny,s nimi spojeným potrubím na vypúšťanie peny ahlavným ventilom umiestneným vtomto potrubí.0004 Iné známe penové hasiace zariadenia inštalované na zásobných nádržiach kvapalných uhľovodíkov obsahujú nádrž na skladovanie koncentrátu zlúčeniny na tvorbu peny, zariadenie na vytváranie peny, prostriedky na rozptyľovanie hasiacej peny, potrubnú sieť spájajúcu tieto elementy, jedno alebo niekoľko čerpadiel vhodných na transport vody a/alebo roztoku peny akoncové ventily na potrubí. Ďalej zariadenia obsahujú elektrický motor alebo spaľovací motor na riadenie čerpadla alebo čerpadiel a extemý zdroj elektrickej energie pre tieto motory adetektor na uvedenie zariadenia do činnosti umiestnený na špeciñckom mieste zásobnej nádrže. Typ použitého detektora môže byt mechanický, pneumatický, hydraulický,elektrický alebo elektronický. Pneumatický detektor je typu potrubia zplastu alebo typu sprchovej hlavice a je plnený pretlakovým plynom, najmä vzduchom, avo väčšine prípadovje opatrený tlakovým prepínačom.0005 Doterajšie hasiace zariadenia opatrené pneumatíckým detektorom pracujú takým spôsobom, že v prípade ohňa plyn v detektore expanduje v dôsledku tvorby tepla, zvýši sa jeho tlak alebo v dôsledku deštrukcie detektora sa jeho tlak zníži a výsledkom zmien tlaku je to, že tlakový prepínač vyšle elektrický signál atento signál alebo od neho odvodený signál naštartuje činnosť zariadenia spustením čerpadla apustením prúdu vody. Prúdiaca voda je najskôr zmiešaná so zlúčeninou aroztokom na tvorbu peny, roztok peny prúdiaci sieťou potrubí je zmiešaný so vzduchom v zariadení na tvorbu peny, čím sa vytvorí hasiaca pena ahotová hasiaca pena získaná týmto spôsobom v jej konečnom objeme je vedená na povrch horiacej kvapaliny v nádrži cez zlievače požadovaného účinného prierezu alebo cez penové komory.0006 Tieto zariadenia majú taký nedostatok, že keď sú zmeny tlaku v detektore spôsobené poruchou, napr. poškodením počas údržbárskych prác, chybou pri montáži, vadami materiálu,stamutím alebo prehriatím na slnku atď., detektor pošle nesprávny signál a uvedie do činnosti hasiace zariadenie tak, ako keby začalo horieť. Hasiace zariadenie automaticky naštartované nesprávnym signálom detektora pennanenme produkuje a vypúšťa hasiacu penu do zásobnej nádrže pokial nie je zastavené, teda pokiaľ sa neukáže, že signál poslaný detektorom bol nesprávny. Táto pena je prakticky zničená, čo predstavuje významné straty. S tým sú spojené ďalšie straty, ako je spotreba energie, vody a znovu naplnenie hasiaceho zariadenia zlúčeninou na tvorbu peny. Okrem toho pena, ako znečistenie, musí byt odstránená z povrchu kvapalného uhľovodíka a zásobná nádrž musí byť vyradená z prevádzky počas preskúšania a/alebo rekonštrukcie, čoho výsledkom sú ďalšie významné straty. Ďalšou chybou je to, že tím hasičov je zbytočne zalarmovaný, čo predstavuje tiež určité náklady.0007 Ďalším nedostatkom týchto zariadení je to, že pre ich činnosť je potrebný extemý zdroj energie ačerpadlo spotrebovávajúce túto energiu, ateda schopnost uvedenia sa do činnosti tohto zariadenia je závislá od aktuálneho stavu zdroja energie a čerpadla, čo je takisto potenciálnym zdroj om poruchy.0008 V známych konštrukciách je úsilie zamerané na eliminovanie uvedených nedostatkov vytvorením aúdržbou sieťových častí špeciálne pre účely hasenia, napr. vytvorením a údržbou separátnej elektrickej siete okrem separátnej vodopotrubnej siete alebo separátnej vodnej nádrže pre účely hasenia, ktoré sa používajú iba pre činnosť hasiaeeho zariadenia,a/alebo udržiavaním náhradného čerpadla atď. V stave pripravenosti kpoužitiu. Vytvorenie aúdržba separátneho zdroja energie je nákladná investícia, pričom však nevykazuje takúprevádzkovú spoľahlivosť, ktorá musi byť vyžadovaná v prípade automatického hasiacehozariadenia. Dokonca, ak máme separátnu elektrickú sieť, napr. v prípade explózie, ktorá sa obvykle pridruží k ohňu v nádrži, alebo v prípade horenia elektrického vedenia, môže sa stať,že vdôsledku poruchy elektrickej siete je hasiace zariadenie neschopné prevádzky práve v kritickom momente, alebo sa uvedie do činnosti s oneskorením.0009 Vyššie uvedene nevýhody viedli kpotrcbe vyvinúť automatické penové hasiace zariadenie, ktoré je spoľahlivé čo sa týka jeho uvedenia do činnosti, ktore má vysokú prevádzkovú spoľahlivosť aktoré má konštrukciu zabraňujúcu nesprávnemu uvedeníu do činnosti.0010 Základnou koncepciou vynálezu je to, že vyššie uvedené nevýhody môžu byť eliminované penovým hasiacim zariadením, pri ktorom energia vyžadovaná na vytvorenie hasiacej peny ana uvedenie zariadenia do činnosti a jeho prevádzku môže byť ľahko skladovateľná. Teda základnou myšlienkou vynálezu je to, že plynné médium je použité pre tvorbu hasiacej peny vo funkcii zložky hasiacej peny, ako detektory musia byť použite pneumatické typy detektorov, riadiace akontrolné zariadenia musia byť pneumatické a energia vyžadovaná na vytvorenie avypustenie hasiacej peny musí byť skladovaná v zariadení fungujúcom ako zásobník energie v podobe pretlakového nehorľavého plynného média v stave pripravenosti k použitiu.0011 Automatické penové hasiace zariadenie podľa tohto vynálezu, ktoré môže byť použité najmä ako ñxne inštalované zariadenie pre hasenie zásobných nádrží uhľovodíkov, obsahuje nádrž, prostriedky na rozptýlenie hasiacej peny, potrubie ahlavný ventil umiestnený na potrubí a detektor. Charakteristickým znakom hasiaoeho zariadenia je to, že jeho nádržou je nádrž peny, v ktorej je uskladnená pod tlakom zmes penotvomých zlúčenín, voda, plyn, ktorý tvori penu ariadí pohyb peny a je rozpustný alebo emulgovateľný v roztoku penotvomých zlúčenin a vody, pričom táto nádrž má priestor pre plyn, prostriedkom na rozptýlenie hasiacej peny je expanzná tryska, ďalej detektor obsahuje aspoň dva pneumatické detektory osadené tak, aby indikovali zapálenie nezávisle od seba vpodstate podobným spôsobom ahlavný ventil, umiestnený na potrubí spájajúcom nádrž s penou s expanznou tryskou, je pneumatického typu, pričom dva pneumatické detektory monitorujúce ten istý priestor sa sami navzájom kontrolujú a sú V priamom alebo nepriamom spojení pneumatickým riadením shlavným ventilom, poskytujúc riadiaci signál na otvorenie hlavného ventilu vprípade detekcie horenia dvoma detektormi z toho istého priestoru.0012 Pri výhodnom uskutočnení zariadenia plyn vytvárajúci penu a riadiaci plyn je ten istý druh plynu, výhodne oxid uhličitý.

MPK / Značky

MPK: A62C 3/00, A62C 39/00

Značky: zásobných, uhľovodíkov, automatické, fixne, inštalované, veľkých, pěnové, hasiace, používané, hasenie, zariadenie, hlavne, nádrží

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-e1336-automaticke-penove-hasiace-zariadenie-pouzivane-hlavne-ako-fixne-instalovane-zariadenie-na-hasenie-velkych-zasobnych-nadrzi-uhlovodikov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatické penové hasiace zariadenie používané hlavne ako fixne inštalované zariadenie na hasenie veľkých zásobných nádrží uhľovodíkov</a>

Podobne patenty