Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie a spôsob bezpečného vyhodnotenie koľajového vozidla na tomto zariadení

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie obsahuje bezpečné nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1), nepárne alebo párne retranslačné prostriedky (5L), (5S) a master (5M). Nepárne alebo párne indikačné snímače (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1) predovšetkým obsahujú nepárne alebo párne otrasové detektory (O-1L, O-2S, O-3L, O-4S), nepárne alebo párne magnetické detektory (M-1L, M-2S, M-3S, M-4S), nepárne alebo párne komunikačné moduly (C-1L, C-2S, C-3L, C-4S), nepárne alebo párne komparátory (1L-1, 2S-1, 3L-1, 4S-1), nepárne alebo párne riadiace moduly (R-1L, R-2S, R-3L, R-4S) a indikačné akumulátory (A1, A2, A3, A4) s dlhou dobou životnosti. Nepárne alebo párne retranslačné prostriedky (5L), (5S) obsahujúce nepárne alebo párne komunikačné moduly (5LC, 5SC), nepárne alebo párne pamäte (P5L, P5S) a retranslačné akumulátory (ARL, ARS). Master (5M) obsahuje komunikačný modul (5MC), pamäť (P5M) a vyhodnocovací obvod (5MV). Opísaný je aj spôsob bezpečného vyhodnotenia koľajového vozidla v približovacom/vzďaľovacom nepárnom alebo párnom koľajovom úseku na ovládanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZSR) s rádiovým ovládaním a na bezpečnú komunikáciu s ním prostredníctvom zabezpečenej komunikácie.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ktoré využíva prvky RFID funkcie bezpečných indikačných snímačov a komunikačných prostriedkov na bezpečné vyhodnotenie koľajového vozidla na priecestí. Svetelné Železničné priecestné zabezpečovacie zariadenie riadi blok obvodov riadenia a blok spínacích prvkov, ktoré zabezpečujú vykonávanie optickej, najmä svetelnej výstrahy, a akustickej výstrahy, na výstražníkoch, či po odmeraní predzváňacej doby aj doplnkovej mechanickej výstrahy závorami používateľom cestnej komunikácie pri blížiacom sa nepámom vlaku, idúcom v nepárnom smere či párnom vlaku idúcom v párnom smere. Prípadne sprostredkováva informáciu strojvodcovi vlaku prostredníctvom priecestníka tak, že prvý nepárny indikačný snímač a štvrtý párny indikačný snímač sú lokalizované vždy na jednej stojine jedného z oboch koľajnicových pásov v bodoch vymedzujúcich začiatky koľajových približovacích úsekov. Ich prvá hranica sa nachádza v takej vzdialenosti od osi kríženia železničnej komunikácie s cestnou komunikáciou, aby pri maximálnej povolenej traťovej rýchlosti inicializovali čelá vlakov, idúcich okolo bodov smerom k osi kríženia, začatie optickej výstrahy a akustickej výstrahy, či po odmeraní predzváňacej doby aj doplnkovej mechanickej výstrahy, ktorá sa realizuje stiahnutými závorami používateľom cestnej dopravy, prípadne návesť priecestníka, ktorou je strojvodca vlaku informovaný o stave svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia riadeného rádiom. K ukončeniu týchto výstrah dochádza, keď posledné koľajové vozidlo vlaku prejde okolo tretieho nepárneho snímača alebo ked posledné koľajové párneho vlaku prejde okolo druhého párneho snímača smerom od osi kríženia.Vynález sa tiež týka spôsobu bezpečného vyhodnotenia koľajového vozidla na svetelnom priecestnom zabezpečovacom zariadení, využívajúcom rádiové ovládanie s prvkami RFID vo funkcii bezpečných indikačných snímačov a komunikačných prostriedkov na ovládanie a bezpečnú komunikáciu na koľajovom vozidle v koľajových úsekoch.Doteraz bolo zabezpečenie jázd používateľov ako železničnej, tak cestnej dopravy cez miesto kríženia cestnej komunikácie so železnicou uskutočňované pri najmodernejších zariadeniach pomocou svetelných automatických priecestných zabezpečovacích zariadení. Tie väčšinou využívali na vyhodnotenie blížiaceho sa a vzďaľujúceho sa vlaku kód prejazdu paralelných koľajových obvodov. Prejazd miestom kríženia železnice s cestnou komunikáciou bol indikovaný bud vysokofrekvenčnýrni neohraničenými koľajovými obvodmi,alebo inými na to určenými prostriedkami. Tieto riešenia vyžadujú prívod elektrickej energie prostredníctvom nákladnej energetickej káblovej prípojky v dlžke rádovo stoviek metrov alebo prípojky realizovanej vzdušným silovým vedením. Ďalšou značnou nevýhodou je nákladné vyhotovenie paralelného koľajového obvodu, ako približovacieho, tak vzďaľovacieho koľajového úseku daného priecestia. Na jeho realizáciu je nutné koľajové pásy odizolovať prostredníctvom nákladných a poruchových izolovaných stykov. Bolo potrebné realizovať v intraviláne koľajiska nákladný napájací a ešte nákladnejší prijímačový koniec každého koľajového obvodu. Takto pojatý koľajový obvod predpokladal, že pre jeho spoľahlivú, ale predovšetkým bezpečnú činnosť bude zabezpečená dostatočná šuntová schopnosť idúceho koľajového vozidla, čo v prípade nadmerného používania brzdových pieskov alebo pri znečistení styku kolies s koľajnicou mnohokrát pri jazde ľahkých koľajových vozidiel nebolo zaručené. Predovšetkým ale, paralelné koľajové obvody iba za cenu nákladných opatrení vyhovovali požiadavkám interoperability s výkonnými hnacími koľajovými vozidlami,ktoré majú asynchrónne motory a ktorých emisie ohrozujúcich prúdov do koľajového obvodu môžu pri možnej asymetrii koľajových obvodov - spôsobenej napríklad lomom koľajnice či porušenou koľajnicovou prípojkou - byť fatálne nebezpečné.V CZ PV 2010 - 94 je opísaný systém bezpečnej indikácie integrity vlaku s jej bezpečným prenosom do zabezpečovacieho systému a spôsob vykonávania tejto bezpečnej indikácie a bezpečného prenosu. Spôsob bezpečnej indikácie integrity vlaku, pri ktorom dochádza k cyklickej obojstrannej komunikácii medzi riadiacim elektronickým modulom a postupne medzi všetkými podriadenými elektronickými modulmi. Zisťuje sa integrita vlaku. Naviac sa medzi týmito elektronickými modulmi obojsmerné prenášajú a potvrdzujú informácie o čase komunikácie a o údajoch akceleračných a otrasových snímačov, lokalizovaných v príslušných elektronických moduloch vlaku prostredníctvom zakódovaných elektromagnetických vln. Tak sa získava akceleračná/otrasová informácia a diverzifikovaná časová informácia o integrite vlaku. Vynález sa rovnako týka aj spôsobu obojstrannej cyklickej komunikácie medzi riadiacim modulom vlaku a medzi najbližšími pevnými prijímačmí lokalizovanými v zabezpečovacích zariadeniach pozdlž trate. Pri tejto komunikácii sa popri oboch diverzifikovaných informáciách o integrite vlaku tiež cyklicky prenášajú a spätne potvrdzujú informácie o čísle vlaku, ďalej rozhodujúce diagnostické informácie vlaku, informácie o spotrebe vlaku, o teplote behu ložísk kolies a podobne. V neposlednom rade je možné pri detegovaní integrity vlaku zistiť lokalizáciu nákladu prevážaného vlakom tak, že pri vlakotvorbe sú zaregistrované všetky čísla koľajových vozidiel.Z databázy, prístupnej zo zabezpečovacieho systému, je možné ľahko zistiť, aký náklad či substrát konkrétny vlak preváža a tiež jeho okamžitú lokalizáciu na trati. Ide teda 0 riešenie, ktoré okrem bezpečnej identifikácie integrity vlaku zabezpečuje integrovaný prenosový systém informácií, tvoriaci komplexnú informačnú bázu o vlaku, pohybujúcom sa po trati, ktorá je zabezpečená zabezpečovacím systémom.Toto riešenie používa aktívne RFID prvky, lokalizované na koľajových vozidlách, na účely zistenia integrity vlaku. Výhodou je, že je riešený prenos informácií s dostatočnou integritou bezpečnosti s využitím redundancie a diverzifikácie. Riešenie sa nezaoberá problematikou infraštruktúry zabezpečenia, ako je napr. indikácia koľajového vozidla či vlaku v koľajovou úseku. Príkladom takýchto známych prostriedkov je koľajový obvod alebo počítač náprav.Náhradu koľajových obvodov a počítačov náprav za prvky, využívajúce prvky RFID prvky, principiálne rieši PV 2010-808 s názvom Systém bezpečnej indikácie prítomnosti koľajového vozidla alebo vlaku v koľajovom úseku a spôsob tohto vyhodnotenia, ktorý poskytuje systémové riešenie tejto náhrady. Nie je tu však riešená špecifická aplikácia RFIP prvkov na zabezpečenie svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia.W 0 2010 121 906 opisuje spôsob zariadenia na ovládanie železničného zabezpečovacieho zariadenia,kde RFID prvky, lokalizované na koľajových vozidlách, prípadne na trati, sa využívajú na informácie na riadenie dopravy. Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na riadenie železničných bezpečnostných systémov,najmä vlakových ciest a železničných priecestných systémov, na účely zjednodušenia železničných koľajových infraštruktúr pri súčasnom zvýšení bezpečnostnej úrovne. Toto sa dosiahne tým, že vozidlo vysiela RFID rádiový frekvenčný signál, ktorý obsahuje dáta o vozidle a je čítaný a vyhodnocovaný zariadením na Železničnej trati, aby sa vyvolal riadiaci premenný vstup. Nevýhodou je, že sa nezaoberá kryptovaním, šifrovanim, príp. iným redundantným zabezpečením, pretože ide o jednokanálové štruktúrovanie HW aj SW. Rovnako chýba riešenie ochrany proti vplyvom elektromagnetických interferencií, čo môže spôsobovať nižšiu spoľahlivosť tohto systému.JP 2007 147 412 A opisuje systém v reálnom čase kontroly upevnenia koľajnicových pásov s využitím RFID napájanými batériami a senzormi montovanými v koľajisku. Využívajú sa otrasové detektory na kontrolu pevnosti pripojenia koľajnicových pásov k podvalom. Využívajú sa pasívne tagy verzií RFID bez diverziñkovanej nadbytočnosti, a preto úroveň integrity bezpečnosti SIL je nulová.Uvedené nedostatky sa odstránia alebo podstatne obmedzia svetelným železničným priecestným zabezpečovacím zariadením, ktoré využíva prvky RFID vo funkcii bezpečných indikačných snímačov a komunikačných prostriedkov podľa tohto vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že svetelné priecestné železničné zabezpečovacie zariadenie, ovládané rádiom, na indikáciu a rádiové ovládanie využíva prvky RFID vo funkcii bezpečných nepárnych či párnych indikačných snímačov na komunikáciu s ním. Využívajú sa na trhu dostupné miniatúrne prvky RFID, ktoré sú vybavené jednak otrasovými nepárnymi či párnymi detektormi, jednak nepárnymi či párnymi magnetickými detektormi, nepárnymi či párnymi komunikačnými modulmi, retranslačnými prostriedkami a master rádiovou komunikáciou. Svetelné priecestné železničné zabezpečovacie zariadenie obsahuje bezpečné snímače s prvkami RFID, ktoré sú lokalizované na stojine aspoň jednej koľajnice jazdenej koľaje v takej vzdialenosti od priecestia, ktorá zodpovedá začatiu výstrahy na svetelnom priecestnom zabezpečovacom zariadení využívajúcom rádiové ovládanie pre danú maximálnu traťovú rýchlosť vlaku, ďalej prvky RFID slúžia na rádiovú komunikáciu s masterom lokalizovaným v blízkosti kríženia železnice s pozemnou cestnou komunikáciou. Master nadväzne riadi spínacie prvky prostredníctvom povelov prenášaných pomocou metalických vodičov (metalického vedenia). Tie ovládajú akustickú a optickú, najmä svetelnú výstrahu na priecestnom železničnom zabezpečovacom zariadení a po odmeraní (domeraní) predzváňacej doby prípadne aj doplnkovú mechanickú výstrahu. Podrobnejšie ďalej.Prvý nepárny indikačný snímač obsahuje prvý nepárny otrasový detektor, ktorý je citlivý na otrasy koľajového vozidla blížiaceho sa k nemu a na otras prechádzajúceho kolesa vlaku nad ním ďalej obsahuje prvý nepárny magnetický detektor, ktorý je citlivý na prejazd feromagnetického okolesníka kolesa železničného súkolia vlaku a ďalších súkolí vlaku tiež obsahuje prvý nepárny komunikačný modul na obojsmernú rádiovú komunikáciu s nepárnym retranslačným rádiokomunikačným prostriedkom a s komunikačným modulom vlaku, využívajúcim komunikáciu vo voľnom alebo bezlicenčnom pásme.Druhý párny indikačný snímač obsahuje druhý párny otrasový detektor, ktorý je citlivý na otrasy koľajového vozidla blížiaceho sa k nemu a prechádzajúceho cezeň ďalej obsahuje druhý párny magnetický detektor, ktorý je citlivý na prejazd feromagnetického okolesníka kolesa železničného súkolia vlaku a ďalších súkolí vlaku a rovnako obsahuje aj druhý párny komunikačný modul na obojsmernú rádiovú komunikáciu s párnym retranslačným prostriedkom či s masterom, pracujúcim s rovnakým komunikačným protokolom.Tretí nepárny indikačný snímač obsahuje tretí nepárny otrasový detektor, ktorý je citlivý na otrasy koľajového vozidla blížiaceho sa k nemu a na otras cez neho prechádzajúceho kolesa ďalej obsahuje tretí nepárny magnetický detektor, ktorý je citlivý na prej azd feromagnetického okolesníka kolesa železničného súkolia vlaku a ďalších súkolí vlaku a rovnako obsahuje tretí nepárny komunikačný modul na obojsmernú rádiovú komunikáciu s nepárnym retranslačným prostriedkom, prípadne s masterom pracujúcim s rovnakým komunikačným protokolom.Štvrtý párny indikačný snímač obsahuje štvrtý párny otrasový detektor, ktorý je citlivý na otrasy koľajového vozidla blížiaceho sa k nemu a na otras cezeň prechádzajúceho kolesa ďalej obsahuje štvrtý párny magnetický detektor, ktorý je citlivý na prejazd feromagnetického okolesníka kolesa železničného súkolia vlaku a ďalších súkolí vlaku a rovnako obsahuje štvrtý párny komunikačný modul na obojsmernú rádiovú komunikáciu s párnym retranslačným prostriedkom a s komunikačným modulom vlaku, pracujúcim s rovnakým komunikačným protokolom.Nepárny retranslačný rádiokomunikačný prostriedok obsahuje modul obojsmernej simultánnej rádiovej komunikácie pracujúci s rovnakým komunikačným protokolom, prípadne pamäť na uchovávanie dát prenášaných aspoň v piatich posledných cykloch komunikácie.Párny retranslačný prostriedok obsahuje modul obojsmernej simultánnej rádiovej komunikácie pracujúci s rovnakým komunikačným protokolom, prípadne pamäť na uchovávanie dát prenášaných v aspoň piatich posledných cykloch komunikácie.Master rádiovej komunikácie obsahuje modul obojsmernej simultánnej rádiovej komunikácie, napríklad pamäť na uchovávanie dát prenášaných aspoň v piatich posledných cykloch komunikácie tiež obsahuje vyhodnocujúci obvod na registrovanie a vyhodnocovanie počtu ovplyvnení indikačných snímačov vyvolaných prejazdom železničného kolesa.Každý nepárny alebo párny indikačný snímač obsahuje prvok na svoje napájanie elektrickou energiou,prípadne prvok na generovanie tejto elektrickej energie.Je výhodné, keď všetky nepárne či párne indikačné snímače sú pevne lokalizované v rovnakom horizontálnom rozmedzí na tej bočnej strane stojín koľajnicových pásov, nad ktorou prechádzajú okolesmky koľajových vozidiel.Tiež je výhodné, ak prvkom na napájanie elektrickou energiou každého nepárneho alebo pámeho indikačného snímača je príslušný indikačný akumulátor každého retranslačného komunikačného prostriedku je retranslačný akumulátor prvkom na dobíj anie indikačných akumulátorov a tiež retranslačných akumulátorov sú články, ktoré generujú elektrickú energiu na základe existencie dvoch rozdielnych teplôt, ktorým je vystavená každá separátna časť tohto článku.Ďalej je výhodné, ak nepárne či párne indikačné snímače, ako aj nepárny či párny retranslačný prostriedok, a rovnako master, sú hardvérovo štruktúrované v redundantných konfiguráciách 2002, 2 oo 3 či obdobných konfiguráciách, s cieľom zabezpečiť predpoklady na dosiahnutie integrity bezpečnosti SIL 4, ktorou je charakterizovaná vlastná činnosť a komunikácia medzi určenými objektmi.Tiež je výhodné, ak nepárne či párne indikačné snímače sú zdvojené tak, že na opačný koľajnicový pás,než na aký sú sami osadené, sú neústretovo či ústretovo osadzované príslušné nepárne či párne doplnkové indikačné snímače a pri ktorých dochádza k vzájomnej komunikácii medzi každou príslušnou dvojicou indikačných snímačov. Teda, s príslušnými nepárnymi alebo párnymi retranslačnými prostriedkami, či s masterom môžu komunikovať príslušné nepárne či párne indikačné snímače buď priamo, alebo prostredníctvom nadradených snímačov z danej dvojice, kde nadradené nepárne či párne indikačné snímače sú nepárne či párne indikačné snímače.Podstatou tohto vynálezu je tiež spôsob bezpečného vyhodnotenia koľajového vozidla na železničnom svetelnom priecestnom zabezpečovacom zariadení využívajúcom rádiové ovládanie s prvkami RFID vo funkcii bezpečných indikačných snímačov a komunikačných prostriedkov na ovládanie a bezpečnú komunikáciu na koľajovom vozidle v koľajových úsekoch. Podstata tohto spôsobu spočíva v tom, že master vyhodnotí vlak blížiaci sa k svetelnému priecestnému zabezpečovaciemu zariadeniu riadenému rádiom a udelí prostredníctvom bloku obvodov riadenia podnet na to, aby bol za súčinnosti obvodu diagnostiky priecestia skontrolovaný stav tohto priecestia. Master následne prostredníctvom bloku spínacích prvkov ovláda návesť príslušného priecestníka a spätne sa táto informácia oznámi prostredníctvom retranslačných prostriedkov a príslušných nepárnych či párnych indikačných snímačov stroj vodcovi vlaku.Hlavnou výhodou tohto spôsobu podľa predloženého vynálezu je vykonávanie tohto zabezpečenia, že indikačné snímače indikujú vjazd a výjazd vlaku alebo koľajového vozidla do/zo zóny križovania železnice s pozemnou komunikáciou. Rovnako indikujú vlak blížiaci sa k miestu na železničnej trati, ktoré určuje okamih na začatie výstrahy na priecestnom zabezpečovacom zariadení. Podrobnejšie ďalej.Prvý nepárny otrasový detektor prvého nepárneho indikačného snímača registruje periodické a zo siľujúce sa otrasy spôsobené blížiacim sa nepárnym vlakom, ktorý prichádza z traťového či staničného koľajového úseku smerom k svetelnému priecestnému zabezpečovaciemu zariadeniu riadenému rádiom, a to v čase, kedy vlak ešte nedosiahol úroveň prvého nepárneho snímača.Tiež štvrtý párny otrasový detektor štvrtého párneho snímača registruje periodické a zosiľujúce sa otrasy spôsobené blížiacim sa pámym Vlakom, ktorý prichádza z traťového alebo staničného koľajového úseku smerom k svetelnému priecestnému zabezpečovaciemu zariadeniu riadenému rádiom, a to V čase, kedy ešte nedosiahol úroveň štvrtého pámeho indikačného snímača.Po registrácii aspoň troch otrasov blížiaceho sa nepárneho vlaku či blížiaceho sa párneho vlaku k nepárnym či párnym indikačným snímačom riadiaci modul príslušného nepárneho alebo páIneho indikačného snímača vyzve prvý nepárny magnetický detektor prvého nepárneho indikačného snímača alebo štvrtý párny magnetický detektor štvrtého párneho indikačného snímača k najvyššej pohotovosti na registráciu prítomnosti feromagnetického okolesníka kolesa koľajového vozidla.Potvrdenie skutočnosti, že okolesník kolesa prvej nápravy nepárneho vlaku prešiel nad prvým nepárnym indikačným snímačom, prípadne, že okolesník kolesa prvej nápravy párneho vlaku prešiel nad štvrtým párnym indikačným snímačom, vyvolá odozvu na výstupe prvého nepárneho magnetického detektora, ktorá sa logicky komparuje V obvode prvého nepárneho komparátora so súčasným výskytom najintenzívnejšieho otrasu spôsobeného okolesníkmi nápravy prvého súkolia nepárneho vlaku alebo párneho vlaku, ktorého koleso prvého súkolia prešlo nad prvým nepárnym indikačným snímačom alebo nad štvrtým pámym indikačným snímačom.Táto skutočnosť sa vyhodnotí V obvode prvého nepálneho komparátora alebo štvrtého páIneho komparátora ako koincidencia logicky jednotkových výstupov príslušných magnetických a otrasových detektorov. Čo sa vyhodnotí V obvode prvého nepárneho komparátora a štvrtého párneho komparátora ako vjazd okolesníkov prvého súkolia vlaku do príslušného nepárneho či párneho približovacieho úseku svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia riadeného rádiom.Túto skutočnosť oznámi príslušný prvý nepárny komunikačný modul alebo štvrtý párny komunikačný modul prostredníctvom zašifrovaných elektromagnetických vĺn najbližšiemu rádiovému retranslačnému prostriedku alebo priamo masteru na začatie optickej Výstrahy alebo akustickej Výstrahy. A po odznení predzváňacej doby prípadne na vyvolanie doplnkovej výstrahy, či na udeľovanie podnetu na preskúmanie stavu svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia riadeného rádiom dochádza k následnému udeleniu príslušnej návesti na priecestniku. Rovnako dochádza aj k načítaniu počtu vojdených prvých nepárnych či párnych okolesníkov súkolí a ďalších súkolí príslušného vlaku a tiež k odoslaniu tejto správy pomocou zašifrovaných rádiových vĺn na vstup masteru. Takto dochádza k registrácii vjazdu všetkých súkolí vlaku do približovacieho úseku. Táto informácia sa porovnáva s evidovaným počtom výjazdov súkolí vlaku, ktoré boli rovnakým spôsobom zaregistrované V druhom párnom indikačnom snímači, či V treťom nepárnom indikačnom snímači. Z toho sa odvodzuje informácia o uvoľnení príslušného približovacieho úseku svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia riadeného rádiom, takže následne blok obvodov riadenia a blok spínacích prvkov zabezpečia ukončenie všetkých výstrah.Úroveň integrity bezpečnosti SIL 4 sa dosahuje používaním kódovej nadbytočnosti pri komunikácii nepárnych či párnych indikačných snímačov s príslušnými retranslačnými prostriedkami alebo s masterom, kedy sa používa redundancia 2 oo 2 či 2003 alebo podobné redundancie.Prvý či štvrtý komunikačný obvod komunikuje s komunikačným modulom vlaku na účel prenosu informácií o čísle vlaku a čísle indikačného snímača, ku ktorému sa príslušný vlak blíži, ako aj na účel prenosu relevantných informácií, ktorými disponujú za posledný stanovený časový úsek tie subjekty, ktoré takto obojstranne komunikujú, ako vlak, tak nepárne či párne indikačné snímače, aj svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie riadené rádiom, napríklad návesť nepáIneho či párneho priecestníka.Komunikácia medzi nepárnymi či párnymi indikačnými snímačmi a nepárnymi či párnymi retranslačnými prostriedkami či s masterom sa vykonáva pomocou satelitnej komunikácie.Oblasť prejazdu, predovšetkým V okolí bodu kríženia, sa monitoruje detekčným feromagnetickým snímačom, ktoré deteguje feromagnetické predmety, registrujúcim s dostatočnou rozlišovacou schopnosťou feromagnetický predmet, nachádzajúci sa V priestore priecestia. Pričom Výstupný periodický signál z uvedeného detekčného feromagnetického snímača sa prenáša cez master do bloku obvodu riadenia, kde sa obsadenie priecestia účastníkom cestnej komunikácie vyhodnotí a informuje sa nepárny či párny vlak prostredníctvom priecestmka alebo prostredníctvom komunikácie s vlakom.Je výhodné, ak káblové Vedenie na komunikáciu medzi nepárnymi či pámymi indikačnými snímačmi a nepárnymi či párnymi retranslačnými prostriedkami sa využíva multiplikačne na napájanie nepárnych či párnych indikačných snímačov z batérie, ktorá je uložená pod nepárnymi či párnymi prostriedkami V batériovej studni. Účelom je, že je možné dobíj ať elektrickú energiu indikačnými akumulátormi.Tiež je výhodné, ak káblové vedenie na komunikáciu medzi nepárnymi či párnymi indikačnými snímačmi a nepárnymi či párnymi retranslačnými prostriedkami sa využíva multiplikačne na napájanie nepárnych či párnych indikačných snímačov z batérie, ktorá je uložená pod nepárnymi alebo párnymi prostriedkami V batériovej studni.Hlavnou Výhodou tohto vynálezu je podstatné zlacnenie investičných a prevádzkových nákladov, ktoré je až doposiaľ nutné vynakladať na stavbu a prevádzku svetelného priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

MPK / Značky

MPK: B61L 13/04, B61L 29/00, B61L 7/06, B61L 11/08

Značky: vyhodnotenie, zabezpečovacie, světelné, spôsob, zariadení, bezpečného, priecestné, tomto, vozidla, koľajového, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-288396-svetelne-priecestne-zabezpecovacie-zariadenie-a-sposob-bezpecneho-vyhodnotenie-kolajoveho-vozidla-na-tomto-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie a spôsob bezpečného vyhodnotenie koľajového vozidla na tomto zariadení</a>

Podobne patenty