Zabalené cukrovinkové duté teleso a spôsob výroby zabaleného cukrovinkového dutého telesa

Číslo patentu: 284872

Dátum: 27.12.2005

Autor: Ferrero Pietro

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zabalené cukrovinkové duté teleso (2) z cukrárskej hmoty (42), predovšetkým čokoládovej hmoty, zahŕňa aspoň dve zložené, cukrovinkové duté teleso (2) tvoriace pološkrupiny (6, 8) cukrovinkového telesa, ktoré sú vždy uvoľniteľne vytvarované do aspoň dvoch tenkostenných, rovnakým spôsobom vytvorených, korešpondujúcich tvarových polovíc (10, 12)
pričom tvarové polovice (10, 12) majú vždy v podstate rovnakým spôsobom vytvorený horný plošný okrajový úsek (16, 22), tvoriaci okraj (22) v tvare saturnového prstenca, rozprestierajúci sa úplne okolo tvarového telesa (20), ktorý definuje deliacu rovinu (18) tvarových polovíc, na ktorej sú tvarové polovice (10, 12) so svojimi príslušnými okrajovými úsekmi (16, 22), ležiace na sebe, zostavené do uzavretého dutého tvarového telesa (20), ktoré cukrovinkové duté teleso (2) vytvorené z pološkrupín (6, 8) cukrovinkového telesa úplne obklopuje ako uvoľniteľný škrupinovitý vonkajší obal. Je opísaný aj spôsob výroby zabaleného cukrovinkového dutého telesa (2).

Text

Pozerať všetko

Daný vynález sa týka spôsobu výroby zabaleného cukrovinkového dutého telesa z temperovanej cukrárskej hmoty schopnej odlievania, napríklad z čokoládovej hmoty alebo hmoty čokoláde podobnej. Ďalej sa vynález týka zabaleného cukrovinkového dutého telesa z temperovanej cukrárskej hmoty schopnej odlievania, predovšetkým z čokoládovej hmoty alebo hmoty čokoláde podobnej.V známom spôsobe výroby zabaleného cukrovinkového dutého telesa z temperovanej cukrárskej hmoty schopnej odlievania, tak ako ho prihlasovatelka v súčasnej dobe priemyselne využíva, sa zvyčajne pripravia dve korešpondujúce a pripadne ohriate tvarové polovice, ktoré sa úplne vyplnia ohriatou a v tomto stave kvapalnou alebo pastovitou cukrárskou hmotou. Následne sa formy otočia, takže väčšia časť naplnenej cukrárskej hmoty odtečie a zachytí sa na ďalšie použitie, zatiaľ čo malá čast cukrárskej hmoty zostane priľnutá na vonkajšom obryse príslušnej tvarovej polovice ako tenká a ešte relatívne mäkká vrstva. Strasením a ochladenim tvarových polovíc sa potom z tejto vrstvy vytvorí v príslušnej tvarovej polovici v podstate rovnomerná, tenká pološkrupina cukrovinkového telesa. Pri určitých druhoch cukroviniek sa potom do aspoň jednej z ochladených, stuhnutých pološkrupín cukrovinkového telesa umiestni prekvapenie z nepoživateľného materiálu. Korešpondujúce tvarové polovice s v nich stuhnutými pološkrupinami cukrovinkového telesa sa následne ešte raz krátko ohrejú a vo vhodnom vyrovnaní položia na seba a pološkrupiny cukrovinkového telesa sa pritom na svojich okrajoch škrupín pritlačia na seba, čím sa spolu natavia do uzavretého cukrovinkového dutého telesa. Pokial bolo predtým do jednej tvarovej polovice umiestené prekvapenie, tak je prekvapenie teraz uzavreté vnútri cukrovinkového dutého telesa. Hotové ochladené cukrovinkové duté teleso sa z tvarových polovíc uvoľní a potom sa obvyklým spôsobom zabalí do prekladacieho obalu, napríklad potlačenej hliníkovej fólie alebo obdobného materiálu. Pri tomto spôsobe je žiaduce relatívne veľké množstvo kvapalnej alebo pastovitej cukrárskej hmoty recirkulovat a pri plnení do tvarových polovíc spracovať.Pretože tvarové polovice sa po ukončenom výrobnom cykle cukrovinkového dutého telesa stále ďalej používajú,musia byť uvoľňovane od eventuálne existujúcich zvyškov cukrárskej hmoty a tiež čistené a prípadne medzískladované. Ďalej je nutné konštruovat tvarové polovice ako veľmi pevné. Na výrobu veľkého počtu kusov určitého typu cukrovinkového dutého telesa je preto nutný aj zodpovedajúci veľký počet tvarových polovíc, ktoré sú veľmi drahé. Na prestavenie výroby na iný typ cukroviniek sú požadované v dostatočnom počte nové formy, čo je opäť spojené s nie nezanedbateľnými nákladmi. Väčší počet príslušných tvarových polovíc sa ešte musí uchovávať v sklade. Ďalej často dochádza pri uvoľňovaní hotových cukrovinkových dutých telies z tvarových polovíc, pri predávani cukrovinkových dutých telies na baliacej stanici a pri ich balení k poškodzovaniu výrobku, takže vždy existuje určitá kvóta zmätkov. Pretože aj zabalené cukrovinkově duté teleso určené na expediciu je veľmi krehké, musí byt V dôsledku prípadného transportu tovaru k odberateľovi, pri prekladaní a vystavovaní tovaru v predajných priestoroch alebo pri poškodení vznikajúcom pri manípulácii s tovarom koncovým spotrebiteľom počítané s ďalším podielom zmätkov.Dokument GB l 052 153 opisuje spôsob výroby cukrovínkového dutého telesa z temperovanej cukrárskej hmoty schopnej odlievania, napríklad čokoládovej hmoty. Pri tomto spôsobe sa vytvaruje pološkrupina v tenkostennej tvarovej polovici formy. Cukrárska hmota sa nanesie na zodpovedajúci razník, ktorý sa zavedie do tvarovej polovice formy. Rotačným pohybom razníka sa cukrárska hmota rovnomeme rozprestrie V tvarovej polovici. Po stuhnutí cukrárskej hmoty sa razník oddiali a dve tvarové polovice formy, ktoré súčasne tvoria vonkajší obal, sa spoja a vytvoria cukrovínkove duté teleso.Dokument EP 0 730 827 opisuje spôsob výroby cukrovinkového dutého telesa vstrekovacim liatím z odlievateľnej cukrárskej hmoty. Pritom sa odlievajú korešpondujúce cukrovinkové pološkrupiny do jednodielnej formy, ktorá sa po stuhnutí cukrárskej hmoty sklapne na vytvorenie cukrovinkového dutého telesa a ktorá slúži ako vonkajší obal.Dokument DE 3 342 069 opisuje jednodíelne uzavreté cukrovinkové duté teleso, zhotovené odstredivým spôsobom vo dvojici tenkostenných korešpondujúcich tvarových polovíc formy. Okraj tvarových polovíc formy má rameno,ktoré čiastočne vyčníeva do vnútrajška formy a zasahuje do drážky v cukrovinkovom dutom teleso a pridržiava tvarové polovice na cukrovinkovom dutom telese.Zo spisu DE 195 35 292 A 1 je známy spôsob výroby čokoládových škrupín, pri ktorom sa temperovaná, čokoláde podobná a tuk obsahujúca hmota plni do formy, a potom sa ochladený razník zavádza tak ďaleko do formy a v nej sa nachádzajúcej hmoty, až sa dosiahne požadovaná hrúbka steny/odstupu k danej forme. Pri tomto postupe vystupuje prebytočná hmota z formy. Pred zavedením raznika do hmoty sa na tých oblastiach povrchu razníka, ktorý je v styku s hmotou, vytvorí vrstva deliaceho prostriedku. Tá vznikne bud tým, že sa deliaci prostriedok vylúči deliacim prostriedkom (vodná para) obsiahnutým v plynnej atmosfére, ktorá razník obklopuje, alebo tým, že sa deliaci prostriedok, ktorý nie je v plynnom stave, nanesie striekaním, priložením, vložením alebo iným spôsobom mechanicky na uvedený powch razníka. Potom čo hmota medzi razníkom a formou stuhne, tak sa razník opät oddiali. Použitím deliaceho prostriedku sa má redukovat počet zmätkov pri uvoľňovaní čokoládovej škrupiny od razníka. Ako sa takto vytvorené čokoládové škrupiny skladajú do úplného čokoládového telesa, alebo ako a akými prostriedkami sa čokoládové teleso balí, z tohto spisu nijak nevyplýva.Spis GB-PS 1 427 496 zverejňuje spôsob výroby dvojvrstvového čokoládového telesá, v ktorom sa najskôr vždy jednovrstvové Čokoládové polovice, ktoré v zhotovovanom čokoládovom telese predstavujú prvú, prípadne vonkajšiu vrstvu, predtvarujú do dvoch, pomocou kĺbu spolu vzájomne spojených korešpondujúcich tvarových polovíc, a následne sa na svojich vnútomých stranách vždy potiahnu druhou, to znamená vnútomou vrstvou z roztaveného jedlého materiálu. V aspoň jednej z obidvoch tvarových polovíc sa druhá vrstva z roztaveného jedlého materiálu udržuje v takom teplom a kvapalnom stave, že keď sa táto tvarová polovica pomocou klbu sklopí na druhú tvarovú polovicu,tak sa Čokoládové duté teleso na okraji svojej vnútornej/druhej vrstvy nataví a tým sa spojí do uzavretého dutého telesa. Pri tomto spôsobe výroby čokoládových dutých telies nevznikne teda žiadne spojenie na vonkajšej/prvej vrstve škrupiny, čo bráni tomu, aby sa spoj vonkajších vrstiev škrupín v nežiaducej miere natavil, zdeformoval alebo zmenil svoju farbu. Tento spis necháva exaktný spôsob výroby prislušných prvých vrstiev škrupín úplne otvorený. Len sa poznamenáva, že prvé vrstvy škrupín sa známymiprostriedkami predtvarujú. Druhé vrstvy sa vlievajú do prvých vrstiev.Spis DE-OS 21 24 277 zverejňuje spôsob výroby jednovrstvového čokoládového dutého telesa pomocou spôsobu odstreďovania - liatía. V tomto spôsobe sa čokoláda najskôr naplní do tvarovej polovice zhotovenej z fólie, potom sa tvarová polovica pomocou korešpondujúcej dnihej tvarovej polovice uzavrie, a potom sa odstreďovacía - lejacia forma vytvorená z týchto tvarových polovíc odstreďuje,pričom sa čokoláda rozdelí a na vnútomých stenách odstreďovacej - lejacej formy sa vytvorí úplne uzavreté čokoládové duté teleso. odstreďovania - lejacia forma, to znamená tvarové polovice zhotovené z fólie, sa súčasne používajú ako obal na hotové Čokoládové duté teleso. Čokoládové duté teleso môže byť vybavené náplňou. Na tento účel sa čokoládové teleso bud dodatočne navíta, alebo sa V obale umiestni zatlačiteľný úsek, takže zatlačením tohto úseku sa do čokoládového telesa vysekne diera navŕtanou alebo vyseknutou dierou sa potom realizuje plnenie náplne. Pri plnení nejde o žiadnu druhú vrstvu čokoládového dutého telesa, ale naopak o hmotu V podstate úplne vyplňujúcu dutinu čokoládového dutého telesa. Tento spis zverejňuje ďalej spôsobový Variant, V ktorom sa medzi obe tvarové polovice vkladá deliací list, ktorého Vnútomý okraj mieme vyčnieva do dutiny tvorenej tvarovými polovícami a ktorého prierez sa na spôsob clony zmenšuje. Pri odstreďovaní sa tým tvoria dve na sebe nelipnúce čokoládové pološkrupiny, ktoré sú od seba vzájomne oddelené deliacim listom. Po otvorení tvarových polovíc sa deliací list odstráni a tvarové polovice sa naplnia a potom opät uzavrú. Takýto odstreďovací - lejací spôsob nie je predmetom daného vynálezu.Cieľom vynálezu je vytvorenie nového, efektívneho a hospodámeho spôsobu výroby zabaleného cukrovinkového dutého telesa, V ktorom je kvóta zmätkov vznikajúcich obvykle eventuálnym poškodením vyrábaného produktu v priebehu výrobného procesu čo možno najviac minimalizovaná. Ďalej je cieľom Vynálezu vytvorenie vhodného zabaleného cukrovinkového dutého telesa, ktoré je takýmto spôsobom vyrobiteľné čo možno jednoduchým a efektívnym spôsobom a ktoré je proti poškodeniam, ktoré môžu Vzniknút tak V priebehu jeho výroby, ako aj počas neskoršieho zaobchádzania s nim, rezistentnejšie než je dosiaľ známe zabalené cukrovinkové duté teleso daného druhu.Uvedený technický problém sa rieši spôsobom podľa vynálezu. Tento spôsob výroby cukrovinkového dutého telesa z temperovanej cukrárskej hmoty schopnej odlievania,predovšetkým z čokoládovej hmoty alebo hmoty čokoláde podobnej, zahmuje nasledujúce kroky, ale nie nutne V danom poradía) oddelená príprava aspoň dvoch vzájomne korešpondujúcich tenkostenných tvarových polovíc, ktoré majú V podstate rovnakým spôsobom vytvorený homý plošný okrajový úsek, ktorý definuje deliacu rovinu tvarových polovíc,pričom tieto tvarové polovice súčasne predstavujú neskorší vonkajší obal cukrovinkového dutého telesa, b) naplnenie cukrárskej hmoty do príslušných tvarových polovíc, c) zavedenie razníka do príslušnej tvarovej polovice a do v nej naplnenej temperovanej cukrárskej hmoty, aby sa vytvarovala pološkrupina cukrovinkového telesa s požadovanou hrúbkou steny, a aby sa príslušná, takýmto spôsobomvytvarovaná pološkrupina cukrovinkového telesa nechala medzi razníkom a tvarovou polovicou stuhnúť, d) oddialenie razníka, e) zostavenie vzaüomne korešpondujúcich tenkostenných tvarových polovíc s V nich usporiadanými stuhnutými pološkrupinami cukrovinkového telesa na ich deliacich rovinách tvarových polovíc, takže okrajové úseky ležia na deliacich rovínách tvarových polovíc na sebe, aby vytvorili uzavreté duté tvarové teleso s V ňom sa nachádzajúcim, z pološkrupín cukrovinkového telesa zloženým cukrovinkovým dutým telesom, pričom duté tvarové teleso tvorí uvoľniteľný škrupinovitý vonkajší obal cukrovinkového dutého telesa, f) orezanie hotového uzavretého dutého tvarového telesa na plošných okrajových úsekoch tvarových polovíc, ležiacich na deliacich rovínách tvarových polovíc na sebe, na konečný formát obalu pre jednotlivé cukrovinkové duté teleso,takže vznikne okraj V tvare satumového prstenca, rozprestierajúci sa okolo tvarového telesa.Pojem cukrovinkové duté teleso zahmuje predovšetkým čokoládové vajíčka a takzvané vajíčka s prekvapením,ako sú predávané prihlasovatelkou. Vynález nie je týmto obmedzený výlučne na tieto naposledy menované produkty a s tým spojené tvarovanie. Zásadne sa môže vynález používat aj na každé iné vhodné cukrovinkové duté teleso. Tvarové polovice V zmysle vynálezu nezahmujú len dve geometrické polovice jedného tvarového telesa, ktoré zhotovovanému cukrovinkovému dutému telesu prepožičiava svoj tvar, ale naopak aj Viacej tvarových dielov alebo tvarových škrupín, ktoré sú použiteľné na vytvorenie úplného tvarového telesa. Tvarové polovice môžu byt ešte podrobené rovnakému alebo rozdielnemu tvarovaniu. Analogicky k tomu je treba v zmysle vynálezu pod pološkrupinami cukrovinkového telesa rozumiet nielen dve geometrické pološkrupiny jedného cukrovinkového dutého telesa, ale naopak aj dva alebo viacej dielov škrupiny cukrovinkového telesa vo všeobecnom zmysle, ktoré sú použiteľné na vytvorenie úplného cukrovinkového dutého telesa. Pološkrupiny cukrovinkového telesa môžu mat tak rovnakú podobu,ako aj rozdielne podoby. Zostavenie vzájomne korešpondujúcich tenkostenných tvarových polovíc nepredpokladá nutne vytvorenie pevného (ale uvoľniteľného) spojenia. V najjednoduchšom prípade môže byt postačujúce položiť tvarové polovice len voľne na seba a/alebo k sebe. Za takýmto postupom Však môže nasledovať ďalší spôsobový krok, V ktorom sa tvarové polovice potom žiaducím spôsobom pevne ale aj uvoľniteľne fixujú k sebe. Ďalej je treba zohľadniť, že pološkrupiny cukrovinkového telesa, z ktorých sa skladá cukrovinkové duté teleso, nemusia byt spolu nutne pevne spojené je práve tak možné, a V určitých prípadoch i zámemé a úmyselne, aby ležali len voľne na sebe a/alebo pri sebe. Aj ked v spôsobe podľa vynálezu nie je požadované použitie delíaceho prostriedku, je zásadne prirodzene možné o takomto prostriedku na tvarových poloviciach a/alebo na razníku uvažovať.V spôsobe podľa vynálezu sa teda pološkrupiny cukrovinkového telesa vytvárajú V tenkostenných tvarových poloviciach, ktore nie sú tvorené len lejacou formou alebo prVotnou formou na zhotovované pološkrupiny cukrovinkového telesa, ale naopak zároveň predstavujú aj najskorší vonkajší obal týchto pološkrupín cukrovinkového telesa a z nich zostaveného úplného cukrovinkového dutého telesa. Tvárové polovice teda vykonávajú výhodnú dvojitú funkciu. Uvoľnenie dohotoveného cukrovinkového dutého telesa z jeho tvarových polovíc a realizovanie cukrovinkového dutého telesa do oddelenej baliacej stanice, V ktorej sa vykonáva oddelený krok balenia, nie je V spôsobe podľa vy SK 284872 B 6nálezu teda žiaduce, pretože pološkrupiny cukrovinkového telesa a tým celkové Cukrovinkové duté teleso sa isto vytvárajú už vo svojom vlastnom obale. Pretože teda dielenské uvoľnenie hotového cukrovinkového dutého telesa z jeho tvarových polovíc nie je ani požadované, ani sa nepredpokladá, odpadá v tomto štádiu aj v konvenčných spôsoboch vznikajúce riziko poškodenia pološkrupín cukrovinkového telesa, pripadne cukrovinkového dutého telesa samotného. Kvóta zmätkov môže byť V dôsledku toho oproti konvenčným spôsobom značne znížená. Ďalšou výhodou je v tejto súvislosti, že samo osebe veľmi krehké cukrovinkové duté teleso vyrobené spôsobom podľa vynálezu je aj po výrobnom procese veľmi rezistentné oproti vonkajším vplyvom a pôsobeniu rôznych síl, tak ako k tomu dochádza napríklad pri transporte tovaru k odberateľovi, pri prekladaní a vystavovaní tovaru v predajných priestoroch alebo aj pri zaobchádzani s tovarom koncovým spotrebiteľom. To spočíva v tom, že tenkostenné tvarové polovice na základe svojej škrupinovitej konštrukcie tvoria mechanicky veľmi pevný obal a účinne chránia Cukrovinkové duté teleso na jeho vonkajšej strane. Kvóta zmätkov podmienených poškodeniami vznikajúcimi v praxi mimo výrobný proces môže byť ďalej znížená.Pretože v spôsobe podľa vynálezu sa tvarové polovice na základe svojej obalovej funkcie v rámci výrobného procesu znovu nepoužívajú, ale naopak výrobný proces opúšťajú, odpadá tak krok čistenia vyžadovaný V konvenčných spôsoboch, ako aj skladovanie alebo medziskladovanie tvarových polovíc. Tvarové polovice, ktoré totiž pozostávajú len z tenkého materiálu, môžu byt zhotovované a pripravované na použitie skôr bezprostredne pred alebo dokonca počas prebiehajúceho výrobného procesu (akým spôsobom sa tak môže diať sa ešte presnejšie vysvetľuje v nasledujúcom opise). Na zhotovovanie tvarových polovíc je pritom zásadne nutný len jediný nástroj, alebo pri komplíkovanejších tvarových poloviciach len jediná súprava nástrojov. Produkcia tvarových polovíc a s tým spojené balenie je teda oproti dosiaľ známym riešeniam veľmi efektívne a pomeme lacné. Na prestavenie výroby na iný typ cukrovinko~ vého telesa je v podstate požadovaná len výmena nástroja na tvarové polovice, ako aj razníka. Skladovanie tvarových polovíc predchádzajúceho typu cukrovinkového dutého telesa môže odpadnúť, pretože tieto tvarové polovice totiž už výrobný proces v tvare obalu cukrovinkového dutého telesa opustili. Spôsob podľa vynálezu umožňuje teda veľmi flexibilnú výrobu a je oproti známym konvenčným spôsobom veľmi efektívny, nenáročný na náklady a hospodámy.Ďalšie uprednostnené výhodné znaky uskutočnenia spôsobu podľa vynálezu sú predmetom závislých nárokov 2 až 18.Cieľ vynálezu sa ďalej dosahuje zabaleným cukrovinkovým dutým telesom podľa vynálezu. Toto zabalené cukrovinkové duté teleso z cukrárskej hmoty, predovšetkým čokoládovej hmoty alebo hmoty čokolade podobnej, zahrnuje aspoň dve zložené pološkrupiny cukrovinkového telesa, tvoriace Cukrovinkové duté teleso, ktoré sú vždy uvolníteľne vytvarované do jednej z aspoň dvoch tenkostenných, tenkých, vzájomne korešpondujúcích tvarových polovíc rovnakého druhu tvarové polovice majú vždy V podstate rovnakým spôsobom vytvorený homý plošný okrajový úsek, tvoriaci okraj v tvare satumového prstenca, rozprestierajúci sa úplne okolo tvarového telesa, ktorý definuje deliacu rovinu tvarových polovíc, na ktorej sú tvarové polovice so svojimi príslušnými okrajovými úsekmi, ležiac na sebe, zostavené do uzavretého dutého tvarového telesa, ktoré eukrovinkové duté teleso tvorené pološkrupinami cukro vinkového telesa úplne obklopuje ako uvoľniteľný škrupinovitý vonkajší obal.Uvoľniteľne znamená, že konzument môže teda vonkajší obal opäť relatívne jednoducho od cukrovinkového dutého telesa, prípadne pološkrupín cukrovinkového telesa uvoľniť, aby produkt spotreboval. Vzhľadom na definíciu,podľa vynálezu, pojmov Cukrovinkové dute teleso, tvarové polovice, pološkrupiny cukrovinkového telesa,zložené a zostavené sa poukazuje na predchádzajúce uskutočnenie vzťahujúce sa na spôsob podľa vynálezu.Cukrovinkové duté teleso zabalené podľa vynálezu poskytuje výhody už skôr uvedené v súvislosti so spôsobom podľa vynálezu. Navyše tvorí Cukrovinkové duté teleso zabalené podľa vynálezu so svojimi zvonku ležiacimi tvarovýrni polovicami obalu pre tento typ cukroviniek úplne nový spôsob balenia, ktorý otvára opät nové tvorivé možnosti.Ďalšie uprednostnené výhodné znaky uskutočnenia cukrovinkového dutého telesa zabaleného podľa vynálezu sú predmetom závislých nárokov 20 až 30.Prehľad obrázkov na výkresochVýhodný tvar uskutočnenia ako aj ďalšie detaily a výhody spôsobu podľa vynálezu a cukrovinkového dutého telesa zabaleného podľa vynálezu sú ďalej bližšie opísané a vysvetlené na základe priložených výkresov, ktoré znázorňujú na obr. l schematický pohľad na prierez cukrovinkovým dutým telesom zabaleným podľa vynálezu, na obr. 2 zväčšený pohľad na detail okrajovej oblasti cukrovinkového dutého telesa z obr. l zabaleného podľa vynálezu, na obr. 3 schematický pozdlžny rez A-A z obr. l cukrovinkovým dutým telesom zabalenýrn podľa vynálezu, na obr. 4 schematický vývojový diagram spôsobu výroby podľa vynálezu zabaleného cukrovinkového dutého telesa, na obr. 5 schematický pôdorysný pohľad a pohľad na prierez súpravou - párom tvarových polovíc použitým v rámci spôsobu podľa vynálezu a na obr. 6 schematický pohľad na prierez tvarovou polovicou cukrovinkového dutého telesa zabaleného podľa vynálezu, spolu s raznikom, ktorý sa v rámci spôsobu podľa vynálezu používa na výrobu pološkrupín cukrovinkového dutého telesa.V nasledujúcom opise a na obrázkoch sú z dôvodu zamedzenia opakovania označené rowiaké komponenty aj rovnakými vzťahovými značkami, pokiaľ nie je požadované žiadne ďalšie rozlíšenie.Na obr. l je znázomený schematický pohľad na prierez cukrovinkovým dutým telesom 2 zabaleným podľa vynálezu. Cukrovinkové duté teleso 2 samotné je zhotovené z cukrárskej hmoty, to znamená v danom prípade z čokoládovej hmoty, a má tvar vajíčka. Vnútri cukrovinkového dutého telesa 2 je umiestené prekvapenie 4 z nepožívateľného materiálu. Cukrovinkové duté teleso 2 v tvare vajíčka je zložené z dvoch pološkrupín 6, 8 cukrovinkového telesa,ktoré sú vždy vytvorené s dvoma vrstvami. Vonkajšia vrstva 6.2, 8.2 pološkrupiny pozostáva z tmavej čokoládovej hmoty a vnútomá vrstva 6.4, 8.4 pološkrupiny zo svetlej čokoládovej hmoty alebo mliečneho krému. Pološkrupíny 6, 8 cukrovinkového telesa sú vždy Uvoľniteľne vytvarované do dvoch prirazených, tenkostenných, na rovnaký spôsob vytvorených, korešpondujúcích tvarových polovíc 10,12, ktorých vnútorný obrys vždy zodpovedá vonkajšiemuobrysu príslušnej pološkrupiny 6, 8 cukrovinkového telesa. Tvarové polovice 10, 12 sú zhotovené hlbokým ťahaním spracovaného, vo vzťahu k potravinám stáleho plastového materiálu, tu polypropylénu, a majú v tomto príklade uskutočnenia hrúbku steny cca 0,2 - 0,3 mm. Ako je vyznačené vzťahovou značkou 14, sú tvarové polovice 10, 12 na svojej vonkajšej strane aspoň čiastočne vybavené značkovacím prostriedkom, to znamená potlačou, nálepkou, označením alebo iným spôsobom.Ako je možné vidiet na obr. l, tak aj predovšetkým na obr. 2, zväčšený pohľad na detail okrajovej oblasti cukrovinkového dutého telesa zabaleného podľa vynálezu ukazuje podľa detailu X z obr. 1, že obe tvarové polovice 10,12 majú vždy v podstate rovnakým spôsobom vytvorený homý plošný okrajový úsek 16, ktorý definuje deliacu rovinu 18 tvarových polovíc. Cez tento okrajový úsek 16 sú tvarové polovice 10, 12 na svojich príslušných spoločných deliacich rovinách 18 tvarových polovíc, ležiace na sebe,zostavené do uzavretého dutého tvarového telesa 20. Toto tvarové teleso 20 úplne obklopuje cukrovinkové duté teleso 2 vytvorené z pološkrupín 6, 8 cukrovinkového telesa ako uvoľniteľný škrupinovitý vonkajší obal. Ako je z výkresu zrejmé, tvoria plošné okrajové oblasti 16 tvarových polovíc 10, 12, priliehajúcich k sebe na svojich deliacich rovinách 18 tvarových polovíc, okraj 22 v tvare satumového prstenca, pripadne v tvare príruby, rozprestierajúcej sa úplne okolo tvarového telesa 20. Na základe vajcovitého tvaru cukrovinkového dutého telesa 2 sa rozprestiera okraj 22 v tvare satumového prstenca okrem toho radiálne ku kruhovitému menšiemu prierezu cukrovinkového dutého telesa 2.Pološkrupiny 6, 8 cukrovinkového telesa majú vždy geometrický precízne vytvarovaný okraj 24, 26 pološkrupín cukrovinkového telesa, ktorý je presne prispôsobený okraju 24, 26 pološkrupín cukrovinkového telesa vždy korešpondujúcej pološkrupiny 6, prípadne 8 cukrovinkového telesa. V danom príklade ležia zostavené pološkrupiny 6, 8 cukrovinkového telesa, tvoriace uzavreté cukrovinkové duté teleso 2, na svojich okrajoch 24, 26 pološkrupín len voľne na sebe. Aby sa dalo prekvapenie 4 zvnútra cukrovinkového dutého telesa 2 odobrat, musí konzument jednoduchým ručným úkonom otvorit teda len na sebe ležiace pološkrupiny 6, 8 cukrovinkového telesa. V konfigurácii znázomenej na obr. l a obr. 2 sú pološkrupiny 6, 8 cukrovinkového telesa držané vo svojej polohe zostavenými tvarovýmí polovicami 10, 12. Pološkrupiny 6, 8 cukrovinkového telesa by mohli byt v zmysle vynálezu prirodzene aj na svojich okrajoch 24, 26 pološkrupín cukrovinkového telesa spojené do uzavretého cukrovinkového dutého telesa napevno, napríklad natavením okrajov 24, 26 pološkrupín.Ako je ďalej na obr. 2 vyznačené vzťahovou značkou 28 a prerušovanou čiarou, sú zostavené, na sebe ležiace tvarové polovice 10, 12 v oblasti svojich okrajových úsekov 16, prípadne svojich okrajov 22 v tvare satumového prstenca, ľahko zvarené. Zvar 28 leží v deliacej rovine 18 tvarových polovíc a prebieha priebežne okolo okraja 22 V tvare satumového prstenca a okolo tvarového telesa 20. Tvarové polovice 10, 12 sú týmto spôsobom nielen exaktne proti sebe vyrovnané a k sebe fixované, ale naopak zároveň sú aj na svojich okrajových úsekoch 16, prípadne 22 v deliacej rovine 18 tvarových polovíc zapečatené. Zapečatenie vytvorené pomocou zvaru 28 chráni cukrovinkové duté teleso 2 nachádzajúce sa v tvarovom telese 20 pred vonkajšími vplyvmi okolia a umožňuje teda aj zabalenie s konzervujúcim účinkom.Ďalšie podrobnosti o cukrovinkovom dutom telese 2 zabalenom podľa vynálezu a o jeho tvarových poloviciach 10, 12 fungujúcich zároveň ako vonkajší obal je možné vi diet na obr. 3, ktorý znázorňuje schematický pozdĺžny rez A-A z obr. 1 zabaleným cukrovinkovým dutým telesom 2. Rezné rovina vyznačená čiarou A-A zodpovedá pritom polohe korešpondujúcich deliacich rovín 18 obidvoch tvarových polovíc 10, 12. Ako je možné na výkrese vidieť, má okraj 22 V tvare satumového prstenca príslušnej tvarovej polovice 10, 12 smerom von vyčnievajúcu jazykovitú oblast 30 olqajového úseku, ktorá predstavuje deliacu príložku 30. Tvarové polovice 10, 12, ktore sú ostatne na svojich okrajových úsekoch 16 po obvode a lícovane spolu zvarené, pozri vzťahovú značku 28, ležia V oblasti tejto deliacej príložky 30 len voľne na sebe. Konzument môže preto deliacu príložku 30 na tejto oblasti okrajového úseku uchopiť a roztiahnutím od seba tejto príložky 30 zvar 28, prípadne zapečatenie 28 zostavených tvarových polovíc 10, 12 natrhnút a tvarové polovice 10, 12 teda opät od seba uvoľniť. Týmto spôsobom sa vonkajší obal 20 v tvare škrupiny, tvorený tvarovýmí polovicami 10, 12, otvorí a cukrovinkové duté teleso 2 sa môže vybrat.Teraz bude vysvetlený spôsob výroby zabaleného cukrovinkového dutého telesa podľa vynálezu so zreteľom na obr. 4 až obr. 6. Pre nasledujúci opis sa predpokladá, že týmto spôsobom sa produkuje zabalené cukrovinkové duté teleso 2 znázornená na obr. 1 až obr. 3.Obr. 4 znázorňuje schematický vývojový diagram spôsobu podľa vynálezu výroby cukrovinkového dutého telesa 2 z temperovanej cukrárskej hmoty schopnej odlievania,predovšetkým čokoládovej hmoty. V danom príklade uskutočnenia sa tento spôsob vykonáva priebežne. To znamená, že jeden alebo viacej pomocných prostriedkov a/alebo východiskových produktov, a/alebo medziproduktov, použitých na výrobu úplne zabaleného cukrovinkového dutého telesa 2, prebiehajú jednou alebo viacerými spracovateľskými stanicami výrobnej linky.V kroku S 1 sa pripraví tenký, proti potravinám stály plastový materiál, tu polypropylén, vo fóliovom tvare na valci. Hrúbka fólie použitého plastového materiálu je cca 0,2 - 0,3 mm. Plastová fólia sa potom odvinie, v rovnom plošnom usporiadaní sa privedie do zariadenia na ohrievanie fólií a tam sa ohreje, pozri krok S 2.V kroku S 3 sa potom zmäkčená plastová fólia v zariadení na hlboké tahanie podrobi hlbokému ťahaniu, pričom sa z fóliovej roviny vytvaruje väčší počet rovnakým spôsobom vytvorených, vedľa seba a za sebou ležiacich prehlbenín 32 v tvare pološkrupín, ktoré cez fóliu tvoria spolu súvisiacu súpravu 34, 36 tvarových polovíc, porovnaj obr. 5. Príslušné prehĺbenina 32 predstavuje pritom podstatnú časť tvarovej polovice 10, 12 použitej na nasledujúcu výrobu vlastných cukrovinkových dutých telies 2. Pomocou zariadenia na hlboké ťahanie sa vždy zhotovuje homá súprava 36 a spodná súprava 34 tvarových polovíc. Prehĺbeniny 32 a ich obklopujúce okrajové úseky 16 homej súpravy 36 tvarových polovíc tvoria pritom vždy tvarovú polovicu 12 pre homú pološkrupinu 8 cukrovinkového telesa. Obdobne tvoria prehlbeniny 32 a ich obklopujúce okrajové úseky 16 spodnej súpravy 34 tvarových polovíc vždy tvarovú polovicu 10 pre spodnú pološkrupinu 6 cukrovinkového telesa. Hlboké ťahanie týchto homých a spodných súprav 34, 36 tvarových polovíc môže zásadne prebiehať tak paralelne,ako aj postupne.Následne sa hlbokým ťahaním vytvorené súpravy 34,36 tvarových polovíc v kroku S 4 na svojej vonkajšej strane,to znamená na tej strane, ktorá bude neskôr odvrátená od hotového cukrovinkového dutého telesa 2, vybaví značkovacim prostriedkom 14, porovnaj obr. l. V tomto značkovacom prostriedku 14 môže napríklad íst o potlač a/alebo

MPK / Značky

MPK: A23G 3/34, A23G 1/04, A23G 1/30, A23G 7/00

Značky: tělesa, spôsob, výroby, duté, dutého, cukrovinkového, cukrovinkové, zabalené, zabaleného, těleso

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-284872-zabalene-cukrovinkove-dute-teleso-a-sposob-vyroby-zabaleneho-cukrovinkoveho-duteho-telesa.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zabalené cukrovinkové duté teleso a spôsob výroby zabaleného cukrovinkového dutého telesa</a>

Podobne patenty