Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom

Číslo patentu: 283792

Dátum: 29.12.2003

Autor: Richardson James Bruce

Je ešte 8 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom na výberové periodické roztiahnutie zlomenej kosti, ktorá už bola spevnená prostredníctvom vonkajšieho fixačného prostriedku, má podlhovasté roztiahnuteľné teleso (32) fixačného prostriedku, spojené svorkami s kostnou skrutkou (39) alebo s kostným čapom (16, 16') v príslušných koncoch telesa fixačného prostriedku. Zariadenie zaisťuje pacientom ovládanú mechanickú konštrukciu, ktorá pacientovi umožní prechodne rozťahovať vzdialené, ku kosti upevnené oblasti fixačného prostriedku. V jednom uskutočnení je tento pacientom ovládaný mechanizmus vo forme prídavného zariadenia (28), ktoré je odstrániteľne pripevnené k fixačnému prostriedku. V inom uskutočnení je tento pacientom ovládaný mechanizmus zabudovaný do vonkajšieho axiálneho fixačného prostriedku, výhodne takzvaného dynamického fixačného prostriedku (80).

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka ortopedických zariadení na podporu liečby zlomeniny kostí, pričom sa tento vynález týka najmä pacientom ovládanćho zariadenia na riadené prechodné odťaženie zlomených častí kosti.Vonkajšie tixačnć prostriedky typu, ktorý je opísaný v patentových spisoch č. 31809 a 4621627, sú tvorené pretiahnutým centrálnym telesom výberovej nastaviteľnej dĺžky s upevňovacou svorkou vybavenou kostnou skrutkou alebo kostným čapom a umiestnenou v každom pozdlžnom konci telesa, pričom výhodne je medzi každou upevňovacou svorkou a koncom telesa, ku ktorému je pripevnená,tvorené spojenie výberovo uzamykateľným guľovým kĺbom. Výberovo nastaviteľná dĺžka telesa zahrnuje teleskopické časti telesa, ktoré sú zaistené proti rotácii a ktoré môžu byť navzájom k sebe prichytené, aby držali dané nastavenie pozdĺžneho rozpätia medzi upevňovacími svorkami. Je urobené opatrenie na periodické presné zväčšovanie dĺžky, vykonávané v spojenom vzťahu teleskopických častí telesa prostredníctvom použitia napínacieho mechanizmu nastavujúceho dĺžku, ktorým môže byť prídavné zariadenie používané chirurgom na periodické nastavenie celkovej dĺžky telesa fixačnćho prostriedku v priebehu mnohých týždňov liečenia zlomeniny. Toto prídavné zariadenie je snímateľne použiteľné na príslušné časti telesa fixačného prostriedku pri dočasnom uvoľnení zaisteného vzťahu týchto častí. Zaistený stav časti telesa je opätovne nastavený pred zložením napínacieho mechanizmu.V priebehu normálneho liečenia zlomeniny nohy s takýmito iixačnými prostriedkami sa vyskytuje perióda niekoľkých týždňov, V ktorej je zlomenina spevnená fixačným prostriedkom podrobená neseniu záťaže, t. j. pacient musí stáť a učiť sa chodiť s upevneným ñxačným prostriedkom. Na začiatku tejto periódy preberá (cez jeho svorky s kostnými skmtkami alebo kostnými čapmi) fixačný prostriedok takmer celú hmotnosť tela pacienta a v ďalšom priebehu času sa priľnavosť svorky s kostnou skrutkou alebo kostným čapom k zlomenej kosti postupne znižuje, čo spôsobuje, že liečena kosť preberá zväčšujúcu sa časť prechodného nesenia záťaže, napríklad pri chôdzi. Povahou týchto prechodným zaťažení je jedno z prechodných tlakových zaťažení zlomeniny. ktoré bolo označené ako terapeutická pomoc, ktorá zvyšuje pevnosť a rýchlosť liečenia kosti pri súčasnom skrátení periódy, počas ktorej pacient potrebuje ñxačný prostriedok.Zistenie terapeutickej hodnoty periodického prechodného tlaku v priebehu fázy zaťažovania na liečenie zlomeniny kosti dalo vzniknúť rôznym modifikáciám konštrukcie vonkajšieho fixačného prostriedku tak, aby sa zaistila väčšia možnosť kontroly prechodných tlakových zaťažení. Takéto zaťaženia sú niekedy nazývané dynamickými axiálnymi ñxačnými prostriedkami, ako napríklad v prípade US patentu č. 5 320 622. Ďalšie uskutočnenia takýchto zariadení sú opísané v US patente č. 5 026 372, Sturtzkopf a kol., a v US patente č. 4 502 473, Harris a kol. a v EP-A-0383419.Prihlasovateľom bolo zistené, že terapia zahmujúca prechodné roztiahnutíe zlomeniny je sprevádzaná vznikom kalusu v mieste zlomeniny v miere, ktorá prekračuje a ktorá je oveľa lepšia vzhľadom na kalus, ktorý vzniká pri prechodnom tlaku združenom alebo v dôsledku javu nesenia zaťaženia, ako bolo opísané skôr. Navyše nemá terapia za hmujúca prechodné roztiahnutíe vzťah alebo analógiu k neseniu záťaže a prihlasovateľom bolo zistené, že terapia s prechodným roztiahnutim nevyžaduje, aby pacient musel ešte pokračovať s fázou nesenia záťaže pri liečení zlomeni ny.Cieľom predkladaného vynálezu je vytvoriť zlepšené zariadenie a spôsob na urýchlene liečenie zlomenej kosti.Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom na výberové periodické roztiahnutíe zlomenej kosti, ktorá už bola spevnená prostredníctvom extemého ortopedického iixátora, ktorý má podlhovasté roztiahnuteľné teleso fixačného prostriedku, spojené svorkami s kostnou skrutkou alebo s kostným čapom v príslušných koncoch telesa fixačného prostriedku, sa vyznačuje tým, že zahrnuje podlhovasté rozťahovacie teleso s prvým prostriedkom zasunuteľným do íixačného prostriedku, spojeným s jedným koncom rozťahovacieho telesa a s druhým prostriedkom zasunuteľným do fixačného prostriedku, spojeným s opačným koncom rozťahovacieho telesa a(b) prostriedky tvorené ručne ovládateľnou rotačnou vačkou v jednom z uvedených spojení a na osi priečnej na pozdĺžny smer rozťahovacieho telesa na vytvorenie vačkou poháňaného, postupne zo zväčšujúceho rozťahovacieho posunutia prvého a druhého prostriedku, zasunuteľného do iixačnćho prostriedku, navzájom proti sebe v reakcii na aspoň čiastočné otočenie rotačnou vačkou.Preto je ako jedno výhodné uskutočnenie poskytnuté zariadenie, ktoré môže byť ovládané pacientom bez potreby vonkajšieho zdroja energie.V altematívnom uskutočnení je poskytnuté prídavné zariadenie, ktoré je použiteľné s existujúcimi, komerčne dostupnými, vonkajšími fixačnými prostriedkami, a ktoré je tiež použiteľné pre pacienta, ktorý už má nasadený a používa vonkajší fixačný prostriedok.Ďalším špecifickým cieľom predkladaného vynálezu je vytvoriť vonkajší iixačný prostriedok na pacientom ovládané periodické roztiahnutíe zlomeniny.Preto je potrebné, aby rôzne uskutočnenia podľa predkladaného vynálezu vhodne spĺňali požiadavku na prídavnú konštrukciu, ktorá má byť mechanicky jednoducha, ľahko ovládateľná pacientom a funkčne spoľahlivá.Výhodné a ilustračné uskutočnenia predkladaného vynálezu budú podrobnejšie opísané V spojení s pripojenými výkresmi.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l je pohľad v bokoryse a čiastočne V pozdlžnom reze. ktorý znázorňuje vonkajší axiálny fixačný prostriedok s prídavným napínacím zariadením na presné nastavenie a upravenie účinnej dlžky fíxačného prostriedku.Obr. 2 je podobný pohľad na dynamický vonkajší axiálny íixačný prostriedok v rozloženom vzťahu s pacientom ovládaným prídavným zariadením podľa predkladaného vynálezu na prechodné roztiahnutíe iixačného prostriedku. Obr. 3 je čiastočný pohľad v pozdlžnom reze na prídavné zariadenie podľa obr. 2, znázornená vo zväčšenom meradle. Obr. 3 A je čiastočný pohľad podobný ako na obr. 3. ktorý ale znázorňuje modíñkáciu pravého konca z obr. 3.Obr. 4 je pohľad všeobecne podobný obr. 3 na ďalšie uskutočnenie vynálezu, ako alternatívy prídavného zariadenia podľa obr. 2.Obr. 5 je zjednodušený pohľad v bokoryse na dynamický axiálny ñxačný prostriedok, v ktorom je funkcia prechodného roztiahnutia podľa obr. 3, obr. EA alebo obr. 4 zabudovaným znakom ñxačného prostriedku na mieste.Obr. 6 A je zväčšený a zdôraznený, axiálny koncový pohľad na vačku V konštrukcii podľa obr. 3, pri pohľade z roviny 6 A-6 A na obr. 3.Obr. 6 B je grafické znàzomenie reprezentačného a V súčasnosti výhodného vzťahu roztiahnutia ako funkcie cyklicky sa opakujúoeho času.Obr. 7 je zväčšený čiastočný pozdlžny rez ilustrujúci modifikovanú Vačku a konštmkciu kladky pohybujúcej sa po Vačke rovina rezu pritom zahmuje centrálnu pozdlžnu os prídavného zariadenia a je V normále vzhľadom na priečnu os rotácie vačky.Obr. 7 A je pohľad podobný pohľadu. na obr. 6 A, ale pre modifikáciu podľa obr. 7.Obr. 8 je pohľad V bokoryse, čiastočne rozložený a v pozdĺžnom reze na ďalšie uskutočnenie predkladaného vynálezu.Obr. 9 je pozdĺžny rez uskutočnením podľa obr. 8, vedený rovinou 9-9 na obr. 8.Obr. 10 A je pohľad V bokoryse na rozťahovací vačkový prvok podľa obr. 8 a obr. 9.Obr. l 0 B je koncový pohľad na prvok podľa obr. 10 A.Obr. 11 je čiastočný pohľad na rozťahovacie ovládacie komponenty podľa obr. 8 pre ovládaný rozťahovací stav. Obr. 12 je pohľad podobný pohľadu na obr. 11, ale pre ovládaný stlačený stav.Obr. 13 je zjednodušený pohľad na prvú štruktúru svorky,použitú na zariadenie podľa obr. 8 a obr. 9, na určenie jednej fázy použitia, rez je vedený rovinou 13-13 z obr. 8 a obr. 14 je pohľad podobný pohľadu na obr. 13, na určenie ďalšej fázy použitia.Na obr. l je znázomené zariadenie podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré je Všeobecne ilustrované a opísa.r 1 é V uvedenom US patente, pričom je zrejmé, že extemý axiálny ortopedický fixátor zahrnuje podlhovasté centrálne teleso 10 teleskopicky spojenej vnútornej a vonkajšej časti telesa,ktoré môžu byť nastavené pozdĺž celej účinnej dlžky prostrednictvom upínacej skrutky 11, ktorá môže zaisťovať tieto časti telesa navzájom k sebe, pre danú vybranú polohu upínacej skrutky 11 v podlhovastej štrbíne 12 vo vnútomej časti telesa. Jeden koniec jednej z častí telesa, napríklad vonkajšej časti 13 telesa, je spojený guľovým kĺbom 14 s upinacím prostriedkom 15 na silno zovreté prichytenie k jednému alebo k viacerým kostným skrutkám alebo kostným čapom 16, o ktorých sa predpokladá, že budú zavedené do kosti V osadení v jednom smere vzdialene od zlomeniny V kosti. Protiľahlý koniec druhej časti telesa, napríklad vnútomej časti telesa, je podobne spojený guľovým kĺbom 17 s podobným upínacím prosniedkom 15 na silno zovreté prichytenie k jednej alebo k viacerým kostným skrudçàm alebo kostným čapom 16, ktoré boli zavedené do kosti v opačnom osadení od miesta zlomeniny. Obidva guľové kĺby sú výberovo zaistiteľné na udržanie daného uhlového vzájomného vzťahu osi podlhovastého centrálneho telesa 10 k príslušným osiam svoriek alebo upinacích prostriedkov 15, 15, ktorý je vhodný pre danú aplikáciu.Vo svojej hlave alebo konci 18 pri guľovom klbe má vonkajšia časť 13 telesa priečne Vŕtanie, ktoré je upravené na prijatie a umiestnenie prvého čapu 19 prídavného zariadenia 20 na nastavenie dlžky a podobne V protiľahlej hlavealebo konci 21 pri guľovom klbe má vnútomá časť telesa priečne Vŕtanie, ktoré je upravené na prijatie a umiestnenie druhého čapu 22 prídavného zariadenia 20.Prídavné zariadenie 20 nastavujúce dĺžku zahmuje Vonkajší rúrkový prvok 23 s vnútomým závitom, ktorý prichycuje prvý čap 19 na jeho vyčnievajúcom konci a tyč s vnútomým závitom, ktorá má maticovú hlavu 24, na protiľahlom konci. Tyč s mútomým závitom je skrutkovaním ovládané. V maticovej hlave 24 na nastavenie miery závitoVého záberu vnútri vonkajšieho rúrkového prvku 23 a maticová hlava 24 tejto tyče s vnútomým závitom je osadená a je otočná vo valcovom zahlbení puzdra 25, V ktorom je osadený druhý čap 22. Poistná matica 26, tiež zaberajúca s tyčou s vnútomým závitom, je vedená proti puzdru 25 na zaistené udržanie danej celkovej dĺžky prídavného zariadenia, t. j. daného oddelenia čapov 19, 22 prídavného zariadenia.Obr. 2 znázorňuje prídavné zariadenie vo forme rozťahovacíeho telesa 28 podľa predkladaného vynálezu, ktoré zahmuje funkciu ručne ovládateľného roztiahnutia s funkciou nastavenia dlžky, opisané V súvislosti s prídavným zariadením podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré je znázomenć na obr. l. Ako je znázomené, prostriedky 30, 31,zasunuteľne do ñxačného prostriedku, vo forme inzerčných čapov, upevňujú prídavné zariadenie k telesu 32 vonkajšieho fixačného prostriedku, ktorým je Výhodne dynamický axiálny fixačný prostriedok, ktorý je napriklad opisaný V uvedenom US patente č. 5 320 622. Akoje z obrázka zrejmé, je prvý prostriedok 30, vo forme spodného ínzerčného čapu, upevnený k puzdru 33, ktoré je axiálne uložené na hlave 34 pozdlžnej tyče alebo prvej časti 35 telesa, ktore je v závitovom zábere s Vŕtanim podlhovastej rúrkovej časti 36 telesa a druhý prostriedok 31, vo forme homého inzerčného čapu, je upevnený k objímke 37, ktorá je V axiálnom smere posuvne uložená od pevnej priruby 38 na podlhovastej rúrkovej časti 36 telesa na umožnenie ručne ovládaného prechodného roztialmutia alebo posunutia druhého prostriedku 31, vo forme homého inzerčného čapu, vzhľ dom na prvý prostriedok 30, vo forme spodného inzerčného čapu. Mechanizmus na ovládanie pacientom, ktorý dosahuje toto roztíahnutie, je uložený vnútri objímky 37 a je ručne poháňaný prostredníctvom čiastočne otáčavého pákového ovládania rukoväťou 49, ako bude podrobnejšie opísanć V spojení s obr. 3.Opis dynamického axiálneho fixačného prostriedku,ako je všeobecne znázomený na obr. 2, je dosiahnuteľný V uvedenom US patente č. 5320622, ktorý je tu uvádzaný na účely odkazu. Na účely predkladanćho vynálezu je postačujúce uviesť, že celková dlžka telesa 32 je nastavovaná prostredníctvom skrutky 39, ktorá uvoľniteľne zaisťuje prvý podlhovastý prvok 40 telesa k podlhovastćmu prostrednému prvku 41 telesa V danom vzťahu pozdĺžne vedeného presahu prvkov 40, 41. Na svojom hornom konci má podlhovastý prvok 40 telesa zväčšenú hlavu 42, ktorá má priečne Vŕtanie na vytvorenie vodiaceho otvoru pre druhý prostriedok 31 prídavného zariadenia vo forme rozťahovacíeho telesa 28. Táto zväčšená hlava 42 je, ako je zrejmé, opatrená guľovým kĺbom 17 na pripojenie k štruktúre homého upínacieho prostriedku 15, ako je opísané pre doterajší stav techniky V súvislosti s obr. l. Druhý podlhovastý prVok 43 telesa má zväčšenú hlavu 44, ktorá je opatrená priečnym vítaním na Vytvorenie vodiaceho otvoru pre prvý prostriedok 30 prídavného zariadenia, zasunuteľný do fixačného prostriedku, pričom táto zväčšená hlava 44 je opatrená guľovým kĺbom 14 na pripojenie k štruktúre spodného upínacieho prostriedku 15, ako je opísané pre doterajší stav techniky v súvislosti s obr. l. Pozdĺžna vo SK 283792 B 6diaca tyč 45, upevnená k druhému podlhovastćmu prvku 43 telesa a vyčnievajúca za jeho horný koniec, má dvojsmerný axíálny a pružne tlmený záber s bočne posunutým homým koncom 46 podlhovastćho prostredného prvku 41 telesa. Nakoniec je krátka spojka 47 kolíkmi pripevnená v paralelných osiach otáčania k druhému podlhovastćmu prvku 43 telesa a k podlhovastému prostrednému prvku 41 telesa,pričom tieto dve osi otáčania definujú geometrickú rovinu,ktorá leží v podstate v norrnále vzhľadom na pozdĺžnu os ñxačného prostriedku, najmä pokiaľ je táto pozdĺžna os v geometrickom zákryte so stredmi guľových kĺbov 14, 17. Podrobnejší opis dvojsmerného tlmenćho pôsobenia a tejto konštrukcie je možné nájsť v uvedenom US patente č. 5 320 622.Na obr. 3 je možne nájsť časti, ktoré už boli opísane a označené. Navyše je zrejmé, že otočne, ale v axiálnom vzťahu uložené puzdro 33 k vnútomej prvej časti 35 telesa je vybavené prstencom 50, ktorý je kollkom 51 upevnený k axiálne vyčnievąjúcemu drieku 52 nevybavenému závitom,ktorý prilieha k hlave 34. Podložka 53 s nízkym trením, napríklad z nylónu, medzi prstencom 50 a puzdrom 33 zaisťuje hladkú rotáciu prostredníctvom kľúča prvej časti 35 telesa, aby sa nastavilo počiatočné rozpätie S medzi prostriedkami zasunuteľnými do fixačného prostriedku, ktoré sú reprezentovane prostriedkami 30, 31, zasunuteľnými do fixačnćho prostriedku, vo forme inzerčných čapov, pričom v tomto stave by objímka 37 mala byť umiestnená vo svojej polohe najviac vľavo v axiálnom zábere s pevnou prírubou 38 a rozpätie S stanovené menovitou inštalovanou celkovou dĺžkou telesa 32 frxačného prostriedku je fixovane prostredníctvom skrutky 39 svorky.Na svojej hlave je vonkajšia podlhovastá rúrkovitá časť 36 telesa uzavretá, aby sa vytvoril zväčšený valcový povrch 54 na hladké axiálne vedenie objímky 37, v jej posúvaní pri rozťahovaní od dosadnutia na pätku alebo pevnú prírubu 38. Ako je znázomenć, zahmuje tento uzavretý koniec prvú polovalcovú časť 55, ktorá je integrálnou časťou podlhovastej rúrkovej časti 36 telesa, a druhú a samotnú polovalcovú časť 56, ktorá je priskrutkovaná skrutkou 57, aby navzájom k sebe zaistila časti 55, 56 a tým dokončila kontinuitu zväčšeného valcovćho povrchu 54. Proti sebe ležiace,priliehajúce povrchy polovalcových časti 55, 56 sú podobne vyduté, aby sa vytvorila plochá stena 58 dutiny ako povrch na sledovanie pohybu vačky, keď je rukoväť 49 ovládaná tak, aby rotovala vačkou 59 v zostupnom zábere s plochou stenou 58, čim postupne a prechodne vytvára rozťahujúce posunutie AS druhého prostriedku 31 vzhľadom na prvý prostriedok 30, t. j. koniec zlomenej kosti, upevnený v upínacom prostriedku 15, vzhľadom na druhý koniec zlomenej kosti, upevnený v upínacom prostriedku 15. Rotačná vačka 59, ktorou môže byť valcový prvok alebo cxcenter je pre krúživú rotáciu namontovaná na pevnej priečnej osi 60, čo zahmuje protiľahlć valcove ložiskové prvky 61, 61, ktoré sú otočne uložené v protiľahlých ložiskových vývrtoch v objímke 37. Tieto valcové ložiskové prvky 61,61 tiež prechádzajú protiľahlými krátkymi podlhovastými štrbinami 62, 62, prostredníctvom ktorých je vačka 59 otočiteľná vnútri hlavy podlhovastej rúrkovej časti 36 a tiež zaistená proti rotácií a postupne axiálne posunuteľná v štrbinách 62, 62. Rôzne silové zábery jednotlivých častí v poradí 61, 62, 59, 62, 61, zaisťujú účinný na hriadeli upravený excenter vo vačke 59 s možnosťou ovládania tejto vačky prostredníctvom čiastočnej kľukovej rotácie rukoväťou 49.Obr. 3 A ilustruje konštrukčnú altematívu pre ovládací koniec prídavného zariadenia vo forme rozťahovacieho telesa 28, ktoré bolo opísanć v spojeni s obr. 2 a obr. 3. Naobr. 3 A je vidieť dístálny koniec prvej časti 35 telesa, vybavenej závitom, vnútri vŕtania vonkajšej podlhovastej rúrkovej časti 36 telesa. Objímka 37 prichycuje druhý prostriedok 31, zasunuteľný do fixačného prostriedku, prostredníctvom jeho predĺženého drieku 31, ktorý prechádza cez celý priemer objímky so záberom distálneho konca vybaveného závitom a ktorý je ohraničený nákružkom na druhom prostriedku 31, zasunuteľnom do fixačného prostriedku, vo forme homeho inzerčnćho čapu. Vnútri objímky 37 predĺžený dríek 31 voľne prechádza protiľahlými otvormi podlhovastej rúrkovej časti 36 telesa, pričom tieto otvory môžu byť oválne s takou pozdĺžnou orientáciou ich hlavneho osovćho rozmeru, aby vytvárali pozdĺžnu štrbinu 62 na umožnenie schopnosti axiálneho rozťahovacieho posunutia objímky 37 (a jej homćho inzerčného čapu) vzhľadom na podlhovasté rúrkové časti 36 telesa. Vačka 59 podľa obr. 3 A môže byť valcovou časťou jedného dielu, ktorý navyše zahmuje dístálny ložiskový koniec 63 menšieho priemeru,proximálny ložiskový koniec 63 väčšieho priemeru, dístálny drážkový výstupok 64 na prichytenie poistným krúžkom a proximálny drážkový výstupok 64 na prichytenie rukoväti 49 kolíkmi je uvedené (l), že prvky 64, 63, 63, 64 tohto jedného dielu sú všetky na osi ložiskového uloženia v objímke 37, pričom os vačky 59 je excentricky posunutá od pevnej priečnej osi 60 v rozsahu požadovanej schopnosti rozťahovacieho posunutia prostriedkov 30, 31, vo forme inzerčných čapov, navzájom proti sebe a pričom vačka 59 je otočná (s vhodnou vôľou, nie je znázomenć) v priečnych protiľahlo uložených vŕtaniach sledujúcich vačku a umiestnených v blízkosti distálneho konca podlhovastej rúrkovej časti 36. Na obr. 3 A je znázomená podlhovastá rúrková časť 36 telesa s pevne uzavretým distálnym koncom 36, v ktorom je vytvorené vŕtanie na sledovanie dráhy vačky. Pružne držaný kolik 49 nesený rukoväťou 49 je zaradený v lokálnom prídržnom vybraní v objímke 37 na pružné udržanie pozdĺžne orientovanej polohy nulového roztiahnutia rukoväte 49, ked nie je používaná.V uskutočnení, doposiaľ diskutovanom v spojení s obr. 2 a obr. 3, je pozdĺžne rozpätie S podľa bodov spojenia s inštalovaným fixačným prostriedkom nastaviteľne nastavene (v hlave 34), pričom objímka 37 je osadená proti nákružku alebo prírube a vačka 59 je vo svojom spodnom bode vzhľadom na plochú stenu 58 dutiny, sledujúcej pohyb vačky. Čiastočná rotácia vačky, ručne spôsobená prostredníctvom rukoväte 49, uvedie vačku 59 do záberu s plochou stenou 58, aby sa vytvorilo prechodné rozťahujúce posunutie AS, pritom ako objímka 37 vytvára zodpovedajúce postupne sa zväčšujúce axiálne posunutie od pevnej príruby 38. Pri takto roztiahnutom dynamickom ñxačnom prostriedku môže rukoväť 49 umožniť fixačnemu prostriedku,aby sa vrátil do svojho normálneho axiálne ñxovaného vzťahu príslušných spojení s kosťou, po oboch stranách zlomeniny. Súčasne sa doporučuje, aby pacient bol poučeny a inštruovaný, aby vykonával tieto prechodné rozťahovacie cykly v relatívne rýchlom slede až desať cyklov, opakovane v predpísaných periodických intervaloch každý deň. Ilustračne môže byť účinné stúpanie vačky, napríklad l alebo 2 mm, ale výhodne je stúpanie vačky, spôsobujúce rozťahovanie v rozsahu od 0,8 do 1,2 mm.Obr. 6 A je zjednodušený diagram na znázomenie výhodného uskutočnenia, v ktorom namiesto vačky 59, ktorá je valcová a excentricky namontovaná vzhľadom na pevnú priečnu os 60 otáčania, je použitá vačka 59, ktorá má trocha oválny profil na získanie rozšíreného pomeru jeho profilu stúpania, aby sa dosiahla v podstate konštantná rýchlosť stúpania, rádovo 4 mm/sekundu medzi stúpaním pri zrýchlenl a stúpaním pri brzdení, potrebného na dokončenie da SK 283792 B 6ného plného rozťahovacieho posunutého zdvihu prostriedkov 30, 31, vo forme inzerčných čapov, navzájom proti sebe. Na obr. 6 A toto stúpanie sleduje zmenu profilu Vačky 59 od minimálneho radiálneho polomeru R, k maximálnemu radiálnemu polomeru R 2, čo sa robi v rozsahu približne 90 stupňov rotácíe Vačky medzi bodmi a a b na profile Vačky. Obr. 6 B je grafické zobrazenie rozťahovacieho posunutia ako ñmkcie času, ktoré znázorňuje predkladaný výhodný stav jednotnej rýchlostí (3 až fi mm/sekundu) pre v podstate dojsekundove zdržania V každom z polomerov Rl,R 1, pričom sa doporučuje, aby desať opakovaných cyklov uvedeného programu jednotnej rýchlosti bolo typickým protokolom pacientom ovládaného rozťahovania.Malo by byť tiež poznamenané, že opisané prídavné zariadenie podľa obr. 3 poskytuje samo oveľa prepracovanejšl protokol použitia, najmä hneď ako pacient vstúpil do fázy nesenia záťaže pri použití svojho dynamického fixačného prostriedku. V tejto fáze môže chirurg predpisať postupne narastajúce tlakové pôsobenie v mieste zlomeniny z dôvodu obmedzenej schopnosti axiálneho posunutia pre prechodné obmedzenie rozpätia S s každým krokom nesenia záťaže cez zlomenú, ale dymamicky tixovanú kosť. Na umožnenie takéhoto prechodného stlačenia sa použijú nastaviteľné prostriedky, pričom hlava 34 vnútornej prvej časti 35 je postupne kľúčom uťahovaná tak, aby sa zmenšilo rozpätie S v postupnom predpísanom reliéfe záberu objímky/priruby pokiaľ sú rukoväť 49 a vačka 59 v spodných polohách, ako je znázomené na obr. 3, potom akákoľvek axiálna vôľa Vačky 59 vzhľadom na plochú stenu 58 sledujúcu pohyb vačky bude otvorená, zatiaľ čo zodpovedajúca axiálna vôľaje otvorená medzi objímkou 37 a pevnou prírubou 38. Táto vôľa priruby je dosiaýanuteľná na uvedené prechodné, postupne sa zväčšujúce tlakové pôsobenie v mieste zlomeniny pri každom kroku zaťaženia Bude však tiež zistené, že dokonca aj pri dostupnom prechodnom tlakovom pôsobení, je tiež dostupný ručne ovládaný rozťahovací cyklus, pokiaľ stúpanie Vačky 59 je dostatočné na prekročenie uvedených axiálnych vôlí.V uskutočnení znázomenom na obr. 4 zahmuje roztiahnutie a/alebo stlačenie miesta zlomeniny prechodné axiálne posunutie objímky 37 vzhľadom na pevnú prírubu 38. Uskutočnenie znázomené na obr. 4 zaisťuje analogickú operáciu prostredníctvom prechodného axiálneho posunutia vnútomej časti 65 telesa vzhľadom na vonkajšiu časť 66 telesa. Tieto časti 65, 66 majú obmedzené teleskopicky vedené osadenie, pričom obmedzenie je axíálne prostredníctvom priečneho čapu 67 umiestneného medzi protiľahlýmí vŕtaniami vo vonkajšej rúrkovej časti 66 telesa. Tento priečny čap 67 prechádza obmedzenou axiálnou štrbinou 68 vo vnútomej časti 65 telesa. Jeden 69 z prostriedkov 69,70 zasunuteľných do fixačného prostriedku, ktoré sú znázornene na obr. 4, je nastaviteľné upevnený k vnútomej časti 65 telesa, a druhý prostriedok 70 je nastaviteľné upevnený k vonkajšej časti 66 telesa. V tejto súvislosti sú na obrázku znázornená hlava 7, s maticarrií 72, 73, ktore predstavujú výberovo obládené upínacie prostriedky. Montážna hlava 7 l na prostriedku 69, ktorá má byť nesená na vystavenom vonkajšom závitovom konci vnútornej časti 65 telesa, s maticamí 72, 73 na jemné nastavenie danej fixovanej axiálnej polohy na prostriedku 69. Taktiež je znázomená montážna hlava 74 druhého prostriedku 70, ktorá má byť výberovo upnutá v akejkoľvek vybranej jednej z mnohých rovnomerne oddialených polohovacích drážok 75 (75 a,75 b, 75 c) vo vonkajšom povrchu vonkajšej časti 66 telesa,pričom toto upnutie je vykonané prostredníctvom troch rovnako oddialených nastavovacích skrutiek 76, z ktorých len dve sú znázomené na obr. 4. Montážna hlava 74 askrutky 76 predstavujú nastavovacie prostriedky. Rukoväť 49 a rotačná vačka 59, excentricky posunutá od priečnej osi 60 rotácie V pevnej hlave 77 vonkajšej časti 66 telesa,pracujú analogicky ako činnosť opisaná v súvislosti s obr. 3 až na to, že na obr. 4 ručné kľukové otáčanie vačkou 59 jej stúpaním bude mať za následok vačkou poháňané postupne narastajúce, rozťahujúce posunutie príliehajúceho konca tyče, sledujúceho pohyb vačky, vnútomej časti 65 telesa V rozsahu znázomenom ako rozťahujúce posunutie AS na obr. 4. Na účely nastavenia je treba poznamenať, že pevne oddelenie intervalov medzi polohavacími drážkami 75 a,75 b, 75 c umožňuje hrubé nastavenie prírastkov podľa daných požiadaviek tixačného prístroja na rozpätie S medzi čapmi a že veľkosť závitu vystaveného konca vnútomej častí 65 telesa potrebuje byť len o málo väčšia než vzdialenosť medzi dvoma susednými drážkami vo vonkajšej časti telesa. Činnosť a úprava tixačného prostriedku pri prídavnom zariadení znázomenom na obr. 4 je v podstate rovnaká ako pri zariadení podľa obr. 3 až na to, že možné základné nastavenia rozpätía sú pre prípad podľa obr. 4 väčšie, napríklad rozpätie (S A) alebo rozpätie (S A B) oproti znázomenému rozpätiu S, všetko podľa toho, či je montážna hlava 74 uložená do polohovacej drážky 75 b alebo do polohovacej drážky 75 a.Na obr. 5 je ručne ovládaná funkcia prechodného roztiahnutia vstavaným znakom dynamického íixačného prostriedku 80 všeobecnej povahy ako fixačný prostriedok znázornený na obr. 2, ale bez požiadavky na prídavné zariadenie (rozťahovacie teleso 28) na vykonávanie prechodného roztiahnutia. Na obr. 5 je hlava 44 vonkajšej časti 43 telesa o niečo viac axiálne podlhovastú, než je znázomené pre zväčšenú hlavu 44 na obr. 2. Vodiace rameno 81 bude upravené otočné v čape 82 vzhľadom na vonkajšiu časť 43 telesa v paralelnom zákryte so spodným čapom krátkej spojky 47 a axiálne od neho posunutom. Vodiace rameno 81 bude tiež upravené vo vybraní V hlave 44. Pre nestlačený stav, znàzomený pri fixačnom prostriedku 80 na obr. 5,je krátka spojka 47 orientovaná priečne na pozdlžnu os telesa tixačnćho prístroja a výstupok 83 na priliehajúcom protiľahlom konci prostrednej časti 41 telesa je držaný na záber vodiacim ramenom 81, keď je vodiace rameno 81 v podstate paralelné s krátkou spojkou 47. Na prechodné roztiahnutie je znázomená rotačná vačka alebo excenter 84,namontovaný na otáčanie na priečnej osi, ktorá je schematicky označená vzťahovou značkou 85, v hlave 44. Malo by byť zrejmé, že vačka alebo excenter 84 môže byť prostredníctvom hriadeľa poháňaný na priečnej osi 85 cez ručnú kľuku, ktorá nie je znázomená na obr. 5, ale je znàzomená na obr. 3 alebo obr. 4. Zdvih excentra postupne rozťahuje upínací prostriedok 15 vzhľadom na upínací prostriedok 15.Pri modifikácii, znázomenej na obr. 7, opäť prstencová časť telesa alebo objímka 37 prekrýva a je na obmedzené axiálne posunutie vedená na podlhovastej rúrkovej časti 36 a druhý prostriedok 31 na zasunutie clo fixačného prostriedku získava fixné upevnenie v objimke 37 v protiľahlých umiestneniach. Dmhý prostriedok 31, zasunuteľný do fixačného prostriedku, prechádza cez podlhovastú rúrkovú časť 36 telesa cez protiľahlć štrbiny 62 s postačujúcou axiálnou dlžkou na zaistenie neotočného vedenia rúrkovej časti 36 vzhľadom na objímku 37 pre všetky axiálne posunutia, ktoré sú spôsobené vačkou alebo excentrom.Podstatným znakom uskutočnenia znázomeného na obr. 7 je charakteristická vačka a tiež spôsob sledovania dráhy Vačky, čo je ďalej ilustrované v spojení s obr. 7 A. Obr. 7 A znázorňuje len vačku 80, ktorá je integrálna alebo iným spôsobom pevne spojená s proximálnym povrchom

MPK / Značky

MPK: A61B 17/60

Značky: distrakčné, pacientom, zariadenie, obsluhované

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/16-283792-distrakcne-zariadenie-obsluhovane-pacientom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Distrakčné zariadenie obsluhované pacientom</a>

Podobne patenty